Karte ar iezīmētu zemes vienību

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.5. apakšpunktu.

Lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1285, (turpmāk – Lokālplānojums) 1.0.redakcija nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 30. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Petūniju ielā 13 Ogrē, Ogres nov.” 1.0. redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma 1.0.redakcijas publiskā apspriešana norisinājās laika periodā no 2023. gada 13. decembra līdz 2024. gada 10. janvārim.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta pirmo daļu, 21. panta otrās daļas 2. punktu Lokālplānojuma 1.0.redakcijas apspriešana norisinājās neklātienes formā.

Paziņojums par Lokālplānojuma publisko apspriešanu publicēts Pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē, Pašvaldības informatīvā izdevuma “Savietis” 2023.gada 12.decembra numurā (Nr.12 (019), lpp.2), Valsts ģeotelpiskās informācijas portālā un Pašvaldības kontā sociālajā tīklā Facebook. Planšete ar minēto informāciju, kā arī ar informāciju par Lokālplānojuma 1.0.redakcijas risinājumiem, publiskās apspriešanas laikā bija izvietota Pašvaldības Centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., foajē.

Sanāksme par Lokālplānojuma 1.0.redakcijas risinājumiem tika organizēta attālināti Zoom platformā 2023. gada 21. decembrī plkst. 18.00. Nolūkā nodrošināt dalībnieku reģistrāciju attālinātajā formātā Pašvaldības tīmekļa vietnē bija publicēta pieteikuma veidlapa. Sanāksmē piedalījās Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs Jevgēnijs Duboks, divi sabiedrības pārstāvji un viena no Lokālplānojuma izstrādi ierosinājušā uzņēmuma – SIA “Reico” – pārstāvis.

Publiskās apspriešanas laikā Pašvaldībā ir saņemti četru fizisko personu iesniegumi ar priekšlikumiem Lokālplānojuma 1.0.redakcijai. Minētajos iesniegumos, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmes laikā sniegtie priekšlikumi tika izvērtēti ziņojumā par sabiedrības iebildumiem un priekšlikumiem par Lokālplānojuma 1.0.redakciju, secinot, ka dokumentam nav nepieciešama pilnveidošana.