Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
  Iesniegumam pievieno personas miršanas apliecības kopiju; ja personas miršanas fakts reģistrēts citā valstī, - attiecīgās valsts izsniegta apliecinājuma par personas miršanas faktu kopiju; VSAA izsniegtu lēmumu par pabalsta pieškiršanu; apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentus.
  Apbedīšanas pabalstu piešķir faktisko izdevumu mirušās personas apbedīšanai apmērā, bet ne vairāk par 400 euro. Pabalsta apmēru samazina par VSAA piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.
  Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts pēc apbedīšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, vai pirms apbedīšanas, iesniedzot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja rēķinu. Apbedīšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam.

Saņemt pakalpojumu