Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Apbedīšanas pabalsta mērķis ir segt minimālos apbedīšanas izdevumus personas, kuras pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā, nāves gadījumā. Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pabalsta pieprasītājs Ogres novada Sociālajā dienestā vai kādā no tā klientu apkalpošanas vietām iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno VSAA izsniegta lēmuma kopiju par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu; ja personas miršanas fakts reģistrēts citā valstī – attiecīgās valsts izsniegta apliecinājuma par personas miršanas faktu kopoju; apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentus.
    Apbedīšanas pabalstu piešķir fakstisko mirušās personas apbedīšanai izdevumu apmērā, bet ne vairāk par 500 euro. Pabalsta apmēru samazina par VSAA piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valstu datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts pēc apbedīšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, vai pirms apbedīšanas, iesniedzot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja rēķinu. Ogres novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un pozitīva lēmuma gadījumā apbedīšanas pabalstu izmaksā pieprasītājam ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam. Pabalstu nepiešķier, ja konstatē, ka mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar uzlikumu, no kura izriet apdāvinātā pienākums apbedīt dāvinātāju.

Saņemt pakalpojumu