Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Ogres novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir ievietots bērns.

Audžuģimene saņem pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturam, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kompensāciju audžuģimenē ievietotā bērna medicīnas izdevumiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu minētos pabalstus, audžuģimene Ogres novada sociālajā dienestā iesniedz pieprasījumu pabalsta un/vai kompensācijas piešķiršanai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē mēnesī tiek noteikts divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Pabalstu bērna uzturam piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad bērns no šīs ģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalsta bērna uzturam apmēru mēnesī. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo kalendāra mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
    Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei otrajā un nākamajos kalendārajos gados kopš bērna ievietošanas audžuģimenē, persona, kura ar Sociālo dienestu ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, iesniedz Sociālajā dienestā šī pabalsta pieprasījumu. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kopsumma gadā katram bērnam audžuģimenē nedrīkst pārsniegt 200 euro.
    Sociālais dienests var piešķirt audžuģimenei kompensāciju par audžuģimenē ievietotā bērna medicīnas izdevumiem tās pieprasītājā apmērā, bet ne vairāk kā 100 euro gadā. Lai saņemtu kompensāciju, audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā kompensācijas pieprasījumu, klāt pievienojot audžuģimenē ievietotā bērna medicīnas izdevumus apliecinošus dokumentus.

Saņemt pakalpojumu