Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, ja izpildīti sekojoši nosacījumi:
1) Pabalsts tiek pieprasīts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas;
2) Bērna dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
3) Vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai. Nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot;
4) Bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novadā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pabalsta pieprasītājs Ogres novada Sociālajā dienestā vai kādā no tā klientu apkalpošanas vietām, atbilstoši savai dzīvesvietai iesniedz rakstveida iesniegumu pabalsta pieprasīšanai. Iesniegumu var iesniegt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības iela 33, Ogrē. elektroniski – nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi; iesniedzot Iesniegumu Sociālajā dienestā; iesniedzot Iesniegumu tuvākajā Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai valsts pārvaldes vienotajā klientu apkalpošanas centrā; nosūtot Iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu; elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Iesniegumu Sociālajam dienestam uz elektroniskā pasta adresi ogressd@ogresnovads.lv.
    Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un otra bērna vecāks dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmā (SOPA).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Ogres novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un pozitīva lēmuma gadījumā izmaksā pabalstu, to pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu 10 dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu dienu. Atsevišķos gadījumos Ogres novada pašvaldības kasēs skaidrā naudā.
    Pabalsta apmērs par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu noteikts – pirmajam 100 euro, otrajam 200 euro, trešajam un katram nākamajam – 300 euro.

Saņemt pakalpojumu