Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020.gada 7. janvārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS                                                                                                                                          

(protokols Nr.1)

   

1.§

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 1

Ogrē, Brīvības ielā 33,  2020.gada 23.janvārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.2)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu

2.§

Par dzīvojamās mājas Zaķu iela 3, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

3.§

Par 22.01.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/3 pagarināšanu.

4.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

5.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisiju.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.

9.§

Par Ogres novada pilsētvides konsultatīvo komisiju, Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisiju un komisiju iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km).

10.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisiju.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu.

12.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.

13.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”.

14.§

Par detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

15.§

Grozījumi Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par Metu konkursa “Laivu piestātnes attīstības priekšlikumi” žūrijas komisijas nolikuma apstiprināšanu un Metu konkursa žūrijas komisijas sastāva ievēlēšanu”.

16.§

Par investora piesaisti Ogres novada pašvaldības projekta realizācijai “Laivu piestātne” un konkursa vērtēšanas komisijas izveidi.

17.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem”.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

19.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktori Antru Purviņu.

20.§

Par kredītu ņemšanu.

21.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2020.gadā.

23.§

Par atbalstu biedrības “LABizjūta” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. 

24.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta “Volejbola attīstībai Ogresgalā” pieteikumu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.5/2020 “Grozījumi nolikumā “Ogresgala pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.  

26.§

Par ēdināšanas (pusdienas) maksas noteikšanu Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienībā - dienas centrs “Saime”.

27.§

Par atļauju Guntim Graudiņam-Pētersonam savienot amatus.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu “Ogres Mūzikas skola” un “Ogres Mākslas skola” apvienošanu, izveidojot jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Ogres mūzikas un mākslas skola”.

29.§

Par detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.2

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020.gada 20. februārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.3)

   

1.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 003 1274 ierakstīšanu zemesgrāmatā.

2.§

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada pašvaldības Ogres pilsētā, Ogresgala, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagastos.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” pieņemšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu.

5.§

Par dzīvojamās mājas Ausekļa prospektā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

6.§

Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

7.§

Par dzīvojamās mājas Turkalnes iela 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

8.§

Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 111, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

9.§

Par dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

10.§

Par dzīvojamās mājas Parka ielā 8, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

11.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā.

12.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumā “Par Attīstības komisijas izveidi”.

13.§

Par grozījumu Attīstības komisijas nolikumā.

14.§

Par atļauju Ronaldam Vītolam savienot amatus.

15.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”.

16.§

Par Ogres novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2020 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” pieņemšanu.

18.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”.

19.§

Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā obligātās pamatizglītības ieguvei.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktora mēnešalgu.

25.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora mēnešalgu.

26.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

27.§

Par Madlienas vidusskolas ēkas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi””.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Meņģeles sporta laukuma skrejceļa atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

29.§

Par vispārējā tipa pansionāta „Madliena” nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no vispārējā tipa pansionāta “Madliena” ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2019.gada finanšu pārskatā.

30.§

Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. 

35.§

Par zemes vienības Andreja Pumpura iela 4, Ogre, Ogres nov., ¼ domājamās daļas atsavināšanu.

36.§

Par izmaiņām 2019.gada piešķirtā finansējuma biedrībai “Latvijas Orientēšanās federācija” izlietošanas mērķī.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Basketbola laukuma atjaunošana Suntažos” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

38.§

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu.

39.§

Par 1. un 10.klašu skaitu 2020./2021. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

40.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.7/2020 _“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” pieņemšanu.

41.§

Par Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā.

42.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Brīvdabas skatuves būvniecība un Meņģeles pagasta Tautas nama laukuma labiekārtošana” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.3

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 19.martā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.5)

   

1.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 17.oktobra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0222 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”.

2.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7472 007 0086 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”.

3.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 003 0224 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”.

4.§

Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu izstrādes uzsākšanu.

5.§

Par dzīvojamās mājas Ausekļa prospektā 5A, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

6.§

Par dzīvojamās mājas Lapu ielā 4, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

7.§

Par dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 2, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. 

8.§

Par dzīvojamās mājas Vidzemes iela 2, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

9.§

Par dzīvojamās mājas Akmeņu iela 50, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

10.§

Par dzīvojamās mājas Akmeņu iela 50A, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

11.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu”.

12.§

Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajam īpašumam “Juceni”, Madlienas pag., Ogres nov.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.9/2020 “Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) iznomāšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu.

14.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma izveide Ogres novada Ķeipenes pagastā” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

16.§

Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu.

17.§

Par valstij piederošo zemju un inženierbūvju pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. 

18.§

Par zemes vienības “Māllēpes”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 002 0020) ierakstīšanu zemesgrāmatā.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. 

20.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.10/2020 “Grozījumi nolikumā “Taurupes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā”.

23.§

Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.

24.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Brīvdabas skatuves būvniecība un Meņģeles pagasta Tautas nama laukuma labiekārtošana” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” pieņemšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.5

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 16. aprīlī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.8)

   

1.§

Par Ogres pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”.

3.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

4.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov., apstiprināšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” precizēšanu.

6.§

Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

7.§

Par Ogres pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežu precizēšanu un Ogresgala notekūdeņu aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu.

8.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanu.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

10.§

Par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumiem Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”.

11.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

12.§

Par valsts nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1A, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 003 0687) un Zvaigžņu ielā 101, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 003 0708) pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

13.§

Par piešķirtā finansējuma XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem novirzīšanu pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai.

14.§

Par atkārtotu nedzīvojamo telpu nomas izsoli Ogresgala tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.

15.§

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres svarcelšanas klubs”.

16.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2020.gada budžeta ietvaros.

17.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.13/2020 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir naudas balvas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās” pieņemšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2020 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” precizēšanu.

20.§

Par dzīvojamās mājas Sūnu iela 3, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” un paskaidrojuma raksta precizēšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. 14/2020 “Grozījumi nolikumā “Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikums”” pieņemšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisiju”.

24.§

Par deleģējumu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam parakstīt līgumu un vienošanos Nr.1 iepirkumam Nr. ONP 2019/68 “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.8

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 14. maijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.12)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju.

2.§

Par darba dienas pārcelšanu 2020.gada jūnijā.

3.§

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

4.§

Par redakcionālajiem precizējumiem Ogres novada pašvaldības 2020.gada 19.marta lēmumā “Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu””.

5.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā "Par SIA “MS siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā (Meņģeles siltumtrases, Ķeipenes katlu māja un Lauberes katlu māja)"

6.§

Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas 2021. - 2023.gadam apstiprināšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

8.§

Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 [..], Laubere, Lauberes pag., Ogres nov. atsavināšanu.

9.§

Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu.

10.§

Par nekustamā īpašuma „Laši” Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680050068, atsavināšanu.

11.§

Par nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 16 - [..], Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

12.§

Par telpu un palīgēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Baltā dūja”.

13.§

Par nekustamā īpašuma Grīvas prospektā 11- [..], Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

14.§

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 107, Ogre, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Medņi”, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Kalna Nīgales”, Krapes pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli.

17.§

Par Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

18.§

Par nekustamā īpašuma Grīvas prospektā 29 – [..], Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu.

19.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada domes 2013.gada 23.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.   /2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra nolikumā Nr.17/2017 “Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikums” pieņemšanu.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Suntažu pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli.

24.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

25.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu” 2.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

26.§

Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Brīvības iela 36, Ogre, Ogres nov.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 31.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā”.

28.§

Par piekrišanu infrastruktūras objekta būvniecībai un pieņemšanu pašvaldības īpašumā.

29.§

Par deleģējumu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam parakstīt būvniecības līgumus iepirkumiem Nr. ONP 2020/6 “Birzgales ielas pārbūve”, Nr. ONP 2020/11 “Iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi būvniecība” un Nr. ONP 2020/16 “Skolas ielas pārbūve”.

30.§

Par Ogres novada jaunās administratīvās struktūras projekta izstrādi un sadarbības līguma slēgšanu.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.16/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.12

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 18. maijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.13)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības domes deputāta pilnvaru anulēšanu Ilgai Vecziediņai.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.13

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 18. jūnijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.15)

   

1.§

Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajam īpašumam “Smidres”, Lauberes pag., Ogres nov.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā”.

3.§

Par Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmuma “Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij” (protokols Nr.29 17.§) atcelšanu.

4.§

Par detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., 1.1.redakcijas apstiprināšanu.

5.§

Par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

7.§

Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2020 “Par Ogres novada 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.65 “Detālais plānojums zemes gabaliem Ogres novada Ogres pilsētā Brīvības ielā 3A, kadastra numurs 7401-001-0558,un Brīvības ielā 1B, kadastra numurs 7401-001-0363 un tiem pieguļošajos Brīvības ielas un Grīvas prospekta posmos” atcelšanu” apstiprināšanu.

9.§

Par Ogres novada domes 2005.gada 10.februāra lēmuma “Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” atsaukšanu Ludvigam Tribockim” (protokols Nr.4, 50.§) atcelšanu.

10.§

Par Ogres novada 2019.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.

11.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

12.§

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2020.gada augusta mēnesī.

13.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

15.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo būvju ar kadastra apzīmējumiem 7401 005 1101 005 un 7401 005 1101 006, Karjera iela 5, Ogre, Ogres nov. atlīdzības apmēra apstiprināšanu un atsavināšanu.

16.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.§

Par nekustamā īpašuma “Juceni”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680010104, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680110057, atsavināšanu.

18.§

Par nekustamā īpašuma “Juceni”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680010104, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680110055, atsavināšanu.

19.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

20.§

Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu un sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..].

21.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

22.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.18/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra iekšējos noteikumos Nr.2/2016 “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” nolikuma apstiprināšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021.gadam.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.15

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 16. jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.16)

   

1.§

Par detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., 1.1.redakcijas apstiprināšanu.

2.§

Par darbības termiņa pagarināšanu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 20.aprīļa lēmumam “Par Ogres novada krīzes zvanu centra izveidi”.

3.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7476 004 0437 daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

4.§

Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

5.§

Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7488 004 0039, Suntažu pag., Ogres nov., un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7488 004 0015, Suntažu pag., Ogres nov.

6.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0801, atlīdzības apmēra apstiprināšanu un atsavināšanu.

7.§

Par nekustamā īpašuma “Andrīši”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680090064, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējums 74680080094, atsavināšanu.

8.§

Par nekustamā īpašuma “Pie Jaunķīleniem”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680010370, atsavināšanu.

9.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienas pag., Ogres nov.

10.§

Par nedzīvojamo telpu nomu “Suntažu sanatorijas internātskolā”, Suntažu pag., Ogres nov.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2020 “Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres komunikācijas” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

12.§

Par finansējuma piešķiršanu trīs ielu basketbola turnīru “Ogres Rags 3x3” organizēšanai.

13.§

Par atgūstamā līdzfinansējuma nodrošināšanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021.gadam biedrības “Nākotnes Tilts”, Ogres 1.vidusskolas, PII “Riekstiņš” un PII “Saulīte” dalībai Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba partnerības projektā “Vienots atbalstam” Nr.2018-1-LV02-ESC12-002383.

14.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2019.gada publiskajiem pārskatiem.

16.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2019.gada publisko pārskatu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

18.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma izveide Ogres novada Ķeipenes pagastā” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”.

19.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par 1. un 10.klašu skaitu 2020./2021. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

20.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra lēmumā “Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā obligātās pamatizglītības ieguvei”.
21.§ Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

22.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

23.§

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sociālo uzņēmumu SIA "Izglītības un attīstības centrs UNIVERSUM”.

24.§

Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašumā “Skola”, Krapes pagasts, Ogres novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības investīciju projektiem.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.16

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 6. augustā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.17)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē energoefektivitātes paaugstināšana izmantojot atjaunojamos energoresursus” īstenošanu un finansējumu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.17

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 13. augustā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.18)

   

1.§

Par dzīvojamās mājas Draudzības iela 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ēku projekti & Pārvaldīšana”.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2020“Grozījums Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 “Par Ogres novada simboliku”” pieņemšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” pieņemšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” pieņemšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” pieņemšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” pieņemšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā”” pieņemšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” pieņemšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2012 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā”” pieņemšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2020“Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā”” pieņemšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19/2020 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novadā” pieņemšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.  

14.§

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

15.§

Par nekustamā īpašuma bez adreses, Ogrē, Ogres nov. ar kadastra numuru 7401 004 1079 atsavināšanu.

16.§

Par nekustamā īpašuma “Frīdas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680050112, atsavināšanu.

17.§

Par nekustamā īpašuma “Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., kadastra numurs 74720060050, atsavināšanu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības investīciju projektiem “Autostāvlaukuma izbūve Mālkalnes prospektā 43, Ogrē” un “Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība”.

19.§

Par kredītu ņemšanu.

20.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.22/2020 “Grozījumi nolikumā “Suntažu vidusskolas nolikums” apstiprināšanu.

24.§

Par Atvara Lakstīgalas iecelšanu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres mūzikas un mākslas skola” direktora amatā.

25.§

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre”.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ogres Interneta Centrs”.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

28.§

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.18

Ogrē, Brīvības ielā 33,  2020. gada 17. septembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.19)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” precizēšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.14/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”” precizēšanu.

3.§

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

4.§

Par dzīvojamās mājas Lapu iela 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

5.§

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 19, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

6.§

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

7.§

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 17, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

8.§

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 25, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

9.§

Par dzīvojamās mājas Lapu ielā 8, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

10.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7401 005 0467) nomas līguma pagarināšanu.

11.§

Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ogresgala pagasta padome”, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0273.

12.§

Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu.

13.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

14.§

Par finansējuma piešķiršanu dalībai Latvijas čempionātā kartingos.

15.§

Par grozījumiem 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”.

16.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

17.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumā  (protokols Nr.18; 19.§) “Par kredītu ņemšanu”.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā  (protokols Nr.2; 20.§) “Par kredītu ņemšanu”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.§

Par atļauju Ilzei Čiščakovai savienot amatus.

23.§

Par Ogres Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu.

24.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmuma “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” atcelšanu.

26.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

27.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skolas direktori Astru Rubeni.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.19

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 15. oktobrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.21)

   

1.§

Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.40/2010 “Detālplānojums 1. un 2. zemes vienībām nekustamajā īpašumā ”Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu”.

3.§

Par grozījumu darba uzdevumā lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0082, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādei.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2012 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā”” pieņemšanu” atcelšanu.

5.§

Par darbības termiņa pagarināšanu Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.aprīļa lēmumam “Par Ogres novada krīzes zvanu centra izveidi”.

6.§

Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs “Zelta sietiņš”, “Strautiņš”, “Cīrulītis”, “Saulīte”, “Dzīpariņš”, “Riekstiņš”, “Ābelīte” un Ogresgala pamatskolā.

7.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

9.§

Par transportlīdzekļa SOVAM RS1911C atsavināšanu.

10.§

Par nekustamā īpašuma „Pie Stiebriņiem”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu.

11.§

Par nekustamā īpašuma „Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680020031, atsavināšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

Ogres novada 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi;

Ogres un Ogresgala 2020.gada iestāžu koriģētās tāmes;

p/a „Ogres komunikācijas” 2020.gada budžeta korekcijas;

p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2020.gada budžeta korekcijas;

p/a “Rosme” 2020.gada budžeta korekcijas;

Krapes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Ķeipenes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Lauberes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Madlienas pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Suntažu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Taurupes pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Mazozolu pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Meņģeles pagasta pārvaldes 2020.gada budžeta korekcijas;

Kredīti;

Mērķdotāciju sadalījums;

Transferti.

13.§

Par nekustama īpašuma bez nosaukuma, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 7480 003 0953, ½ domājamās daļas atsavināšanu.

14.§

Par atkārtotu nedzīvojamo telpu nomas izsoli Ozolu ielā 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov.

15.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada domes 2013.gada 23.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu”.

16.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. 27/2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra nolikumā Nr.17/2017 “Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikums” pieņemšanu.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.28/2020 “Grozījumi nolikumā “Madlienas vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”” pieņemšanu.

21.§

Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

22.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2019.gada īstenošanas pārskata apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2020 “Grozījums 2019.gada 20.jūnija Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10/2019 “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem”” pieņemšanu.

24.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” amatu un amatalgu likmju sarakstā.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.21

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 6. novembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr. 23)

   

1.§

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 14, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

2.§

Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 24, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

3.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”.

4.§

Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

5.§

Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7480 004 1253.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 “Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7480-004-1143” atcelšanu” apstiprināšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada 20.februāra saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ogres novadā” precizēšanu.

8.§

Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER atsavināšanu.

9.§

Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

10.§ Par nedzīvojamo telpu nomu "Gundegas", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.

11.§

Par nekustamā īpašuma "Groziņi", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.
12.§ Par nedzīvojamo telpu nomu "Suntažu sanatorijas internātskola", Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.

13.§

Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā „Skolas katlu māja”.

14.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7494 013 0033 daļas nodošanu apakšnomā.
15.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

16.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.29/2020 "Grozījums nolikumā "Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" nolikums"" apstiprināšanu. 

17.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.30/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" nolikums"" apstiprināšanu. 

18.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.31/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Dzīpariņš" nolikums"" apstiprināšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.32/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums"" apstiprināšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.33/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums"" apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.34/2020 "Grozījums nolikumā "Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums"" apstiprināšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.35/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Zelta sietiņš" nolikums"" apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.36/2020 "Grozījums nolikumā "Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" nolikums"" apstiprināšanu.

24.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

25.§ Par mutes un deguna aizsegu nodrošināšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām.
26.§ Par transporta pakalpojuma nodrošināšanu cilvēkiem ar Covid-19 diagnozi -nogādāšana no stacionāra uz dzīvesvietu.
27.§ Par Ogres novada pašvaldības domes sēdes pārcelšanu 2020. gada novembra mēnesī.
28.§ Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24/2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.
29.§ Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Gada ogrēnietis 2020” piešķiršanu.
30.§ Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.23

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 30. novembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ 

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.24)

   

1.§

Par darba kārtības apstiprināšanu.

2.§

Par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu.

3.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.oktobra lēmumā “Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa laikā”.

4.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.39/2020 „Grozījumi nolikumā “Ogres Basketbola skolas nolikums”” apstiprināšanu.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

7.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumā “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.

9.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu.

10.§

Par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74010010677 daļas iznomāšanu.

12.§

Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0996.

13.§

Par mācību procesa nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs no 2020.gada 30.novembra.

14.§

Par mācību maksas Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksas par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem atcelšanu uz laiku.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.24

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2020. gada 17. decembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ 

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.25)

   

1.§

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

3.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par koncesijas procedūras uzsākšanu”.

4.§

Par 2020.gada 22.maijā ar biedrību “Baltā dūja” noslēgtā patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisiju”.

6.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”.

7.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem”.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2021.gadā.

9.§

Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

10.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 16.aprīļa lēmumā "Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2020.gada budžeta ietvaros".

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25/2020 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

12.§

Par Ogres novada krīzes zvanu centra darbību 2021. gadā.

13.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2020 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” nolikums”” pieņemšanu.

15.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju sarakstā.
16.§ Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.25