Statuss:
Noslēdzies
Latvijas Vides aizsardzības fonda logo un Ogres novada pašvaldības ģerboniss

Projekta “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” ietvaros no 2021. gada vasaras vidus līdz 2022. gada novembra beigām tika īstenotas vairākas aktivitātes, kas pilnveidoja tūrisma infrastruktūru, nodrošinot tās integrāciju esošās infrastruktūras (trošu tilts pār Ogres upi, skatu platforma pie Ogres upes utml.) tīklā, proti, tika uzlabots dabā vēsturiski izveidojies piebraucamais ceļš pie trošu tilta no Meņģeles puses, saglabātas teritorijas ainaviskās vērtības, atsegti skati uz Ogres upi un tās ieleju, izveidota atpūtas vieta, ūdenstūristu apmetnes vieta, velomaršruts, kas marķēts ar norādēm, vides izglītības taka ar stendiem u.c.

Izkopti divi biokoki, apsekoti jauni biokoki, atjaunota informācija esošajos stendos, uzlabota apmeklētāju drošība, nojaucot graustu, nodrošināta regulāra komunikācija, sadarbība un atskaitīšanās par projekta progresu Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem.

Kopš 2022. gada augusta vidus uzstādīts tūristu skaitītājs, kura dati norāda, ka “Ogres ieleju” līdz decembra beigām apmeklējuši vismaz 534 cilvēki, 6% no kuriem ir bijuši velotūristi, riteņbraucēji.

Projekta ietvaros izveidotā tūrisma infrastruktūra - atpūtas vieta, infostends, norādes u.c.
Pašvaldība plānveidīgi attīsta Ogres upes ielejas dabas parku