Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

 OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.1

2009.gada 15.janvārī

Sēde sasaukta plkst.9.00

Sēdi atklāj plkst.9.10

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par grozījumiem 17.05.2007. domes lēmumā “Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu autodarbnīcas būvniecībai zemesgabalā “Mežavēji”, Ogresgala pagastā”.

1.2.   Par grozījumiem Ogres novada domes 17.01.2008. lēmumā ”Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 1., 4. un 5. zemesgabalos nekustamajā īpašumā „Saides” Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” (protokols Nr.1; 3.§) un līgumā par detālplānojuma izstrādi.

1.3.   Par atļauju turpināt dārza mājas Piekalnes ielā 32, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., būvniecību.

1.4.   Par skatu torņa “Vilciņos”, Ogresgala pagastā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu.

 1. Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.   Par atklāta konkursa “Dienesta dzīvojamās platības iegāde” rezultātu apstiprināšanu.

2.2.   Par grozījumiem 06.11.2008. lēmumā “Par dalību projektā “Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam “Ogres biznesa un inovāciju inkubatora rekonstrukcija””.

2.3.   Par grozījumiem 06.11.2008. lēmumā “Par dalību projektā “Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam “Ogres novada satiksmes optimizācijas objektu-autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga-Daugavpils būvniecība”””.

2.4.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Piekalnes iela 39, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., un Piekalnes iela 41, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

 1. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

3.1.   Par Ogresgala bāriņtiesas priekšsēdētāja atkārtotu ievēlēšanu.

3.2.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

3.3.   Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajiem.

3.4.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

3.5.   Par Ogres novada domes 13.03.2008. lēmuma “Par dzīvojamās platības izīrēšanu” (protokols Nr.5; 31.§) atcelšanu.

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

1.§

Par grozījumiem 17.05.2007. domes lēmumā “Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu autodarbnīcas būvniecībai zemesgabalā “Mežavēji”, Ogresgala pagastā”.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.01.2008. lēmumā ”Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 1., 4. un 5. zemesgabalos nekustamajā īpašumā „Saides” Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” (protokols Nr.1; 3.§) un līgumā par detālplānojuma izstrādi.

3.§

Par atļauju turpināt dārza mājas Piekalnes ielā 32, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., būvniecību.

4.§

Par skatu torņa “Vilciņos”, Ogresgala pagastā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu.

5.§

Par atklāta konkursa “Dienesta dzīvojamās platības iegāde” rezultātu apstiprināšanu.

6.§

Par grozījumiem 06.11.2008. lēmumā “Par dalību projektā “Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam “Ogres biznesa un inovāciju inkubatora rekonstrukcija””.

7.§

Par grozījumiem 06.11.2008. lēmumā “Par dalību projektā “Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam “Ogres novada satiksmes optimizācijas objektu-autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga-Daugavpils būvniecība”””.

8.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Piekalnes iela 39, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., un Piekalnes iela 41, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

9.§

Par Ogresgala bāriņtiesas priekšsēdētāja atkārtotu ievēlēšanu.

10.§

Par sociālajiem dzīvokļiem.

11.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajām.

12.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

13.§

Par Ogres novada domes 13.03.2008. lēmuma “Par dzīvojamās platības izīrēšanu” (protokols Nr.5; 31.§) atcelšanu.

 Domes priekšsēdētājs                                                              E.Bartkevičs

          Ogres novada domes sēdē 2009.gada 15.janvārī (protokols Nr.1) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

Ogres novada domes jurists V.Mūrnieks

Sēdi slēdz plkst. 9.50

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                  E.Bartkevičs (15.01.2009.)

Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas vadītāja                               K.Apine (15.01.2009.)

Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

 OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.2

2009.gada 29.janvārī

Sēde sasaukta plkst.900

Sēdi atklāj plkst.905

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

Nepiedalās deputāti: Jānis Latišs - iemesls nezināms

 

Sēdes darba kārtība:

1.    Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem  Mētru ielā 1, Mētru ielā 2, Mētru ielā 3, Mētru ielā 4, Mētru ielā 5, Mētru ielā 6, Mētru ielā, un Turkalnes ielā 23A, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

1.2.   Par grozījumiem Ogres novada domes 10.02.2005.lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Latvijas valstij” (protokols Nr.4, 5.§).

1.3.   Par neapbūvēta zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogre raj., nodošanu privatizācijai.

1.4.   Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala un bijušā ūdenstorņa Ogres pilsētā, Zvaigžņu ielā 11 daļas iznomāšanu SIA “TELE 2”.

1.5.   Par atļauju I. P. turpināt dārza mājas un siltumnīcas Pureņu ielā 70, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

1.6.   Par atļauju E. O. turpināt dārza mājas un saimniecības ēku d/s “Lašupes” 848, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

 2. Finanšu komitejas jautājumi.

  2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.128 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.106 “Par Ogres novada 2008.gada budžetu” apstiprināšanu.

  2.2.   Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

  2.3.   Par izmaiņām komisiju un darba grupu darba apmaksas Nolikumā.

  2.4.   Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, pašvaldības administrācijas amatalgu un amatalgu likmju sarakstā.

  2.5.   Par izmaiņām Nolikumā par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras.

  2.6.   Par izmaiņām Nolikumā par Ogres novada pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāju darba samaksu un sociālajām garantijām.

  2.7.   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.

  2.8.   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

  2.9.   Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Rīgas firma M.T.A.” sakarā ar neapdzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu un šo telpu rekonstrukcijā ieguldītajiem līdzekļiem.

  2.10.        Par Ogres novada domes dalību projektu konkursā “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.

  2.11.        Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

  2.12.        Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

  2.13.        Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

  2.14.        Par nekustama īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu.

  2.15.        Par nekustama īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Ogres autobuss”.

  2.16.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kreimeņu iela 14, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

  2.17.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 674, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

  2.18.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 25B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

   3.1.   Par pieteikšanos uzņemšanai Ogres novada vispārējās izglītības iestādēs.

   3.2.   Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

   3.3.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

   3.4.   Par uzņemšanu dzīvokļu palīdzības reģistrā nodrošināšanai ar dzīvojamo platību pirmām kārtām.

   3.5.   Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Ogrē, Mālkalnes pr.34-304.

    

    

   Sēdi slēdz plkst. 1000

   Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                   E.Bartkevičs (29.01.2009.)

   Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas vadītāja                                 K.Apine (29.01.2009.)

    

    

   PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

    

    

   1.§

   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem  Mētru ielā 1, Mētru ielā 2, Mētru ielā 3, Mētru ielā 4, Mētru ielā 5, Mētru ielā 6, Mētru ielā, un Turkalnes ielā 23A, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

   2.§

   Par grozījumiem Ogres novada domes 10.02.2005.lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Latvijas valstij” (protokols Nr.4, 5.§).

   3.§

   Par neapbūvēta zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogre raj., nodošanu privatizācijai.

   4.§

   Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala un bijušā ūdenstorņa Ogres pilsētā, Zvaigžņu ielā 11 daļas iznomāšanu SIA “TELE 2”.

   5.§

   Par atļauju I. P. turpināt dārza mājas un siltumnīcas Pureņu ielā 70, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

   6.§

   Par atļauju E. O. turpināt dārza mājas un saimniecības ēku d/s “Lašupes” 848, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

   7.§

   Par saistošo noteikumu Nr.128 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.106 “Par Ogres novada 2008.gada budžetu” apstiprināšanu.

   8.§

   Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

   9.§

   Par izmaiņām komisiju un darba grupu darba apmaksas Nolikumā.

   10.§

   Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, pašvaldības administrācijas amatalgu un amatalgu likmju sarakstā.

   11.§

   Par izmaiņām Nolikumā par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras.

   12.§

   Par izmaiņām Nolikumā par Ogres novada pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāju darba samaksu un sociālajām garantijām.

   13.§

   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.

   14.§

   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

   15.§

   Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Rīgas firma M.T.A.” sakarā ar neapdzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu un šo telpu rekonstrukcijā ieguldītajiem līdzekļiem.

   16.§

   Par Ogres novada domes dalību projektu konkursā “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.

   17.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   18.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   19.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   20.§

   Par nekustama īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   21.§

   Par nekustama īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Ogres autobuss”.

   22.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kreimeņu iela 14, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   23.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 674, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   24.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 25B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   25.§

   Par pieteikšanos uzņemšanai Ogres novada vispārējās izglītības iestādēs.

   26.§

   Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

   27.§

   Par sociālajiem dzīvokļiem.

   28.§

   Par uzņemšanu dzīvokļu palīdzības reģistrā nodrošināšanai ar dzīvojamo platību pirmām kārtām.

   29.§

   Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Ogrē, Mālkalnes pr.34-304.

    

   Domes priekšsēdētājs                                                              E.Bartkevičs

    

             Ogres novada domes sēdē 2009.gada 29.janvārī (protokols Nr.2) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

   Ogres novada domes jurists                                                    S.Bertmane

    Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

    OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.3

   2009.gada 12.februārī

   Sēde sasaukta plkst.900

   Sēdi atklāj plkst.905

   Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe

   Protokolē: lietvedības nodaļas vadītājas vietniece Ināra Birzniece

    

   Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš

   Nepiedalās deputāti: Edvīns Bartkevičs - komandējumā Briselē

   V.Pūķe – ir saņemts iesniegums no deputāta A.Auziņa iekļaut domes sēdes darba kārtībā lēmuma projektu “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktores L.Zadvinskas atbrīvošanu no ieņemamā amata.”

   Kā nosaka domes nolikums, ja iekļauj papildu jautājumus, kuri nav plānoti iekļaut darba kārtībā, ir nepieciešams balsojums. Tātad, lūdzu balsojumu:

   par lēmuma iekļaušanu darba kārtībā “par” – 7 balsis (A.Auziņš, J.Tukišs, G.Gutpelcs, L.Tribockis, G.Kārkliņš, V.Paškovičs, I.Vecziediņa), “pret” – 5 balsis (V.Pūķe, L.Sokolova, P.Dimants, R.Javoišs, J.Latišs), “ atturas” – nav

    

   S.Bertmane – likums “Par pašvaldībām” 31.p. un atbilstošs punkts mūsu saistošajos

   noteikumos novada pašvaldības nolikumā nosaka: lai iekļautu darba kārtībā jautājumu, kas

   iepriekš nav skatīts komiteju sēdē un kas nav iekļauts sagatavotajā darba kārtībā, var būt ar

   2/3 balsu vairākumu. Tā kā jūs esat 12, tad, lai iekļautu šo jautājumu darba kārtībā, ir jābūt

   8 personām “par”.

   V.Pūķe – tātad, balsu vairākums, kā nosaka likumdošanas akti, nav 2/3.Tadēļ šis jautājums

   netiek iekļauts darba kārtībā.

   Dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm (L.Tribockis nebalso)“par”, “pret” – nav, “atturas”- nav, nolemj:

    

   Apstiprināt iesniegto sēdes darba kārtību, papildu iekļaujot punktus:

   2.17. “Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 674, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.”

    

    

   Sēdes darba kārtība:

   1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

   1.1.   Par saistošo noteikumu Nr.129 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.44 “Ogres novada      pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

   1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.130 “Detālplānojums zemes gabalam Norupes ielā 3A, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

   1.3.   Par saistošo noteikumu Nr.131 “Detālplānojums zemes gabalam “Irbenāji”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

   1.4.   Par detālplānojuma zemes gabalā Salas ielā 3B, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu.

   1.5.   Par detālplānojuma zemes gabalā ”Brīdagi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

   1.6.   Par atkāpju apstiprināšanu “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” dārza mājas Vasarnīcu ielā 9, Ogrē projekta izmaiņu veikšanai.

   1.7.   Par pašvaldībai piederošas cirsmas Rūpnieku ielā 64, Ogres pilsētā, Ogres novadā, pārdošanu izsolē.

   1.8.   Par Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Rīgas iela 18A, Ogre, daļas iznomāšanu bezmaksas autostāvvietas ierīkošanai.

   1.9.   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja Pumpura iela 2A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   1.10.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu  Peldu iela 7B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   1.11.        Par zemes platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu nekustama īpašumam Pagasta iela 22A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   1.12.        Par zemes gabala “Urga” 74, Ogre, piešķiršanu lietošanā.

   1.13.        Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

   1.14.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 22, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   1.15.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 30, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   1.16.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 98, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   1.17.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 99, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   1.18.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 100, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   1.19.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 132, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     2. Finanšu komitejas jautājumi.

   2.1.   Par Ogres novada domes līdzdalības kapitāla pārvērtēšanu pēc pašu kapitāla metodes radnieciskos un asociētos uzņēmumos.

   2.2.   Par Ogres novada domes nedrošo debitoru parādu uzkrājumu izveidošanu.

   2.3.   Par grozījumiem 29.05.2008. lēmumā “Par braukšanas maksas atvieglojumiem” (protokols Nr.12, 10.§).

   2.4.   Par reklāmas izcenojumiem Ogres novada preses izdevumā “Ogrēnietis”.

   2.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   2.6.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Krastmalas iela 5.

   2.7.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Mežmala” Nr.24; d/s “Ogre” Nr.72.

   2.8.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Ranka” Nr. 98 un     “Liepas 3” – 16.

   2.9.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Ogre” Nr. 253.

   2.10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Gravas ielā 3.

   2.11. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

     3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

   3.1.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

   3.2.   Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

   3.3.   Par atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

    

   Sēdi slēdz plkst. 950

   Sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja vietniece                                              V.Pūķe (12.02.2009.)

   Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas vadītājas vietniece                            I.Birzniece (12.02.2009.)

    

   PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

    

    

    

   1.§

   Par saistošo noteikumu Nr.129 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.44 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

   2.§

   Par saistošo noteikumu Nr.130 “Detālplānojums zemes gabalam Norupes ielā 3A, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

   3.§

   Par saistošo noteikumu Nr.131 “Detālplānojums zemes gabalam “Irbenāji”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

   4.§

   Par detālplānojuma zemes gabalā Salas ielā 3B, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu.

   5.§

   Par detālplānojuma zemes gabalā ”Brīdagi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

   6.§

   Par atkāpju apstiprināšanu “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” dārza mājas Vasarnīcu ielā 9, Ogrē projekta izmaiņu veikšanai.

   7.§

   Par pašvaldībai piederošas cirsmas Rūpnieku ielā 64, Ogres pilsētā, Ogres novadā, pārdošanu izsolē.

   8.§

   Par Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Rīgas iela 18A, Ogre, daļas iznomāšanu E. Dimantei bezmaksas autostāvvietas ierīkošanai.

   9.§

   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja Pumpura iela 2A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   10.§

   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu  Peldu iela 7B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   11.§

   Par zemes platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu nekustama īpašumam Pagasta iela 22A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   12.§

   Par zemes gabala “Urga” 74, Ogre, piešķiršanu lietošanā.

   13.§

   Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

   14.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 22, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   15.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 30, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   16.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 98, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   17.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 99, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   18.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 100, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   19.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 132, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   20.§

   Par Ogres novada domes līdzdalības kapitāla pārvērtēšanu pēc pašu kapitāla metodes radnieciskos un asociētos uzņēmumos.

   21.§

   Par Ogres novada domes nedrošo debitoru parādu uzkrājumu izveidošanu.

   22.§

   Par grozījumiem 29.05.2008. lēmumā “Par braukšanas maksas atvieglojumiem” (protokols Nr.12, 10.§).

   23.§

   Par reklāmas izcenojumiem Ogres novada preses izdevumā “Ogrēnietis”.

   24.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   25.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Krastmalas ielā.

   26.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Mežmala”; d/s “Ogre” .

   27.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Ranka” un “Liepas 3”.

   28.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Ogre” .

   29.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Gravas ielā.

   30.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lībiešu ielā , Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   31.§

   Par sociālajiem dzīvokļiem.

   32.§

   Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

   33.§

   Par atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

   Domes priekšsēdētāja vietniece                                                         V.Pūķe

    

             Ogres novada domes sēdē 2009.gada 12.februārī (protokols Nr.3) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

   Ogres novada domes jurists                                                               Ē.Ancāns

    Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

    OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.4

   2009.gada 26.februārī

   Sēde sasaukta plkst.900

   Sēdi atklāj plkst.905

   Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

   Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

   Piedalās deputāti: Pēteris Dimants līdz plkst.1015, Raimonds Javoišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

   Dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm “par”, “pret” – nav, “atturas”- nav, nolemj:

   Sēdes darba kārtība:

   1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

   1.1.   Par Māra Preimaņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amata.

   1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.132 ”Detalplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

   1.3.   Par detalplanojuma zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres novadā 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

   1.4.   Par ražošanas ēkas Vidzemes ielā 5C, Ogrē, būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

   1.5.   Par Nogāzes ielas, Ogrē, rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

   1.6.   Par atļauju F. A. turpināt dārza mājas “Lašupes” 851, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

   1.7.   Par M.Ā. sūdzības par uzlikto administratīvo sodu izskatīšanu.

   1.8.   Par Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Zilokalnu prospekts 12, Ogre daļas iznomāšanu a/s “Lafipa”.

   1.9.   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Druviņas” 38, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   1.10.     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Druviņas” 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   1.11.     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 67, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   1.12.     Pa zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 13, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

    

   2.      Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

   2.1.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

   2.2.   Par saistošo noteikumu Nr.133 “Par pabalstu kurināmā iegādei piešķiršanas kārtību Ogres novadā”  apstiprināšanu.

   2.3.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem, pedagogiem.

   2.4.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

   2.5.   Par atteikumu atcelt Ogres novada domes Dzīvokļu komisijas 22.01.2009. lēmumu “Par ziņu anulēšanu par J. P., J.P., T.Š. un A.Š. deklarēto dzīvesvietu”.

   2.6.   Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

   2.7.   Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

    

   3.      Finanšu komitejas jautājumi.

   3.1.   Par nomas maksas samazināšanu starptautiskajam sporta deju festivālam “Sveču gaismā”.

   3.2.   Maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO”.

   3.3.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   3.4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   3.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņu pagarināšanu.

   3.6.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   3.7.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Dzelzceļa māja 40.km 1A dz.3.

   3.8.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Ogre” Nr.60.

   3.9.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Pureņu ielā 32, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

   3.10.  Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Mārtiņa ielā 3 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

   3.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Lielvārdes ielā 47, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

   3.12. Par Ogres novada domes līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Jaunogres vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem”.

   3.13. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Taurupes ielā 1, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   3.14. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mailītes”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   3.15. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Grunduļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   3.16. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 99, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   3.17. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 737, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   3.18. Par saistošo noteikumu Nr.134 “Par Ogres pašvaldības budžetu 2009.gadam” apstiprināšanu.

   Sēdi slēdz plkst. 1035

   Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs             E.Bartkevičs (26.02.2009.)

   Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                   K.Apine (26.02.2009.)

   vadītāja

   PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

    

    

   1.§

   Par Māra Preimaņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amata.

   2.§

   Par saistošo noteikumu Nr.132 ”Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

   3.§

   Par detālplānojuma zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres novadā 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

   4.§

   Par ražošanas ēkas Vidzemes ielā 5C, Ogrē, būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

   5.§

   Par Nogāzes ielas, Ogrē, rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

   6.§

   Par atļauju F. A. turpināt dārza mājas “Lašupes” 851, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

   7.§

   Par M.Ā. sūdzības par uzlikto administratīvo sodu izskatīšanu.

   8.§

   Par Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Zilokalnu prospekts 12, Ogre daļas iznomāšanu a/s “Lafipa”.

   9.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Druviņas” 38, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   10.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Druviņas” 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   11.§

   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 67, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   12.§

   Pa zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 13, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

   13.§

   Par sociālajiem dzīvokļiem.

   14.§

   Par saistošo noteikumu Nr.133 “Par pabalstu kurināmā iegādei piešķiršanas kārtību Ogres novadā”  apstiprināšanu.

   15.§

   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem.

   16.§

   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

   17.§

   Par atteikumu atcelt Ogres novada domes Dzīvokļu komisijas 22.01.2009. lēmumu “Par ziņu anulēšanu par J.P., J.P., T.Š. un A.Š. deklarēto dzīvesvietu”.

   18.§

   Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

   19.§

   Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

   20.§

   Par nomas maksas samazināšanu starptautiskajam sporta deju festivālam “Sveču gaismā”.

   21.§

   .Maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO”.

   22.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   23.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   24.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņu pagarināšanu.

   25.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

   26.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Dzelzceļa māja 40.km 1A dz.3.

   27.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, d/s “Ogre” Nr.60.

   28.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Pureņu ielā 32, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

   29.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Mārtiņa ielā 3 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

   30.§

   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Lielvārdes ielā 47, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

   31.§

   Par Ogres novada domes līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Jaunogres vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem”.

   32.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Taurupes ielā 1, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

   33.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mailītes”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   34.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Grunduļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   35.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 99, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   36.§

   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 737, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

   37.§

   Par saistošo noteikumu Nr.134 “Par Ogres pašvaldības budžetu 2009.gadam” apstiprināšanu.

              Domes priekšsēdētājs                                                   E.Bartkevičs

             Ogres novada domes sēdē 2009.gada 26.februārī (protokols Nr.4) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

   Ogres novada domes jurists                         A.Gapejevs

    Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

   OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.5

   2009.gada 12.martā

   Sēde sasaukta plkst.900

   Sēdi atklāj plkst.910

   Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

   Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

   Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

   Nepiedalās deputāti: Juris Tukišs - slims

   Sēdes darba kārtība:

   1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

   1.1.   Par Ogres novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas noteikumu apstiprināšanu.

   1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.135 “Detālplānojums zemes gabalam “Ķoderi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

   1.3.   Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Kalna aleja, Ogre, zemi sarkanajās līnijās inženiertehnisko komunikāciju izbūvei.

   1.4.   Par Ogres novada domei piederošo nekustamo īpašumu gatavošanu atsavināšanai.

   1.5.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

   1.6.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 12, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

   1.7.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 16, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

    2. Finanšu komitejas jautājumi.

    2.1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Higija”.

    2.2.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Genri & Ben”.

    2.3.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

    2.4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogres ielā 5 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

    2.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi R. O. par zemi Strēlnieku prospektā 31, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

    2.6.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mežmalas” 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

    2.7.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lablaiku iela 8, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

     3.1.   Par Ogres novada Sociālā darba attīstības koncepcijas 2009.-2013.gadam apstiprināšanu.

     3.2.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

     3.3.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem.

     3.4.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

     3.5.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     3.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     3.7.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     3.8.   Par atteikumu atcelt Ogres novada domes Dzīvokļu komisijas 29.01.2009. lēmumu „Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu”.

     3.9.   Par atteikumu piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu un atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

     3.10.        Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

      

      

      

     Sēdi slēdz plkst. 1010

     Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs             E.Bartkevičs (26.02.2009.)

     Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                   K.Apine (26.02.2009.)

     vadītāja

     PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

      

      

     1.§

     Par Ogres novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas noteikumu apstiprināšanu.

     2.§

     Par saistošo noteikumu Nr.135 “Detālplānojums zemes gabalam “Ķoderi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

     3.§

     Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Kalna aleja, Ogre, zemi sarkanajās līnijās inženiertehnisko komunikāciju izbūvei.

     4.§

     Par Ogres novada domei piederošo nekustamo īpašumu gatavošanu atsavināšanai.

     5.§

     Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     6.§

     Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 12, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     7.§

     Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 16, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     8.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Higija”.

     9.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Genri & Ben”.

     10.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     11.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogres ielā 5 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

     12.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Strēlnieku prospektā 31, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

     13.§

     Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mežmalas” 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     14.§

     Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lablaiku iela 8, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     15.§

     Par Ogres novada Sociālā darba attīstības koncepcijas 2009.-2013.gadam apstiprināšanu.

     16.§

     Par sociālajiem dzīvokļiem.

     17.§

     Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem.

     18.§

     Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

     19.§

     Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     20.§

     Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     21.§

     Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     22.§

     Par atteikumu atcelt Ogres novada domes Dzīvokļu komisijas 29.01.2009. lēmumu „Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu”.

     23.§

     Par atteikumu piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu un atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

     24.§

     Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

      Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

               Ogres novada domes sēdē 2009.gada 12.martā (protokols Nr.5) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

     Ogres novada domes jurists                         Ē.Ancāns

     Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

      OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.6

     2009.gada 26.martā

     Sēde sasaukta plkst.900

     Sēdi atklāj plkst.910

     Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

     Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

     Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

     Nepiedalās deputāti: Arvis Auziņš – iesniedzis iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu

     Sēdes darba kārtība:

     1.      Par Ogres novada domes deputāta Arvja Auziņa pilnvaru izbeigšanos.

     2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

     2.1.   Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisijā.

     2.2.   Par detālplānojuma zemes gabalā “Jaunozoliņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     2.3.   Par detālplānojuma zemes gabalā “Dzeņi”, Ciemupē, Ogresgala pag. Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     2.4.   Par detālplānojuma zemes gabalā “Laipaskrasti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     2.5.   Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Vilciņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     2.6.   Par atļauju turpināt dzīvojamās mājas būvniecību Vidus prospektā 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     2.7.   Par J. K. sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

     2.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma objekta Austrumu ielā 18, Ogrē, privatizācijas uzsākšanu.

     2.9.   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 6, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     2.10.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     2.11.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežmalas” 15, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     2.12.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 37, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     2.13.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Vidus prospekts 26A, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz šo zemes gabalu.

     2.14.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un tā izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

     3.      Finanšu komitejas jautājumi.

     3.1.   Par SIA “KP Tehnoloģijas” piederošo notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, ūdens ņemšanas un atdzelžošanas sistēmas objektu pirkumu.

     3.2.   Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

     3.3.   Par atteikumu telpu nomas maksas samazināšanai Swedbankai Brīvības ielā 11, Ogrē.

     3.4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     3.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     3.6.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     3.7.   Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu.

     3.8.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jaunrobežnieku iela 2, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     3.9.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ezergaiļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     3.10.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Parka iela 8-601, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

     3.11.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lazdu gatvē 30, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

     4.      Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

     4.1.   Par dzīvojamās mājas “Ciemupes”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

     4.2.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

     4.3.   Par materiālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku “Mazstaldāti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     4.4.   Par dzīvojamās platības apmaiņu.

     4.5.   Par papildus dzīvojamās platības izīrēšanu.

     4.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     4.7.   Par izmaiņām dzīvojamās telpas īres līgumā.

     Sēdi slēdz plkst. 1010

     Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs             E.Bartkevičs (26.03.2009.)

     Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                   K.Apine (26.03.2009.)

     vadītāja

     PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

      

      

     1.§

     Par Ogres novada domes deputāta Arvja Auziņa pilnvaru izbeigšanos.

     2.§

     Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisijā.

     3.§

     Par detālplānojuma zemes gabalā “Jaunozoliņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     4.§

     Par detālplānojuma zemes gabalā „Dzeņi”, Ciemupē, Ogresgala pag. Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     5.§

     Par detālplānojuma zemes gabalā „Laipaskrasti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     6.§

     Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Vilciņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     7.§

     Par atļauju turpināt dzīvojamās mājas būvniecību Vidus prospektā 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     8.§

     Par sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

     9.§

     Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma objekta Austrumu ielā 18, Ogrē, privatizācijas uzsākšanu.

     10.§

     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 6, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     11.§

     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     12.§

     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežmalas” 15, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     13.§

     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 37, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

     14.§

     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Vidus prospekts 26A, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz šo zemes gabalu.

     15.§

     Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un tā izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

     16.§

     Par SIA “KP Tehnoloģijas” piederošo notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, ūdens ņemšanas un atdzelžošanas sistēmas objektu pirkumu.

     17.§

     Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam  “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

     18.§

     Par atteikumu telpu nomas maksas samazināšanai Swedbankai Brīvības ielā 11, Ogrē.

     19.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     20.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     21.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     22.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu.

     23.§

     Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jaunrobežnieku iela 2, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     24.§

     Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ezergaiļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     25.§

     Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Parka iela 8-601, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

     26.§

     Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lazdu gatvē 30, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

     27.§

     Par dzīvojamās mājas “Ciemupes”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

     28.§

     Par sociālajiem dzīvokļiem.

     29.§

     Par materiālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku “Mazstaldāti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     30.§

     Par dzīvojamās platības apmaiņu.

     31.§

     Par papildus dzīvojamās platības izīrēšanu.

     32.§

     Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     33.§

     Par izmaiņām dzīvojamās telpas īres līgumā.

      
     Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

      

               Ogres novada domes sēdē 2009.gada 26.martā (protokols Nr.6) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

      

     Ogres novada domes jurists                                                 S.Bertmane

     Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

      OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.7

     2009.gada 9.aprīlī

     Sēde sasaukta plkst.900

     Sēdi atklāj plkst.910

     Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

     Protokolē: domes lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

      

     Piedalās deputāti: Georgs Gutpelcs, Raimonds Javoišs, Jānis Latišs, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Vita Pūķe, Ludmila Sokolova, Ludvigs Tribockis, Juris Tukišs, Ilga Vecziediņa

     Nepiedalās deputāti: Pēteris Dimants, Gunārs Kārkliņš – iemesls nezināms

      

      

     Sēdes darba kārtība:

     1.      Par grozījumiem 17.03.2005. lēmumā “Par Ogres novada domes finanšu komitejas ievēlēšanu” (protokols Nr.8; 3.§).

      

     2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

     2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.136 ““Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.115 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” apstiprināšanu.

     2.2.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam ”Salči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

     2.3.   Par saistošo noteikumu Nr.137 “Detālplānojums 1., 4., un 5., zemes gabalos nekustamajā īpašumā “Saides”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

     2.4.   Par Brīvības ielas un veloceliņa,  posmā no Suntažu ielas līdz Ogres pilsētas robežai, rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

     2.5.   Par nekustama īpašuma - zemes gabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

     2.6.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     2.7.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     2.8.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5C, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     2.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Puķu ielā 6A iznomāšanu.

     2.10. Par atļauju PA “Ogres novada kultūras centrs” organizēt gadatirgus un maksas apstiprināšanu.

      

     3.      Finanšu komitejas jautājumi.

     3.1.   Par SIA “ĶILUPE” veikto ieguldījumu atzīšanu Ogres novada domei piederošā nekustamā īpašumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē, remontā un attīstībā.

     3.2.   Par izmaiņām 2009.gada 29.janvāra lēmumā (protokols Nr.2; 8.§) “Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

     3.3.   Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Malevs”.

     3.4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu SIA “Juvils”.

     3.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Vēju ielā 3A Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

     3.6.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Jasmīnu ielā 4 – 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

     3.7.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     3.8.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     3.9.   Par Ogres novada domes iestāšanos biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

     3.10. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Panaceja”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

      

     4.      Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

     4.1.   Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 8, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

     4.2.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

     4.3.   Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa Bērzu alejā 8 – 25, Ogrē, sanitārā mezgla pārbūvei I grupas invalīdam.

     4.4.   Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa remontam.

     4.5.   Par dzīvokļu palīdzības reģistru apstiprināšanu.

     4.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     4.7.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     4.8.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     4.9.   Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

     4.10.  Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

      

     Sēdi slēdz plkst. 1015

     Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs             E.Bartkevičs (26.03.2009.)

      

     Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                   K.Apine (26.03.2009.)

     vadītāja

     PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

      

      

     1.§

     Par grozījumiem 17.03.2005. lēmumā “Par Ogres novada domes finanšu komitejas ievēlēšanu” (protokols Nr.8; 3.§).

     2.§

     Par saistošo noteikumu Nr.136 ““Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.115 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” apstiprināšanu.

     3.§

     Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam ”Salči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

     4.§

     Par saistošo noteikumu Nr.137 “Detālplānojums 1., 4., un 5., zemes gabalos nekustamajā īpašumā “Saides”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

     5.§

     Par Brīvības ielas un veloceliņa,  posmā no Suntažu ielas līdz Ogres pilsētas robežai, rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

     6.§

     Par nekustama īpašuma - zemes gabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

     7.§

     Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     8.§

     Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     9.§

     Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5C, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

     10.§

     Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Puķu ielā 6A iznomāšanu.

     11.§

     Par atļauju PA “Ogres novada kultūras centrs” organizēt gadatirgus un maksas apstiprināšanu.

     12.§

     Par SIA “ĶILUPE” veikto ieguldījumu atzīšanu Ogres novada domei piederošā nekustamā īpašumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē, remontā un attīstībā.

     13.§

     Par izmaiņām 2009.gada 29.janvāra lēmumā (protokols Nr.2; 8.§) “Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

     14.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Malevs”.

     15.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu SIA “Juvils”.

     16.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

     17.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

     18.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     19.§

     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

     20.§

     Par Ogres novada domes iestāšanos biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

     21.§

     Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Panaceja”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

     22.§

     Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 8, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

     23.§

     Par sociālajiem dzīvokļiem.

     24.§

     Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa sanitārā mezgla pārbūvei I grupas invalīdam.

     25.§

     Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa remontam.

     26.§

     Par dzīvokļu palīdzības reģistru apstiprināšanu.

     27.§

     Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     28.§

     Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     29.§

     Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

     30.§

     Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

     31.§

     Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

       Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

             Ogres novada domes sēdē 2009.gada 9.aprīlī (protokols Nr.7) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

     Ogres novada domes jurists   Ē.Ancāns

     Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

     OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.8

     2009. gada 30.aprīlī

     Sēde sasaukta plkst.900

     Sēdi atklāj plkst.910

     Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

     Protokolē: domes lietvedības nodaļas vadītājas vietniece Ināra Birzniece

     Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Gunārs Kārkliņš, Georgs Gutpelcs, Raimonds Javoišs, Jānis Latišs, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Vita Pūķe, Ludmila Sokolova, Ludvigs Tribockis, Juris Tukišs,

     Sēdes darba kārtība:

     1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

     1.1.   Par saistošo noteikumu Nr.138 “Detālplānojums zemes gabalam Salas ielā 3B, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

     1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.139 “Detālplānojums zemes gabalam “Brīdagi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

     1.3.   Par detālplānojuma galīgās redakcijas dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā, Ogres novadā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     1.4.   Par detālplānojuma zemes gabalā “Jaunbirziņi”, Ogres novadā, 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

     1.5.   Par J. K. sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

     1.6.   Par neapdzīvojamo telpu nomu Z/s “Cepļukalns”, Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

     1.7.   Par sporta zāles nomu Latvijas Shidokan Karatē Federācijas instruktoram J. S., Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

     1.8.   Par neapbūvēta zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., privatizācijas noteikumu apstiprināšanu.

      2. Finanšu komitejas jautājumi.

      2.1.   Par projektu dokumentācijas norakstīšanu no Ogres novada domes centralizētās grāmatvedības uzskaites.

      2.2.   Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam “Ogres novada veloceliņa izbūve”.

      2.3.   Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam “Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas darbi”.

      2.4.   Par finansiālu atbalstu J. K. sporta licences iegādei.

      2.5.   Par finansiālu atbalstu D. U. un viņa trenerim dalībai Eiropas čempionātā svarcelšanā Bukarestē, Rumānijā.

      2.6.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā “Vēverīši”.

      2.7.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Krasta ielā 5.

      2.8.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Nekas”.

      2.9.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ogre” 207, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

      2.10.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rūpnieku iela 49, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

        3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

       3.1.   Par  atļaujas izsniegšanu Ogres novada sporta centram slēgtā tipa 2.kategorijas šautuves Jaunogres prospektā 2, Ogrē, darbībai un B, C  kategorijas ieroču uzglabāšanai šautuvē.

       3.2.   Par grozījumiem  29.12.2005. lēmumā “Par Ogres Centrālās bibliotēkas maksas par pakalpojumiem apstiprināšanu” (protokols Nr.27; 18.§).

       3.3.   Par maksas pakalpojumiem Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā.

       3.4.   Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2009.gada jūlijā.

       3.5.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

       3.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

       3.7.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

       3.8.   Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

       Sēdi slēdz plkst. 935

       Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs (30.04.2009.)

       Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas I.Birzniece (30.04.2009.)

       vadītājas vietniece

       PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

        

        

       1.§

       Par saistošo noteikumu Nr.138 “Detālplānojums zemes gabalam Salas ielā 3B, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

       2.§

       Par saistošo noteikumu Nr.139 “Detālplānojums zemes gabalam “Brīdagi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

       3.§

       Par detālplānojuma galīgās redakcijas dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā, Ogres novadā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

       4.§

       Par detālplānojuma zemes gabalā “Jaunbirziņi”, Ogres novadā, 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

       5.§

       Par J. K. sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

       6.§

       Par  neapdzīvojamo telpu nomu Z/s “Cepļukalns”, Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

       7.§

       Par sporta zāles nomu Latvijas Shidokan Karatē Federācijas instruktoram J. S., Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

       8.§

       Par neapbūvēta zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., privatizācijas noteikumu apstiprināšanu.

       9.§

       Par projektu dokumentācijas norakstīšanu no Ogres novada domes centralizētās grāmatvedības uzskaites.

       10.§

       Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam “Ogres novada veloceliņa izbūve”.

       11.§

       Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam “Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas darbi”.

       12.§

       Par finansiālu atbalstu J. K. sporta licences iegādei.

       13.§

       Par finansiālu atbalstu D. U. un viņa trenerim dalībai Eiropas čempionātā svarcelšanā Bukarestē, Rumānijā.

       14.§

       Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā “Vēverīši”.

       15.§

       Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogresgala pagastā, Krasta ielā 5.

       16.§

       Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Nekas”.

       17.§

       Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ogre” 207, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

       18.§

       Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rūpnieku iela 49, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

       19.§

       Par  atļaujas izsniegšanu Ogres novada sporta centram slēgtā tipa 2.kategorijas šautuves Jaunogres prospektā 2, Ogrē, darbībai un B, C  kategorijas ieroču uzglabāšanai šautuvē.

       20.§

       Par grozījumiem  29.12.2005. lēmumā “Par Ogres Centrālās bibliotēkas maksas par pakalpojumiem apstiprināšanu” (protokols Nr.27; 18.§).

       21.§

       Par maksas pakalpojumiem Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā.

       22.§

       Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2009.gada jūlijā.

       23.§

       Par sociālajiem dzīvokļiem.

       24.§

       Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

       25.§

       Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

       26.§

       Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

        
       Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

                 Ogres novada domes sēdē 2009.gada 30.aprīlī (protokols Nr.8) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

       Ogres novada domes jurists                                                 V.Mūrnieks

       Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

       DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.9

       2009.gada 21.maijā

       Sēde sasaukta plkst.900

       Sēdi atklāj plkst.905

       Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

       Protokolē: domes lietvedības nodaļas vadītājas vietniece Ināra Birzniece

       Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Gunārs Kārkliņš, Raimonds Javoišs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Vita Pūķe, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs

       Nepiedalās deputāti: - Georgs Gutpelcs - sacensībās Francijā, Jānis Latišs – darba jautājumi

       Sēdes darba kārtība:

       1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

       1.1.   Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biznesa un inovāciju inkubatoru.

       1.2.   Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas reģiona biznesa inkubatoru.

       1.3.   Par saistošo noteikumu Nr.140 “Detalplānojums zemes gabalā “Mežmaļi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

       1.4.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Madlienas iela 16, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

       1.5.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 65, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

       1.6.   Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Druviņas” 6, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kadastra Nr.7480 006 0504.

       1.7.   Par R. S. iesnieguma izskatīšanu par Ogres pilsētas domes sēdes 1997.gada 23.janvāra lēmuma nr.47, protokols nr.2 “Par apbūves legalizāciju Lauberes ielā 5, Ogrē” pārskatīšanu un par patvaļīgās būvniecības likvidēšanu.

         2. Finanšu komitejas jautājumi.

        2.1.   Par Ogres novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba samaksu.

        2.2.   Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO”.

        2.3.   Par finansiālu atbalstu R. R. dalībai Latvijas izlases sastāvā Pasaules kausa posmos orientēšanās sportā Somijā un Norvēģijā.

        2.4.   Par grozījumiem 26.01.2006. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs”” maksas pakalpojumu apstiprināšanu (protokolsNr.2., 29.§).

        2.5.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Dienvidu iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

        2.6.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes prospekts 19, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

          3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

         3.1.   Par atsevišķu Ogres novada Sporta centra 2.kategorijas šautuvē reģistrēto sporta ieroču bezatlīdzības nodošanu Dobeles rajona pašvaldībai.

         3.2.   Par medikamentu daļēju apmaksu.

         3.3.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

         3.4.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

         3.5.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

         3.6.   Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Ogrē, Zinību ielā 3 – 3.

         3.7.   Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

         Sēdi slēdz plkst. 1018

         Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                E.Bartkevičs (21.05.2009.)

         Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas          I.Birzniece (21.05.2009.)

         vadītājas vietniece

         PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

          

          

         1.§

         Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biznesa un inovāciju inkubatoru.

         2.§

         Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas reģiona biznesa inkubatoru.

         3.§

         Par saistošo noteikumu Nr.140 “Detalplānojums zemes gabalā “Mežmaļi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

         4.§

         Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Madlienas iela 16, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

         5.§

         Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Garāža” 65, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

         6.§

         Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Druviņas” 6, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kadastra Nr.7480 006 0504.

         7.§

         Par R. S. iesnieguma izskatīšanu par Ogres pilsētas domes sēdes 1997.gada 23.janvāra lēmuma nr.47, protokols nr.2 “Par apbūves legalizāciju Lauberes ielā 5, Ogrē” pārskatīšanu un par patvaļīgās būvniecības likvidēšanu.

         8.§

         Par Ogres novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba samaksu.

         9.§

         Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO”.

         10.§

         Par finansiālu atbalstu R. R. dalībai Latvijas izlases sastāvā Pasaules kausa posmos orientēšanās sportā Somijā un Norvēģijā.

         11.§

         Par grozījumiem 26.01.2006. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs”” maksas pakalpojumu apstiprināšanu (protokols Nr.2., 29.§).

         12.§

         Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Dienvidu iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

         13.§

         Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes prospekts 19, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

         14.§

         Par atsevišķu Ogres novada Sporta centra 2.kategorijas šautuvē reģistrēto sporta ieroču bezatlīdzības nodošanu Dobeles rajona pašvaldībai.

         15.§

         Par medikamentu daļēju apmaksu.

         16.§

         Par sociālajiem dzīvokļiem.

         17.§

         Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

         18.§

         Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

         19.§

         Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Ogrē, Zinību ielā 3 – 3.

         20.§

         Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

           Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

                   Ogres novada domes sēdē 2009.gada 21.maijā (protokols Nr.9) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

         Ogres novada domes jurists                                                 A.Gapejevs

          Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

         OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.10

         2009.gada 4.jūnijā

         Sēde sasaukta plkst.900

         Sēdi atklāj plkst.905

         Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

         Protokolē: domes lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

         Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Vita Pūķe, Juris Tukišs

         Nepiedalās deputāti: - Ludmila Sokolova - darba jautājumi,– darba jautājumi,

         Gunārs Kārkliņš – iemesls nezināms

         Sēdes darba kārtība:

         1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

         1.1.   Par  darbdienas pārcelšanu.

         1.2.   Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “RLO Birojs” Ogres ģimnāzijas un Ogres pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcijas būvdarbos.

         1.3.   Par sporta zāles nomu S. Š. Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

         1.4.   Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogres pilsētā nodošanu īslaicīgā nomā A. A.

         1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala Pērkona ielā 5A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., iznomāšanu I. S.

         1.6.   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Poruka ielā 28C, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

         1.7.   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 89, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

         1.8.   Par samaksas apmēra samazinājumu R. G., izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

         1.9.   Par zemes gabala “Kooperators” 8, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

         1.10.        Par zemes gabala “Kooperators” 14, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

         1.11.        Par zemes gabala “Kooperators” 58, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

         1.12.        Par zemes gabala “Kooperators” 80, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

         1.13.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Lēdmanes ielā 17, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

         1.14.        Par grozījumiem Ogres novada domes 04.12.2008. lēmumā “Par zemes kompensācijas fonda izveidošanu Ogres pilsētā” (protokols Nr.28; 7.§).

         1.15.        Par grozījumiem un papildinājumiem 09.04.2009. lēmumā “Par nekustama īpašuma - zemes gabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.

           2. Finanšu komitejas jautājumi.

          2.1.   Par Ogres novada 2008. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada domes 2008. gada bilances apstiprināšanu.

          2.2.   Par kredīta ņemšanu projektu realizācijai.

          2.3.   Par kredīta saistību pārņemšanu pēc Ogres rajona pašvaldības reorganizācijas.

          2.4.   Par nekustamā īpašuma Saules prospektā 11, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

          2.5.   Par nekustamā īpašuma Taurupes ielā 11, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

          2.6.   Par nekustamā īpašuma Zinību ielā 1, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

          2.7.   Par nekustamā īpašuma Zinību ielā 2A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

          2.8.   Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 1B, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no  CARRIER SIA.

          2.9.   Par nekustamā īpašuma d/s “Lašupes” Nr. 692, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

          2.10.        Par nekustamo īpašumu d/s “Ogre” nodokļa palielinājuma bezstrīda piedziņu.

          2.11.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mežvidi” 36, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

          2.12.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Sīļu iela 5, Sīļu iela 7, Ekānu iela, Ekānu iela 5, Ekānu iela 9, Ekānu iela 10, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

          2.13.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ekānu iela 8, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

          2.14.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Sīļu iela 1, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

          2.15.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Sīļu iela 3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

          2.16.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 659A, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

          2.17.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Liepas”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

          2.18.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Akmeņu iela 24C, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

            3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

           3.1.   Par nolikuma “Nolikums par maksas atlaidēm Ogres novada pašvaldības sporta bāzēs” apstiprināšanu.

           3.2.   Par sadarbību starptautiskajā projektā “Cēsis – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”.

           3.3.   Par Ogres novada maznodrošināto iedzīvotāju parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem apmaksu.

           3.4.   Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           3.5.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

           3.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

           3.7.   Par atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

            

           Sēdi slēdz plkst. 1010

           Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                 E.Bartkevičs (04.06.2009.)

           Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas           K.Apine (04.06.2009.)

           vadītāja

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

            

            

           1.§

           Par  darbdienas pārcelšanu.

           2.§

           Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “RLO Birojs” Ogres ģimnāzijas un Ogres pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcijas būvdarbos.

           3.§

           Par sporta zāles nomu S. Š. Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

           4.§

           Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogres pilsētā nodošanu īslaicīgā nomā A. A.

           5.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala Pērkona ielā 5A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., iznomāšanu I. S.

           6.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Poruka ielā 28C, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           7.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 89, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           8.§

           Par samaksas apmēra samazinājumu R. G., izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           9.§

           Par zemes gabala “Kooperators” 8, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           10.§

           Par zemes gabala “Kooperators” 14, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           11.§

           Par zemes gabala “Kooperators” 58, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           12.§

           Par zemes gabala “Kooperators” 80, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           13.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Lēdmanes ielā 17, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

           14.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 04.12.2008. lēmumā “Par zemes kompensācijas fonda izveidošanu Ogres pilsētā” (protokols Nr.28; 7.§).

           15.§

           Par grozījumiem un papildinājumiem 09.04.2009. lēmumā “Par nekustama īpašuma - zemes gabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.

           16.§

           Par Ogres novada 2008. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada domes 2008. gada bilances apstiprināšanu.

           17.§

           Par kredīta ņemšanu projektu realizācijai.

           18.§

           Par kredīta saistību pārņemšanu pēc Ogres rajona pašvaldības reorganizācijas.

           19.§

           Par nekustamā īpašuma Saules prospektā 11, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

           20.§

           Par nekustamā īpašuma Taurupes ielā 11, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

           21.§

           Par nekustamā īpašuma Zinību ielā 1, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

           22.§

           Par nekustamā īpašuma Zinību ielā 2A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parādu piedziņu.

           23.§

           Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 1B, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no  CARRIER SIA.

           24.§

           Par nekustamā īpašuma d/s “Lašupes” Nr. 692, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

           25.§

           Par nekustamo īpašumu d/s “Ogre” nodokļa palielinājuma bezstrīda piedziņu.

           26.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mežvidi” 36, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           27.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Sīļu iela 5, Sīļu iela 7, Ekānu iela, Ekānu iela 5, Ekānu iela 9, Ekānu iela 10, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           28.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ekānu iela 8, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           29.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Sīļu iela 1, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           30.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Sīļu iela 3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           31.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 659A, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           32.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Liepas”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           33.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Akmeņu iela 24C, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           34.§

           Par nolikuma “Nolikums par maksas atlaidēm Ogres novada pašvaldības sporta bāzēs” apstiprināšanu.

           35.§

           Par sadarbību starptautiskajā projektā “Cēsis – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”.

           36.§

           Par Ogres novada maznodrošināto iedzīvotāju parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem apmaksu.

           37.§

           Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           38.§

           Par sociālajiem dzīvokļiem.

           39.§

           Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

           40.§

           Par atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

            
           Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

            

            

                     Ogres novada domes sēdē 2009.gada 4.jūnijā (protokols Nr.10) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Ogres novada domes jurists                                                 A.Gapejevs

            Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.11

           2009.gada 25.jūnijā

           Sēde sasaukta plkst.900

           Sēdi atklāj plkst.910

           Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

           Protokolē: domes lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

           Piedalās deputāti: Raimonds Javoišs, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs no 930, Ludmila Sokolova, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Vita Pūķe, Juris Tukišs

           Nepiedalās deputāti: - Pēteris Dimants – iemesls nezināms, Gunārs Kārkliņš – iemesls nezināms

           Sēdes darba kārtība:

           1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

           1.1.   Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Jānim Tropam.

           1.2.   Par Ogres novada domes 2008.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

           1.3.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2008.gada 26.jūnija sēdes lēmumā „Par Ogres novada p/a „Mālkalne” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

           1.4.   Par saistošo noteikumu Nr.141 “Detālplānojums zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

           1.5.   Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “Rūta-S” Zinību ielā 3, Ogrē.

           1.6.   Par tiesas piesēdētāja atbrīvošanu.

           1.7.   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Urga” 477, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           1.8.   Par zemes gabala “Druviņas” 22, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           1.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Poruka ielā 28C iznomāšanu.

           1.10. Par atļauju izbūvēt gāzes vada atzaru Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Brīvības iela 58B, Ogre, teritorijā.

           1.11. Par SIA “DKZ” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.07.2009. pasākumam Ogres estrādē).

           1.12.  Par iestādes “Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulators” locekļa Antona Veipa atbrīvošanu no amata.

           1.13.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un locekļu atbrīvošanu no amata.

           1.14.  Par ielu komitejas pārstāvju atbrīvošanu no amata.

           1.15.  Par administratīvās komisijas locekles Regīnas Jostiņas atbrīvošanu no amata.

           1.16.  Par tarifu komisijas locekļa Arkādija Rabčevska atbrīvošanu no amata.

             2. Finanšu komitejas jautājumi.

           2.1.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO“.

           2.2.  Par grozījumiem 30.08.2007. lēmumā “Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Ogres autobuss” pensionāru pārvadājumiem”.

           2.3.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 484, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           2.4.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ievkalniņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           2.5.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ekānu iela, Ekānu iela 1, Ekānu iela 4, Ekānu iela 6, Ekānu iela 7, Celtnieku iela 7, Celtnieku iela 11 un Celtnieku iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

            3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

           3.1. Par saistošo noteikumu Nr.142 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.79 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Ogres novadā”” apstiprināšanu.

           3.2. Par saistošo noteikumu Nr.143 ”Par ārstēšanās pabalstu piešķiršanas kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu.

           3.3. Par saistošo noteikumu Nr.144 “Par ēdināšanas maksas atlaidēm Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm” apstiprināšanu.

           3.4. Par saistošo noteikumu Nr.145 “”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.67 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.

           3.5. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.

           3.6. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.

           3.7. Par Valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu Ogres novada domes īpašumā.

           3.8. Par sociālajiem dzīvokļiem.

           3.9. Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           3.10. Par dienesta dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

           3.11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

           3.12. Par Ogresgala bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no amata.

           3.13. Par Gundas Guntas Rudenes un Ievas Lasmanes ievēlēšanu par Ogresgala bāriņtiesas loceklēm.

           Sēdi slēdz plkst. 1020

           Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                      E.Bartkevičs (25.06.2009.)

           Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                                K.Apine (25.06.2009.)

           vadītāja

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

            

            

           1.§

           Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Jānim Tropam.

           2.§

           Par Ogres novada domes 2008.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

           3.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 2008.gada 26.jūnija sēdes lēmumā „Par Ogres novada p/a „Mālkalne” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

           4.§

           Par saistošo noteikumu Nr.141 “Detālplānojums zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

           5.§

           Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “Rūta-S” Zinību ielā 3, Ogrē.

           6.§

           Par tiesas piesēdētāja atbrīvošanu.

           7.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Urga” 477, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           8.§

           Par zemes gabala “Druviņas” 22, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           9.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Poruka ielā 28C iznomāšanu.

           10.§

           Par atļauju izbūvēt gāzes vada atzaru Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Brīvības iela 58B, Ogre, teritorijā.

           11.§

           Par SIA “DKZ” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.07.2009. pasākumam Ogres estrādē).

           12.§

           Par iestādes “Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulators” locekļa Antona Veipa atbrīvošanu no amata.

           13.§

           Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un locekļu atbrīvošanu no amata.

           14.§

           Par ielu komitejas pārstāvju atbrīvošanu no amata.

           15.§

           Par administratīvās komisijas locekles Regīnas Jostiņas atbrīvošanu no amata.

           16.§

           Par tarifu komisijas locekļa Arkādija Rabčevska atbrīvošanu no amata.

           17.§

           Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO“.

           18.§

           Par grozījumiem 30.08.2007. lēmumā “Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Ogres autobuss” pensionāru pārvadājumiem”.

           19.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 484, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           20.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ievkalniņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

           21.§

           Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ekānu iela, Ekānu iela 1, Ekānu iela 4, Ekānu iela 6, Ekānu iela 7, Celtnieku iela 7, Celtnieku iela 11 un Celtnieku iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

           22.§

           Par saistošo noteikumu Nr.142 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.79 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Ogres novadā”” apstiprināšanu.

           23.§

           Par saistošo noteikumu Nr.143 ”Par ārstēšanās pabalstu piešķiršanas kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu.

           24.§

           Par saistošo noteikumu Nr.144 “Par ēdināšanas maksas atlaidēm Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm” apstiprināšanu.

           25.§

           Par saistošo noteikumu Nr.145 “”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.67 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.

           26.§

           Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.

           27.§

           Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.

           28.§

           Par Valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu Ogres novada domes īpašumā.

           29.§

           Par sociālajiem dzīvokļiem.

           30.§

           Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           31.§

           Par dienesta dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

           32.§

           Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

           33.§

           Par Ogresgala bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no amata.

           34.§

           Par Gundas Guntas Rudenes un Ievas Lasmanes ievēlēšanu par Ogresgala bāriņtiesas loceklēm.

           Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

           Ogres novada domes sēdē 2009.gada 25.jūnijā (protokols Nr.11) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Ogres novada domes jurists                                                    V.Mūrnieks

            Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.1

           2009.gada 1.jūlijā Sēde sasaukta plkst. 10.00 Sēdi atklāj plkst. 10.00
           Darba kārtība:
           1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
           2. Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Sēdi vada: Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs
           Sēdi vada: Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs (pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas)
           Sēdi protokolē: Ogres novada vēlēšanu komisijas sekretāre Valda Zvaigzne
           Sēdi protokolē: Ogres novada pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine (pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas) Piedalās deputāti: Edvīns Bartkevičs, Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Sarmīte Kirhnere, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs, Ludvigs Tribockis, Andris Upenieks, Ilga Vecziediņa, Ligita Zadvinska. Novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs nolasa ziņojumu par Ogres novada domes vēlēšanu rezultātiem (protokola pielikums Nr.1) un Ogres novada vēlēšanu komisijas lēmumu “Par Ogres novada domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu” (2009. gada 9.jūnijā, sēdes protokols Nr.10, 1.§). Tiek izsniegtas deputāta nozīmītes. Likuma „Par pašvaldībām” 34.panta pirmā daļa paredz, ka domes sēdi var atklāt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto deputātu skaita. Uz pirmo Ogres novada domes sēdi ir ieradušies 17 deputāti. Sēdes vadītājs atklāj domes sēdi, nosaucot deputātu skaitu, kuri piedalās. Sēdes vadītājs ierosina par domes sēdes līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai protokolētāju apstiprināt novada vēlēšanu komisijas sekretāri Valdu Zvaigzni un aicina deputātus balsot. Atklāti balsojot: PAR – 17 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, L.Tribockis, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
           Par domes sēdes līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai protokolētāju apstiprināt novada vēlēšanu komisijas sekretāri Valdu Zvaigzni. Sēdes vadītājs saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 27.panta pirmo daļu paziņo domes pirmās sēdes darba kārtību: „Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas”. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 19.panta prasībām, domes priekšsēdētāja ievēlēšana notiek, deputātiem aizklāti balsojot. Aizklātas balsošanas nodrošināšanai nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām (V.Pūķe)
           Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs informē par kārtību, kādā izveidojama šī komisija un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam. Sēdes vadītājs ierosina vienoties par balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko sastāvu, tad par vārdisko sastāvu. Sēdes vadītājs ierosina izveidot balsu skaitīšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā. Deputāti piekrīt. Sēdes vadītājs piedāvā iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā novada vēlēšanas komisijas locekles: Lolitu Kuģenieci, Regīnu Jostiņu un Jautrīti Mežjāni.  Deputāte Vita Pūķe ierosina balsu skaitīšanas komisijā iekļaut deputātus Jāni Petroviču un Lidiju Strelkovu. Sēdes vadītājs ierosina balsot par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu kopumā:
           Atklāti balsojot: PAR – 17 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, L.Tribockis, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
           Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Lolita Kuģeniece, Regīna Jostiņa, Jautrīte Mežjāne, Jānis Petrovičs un Lidija Strelkova. Sēdes vadītājs pasludina pārtraukumu, kurā balsu skaitīšanas komisija ievēl priekšsēdētāju. Par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Jautrīte Mežjāne. Sēdi turpina vadīt jaunievēlētais novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs. Viņš ierosina apstiprināt šādu turpmākā darba kārtību:
           1. Saistošo noteikumu Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums” apstiprināšana.
           2. Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta, veselības un sociālo lietu jautājumos vēlēšanas.
           3. Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos vēlēšanas.
           4. Finanšu komitejas vēlēšanas.
           5. Tautsaimniecības komitejas vēlēšanas.
           6. Sociālo lietu komitejas vēlēšanas.
           7. Par Krapes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           8. Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           9. Par Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           10. Par Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           11. Par Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           12. Par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           13. Par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           14. Par Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
           15. Par Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Aatklāti balsojot: PAR – 16 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (L.Tribockis), Ogres novada dome NOLEMJ:
           Apstiprināt turpmākā darba kārtību. Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs ierosina par domes sēdes turpinājuma protokolētāju apstiprināt Ogres novada pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāju Kristīnu Apini un aicina deputātus balsot. Atklāti balsojot: PAR – 17 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, L.Tribockis, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
           Par domes sēdes turpinājuma protokolētāju apstiprināt Ogres novada pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāju Kristīnu Apini. Deputāts Ludvigs Tribockis paziņo, ka nav bijusi iespēja iepazīties ar pagastu pārvalžu vadītāju kandidātu pieteikumiem, jo dokumentus saņēmis tikko un tāpēc nav jēgas tālāk piedalīties sēdē. Deputāts Ludvigs Tribockis atstāj sēžu zāli plkst.1200. Deputāts Jānis Petrovičs ierosina aizklātu balsošanu par pagastu pārvalžu vadītāju iecelšanu amatā. Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, A.Upenieks, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (I.Vecziediņa), Ogres novada dome NOLEMJ:
           Apstiprināt aizklātu balsošanu par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju iecelšanu amatā. Sēdes vadītājs ierosina pagastu pārvalžu vadītāju iecelšanai amatā apstiprināt domes priekšsēdētāja vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju. Atklāti balsojot: PAR – 16 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
           Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Lolita Kuģeniece, Regīna Jostiņa, Jautrīte Mežjāne, Jānis Petrovičs un Lidija Strelkova. Sēdi slēdz plkst.13.10 Sēdi vadītājs, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs N.Sapožņikovs(01.07.2009.) Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs(01.07.2009.) Protokolētāja, vēlēšanu komisijas sekretāre V.Zvaigzne(01.07.2009.) Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas vadītāja K.Apine(01.07.2009.)  

           PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

              
            1.§

            Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas (vada N.Sapožņikovs)

            2.§

            Saistošo noteikumu Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums” apstiprināšana.

           (vada E.Bartkevičs)

            3.§  Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta, veselības un sociālo lietu jautājumos vēlēšanas.
            4.§ Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos vēlēšanas.
            5.§  Finanšu komitejas vēlēšanas.
            6.§  Tautsaimniecības komitejas vēlēšanas.
            7.§  Sociālo lietu komitejas vēlēšanas.
            8.§  Par Krapes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            9.§ Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            10.§   Par Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            11.§  Par Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            12.§  Par Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            13.§  Par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            14.§  Par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            15.§ Par Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
            16.§  Par Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.

            Domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs Ogres novada domes sēdē 2009.gada 1.jūlijā (protokols Nr.1) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.                                                                                           Ogres novada domes juriste S.Bertmane

            Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.2

           2009.gada 16.jūlijā

           Sēde sasaukta plkst.900

           Sēdi atklāj plkst.910

           Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Sarmīte Kirhnere, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Ligita Zadvinska

           Nepiedalās deputāti: - Andris Upenieks – iesniedzis iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu

           SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

           1.      Par Ogres novada domes deputāta Andra Upenieka pilnvaru izbeigšanu.

           2.      Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā.

           3.      Par izmaiņām Tautsaimniecības komitejas sastāvā.

           4.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

           4.1. Par Uģa Ulmaņa apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā.

           4.2. Par I. Z. sūdzības par Ogres novada pašvaldības policijas lēmuma atcelšanu izskatīšanu.

           4.3. Par nekustama īpašuma – zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., privatizācijas pabeigšanu.

           5.      Finanšu komitejas jautājumi.

           5.1. Par bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu.

           5.2. Par finansiālu atbalstu J. T. dalībai Pasaules U-23 čempionātā airēšanā Čehijā, Račiecē.

           5.3. Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā.

           5.4. Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres rajona Mazozolu pagasta ciemā Līčupe”.

           5.5. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

           6.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.

           6.1. Par Jaunogres vidusskolas direktores Ludmilas Sokolovas amatu apvienošanu.

           6.2. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktores Ligitas Zadvinskas amatu savienošanu.

           6.3. Par SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētaja Daiņa Širova amatu savienošanu.

           6.4. Par sporta attīstības komisijas locekļa Georga Gutpelca atbrīvošanu no amata.

           Sēdi slēdz plkst. 925

           Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                             E.Bartkevičs (16.07.2009.)

           Protokolētāja, lietvedības nodaļas                                                                  K.Apine (16.07.2009.)

           vadītāja

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

            

            

           1.§

           Par Ogres novada domes deputāta Andra Upenieka pilnvaru izbeigšanu.

           2.§

           Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā.

           3.§

           Par izmaiņām Tautsaimniecības komitejas sastāvā.

           4.§

           Par Uģa Ulmaņa apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā.

           5.§

           Par I. Z. sūdzības par Ogres novada pašvaldības policijas lēmuma atcelšanu izskatīšanu.

           6.§

           Par nekustama īpašuma – zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., privatizācijas pabeigšanu.

           7.§

           Par bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu.

           8.§

           Par finansiālu atbalstu J. T. dalībai Pasaules U-23 čempionātā airēšanā Čehijā, Račiecē.

           9.§

           Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā.

           10.§

           Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres rajona Mazozolu pagasta ciemā Līčupe”.

           11.§

           Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

           12.§

           Par Jaunogres vidusskolas direktores Ludmilas Sokolovas amatu apvienošanu.

           13.§

           Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktores Ligitas Zadvinskas amatu savienošanu.

           14.§

           Par SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētaja Daiņa Širova amatu savienošanu.

           15.§

           Par sporta attīstības komisijas locekļa Georga Gutpelca atbrīvošanu no amata.

            

            

            

           Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

            

            

            

                     Ogres novada domes sēdē 2009.gada 16.jūlijā (protokols Nr.2) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

            

            

           Juriste S. Bertmane

           Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr.3

           2009.gada 5.augustā

           Sēde sasaukta plkst.1600

           Sēdi atklāj plkst.1600

           Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Sarmīte Kirhnere, Rolands Millers, Dzintra Mozule, Jānis Petrovičs, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs

           Nepiedalās deputāti: Vita Pūķe – atvaļinājumā

           Vladimirs Paškovičs – ārzemēs

           Ludvigs Tribockis – iemesls nezināms

           Ilga Vecziediņa – ārzemēs

           Ligita Zadvinska – darba jautājumi

           SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

           1.      Par SIA “Tenuto” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.08.2009. publiska pasākuma - DJ Pauls van Daiks mega-šovs Black and White Ibiza Party koncerta rīkošanai).

             2.      Par SIA “Pilotage” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.08.2009. publiska pasākuma - desas ēšanas maratona “Iekod desā” rīkošanai).

           Sēdi slēdz plkst. 1715

           Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                     E.Bartkevičs (05.08.2009.)

           Protokolētāja, lietvedības nodaļas vadītāja                             K.Apine (05.08.2009.)

           PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS                             

            

            

           1.§

           Par SIA “Tenuto” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.08.2009. publiska pasākuma - DJ Pauls van Daiks mega-šovs Black and White Ibiza Party koncerta rīkošanai)

           2.§

           Par SIA “Pilotage” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.08.2009. publiska pasākuma - desas ēšanas maratona “Iekod desā” rīkošanai)

           Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

                     Ogres novada domes ārkārtas sēdē 2009.gada 5.augustā (protokols Nr.3) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

                                                                                                                   Jurists Ē.Ancāns

           Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.4

           2009.gada 20.augustā

           Sēde sasaukta plkst.900

           Sēdi atklāj plkst.905

           Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītājas vietniece Ināra Birzniece

           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Sarmīte Kirhnere, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule

           SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

           1.Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

           1.1.   Par I. R. sūdzības izskatīšanu (par Ogres novada pašvaldības policijas 22.12.2008. lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības un administratīvā soda uzlikšanu).

           1.2.   Par nekustama īpašuma – zemes gabala Peldu ielā 7B, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

           1.3.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2008. gada 18. decembra lēmumā Nr. 29 4.§ “Par Ogres novada PA “Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu attīrīšanas tarifiem”.

           1.4.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2008. gada 28. augusta lēmumā Nr. 16 2.§ “Par pašvaldības aģentūras “Mālkalne” 2007./2008. gada apkures sezonas rezultātiem un siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu 2009./2010. gada apkures sezonai”.

           1.5.   Par pašvaldības aģentūras “Mālkalne” 2008./2009. gada apkures sezonas rezultātiem un siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu 2010./2011. gada apkures sezonai.

           1.6.   Par iestādes “Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulators” locekļa iecelšanu amatā.

           1.7.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas noteikumos.

           1.8.   Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “OAAC” Ogres ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē.

           1.9.   Par Ogres būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāva apstiprināšanu.

           1.10.        Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 1. zemes vienībai nekustamajā īpašumā ”Rutuļi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

           1.11.        Par saistošo noteikumu Nr.2/2009 “Detālplānojums zemes gabalos nekustamajā īpašumā “Laipaskrasts” un nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 7480-004-1050, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

           1.12.        Par saistošo noteikumu Nr.3/2009. “Detālplānojums zemes gabalam “Jaunbirziņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

           1.13.        Par atļauju SIA “TKM Latvija” izbūvēt Ogres novada domei piederošās Rīgas ielas gājēju celiņa posma apgaismojuma sistēmu.

           1.14.        Par samaksas apmēra par izpērkamo zemi samazinājumu M. M.

           1.15.        Par samaksas apmēra samazinājumu D. S., izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           1.16.        Par samaksas apmēra samazinājumu I.A., izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           1.17.        Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Urga” 477, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu A. L.

           1.18.        Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Austrumi”, Ogresgala pag., Ogres nov.

           1.19.                    Par Ministru kabineta rīkojuma projekta saskaņošanu par valsts dzīvojamās mājas “Ziedoņi”, Taurupes pagastā, neprivatizētās daļas - dzīvokļa Nr.4 nodošanu pašvaldības īpašumā.

           1.20.        Par SIA “AVE SPORT” licences papildināšanu ar jaunu mazumtirdzniecības adresi - Rīgas ielā 23, Ogrē.

           1.21.        Par Ogres novada domes lēmumu “Par tiesas piesēdētāju ievēlēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

           2.Finanšu komitejas jautājumi.

           2.1.   Par izmaiņām Nolikumā par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras.

           2.2.   Par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.3.   Par Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.4.   Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.5.   Par Krapes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.6.   Par Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.7.   Par Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.8.   Par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.9.   Par Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.10.        Par Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           2.11.        Par Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

           2.12.        Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

           2.13.        Par Saistošo noteikumu Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

           2.14.        Par saistošo noteikumu Nr.5/2009 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

           2.15.        Par Par saistošo noteikumu Nr.6/2009 “Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu.

           2.16.        Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā frisbijā Austrijā, Vīnē.

           2.17.        Par mācību maksas noteikšanu Ogres mūzikas skolā.

           2.18.        Par mācību maksas noteikšanu Ogres mākslas skolā.

           2.19.        Par mācību maksas noteikšanu Ogres Bērnu un jauniešu centrā.

           2.20.        Par mācību maksas noteikšanu Ogres Sporta centrā.

           2.21.        Par mācību maksas noteikšanu Ogres Basketbola skolā.

           2.22.        Par mācību maksas noteikšanu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā.

           2.23.        Par nekustamā īpašuma nodokļa palielinājuma bezstrīda piedziņu no O. H. un 04.06.2009.lēmuma (protokols Nr.10, 25.§) atcelšanu.

           2.24.        Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem V.Š.

           2.25.        Par kredīta ņemšanu projekta “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā” realizācijai.

           2.26.        Par līdzfinansējumu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās”.

           2.27.        Par grozījumiem 16.07.2009. lēmumā (protokols Nr.2; 9.§) “Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā”.

           2.28.        Par atlīdzības piešķiršanu privatizētās daudzdzīvokļu mājas jaunbūves “Silavas 1” Ogresgala pagastā Ogres novadā dzīvokļa Nr.9 izpircējai O.I.

           2.29.        Par Ē. Z. iesniegumu piešķirt ikmēneša pabalstu.

            
           3.Sociālo lietu komitejas jautājumi.

           3.1.   Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           3.2.   Par Ogres sociālā dienesta nolikuma apstprināšanu jaunā redakcijā.

           3.3.   Par izmaiņām Sociālo lietu komitejas sastāvā.

           3.4.   Par izmaiņām Madlienas sociālā dienesta štatu sarakstā 2009.gadam.

           3.5.   Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu I. S.

           3.6.   Par grozījumiem Ogres novada domes 21.05.2009. lēmumā “Par sociālajiem dzīvokļiem” (protokols Nr.9; 16.§).

           3.7.   Par Ogres novada domes 25.06.2009.lēmuma „Par dzīvojamās platības izīrēšanu E.G.” (protokols Nr.11; 32.§) atcelšanu.

           3.8.   Par Ogres novada domes 04.06.2009.lēmuma „Par dzīvojamās platības izīrēšanu I. B.” (protokols Nr.10; 39.§) atcelšanu.

           3.9.   Par materiālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku Zaķu ielā 6, Ogrē, Ogres nov.

           3.10. Par dzīvojamās mājas Zaķu ielā 8A, Ogrē, Ogres novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

           Sēdi slēdz plkst. 1015

           Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                     E.Bartkevičs (20.08.2009.)

           Sēdes protokolētāja,

           lietvedības nodaļas vadītājas vietniece                                   I.Birzniece (20.08.2009.)

           PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

              

           1.§

           Par I. R. sūdzības izskatīšanu (par Ogres novada pašvaldības policijas 22.12.2008. lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības un administratīvā soda uzlikšanu).

           2.§

           Par nekustama īpašuma – zemes gabala Peldu ielā 7B, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

           3.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 2008. gada 18. decembra lēmumā Nr. 29 4.§ “Par Ogres novada PA “Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu attīrīšanas tarifiem”.

           4.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 2008. gada 28. augusta lēmumā Nr. 16 2.§ “Par pašvaldības aģentūras “Mālkalne” 2007./2008. gada apkures sezonas rezultātiem un siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu 2009./2010. gada apkures sezonai”.

           5.§

           Par pašvaldības aģentūras “Mālkalne” 2008./2009. gada apkures sezonas rezultātiem un siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu 2010./2011. gada apkures sezonai.

           6.§

           Par iestādes “Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulators” locekļa iecelšanu amatā.

           7.§

           Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas noteikumos.

           8.§

           Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “OAAC” Ogres ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē.

           9.§

           Par Ogres būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāva apstiprināšanu.

           10.§

           Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 1. zemes vienībai nekustamajā īpašumā ”Rutuļi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

           11.§

           Par saistošo noteikumu Nr.2/2009 “Detālplānojums zemes gabalos nekustamajā īpašumā “Laipaskrasts” un nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 7480-004-1050, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

           12.§

           Par saistošo noteikumu Nr.3/2009. “Detālplānojums zemes gabalam “Jaunbirziņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

           13.§

           Par atļauju SIA “TKM Latvija” izbūvēt Ogres novada domei piederošās Rīgas ielas gājēju celiņa posma apgaismojuma sistēmu.

           14.§

           Par samaksas apmēra par izpērkamo zemi samazinājumu M. M.

           15.§

           Par samaksas apmēra samazinājumu D. S., izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           16.§

           Par samaksas apmēra samazinājumu I. A., izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           17.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Urga” 477, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu A. L.

           18.§

           Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Austrumi”, Ogresgala pag., Ogres nov.

           19.§

           Par Ministru kabineta rīkojuma projekta saskaņošanu par valsts dzīvojamās mājas “Ziedoņi”, Taurupes pagastā, neprivatizētās daļas - dzīvokļa Nr.4 nodošanu pašvaldības īpašumā.

           20.§

           Par SIA “AVE SPORT” licences papildināšanu ar jaunu mazumtirdzniecības adresi - Rīgas ielā 23, Ogrē.

           21.§

           Par Ogres novada domes lēmumu “Par tiesas piesēdētāju ievēlēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

           22.§

           Par izmaiņām Nolikumā par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras.

           23.§

           Par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           24.§

           Par Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           25.§

           Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           26.§

           Par Krapes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           27.§

           Par Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           28.§

           Par Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           29.§

           Par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           30.§

           Par Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           31.§

           Par Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

           32.§

           Par Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības administrācijas amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

           33.§

           Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

           34.§

           Par Saistošo noteikumu Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

           35.§

           Par saistošo noteikumu Nr.5/2009 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

           36.§

           Par saistošo noteikumu Nr.6/2009 “Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu.

           37.§

           Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā frisbijā Austrijā, Vīnē.

           38.§

           Par mācību maksas noteikšanu Ogres mūzikas skolā.

           39.§

           Par mācību maksas noteikšanu Ogres mākslas skolā.

           40.§

           Par mācību maksas noteikšanu Ogres Bērnu un jauniešu centrā.

           41.§

           Par mācību maksas noteikšanu Ogres Sporta centrā.

           42.§

           Par mācību maksas noteikšanu Ogres Basketbola skolā.

           43.§

           Par mācību maksas noteikšanu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā.

           44.§

           Par nekustamā īpašuma nodokļa palielinājuma bezstrīda piedziņu no O.H. un 04.06.2009.lēmuma (protokols Nr.10, 25.§) atcelšanu.

           45.§

           Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem V.Š.

           46.§

           Par kredīta ņemšanu projekta “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā” realizācijai.

           47.§

           Par līdzfinansējumu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās”.

           48.§

           Par grozījumiem 16.07.2009. lēmumā (protokols Nr.2; 9.§) “Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā”.

           49.§

           Par atlīdzības piešķiršanu privatizētās daudzdzīvokļu mājas jaunbūves “Silavas 1” Ogresgala pagastā Ogres novadā dzīvokļa Nr.9 izpircējai O.I.

           50.§

           Par Ē.Z. iesniegumu piešķirt ikmēneša pabalstu.

           51.§

           Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           52.§

           Par Ogres sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           53.§

           Par izmaiņām Sociālo lietu komitejas sastāvā.

           54.§

           Par izmaiņām Madlienas sociālā dienesta štatu sarakstā 2009.gadam.

           55.§

           Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu I. S.

           56.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 21.05.2009. lēmumā “Par sociālajiem dzīvokļiem” (protokols Nr.9; 16.§).

           57.§

           Par Ogres novada domes 25.06.2009.lēmuma „Par dzīvojamās platības izīrēšanu E. G.” (protokols Nr.11; 32.§) atcelšanu.

           58.§

           Par Ogres novada domes 04.06.2009.lēmuma „Par dzīvojamās platības izīrēšanu I. B.” (protokols Nr.10; 39.§) atcelšanu.

           59.§

           Par materiālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku Zaķu ielā 6, Ogrē, Ogres nov.

           60.§

           Par dzīvojamās mājas Zaķu ielā 8A, Ogrē, Ogres novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

           Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

                     Ogres novada domes sēdē 2009.gada 20.augustā (protokols Nr.4) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Jurists Ē.Ancāns

           Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.5
           Sēde sasaukta plkst.900
           Sēdi atklāj plkst.905 Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs
           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine
           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs, Ilga Vecziediņa, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule
           Nepiedalās deputāti: Sarmīte Kirhnere – ārzemēs, Ludvigs Tribockis – slims SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
           1.1. Par saistošo noteikumu Nr.7/2009 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
           1.2. Par Ogres novadā ietilpstošo, bijušo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kā Ogres novada saistošo noteikumu apstiprināšanu.
           1.3. Par saistošo noteikumu Nr.17/2009 “Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu.
           1.4. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabala daļai Fabrikas ielā 1, Ogrē, Ogres novadā. 1.5. Par Madlienas pagasta pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.
           1.6. Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada domei piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam Peldu iela 7B, Ogrē, Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu.
           1.7. Par samaksas apmēra par izpērkamo zemi samazinājumu.
           1.8. Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.
           1.9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Druviņas” 9, Ogresgala pag., Ogres nov. un minētā zemes gabala iznomāšanu .
           1.10. Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam Zaķu iela 1A, Ogre. Ogres nov.
           1.11. Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 59, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.
           1.12. Par Latvijas valstij piederošā autoceļa “Gāršas – Stuģi” posma bezatlīdzības pieņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.
           1.13. Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Strēlnieki”, Suntažu pagasts, Ogres novads, daļas iznomāšanu SIA “DanLine”.
           1.14. Par “Ogres novada Vides koncepcija 2009.-2019.gadam” nodošanu publiskajai apspriešanai.
           1.15. Par izmaiņām Ogres novada ielu komitejas sastāvā.
           1.16. Par aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā” apstiprināšanu.
           1.17. Par aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu, Cielavkalna, Juglas, Ķieģeļcepļa un Upespils ciemos” apstiprināšanu. 1.18. Par neapdzīvojamo telpu nomu Irinai Bļinņikovai Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē. 2. Finanšu komitejas jautājumi.
           2.1. Par SIA “Glābējs” iesnieguma izskatīšanu par telpu nomas maksas samazināšanu.
           2.2. Par SIA “SERTONS” iesnieguma izskatīšanu par telpu nomas maksas samazināšanu.
           2.3. Par sporta biedrības “Leons” atbrīvošanu no neapdzīvojamo telpu nomas maksas, pagraba telpās Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.
           2.4. Par valsts budžeta dotāciju novada infrastruktūras attīstībai Ogres novada pašvaldībā.
           2.5. Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.
           2.6. Par naudas līdzekļu piešķiršanu no Ogres rajona pašvaldības budžeta profesionālo ievirzes iestāžu uzturēšanai.
           2.7. Par finansiālu atbalstu R. K. dalībai Eiropas junioru kausa orientēšanās sporta sacensībās Latvijas izlases sastāvā Vācijā.
           2.8. Par finansiālu atbalstu K. K. dalībai 17. SKDUN Gichin Funakoshi pasaules Shotokan karatē čempionātā Eger pilsētā, Ungārijā.
           2.9. Par Politiski represēto apvienības atbrīvošanu no nomas maksas jubilejas konferencei. 3. Sociālo lietu komitejas jautājumi.
           3.1. Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas sastāvu.
           3.2. Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas nolikumu apstiprināšanu.
           3.3. Par noteikumu “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sadala mērķdotāciju vispārējās un interešu izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai 2009./2010. mācību gadā” apstiprināšanu.
           3.4. Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības apguvei grupas saglabāšanu Suntažu vidusskolā.
           3.5. Par Ivara Kaļķa iekļaušanu rajona Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.
           3.6. Par Ogres novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “HOKEJA KLUBS OGRE”.
           3.7. Par sūdzības izskatīšanu (par Ogres novada sociālā dienesta lēmumu “Par atteikumu izmaksāt ārstēšanās pabalstu”).
           3.8. Par neapdzīvojamo telpu Suntažu iela 2, Ogre, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Skautu un gaidu muzejam.
           3.9. Par operācijas (mugurkaula) daļēju apmaksu. Sēdi slēdz plkst. 10.00
           Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs (17.09.2009.)
           Protokolētāja, lietvedības nodaļas vadītāja K.Apine (17.09.2009.)

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

              

           1.§

           Par saistošo noteikumu Nr.7/2009 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

           2.§

           Par Ogres novadā ietilpstošo, bijušo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kā Ogres novada saistošo noteikumu apstiprināšanu.

           3.§

           Par saistošo noteikumu Nr.17/2009 “Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

           4.§

           Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabala daļai Fabrikas ielā 1, Ogrē, Ogres novadā.

           5.§

           Par Madlienas pagasta pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm.

           6.§

           Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada domei piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam Peldu iela 7B, Ogrē, Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu.

           7.§

           Par samaksas apmēra par izpērkamo zemi samazinājumu R.F.

           8.§

           Par samaksas apmēra samazinājumu Ē.L., izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           9.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P.P. uz zemes gabalu “Druviņas” 9, Ogresgala pag., Ogres nov. un minētā zemes gabala iznomāšanu P. P.

           10.§

           Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam Zaķu iela 1A, Ogre. Ogres nov.

           11.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 59, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           12.§

           Par Latvijas valstij piederošā autoceļa “Gāršas – Stuģi” posma bezatlīdzības pieņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

           13.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Strēlnieki”, Suntažu pagasts, Ogres novads, daļas iznomāšanu SIA “DanLine”.

           14.§

           Par “Ogres novada Vides koncepcija 2009.-2019.gadam” nodošanu publiskajai apspriešanai.

           15.§

           Par izmaiņām Ogres novada ielu komitejas sastāvā.

           16.§

           Par aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā” apstiprināšanu.

           17.§

           Par aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu, Cielavkalna, Juglas, Ķieģeļcepļa un Upespils ciemos” apstiprināšanu.

           18.§

           Par neapdzīvojamo telpu nomu Irinai Bļinņikovai Jaunogres vidusskolā, Mālkalnes prospektā 43, Ogrē.

           19.§

           Par SIA “Glābējs” iesnieguma izskatīšanu par telpu nomas maksas samazināšanu.

           20.§

           Par SIA “SERTONS” iesnieguma izskatīšanu par telpu nomas maksas samazināšanu.

           21.§

           Par sporta biedrības “Leons” atbrīvošanu no neapdzīvojamo telpu nomas maksas, pagraba telpās Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

           22.§

           Par valsts budžeta dotāciju novada infrastruktūras attīstībai Ogres novada pašvaldībā.

           23.§

           Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.

           24.§

           Par naudas līdzekļu piešķiršanu no Ogres rajona pašvaldības budžeta profesionālo ievirzes iestāžu uzturēšanai.

           25.§

           Par finansiālu atbalstu R.K. dalībai Eiropas junioru kausa orientēšanās sporta sacensībās Latvijas izlases sastāvā Vācijā.

           26.§

           Par finansiālu atbalstu K. K. dalībai 17. SKDUN Gichin Funakoshi pasaules Shotokan karatē čempionātā Eger pilsētā, Ungārijā.

           27.§

           Par Politiski represēto apvienības atbrīvošanu no nomas maksas jubilejas konferencei.

           28.§

           Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas sastāvu.

           29.§

           Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas nolikumu apstiprināšanu.

           30.§

           Par noteikumu “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sadala mērķdotāciju vispārējās un interešu izglītības iestādēm, pirmskolas izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai 2009./2010. mācību gadā” apstiprināšanu.

           31.§

           Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības apguvei grupas saglabāšanu Suntažu vidusskolā.

           32.§

           Par Ivara Kaļķa iekļaušanu rajona Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā.

           33.§

           Par Ogres novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “HOKEJA KLUBS OGRE”.

           34.§

           Par A. S. sūdzības izskatīšanu (par Ogres novada sociālā dienesta lēmumu “Par atteikumu izmaksāt ārstēšanās pabalstu”).

           35.§

           Par neapdzīvojamo telpu Suntažu iela 2, Ogre, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Skautu un gaidu muzejam.

           36.§

           Par operācijas (mugurkaula) daļēju apmaksu.

           Domes priekšsēdētājs                                                         E.Bartkevičs

                     Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.septembrī (protokols Nr.5) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Jurists                                                                                     V.Mūrnieks

            

           Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.6

           2009.gada 15.oktobrī

           Sēde sasaukta plkst.900

           Sēdi atklāj plkst.905

           Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece V.Pūķe

           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Rolands Millers, Sarmīte Kirhnere, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs, Ilga Vecziediņa, Ludvigs Tribockis, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule

           Nepiedalās deputāti: Edvīns Bartkevičs – darba jautājumi

           SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

           1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

           1.1.   Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča amatu savienošanu.

           1.2.   Par Ogres novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

           1.3.   Par Madlienas, Suntažu un Taurupes administratīvo komisiju izveidošanu, komisiju nolikumu apstiprināšanu un amatu savienošanu.

           1.4.   Par saistošo noteikumu Nr.18/2009 “Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B Ogres pilsētā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

           1.5.   Par grozījumiem Ogres novada domes 10.04.2008. lēmumā “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu zemes gabalos “Smēdes” un “Jurīši” Ogresgala pagastā, Ogres novadā”.

           1.6.   Par Ogres pilsētas ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai.

           1.7.   Par Ķeipenes pagasta pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai.

           1.8.   Par izmaiņām reģionālajā vietējās nozīmes maršruta tīklā.

           1.9.   Par zemes vienības “Liepas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

           1.10.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Paēnas 1”, Ogresgala pag., Ogres nov.

           1.11.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Mežmalas” 17, Ogresgala pag., Ogres nov.

           1.12.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 135, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           1.13.        Par zemes gabala “Mežvidi” 38, Ogresgala pag., Ogres nov., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           1.14.        Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Ranka” 89, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

           1.15.        Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Dzelzceļa ielā 4A, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

           1.16.        Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Ranka” 59, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

           1.17.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 21, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           1.18.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 27, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           1.19.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 30, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 30, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

           1.20.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 184, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 184, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

           1.21.        Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Ranka” 78, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           1.22.        Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam Rankas iela 2, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           1.23.        Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           1.24.        Par nekustama īpašuma objekta Austrumu ielā 18, Ogre, privatizācijas projekta apstiprināšanu.

           1.25.        Par apbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanas izbeigšanu.

           1.26.        Par projektam “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā” piesaistītā pašvaldības zemesgabala īpašumtiesību nemainības noteikšanu un nodrošināšanu.

           1.27.        Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošā Rūpnieku ielas, Ogre, zemi sarkanajās līnijās inženiertehnisko komunikāciju izbūvei.

           1.28.        Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Poruka ielas, Ogre, zemi sarkanajās līnijās kanalizācijas spiedvada izbūvei.

           1.29.        Par līguma starp Lauberes pagasta padomi un SIA “Lauberes Bekons” līguma laušanu.

           1.30.        Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Prefabet.lv”.

           1.31.        Par V.Leimaņa un K.Auziņa 31.08.2009 iesniegumu par publisku un izklaides pasākumu rīkošanu Ogres estrādē.

           2.      Finanšu komitejas jautājumi.

           2.1.   Par Ogres novada pašvaldības dalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā.

           2.2.   Par finansējuma saņēmēja maiņu.

           2.3.   Par izmaiņām 2009.gada 4.jūnija lēmumā (protokols Nr.10; 17.§) “Par kredīta ņemšanu projektu realizācijai” un 2009.gada 20.augusta lēmumā (protokols Nr.4; 46.§) “Par kredīta ņemšanu projekta “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā” realizācijai”.

           2.4.   Par zemes iegādi Mednieku ielas posma Meža prospekta līdz Brīvības ielai, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām.

           2.5.   Par tehniski ekonomisko pamatojumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā” apstiprināšanu.

           3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.

           3.1.   Par grozījumiem 17.09.2009 Ogres novada domes lēmumā “Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas sastāvu” (prot.Nr.5, 28.§).

           3.2.   Par pakalpojumu izmaksām Ogres novada pašvaldības aģentūrā “Dziednīca”.

           3.3.   Par vispārēja tipa pansionāta “Madliena” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           3.4.   Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

           3.5.   Par operācijas (ceļa locītavas) daļēju apmaksu.

           Sēdi slēdz plkst. 1030

           Sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja vietniece                                 V.Pūķe (15.10.2009.)

           Protokolētāja, lietvedības nodaļas vadītāja                                         K.Apine (15.10.2009.)

            

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

              

           1.§

           Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča amatu savienošanu.

           2.§

           Par Ogres novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

           3.§

           Par Madlienas, Suntažu un Taurupes administratīvo komisiju izveidošanu, komisiju nolikumu apstiprināšanu un amatu savienošanu.

           4.§

           Par saistošo noteikumu Nr.18/2009 “Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B Ogres pilsētā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

           5.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 10.04.2008. lēmumā „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu zemes gabalos “Smēdes” un „Jurīši” Ogresgala pagastā, Ogres novadā”.

           6.§

           Par Ogres pilsētas ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai.

           7.§

           Par Ķeipenes pagasta pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai.

           8.§

           Par izmaiņām reģionālajā vietējās nozīmes maršruta tīklā.

           9.§

           Par zemes vienības “Liepas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

           10.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Paēnas 1”, Ogresgala pag., Ogres nov.

           11.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Mežmalas” 17, Ogresgala pag., Ogres nov.

           12.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 135, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           13.§

           Par zemes gabala “Mežvidi” 38, Ogresgala pag., Ogres nov., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           14.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Ranka” 89, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

           15.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Dzelzceļa ielā 4A, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

           16.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Ranka” 59, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

           17.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 21, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           18.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 27, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           19.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 30, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 30, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

           20.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 184, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 184, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

           21.§

           Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Ranka” 78, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           22.§

           Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam Rankas iela 2, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           23.§

           Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

           24.§

           Par nekustama īpašuma objekta Austrumu ielā 18, Ogre, privatizācijas projekta apstiprināšanu.

           25.§

           Par apbūvēta zemesgabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanas izbeigšanu.

           26.§

           Par projektam “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā” piesaistītā pašvaldības zemesgabala īpašumtiesību nemainības noteikšanu un nodrošināšanu.

           27.§

           Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošā Rūpnieku ielas, Ogre, zemi sarkanajās līnijās inženiertehnisko komunikāciju izbūvei.

           28.§

           Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Poruka ielas, Ogre, zemi sarkanajās līnijās kanalizācijas spiedvada izbūvei.

           29.§

           Par līguma starp Lauberes pagasta padomi un SIA “Lauberes Bekons” līguma laušanu.

           30.§

           Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Prefabet.lv”.

           31.§

           Par V.Leimaņa un K.Auziņa 31.08.2009 iesniegumu par publisku un izklaides pasākumu rīkošanu Ogres estrādē.

           32.§

           Par Ogres novada pašvaldības dalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā.

           33.§

           Par finansējuma saņēmēja maiņu.

           34.§

           Par izmaiņām 2009.gada 4.jūnija lēmumā (protokols Nr.10; 17.§) “Par kredīta ņemšanu projektu realizācijai” un 2009.gada 20.augusta lēmumā (protokols Nr.4; 46.§) “Par kredīta ņemšanu projekta “Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā” realizācijai”.

           35.§

           Par zemes iegādi Mednieku ielas posma Meža prospekta līdz Brīvības ielai, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām.

           36.§

           Par tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā” apstiprināšanu.

           37.§

           Par grozījumiem 17.09.2009 Ogres novada domes lēmumā “Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas sastāvu” (prot.Nr.5, 28.§).

           38.§

           Par pakalpojumu izmaksām Ogres novada pašvaldības aģentūrā “Dziednīca”.

           39.§

           Par vispārēja tipa pansionāta “Madliena” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           40.§

           Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

           41.§

           Par operācijas (ceļa locītavas) daļēju apmaksu.

           Domes priekšsēdētāja vietniece                                                         V.Pūķe

                     Ogres novada domes sēdē 2009.gada 15.oktobrī (protokols Nr.6) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Jurists                         A.Gapejevs

           Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.7

           2009.gada 19.novembrī

           Sēde sasaukta plkst.900

           Sēdi atklāj plkst.905

           Sēdi vada: domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Raimonds Javoišs, Rolands Millers, Sarmīte Kirhnere, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Lidija Strelkova, Dainis Širovs plkst.910, Ilga Vecziediņa, Ludvigs Tribockis, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule

           Nepiedalās deputāti: Ludmila Sokolova – slimības dēļ, Egīls Helmanis - atvaļinājumā

           SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

           1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

           1.1.   Par Saistošo noteikumu Nr.19/2009 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

           1.2.   Par pagasta pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.

           1.3.   Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.
           1.4.   Par iesnieguma “Par Ogres novada pašvaldības policijas lēmuma apstrīdēšanu” izskatīšanu.

           1.5.   Par Ogres novada sabiedrisko pakalpojuma regulatora locekļu pilnvaru izbeigšanos un likvidācijas komisijas izveidošanu.

           1.6.   Par “Ogres novada Vides koncepcija 2009.-2019.gadam” apstiprināšanu.

           1.7.   Par Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.
           1.8.   Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”.

           1.9.   Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam “Augstkalns”, Ķeipenes pag., Ogres nov.
           1.10.        Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Aizupes-1”, Suntažu pagastā, Ogres nov.

           1.11.        Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Ranka” 140, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           1.12.        Par īpašuma tiesību atzīšanu Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā uz zemes gabalu Ogresgala pagastā, “Ūdenskrātuves dambis Ciemupe”.

           1.13.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Lēdmanes iela 17, Ogre, Ogres nov.

           1.14.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Madlienas iela 16, Ogre, Ogres nov.
           1.15.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov.

           1.16.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Poruka ielā 28B, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Poruka iela 28B, Ogre, Ogres nov.

           1.17.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabala Ogrē, Rūpnieku ielā 44 daļu, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz daļu no zemes gabala Rūpnieku iela 44, Ogre, Ogres nov.

           1.18.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Kaļķu ielā 3, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Kaļķu iela 3, Ogre, Ogres nov.

           1.19.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Pārogres gatvē 30, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Pārogres gatve 30, Ogre, Ogres nov.

           1.20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Birzgales ielā 20, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Birzgales iela 20, Ogre, Ogres nov.

           1.21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu “Urga” 9, Ogrē, Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemes gabalu.

           1.22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 40, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 40, Ogre, Ogres nov.

           1.23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 43, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 43, Ogre, Ogres nov.

           1.24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jura Alunāna ielā 6, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jura Alunāna iela 6, Ogre, Ogres nov.

           1.25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Jaunā gatvē 62, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunā gatve 62, Ogre, Ogres nov.

           1.26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Uzvaras ielā 10, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Uzvaras iela 10, Ogre, Ogres nov.

           1.27. Par saistošo noteikumu Nr.20/2009 “Detālplānojums zemes gabala “Origones”, Ogresgala pag., Ogres nov.,” apstiprināšanu.

           1.28. Par atļauju atdalīt zemes gabalu Kameņu ielā 5, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

           1.29. Par izmaiņām reģionālajā vietējās nozīmes maršruta tīklā.

           1.30. Par Ogres novada pašvaldības grāmatvedības struktūras un uzskaites sistēmas apstiprināšanu.

           1.31. Parūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā.

           1.32. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu, Cielavkalna, Juglas, Ķieģeļcepļa un Upespils ciemu teritorijās.

           1.33. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Preiļu novada pašvaldības īpašumā.

           1.34. Par izmaiņām Ogres rajona pasažieru regulāro auto pārvadājumu un autodotācijas komisijas sastāvā.
           1.35. Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
           1.36. Par Ogres novada domes 17.09.2009. lēmuma “Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala “Strēlnieki”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “DANLINE”(prot. 5 13.§) atcelšanu un Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Suntažu sanatorijas internātskola” daļas iznomāšanu SIA “DANLINE”.

           2.      Finanšu komitejas jautājumi.

           2.1.   Par finansiālu atbalstu Agrim Kazeļņikam dalībai “Pasaules stiprākais vīrs 2009” sacensībās Latvijas izlases sastāvā Ķīnā.

           2.2.   Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Dienas centra ”Madliena” izveide”.

           2.3.   Par nedzīvojamo telpu nomu VPII “Strautiņš”, Lapu ielā 9, Ogrē.

           2.4.   Par nedzīvojamo telpu nomu VPII “Cīrulītis”, Meža prospektā 8, Ogrē.

           2.5.   Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē.

           2.6.   Par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 48, Ogrē.

           2.7.   Par telpu nomas maksas noteikšanu Ogres mūzikas skolas tehniskajā pagrabā Brīvības ielā 50, Ogrē.

           2.8.   Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu ēkā “Pagastmāja” Madliena, Madlienas pagastā.

           2.9.   Par Saistošo noteikumu Nr.21/2009 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

           2.10. Par saistošo noteikumu Nr.22/2009 “Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu.  

           3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.

           3.1.   Par Ogres novada pašvaldības iestāžu reorganizāciju un likvidāciju Meņģeles pagastā.

           3.2.   Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā „Madliena”.

           3.3.   Par Ogres un Ogresgala skolu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           3.4.   Par Ogres novada Madlienas, Ogres novada Suntažu un Ogres novada Taurupes sociālā dienesta nolikumu apstiprināšanu un sociālo dienestu vadītāju iecelšanu amatā.

           3.5.   Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un direktora iecelšanu amatā.

           3.6.   Par Ogres novada dzīvokļu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
           3.7. Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.  
           3.8.   Par izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtībā.

           3.9.   Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu dzīvojamām mājām Indrānu ielā Nr.9, Nr.14, Nr.17, Nr.24, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

           3.10. Par operācijas (ceļa locītava) daļēju apmaksu.

           3.11. Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           3.12. Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           Sēdi slēdz plkst. 940

           Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                 E.Bartkevičs (19.11.2009.)

           Protokolētāja, lietvedības nodaļas vadītāja                             K.Apine (19.11.2009.)

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

            

            

           1.§

           Par Saistošo noteikumu Nr.19/2009 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

           2.§

           Par pagasta pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.

           3.§

           Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

           4.§

           Par iesnieguma “Par Ogres novada pašvaldības policijas lēmuma Nr.1-12/150 apstrīdēšanu” izskatīšanu.

           5.§

           Par Ogres novada sabiedrisko pakalpojuma regulatora locekļu pilnvaru izbeigšanos un likvidācijas komisijas izveidošanu.

           6.§

           Par “Ogres novada Vides koncepcija 2009.-2019.gadam” apstiprināšanu.

           7.§

           Par Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.

           8.§

           Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”.

           9.§

           Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam “Augstkalns”, Ķeipenes pag., Ogres nov.

           10.§

           Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Aizupes-1”, Suntažu pagastā, Ogres nov.

           11.§

           Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Ranka” 140, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           12.§

           Par īpašuma tiesību atzīšanu Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā uz zemes gabalu Ogresgala pagastā, “Ūdenskrātuves dambis Ciemupe”.

           13.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Lēdmanes iela 17, Ogre, Ogres nov.

           14.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Madlienas iela 16, Ogre, Ogres nov.

           15.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov.

           16.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Poruka ielā 28B, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Poruka iela 28B, Ogre, Ogres nov.

           17.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabala Ogrē, Rūpnieku ielā 44 daļu, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz daļu no zemes gabala Rūpnieku iela 44, Ogre, Ogres nov.

           18.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Kaļķu ielā 3, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Kaļķu iela 3, Ogre, Ogres nov.

           19.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Pārogres gatvē 30, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Pārogres gatve 30, Ogre, Ogres nov.

           20.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Birzgales ielā 20, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Birzgales iela 20, Ogre, Ogres nov.

           21.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu “Urga” 9, Ogrē, Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemes gabalu.

           22.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 40, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 40, Ogre, Ogres nov.

           23.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 43, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 43, Ogre, Ogres nov.

           24.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jura Alunāna ielā 6, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jura Alunāna iela 6, Ogre, Ogres nov.

           25.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Jaunā gatvē 62, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunā gatve 62, Ogre, Ogres nov.

           26.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Uzvaras ielā 10, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Uzvaras iela 10, Ogre, Ogres nov.

           27.§

           Par saistošo noteikumu Nr.20/2009 “Detālplānojums zemes gabala “Origones”, Ogresgala pag., Ogres nov.,” apstiprināšanu.

           28.§

           Par atļauju atdalīt zemes gabalu Kameņu ielā 5, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

           29.§

           Par izmaiņām reģionālajā vietējās nozīmes maršruta tīklā.

           30.§

           Par Ogres novada pašvaldības grāmatvedības struktūras un uzskaites sistēmas apstiprināšanu.

           31.§

           Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā.

           32.§

           Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu, Cielavkalna, Juglas, Ķieģeļcepļa un Upespils ciemu teritorijās.

           33.§

           Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Preiļu novada pašvaldības īpašumā.

           34.§

           Par izmaiņām Ogres rajona pasažieru regulāro auto pārvadājumu un autodotācijas komisijas sastāvā.

           35.§

           Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.

           36.§

           Par Ogres novada domes 17.09.2009. lēmuma “Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala “Strēlnieki”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “DANLINE”(prot. 5 13.§) atcelšanu un Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Suntažu sanatorijas internātskola” daļas iznomāšanu SIA “DANLINE”.

           37.§

           Par finansiālu atbalstu Agrim Kazeļņikam dalībai “Pasaules stiprākais vīrs 2009” sacensībās Latvijas izlases sastāvā Ķīnā.

           38.§

           Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Dienas centra ”Madliena” izveide”.

           39.§

           Par nedzīvojamo telpu nomu VPII “Strautiņš”, Lapu ielā 9, Ogrē.

           40.§

           Par nedzīvojamo telpu nomu VPII “Cīrulītis”, Meža prospektā 8, Ogrē.

           41.§

           Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē.

           42.§

           Par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 48, Ogrē.

           43.§

           Par telpu nomas maksas noteikšanu Ogres mūzikas skolas tehniskajā pagrabā Brīvības ielā 50, Ogrē.

           44.§

           Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu ēkā “Pagastmāja” Madliena, Madlienas pagastā.

           45.§

           Par saistošo noteikumu Nr.21/2009 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

           46.§

           Par saistošo noteikumu Nr.22/2009 “Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu.

           47.§

           Par Ogres novada pašvaldības iestāžu reorganizāciju un likvidāciju Meņģeles pagastā.

           48.§

           Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā „Madliena”.

           49.§

           Par Ogres un Ogresgala skolu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           50.§

           Par Ogres novada Madlienas, Ogres novada Suntažu un Ogres novada Taurupes sociālā dienesta nolikumu apstiprināšanu un sociālo dienestu vadītāju iecelšanu amatā.

           51.§

           Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un direktora iecelšanu amatā.

           52.§

           Par Ogres novada dzīvokļu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.

           53.§

           Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.

           54.§

           Par izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtībā.

           55.§

           Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu dzīvojamām mājām Indrānu ielā Nr.9, Nr.14, Nr.17, Nr.24, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

           56.§

           Par operācijas (ceļa locītava) daļēju apmaksu.

           57.§

           Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           58.§

           Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

           Domes priekšsēdētājs                                                              E.Bartkevičs

                       Ogres novada domes sēdē 2009.gada 19.novembrī (protokols Nr.7) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Jurists    E.Ancāns

           Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.8

           2009.gada 3.decembrī

           Sēde sasaukta plkst.900

           Sēdi atklāj plkst.905

           Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe

           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Rolands Millers, Sarmīte Kirhnere, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs, Ilga Vecziediņa, Ludvigs Tribockis, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule

           Nepiedalās deputāti: Edvīns Bartkevičs – darba jautājumi

           SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

           1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

           1.1.   Par saistošo noteikumu Nr.23/2009 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu.

           1.2.   Par sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

           1.3.   Par Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

           1.4.   Par Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības komisijas sastāva apstiprināšanu.

           1.5.   Par ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā.

           1.6.   Par Ķeipenes pagasta pārvaldes sagatavotā projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā” saskaņošanu.

           1.7.   Par grozījumiem 15.10.2009 Ogres novada domes lēmumā “Par tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā” apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 36. §).

           2.      Finanšu komitejas jautājumi.

           2.1.   Par galvojuma sniegšanu studiju kredīta saņemšanai.

           3.     Sociālo lietu komitejas jautājumi.

           2.1.   Par saistošo noteikumu sociālās palīdzības jautājumos apstiprināšanu.

           2.2.   Par Ogres novada sporta centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           2.3.   Par Ogres novada Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           2.4.   Par Ķeipenes pamatskolas direktora Andra Upenieka atbrīvošanu no amata.

           2.5.   Par Madlienas pagasta pašvaldības iestāžu nolikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

           2.6.   Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

           2.7.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-422, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

           2.8.   Par atteikumu piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.

           Sēdi slēdz plkst. 1000

           Sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja vietniece                      V.Pūķe (03.12.2009.)

           Protokolētāja, lietvedības nodaļas vadītāja                             K.Apine (03.12.2009.)

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

              

           1.§

           Par saistošo noteikumu Nr.23/2009 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu.

           2.§

           Par sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

           3.§

           Par Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

           4.§

           Par Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības komisijas sastāva apstiprināšanu.

           5.§

           Par ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā.

           6.§

           Par Ķeipenes pagasta pārvaldes sagatavotā projekta iesnieguma „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā” saskaņošanu.

           7.§

           Par grozījumiem 15.10.2009 Ogres novada domes lēmumā “Par tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā” apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 36.§).

           8.§

           Par galvojuma sniegšanu studiju kredīta saņemšanai.

           9.§

           Par saistošo noteikumu sociālās palīdzības jautājumos apstiprināšanu.

           10.§

           Par Ogres novada sporta centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           11.§

           Par Ogres novada Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           12.§

           Par Ķeipenes pamatskolas direktora Andra Upenieka atbrīvošanu no amata.

           13.§

           Par Madlienas pagasta pašvaldības iestāžu nolikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

           14.§

           Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

           15.§

           Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

           16.§

           Par atteikumu piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.

           Domes priekšsēdētāja vietniece                                                         V.Pūķe

                     Ogres novada domes sēdē 2009.gada 3.decembrī (protokols Nr.8) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Juriste S.Bertmane

           2009.gada 17.decembrī
           Sēde sasaukta plkst.900

           Sēdi atklāj plkst.905

           Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

           Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

           Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Rolands Millers, Sarmīte Kirhnere, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Ilga Vecziediņa, Ludvigs Tribockis, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule

           Nepiedalās deputāti:– Vita Pūķe – atvaļinājumā, Dainis Širovs – darba jautājumi

           PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

              

           1.§

           Par Ogres novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju.

           2.§

           Par Ogres administratīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

           3.§

           Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

           4.§

           Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

           5.§

           Par Ogres novada apstādījumu saglabāšanas komisijas likvidāciju.

           6.§

           Par Ogres rajona pašvaldības administrācijas vadītāja atbrīvošanu no amata un Ogres rajona pašvaldības administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā.

           7.§

           Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

           8.§

           Par grozījumiem 17.09.2009. lēmumā „Par valsts budžeta dotāciju novada infrastruktūras attīstībai Ogres novada pašvaldībā” (protokols Nr. 5, 22.§).

           9.§

           Par autotransporta un gājēju tilta ar pievedceļiem pār Ogres upi (jaunbūve) Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres apstiprināšanu.

           10.§

           Par autotransporta un gājēju tuneļa zem dzelzceļa Rīga – Daugavpils un pievedceļu Ogres pilsētā (jaunbūve) Ogres nov., būvniecības ieceres apstiprināšanu.

           11.§

           Par piedziņas elementu ražotnes rekonstrukcijas Akmeņu ielā 45, Ogrē, Ogres novadā, ieceres apstiprināšanu.

           12.§

           Par atteikšanos no projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ogres rajona Mazozolu pagasta ciemā „Līčupe” realizācijas unlēmumu, kas saistīti ar šī projekta īstenošanu, atcelšanu.

           13.§

           Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Mazozolu pagastā.

           14.§

           Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi.

           15.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, daļas 0,14 ha platībā nomas līguma pagarināšanu.

           16.§

           Par grozījumiem 2008. gada 11.septembra lēmumā “Par Ogres novada domei piekrītošās Sūnu un Zaķu ielu, Ogrē, daļu pie nekustama īpašuma Zaķu iela 2A, Ogrē, iznomāšanu.” (Nr.20; 6.§).

           17.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 2008.gada 4.decembra lēmumā “Par zemes kompensācijas fonda izveidošanu Ogres pilsētā” (sēdes protokols Nr.28, 7.§).

           18.§

           Par grozījumiem Ogres novada domes 2008.gada 12.jūnija lēmumā “Par zemes gabala “Druviņas” 25, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (sēdes prot. Nr.13, 8.§).

           19.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Ķiršu iela 6A, Ogre, Ogres nov.

           20.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Kalēju iela 10A, Ogre, Ogres nov.

           21.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja iela 20A, Ogre, Ogres nov.

           22.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja iela 26A, Ogre, Ogres nov.

           23.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Kaijas iela 2B, Ogre, Ogres nov.

           24.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Meldru iela 14, Ogre, Ogres nov.

           25.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja Upīša iela 23A, Ogre, Ogres nov.

           26.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Rīgas iela 43, Ogre, Ogres nov.

           27.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Zinību iela 4A, Ogre, Ogres nov.

           28.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Pārogres gatve 61A, Ogre, Ogres nov.

           29.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Piekalnes iela 17, Ogre, Ogres nov.

           30.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Vidzemes ielā 13, Ogrē, Ogres nov.

           31.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Lībiešu ielā 21, ar kadastra apzīmējumu 7401-005-0034, Ogrē, Ogres nov.

           32.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Lībiešu ielā 21, ar kadastra apzīmējumu 7401-005-0302, Ogrē, Ogres nov.

           33.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Lazdu gatve 3B Ogrē, Ogres nov.

           34.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Egļu ielā 2, Ogrē, Ogres nov.

           35.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu „Kranciema-Brīvības stūris” ar kadastra apzīmējumu 7401-003-0484, Ogrē, Ogres nov.

           36.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.7401 005 1369.

           37.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.7401 005 1019.

           38.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7401-005-1059, Ogrē, Ogres nov.

           39.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7401-005-1060, Ogrē, Ogres nov.

           40.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.7401 005 1061.

           41.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7401-005-1062, Ogrē, Ogres nov.

           42.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7480-003-1147, Ogresgala pag., Ogres nov., daļām.

           43.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.7480 004 1142.

           44.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu, starp nekustamiem īpašumiem Dambja iela 1, Ogre un Mičurina iela 1A, Ogre.

           45.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Avotu iela 27, Ogre, Ogres nov.

           46.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Druviņas” 7, Ogresgala pag., Ogres nov.

           47.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 42, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           48.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 101, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           49.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 128, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           50.§

           Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 129, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           51.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 53, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 53, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           52.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 131, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 131, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           53.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 138, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemes gabalu.

           54.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 147, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Ranka” 147, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

           55.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Kooperators” 57, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           56.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Kooperators” 72, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           57.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Kooperators” 75, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           58.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Kooperators” 76, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           59.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Kooperators” 84, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           60.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 37, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           61.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Druviņas” 2, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           62.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 17, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           63.§

           Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 22, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

           64.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Uzvaras ielā 10, Ogre, iznomāšanu.

           65.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Jaunā gatve 62, Ogre, iznomāšanu.

           66.§

           Par saistošo noteikumu Nr.33/2009 ”Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” apstiprināšanu.

           67.§

           Par Ogres novada pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas pastāvīgās komisijas sastāva apstiprināšanu.

           68.§

           Par pamatlīdzekļu nodošanu p/a “Mālkalne” valdījumā.

           69.§

           Par bankrotējušās A/S “OT Grupa” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

           70.§

           Par bankrotējušās SIA “RAAC” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

           71.§

           Par finansiālu atbalstu biedrībai “Ogres roņi” Latvijas čempionāta rīkošanai ziemas peldētājiem.

           72.§

           Par finansiālu atbalstu Ogres karatē un tuvcīņas bērnu klubam “KARATĒ SEN-E” dalībai čempionātā “Latvijas Republikas karatē čempionāts –2009”.

           73.§

           Par Valsts kases aizdevuma „Madlienas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai” valūtas maiņu.

           74.§

           Par Ssaistošo noteikumu Nr.34/2009 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

           75.§

           Par saistošo noteikumu Nr.35/2009 “Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu.

           76.§

           Par pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu Rīgas plānošanas reģionam.

           77.§

           Par Ogres novada pašvaldībai piederošu automašīnu norakstīšanu no Ogres novada domes bilances.

           78.§

           Par Ogres novada domei piederošās automašīnas atsavināšanu.

           79.§

           Par kapitāla daļu palielināšanu SIA “Ogres Autobuss”.

           80.§

           Par kapitāla daļu palielināšanu SIA “Ogres rajona slimnīca”.

           81.§

           Par Ogres un Ogresgala vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

           82.§

           Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

           83.§

           Par Ogres novada mācību iestāžu direktoru konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

           84.§

           Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

           85.§

           Par dzīvojamās mājas Vidus prospektā 9, Ogrē, Ogres novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

           86.§

           Par zupas virtuves darbības uzsākšanu.

           87.§

           Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Ogres novada bērnu namā “Laubere”.

           88.§

           Par Ogres novada politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.

           Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

           Domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

           Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

           Jurists   V.Mūrnieks