1.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam” aktualizētās galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.§

Par zemes vienības Plūsmas iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības “Jaunliepiņas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

4.§

Par zemes vienības “Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

5.§

Par zemes vienības “Jaunvērītes”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

6.§

Par zemes vienību “Kalna Punēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Vecķeipenes muižas zeme”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Kucēni” Ogres novada Suntažu pagastā,  redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

10.§

Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu L. Ž.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, ,,Uceni’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.S.

13.§

Par zemes vienību Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

14.§

Par zemes vienību „Dambinieki” un “ Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15.§

Par zemes vienību „Rožlejas”, Lauberes pagasts, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. V.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā „Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij”.

18.§

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Puķu iela 9, Ogre, Ogres nov..

19.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu.

22.§

Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu.

23.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

24.§

Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu Ogres sākumskolas projektam „3D- Domājošs dabas draugs”.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Ogres novada kultūras centrs” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla, Taurupes pamatskolas amata un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

31.§

Par Astras Rubenes iecelšanu Ogres mākslas skolas direktora amatā.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pagastu bāriņtiesas nolikumā.

33.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.29 (47.§) „Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai”.

35.§

Par rājiena izteikšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītājai.

36.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

37.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

38.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

39.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

40.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

41.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

42.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

44.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

45.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

46.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

47.§

Par Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu norakstīšanu un izslēgšanu no uzskaites.

48.§

Par L. K. reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

49.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

50.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

51.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

52.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Ogres novada pagastu bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

53.§

Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā.

 

 

   

1.§

Par titula “GADA OGRĒNIETIS 2014” piešķiršanu Natālijai Ketnerei.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr. 29 (1. §) „Par saistošo noteikumu Nr. 36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”.

3.§

Par noteikumu Nr.1/2015 „Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” nolikums” apstiprināšanu.

4.§

Par atļauju sadalīt zemes vienību Kalna aleja 2, Ogres pilsētā, Ogres nov.

5.§

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tālrīti”, Ogresgala pag., Ogres nov.

6.§

Par zemes vienību „Jaunķikši” un „Mazkārkliņi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par zemes vienību Pirts iela 3, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības „Ranka” 101, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu.

13.§

Par patapinājuma līgumu slēgšanu ar mednieku biedrībām par dzesētavu nodošanu lietošanā.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikuma Nr.2/2015 apstiprināšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”) nolikuma Nr.3/2015 apstiprināšanu.

16.§

Par Pētera Dimanta iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

17.§

Par Aleksandra Dementjeva iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka amatā.

18.§

Par noteikumu Nr.4/2015 „Ogres novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” pieņemšanu.

19.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 ”Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.38/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015.gadā cenrādis” pieņemšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības  nolikuma Nr.5/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 20.marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu.

21.§

Par zaudējumu segšanu SIA „Ogres autobuss” reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5995 „Ogre-Ciemupe-Glāzšķūnis-Ogre”.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla un Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un pārvaldes pārraudzībā esošās Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

28.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Upes prospektā 7-7, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē.

29.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. atklātā izsolē.

30.§

Par nekustamā īpašuma „d/s Ogre dārzs Nr.280”, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu.

31.§

Par naudas balvu piešķiršanu.

32.§

Par kredīta ņemšanu izdevumu segšanai autoceļa tilta (caurtekas) rekonstrukcijai Ogresgala pagastā.

33.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1.klašu skaitu 2015./2016. mācību gadā.

35.§

Par Ogres Mākslas skolas nolikuma Nr.6/2015 apstiprināšanu jaunā redakcijā.

36.§

Par Līgas Zaķes iecelšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Ābelīte” vadītājas amatā.

37.§

Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā.

38.§

Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Turkalnes ielā 17, Ogrē, Ogres nov.

40.§

Par dzīvojamās platības Upes prospektā 5, Ogrē, Ogres nov. izīrēšanu.

41.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu un dienesta dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Suntažu internātpamatskolas -rehabilitācijas centra skolotāju.

42.§

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Kraujas” -1 Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā un tā izīrēšanu.

43.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 22.01.2015. lēmumā (protokols Nr.1, 21.§) „Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu”.

44.§

Par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko, stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija”, akceptēšanu Ogres novada teritorijā.

45.§

Par Aigara Brieža iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” direktora amatā.

46.§

Par pašvaldībai piederošo telpu "Tautas nams", Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres novada sociālajam dienestam.

47.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

48.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Gaismas prospekts 2/6, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

49.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma Nr.1 (20.§) „Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksts” pielikumā apstiprināšanu.

50.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015. gada 22. janvāra lēmuma Nr.1 (29.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” 21. pielikumā apstiprināšanu.

 

   

1.§

Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA „MS siltums” realizējamiem projektiem.

2.§

Par grozījumiem 13.11.2014. domes lēmumā (prot. nr. 25, 1.§) „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MS siltums””.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Rietumu ielā 1, Ogrē, Ogres nov., iegādi publiskā izsolē.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata sagatavošanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalību biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienības" dibināšanā.

3.§

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu R. R. un P. B. uz zemes vienības Dārza ielā 6, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.

4.§

Par zemes vienības „Ranka” 98, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu I. A.

5.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 7, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu D. G.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2015. gada 19. februāra lēmumā „Par atļauju sadalīt zemes vienību Kalna aleja 2, Ogres pilsētā, Ogres nov.”.

7.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

8.§

Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plāteres karjers”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par rezerves zemes fonda zemes vienības iznomāšanu Madlienas pagastā.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Sise”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

18.§

Par privatizācijas sertifikātu atmaksu E. G.

19.§

Par grozījumiem 19.02.2015. Ogres novada domes lēmumā „Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Gaismas prospekts 2/6, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības policijas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas dežūru izcenojuma apstiprināšanu.

21.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Grozījumi 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums”” pieņemšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

23.§

Par piekrišanu bīstamo atkritumu reģenerācijas uzsākšanai Ikšķiles ielā 4, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

24.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāju Gunti Graudiņu.

25.§

Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Klusās ielas teritorijā.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā”.

28.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Zālītes”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

29.§

Par SIA „JOKER LTD” iesnieguma izskatīšanu par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Skolas ielā 6, Ogrē.

30.§

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 36, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

31.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala „Dzintari”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Brīvības iela 95A, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

33.§

Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

34.§

Par kredītu ņemšanu.

35.§

Par „Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu ”Dabas resursa nodoklis” izlietojuma nolikuma” apstiprināšanu.

36.§

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu G. O.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” īstenošanu un finansējumu.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, pilsētas teritorijas apjoms” īstenošanu un līdzfinansējumu.

39.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, A6 šosejas apjoms” īstenošanu un līdzfinansējumu.

40.§

Par naudas balvu piešķiršanu.

41.§

Par maksu par paraksta apliecināšanu.

42.§

Par izmaiņām Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvā.

43.§

Par starptautisku jauno izpildītāju vokālistu konkursu „Ogres ritmos 2015”.

44.§

Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā.

45.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

46.§

Par Ligitas Zadvinskas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” direktores amata.

47.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 ”Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu.

48.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgala pagastā, Ogresgalā, Ogres novadā.

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā Nr.30, Nr.34 un Nr.38, Ogrē, Ogres nov.

51.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu I. G.

52.§

Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pretendē uz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

53.§

Par grozījumiem ar 22.01.2015. Ogres novada pašvaldības domes lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā” apstiprinātajā Ogres pilsētas zemes komisijas sagatavotajā pārskatā.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības kapitāla daļu SIA „Ķilupe” turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu.

2.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam” („R.A.D.I.-Ogres novadam”) nolikumā Nr.3/2015 2015.gadam apstiprināšanu.

3.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības atlīdzības noteikšanas komisijas sastāvā.

4.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas sastāvā.

5.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas sastāvā.

6.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas sastāvā.

7.§

Par izmaiņām Ogres novada pilsētvides konsultatīvās komisijas sastāvā.

8.§

Par izmaiņām Ogres novada starpresoru komisijas sastāvā.

9.§

Par izmaiņām Ogres novada tarifu komisijas sastāvā.

10.§

Par izmaiņām Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas sastāvā.

11.§

Par grozījumiem 24.10.2013. Ogres novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr.17; 3.§) „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu”.

12.§

Par grozījumiem 21.11.2013. Ogres novada domes lēmumā (prot. Nr.18; 38.§) “Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju”.

13.§

Par grozījumiem 20.02.2014. Ogres novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr.4; 19.§) „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”.

14.§

Par grozījumiem 03.12.2009. Ogres novada domes lēmumā (prot. Nr.8; 3.§) ”Par Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.

15.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības centralizēto iepirkumu komisiju nolikumā un centralizēto iepirkumu komisiju sastāvos.

16.§

Par izmaiņām Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai nolikumā un Komisijas sastāvā.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu labprātīgu atmaksu.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.29 (1.§) „Par saistošo noteikumu Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.9/2015 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 20.marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības delegātu pilnvarojumu uz Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresu un biedru sapulci.

5.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” direktoru Jāni Latišu.

6.§

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ivetai Samai.

7.§

Par zemes vienības „Ranka” 83, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Sandai Beļinskai.

8.§

Par zemes vienības Vijolīšu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Melbārži 2”, Taurupes pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par zemes vienības  Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0857.

12.§

Par grozījumiem ar 22.01.2015. Ogres novada pašvaldības domes lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā” apstiprinātajā Ogres pilsētas zemes komisijas sagatavotajā pārskatā.

13. §

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu, kā arī skiču projekta detālplānojuma teritorijā paredzēto ielu izbūvei apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ticības”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. un saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumu Ogres novada saistošajos noteikumos Nr.16/2012 „Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.

14. §

Par Ogres novada domes 2008.gada 10. jūlija lēmuma „Par saistošos noteikumu Nr.119 „Detālplānojums zemes gabaliem „Sauleskrasti”, „Sauleskrasti-1”, „Sauleskrasti-2”, „Mežinieki” un „Paulēni” 1.un 2.zemes gabaliem, kā arī tam pieguļošajam Ozolu gatves posmam, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu” atcelšanu.

15. §

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 08.04.2015. lēmumā (prot.Nr.5; 15.§) „Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības centralizēto iepirkumu komisiju nolikumā un centralizēto iepirkumu komisiju sastāvos”.

16.§

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kucēni”, Suntažu pag., Ogres nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0285.

17.§

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Žļaugu purva meži”, Suntažu pag., Ogres nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0540.

18.§

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 7480 004 0681, piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2015” organizēšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja A.Roņa atbrīvošanu no amata.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai.

22.§

Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu ar Intu Celmiņu.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Bumbieru ielā 9, Ogresgala pagastā, Ogresgalā, Ogres novadā.

24.§

Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pretendē uz palīdzību piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai.

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu.

26.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, „Zvaigznītes 2”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

27.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Daugavpils ielā 54, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

28.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

29.§

Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 19.03.2015. lēmumā (protokols Nr.4, 22.§) „Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

31.§

Par finansiālu atbalstu JVclub Dance Company.

32.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

33.§

Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Lux Virida” un Ogres novada sociālā centra dienas centram „Saime” Ogres Kultūras centrā.

34.§

Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Latvijas Bridža federācija” Ogres Kultūras centrā.

35.§

Par sadarbības līguma ar Rīgas Tehnisko universitāti apstiprināšanu.

36.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

37.§

Par Gintas Rūtenbergas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora amatā.

38.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Uzvaras ielā 18, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.

40.§

Par medicīnas iekārtu nodošanu SIA „Ogres rajona slimnīca” valdījumā.

41.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „radoši-Aktīvi-Izglītojoši-Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”.

42.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts”.

43.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Pleskavu (Krievijā).

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes pr. 30, Ogrē, Ogres nov.

 

 

   

1.§

Par konkursa „Sakoptākais namīpašums Ogrē 2015” organizēšanu

2.§

Par SIA „Rutare” iesnieguma par pašvaldības nodevas samazināšanu izskatīšanu

3.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumā

4.§

Par Suntažu administratīvās komisijas locekles Jutas Krastiņas atbrīvošanu no amata

5.§

Par zemes vienības „Ranka” 137, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Kristīnei Treimanei

6.§

Par zemes vienības „Kooperators” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

7.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 40, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

8.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

9.§

Par zemes vienību Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

11.§

Par zemes vienības „Puriņi 1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

12.§

Par zemes vienības „Modernieki 4”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

13.§

Par zemes vienības „Cerības-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

14.§

Par zemes vienības „Cerības-16”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

15.§

Par zemes vienības „Cerības-20”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

16.§

Par zemes vienības „Dālderi 1-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

17.§

Par zemes vienības „Dālderi 1-24”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

18.§

Par zemes vienības „Dālderi 2-3”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

19.§

Par zemes vienības „Dālderi 2-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

20.§

Par zemes vienības „Dālderi 2-19”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

24.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0515, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

26.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

27.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kārļi”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

28.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zīlavas”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

29.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

30.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Upespils”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

31.§

Par nekustamā īpašuma „Avoti”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai

32.§

Par nekustamā īpašuma „Naglas”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai

33.§

Par zemes vienības „Čiekuri”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

34.§

Par zemes vienības „Jānīši”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

35.§

Par apbūvētas zemes vienības „Susuri”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

36.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0322, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

37.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0458, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

38.§

Par darba dienas pārcelšanu 2015.gada jūnijā

39.§

Par nekustama īpašuma Rietumu iela 1, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu SIA „MS siltums”

40.§

Par izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas sastāvā

41.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

42.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

43.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” precizējumu

44.§

Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2015.gada vasaras mēnešos

45.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 19.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1.klašu skaitu 2015./2016.mācību gadā”

46.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2015.gada vasaras periodā

47.§

Par noteikumu „Noteikumi par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu

48.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu „Gundegas” dz.2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.

50.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.03.2015. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” īstenošanu un finansējumu””

51.§ Par dalības maksas apstiprināšanu vasaras dienas nometnēs
52.§ Par Ogres novada pašvaldības mantas ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres rajona slimnīca” pamatkapitālā
53.§ Par metu konkursa “Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija Ogres novada, Ogrē, Brīvības ielā 15” balvu fonda atlikuma izlietošanu

54.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 13.06.2015

55.§ Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Čerņigovu (Ukrainā)

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu 8/2015 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.23/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”” pieņemšanu.

2.§

Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

3.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

7.§

Par zemes vienību „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., “Jaunsīļi”, Taurupes pag., Ogres nov., “Gobas”, Taurupes pag., Ogres nov.,”Jaunpurviņi” Taurupes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu zemes rezerves fondā.

8.§

Par zemes vienības “Dzīvoj. māja Eroģi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par nekustama īpašuma - zemes gabala „Ranka 77”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu.

10.§

Par 28.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. M.

11.§

Par 29.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar B. V.

12.§

Par zemes vienības “Druviņas” 31, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

13.§

Par zemes vienības “Druviņas” 18, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

14.§

Par zemes vienības Krastmalas iela 19, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

15.§

Par zemes vienības Zvejnieku iela 38A, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

16.§

Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

17.§

Par zemes vienības „Garāža” 55, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Butlers”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

19.§

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Rūpnieku iela 23, Ogre, Ogres nov..

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 23.04.2015. lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0883, Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai’’.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§).

22.§

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 19.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015. gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

24.§

Par automašīnas nodošanu p/a „Ogres namsaimnieks”.

25.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes budžeta “Izdevumi sociālai aizsardzībai” S. K..

26.§

Par Ogres novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

27.§

Par titula “Ogres dziesma” piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu un konkursa “Ogres dziesma 2015” izsludināšanu.

28.§

Par Māra Kuriloviča atbrīvošanu no Ogres novada sporta centra direktora un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014. gada 23. janvāra lēmumā “Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu” (protokols Nr.2; 22.§).

30.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

31.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā 45, Ogrē, Ogres nov.

32.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 19.06.2015.

33.§

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nacionālo bruņoto spēku Militārajai policijai.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

2.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 24.07.2015.

3.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 01.08.2015.

4.§

Par grozījumiem 2015.gada 18.jūnija lēmumā “Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim” (protokols Nr.9; 22.§).

5.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Zagrebu (Horvātijā).

6.§

Par zemes vienības „Ranka” 42, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par zemes vienības „Pauļuki” 22, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Krustiņi”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

9.§

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.

10.§

Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Ogre, Ogres nov., nojaukšanu.

11.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu.

12.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoostā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

13.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

14.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

15.§

Par Ogres novada 2014. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2014. gada bilances apstiprināšanu.

16.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2014. gada publisko pārskatu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2014. gada publiskajiem pārskatiem.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema  lauksaimniecības zemēs” īstenošanu un līdzfinansējumu.

19.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības ”MOTOSKI’’ sportistiem dalībai Eiropas turnīrā “Millennium Series” Lielbritānijā, Londonā 02.- 04.07.2015.

20.§

Par izmaiņām Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrādī.

21.§

Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem.

22.§

Par Valentīnas Dubovskas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” vadītājas amata.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres mūzikas skolā, Ogrē, Ogres nov.

24.§

Par projekta “Dabas un izziņu parka “Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide” realizācijas uzsākšanu.

25.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu fiziskai personai.

 

 

   

1.§

Par konkursu “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2015” uzvarētāju apbalvošanu.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Piekalnes iela 17, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 29.§)

3.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja iela 20A, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 21.§)

4.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 15.07.2010. lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§)

5.§

Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Ciemupes ciemā Ogresgala pagastā Ogres novadā

6.§

Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā

7.§

Par Ojāra Ozoliņa iesniegumiem par morālā kaitējuma atlīdzinājumu

8.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Lēdmanes iela 12, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu

9.§

Par zemes vienības Strēlnieku prospekts, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai

10.§

Par zemes vienības “Kooperators 26, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai

11.§

Par zemes vienības “Ranka” 114, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai

12.§

Par zemes vienību “Ziediņi”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

13. §

Par zemes vienību “Almas”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

14. §

Par zemes vienību “Baltavas stacija”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

15. §

Par zemes vienību “Jaun-Klaucēni”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

16.§

17.§

Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Mazozolu pagastam.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām “Viesturi”, “Gaitnieki”, “Auzāni”, “Žagariņi”, “Jaunklaucēni 1”, Rīgas iela 4, “Līčupes 1”, Mazozolu pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai

18.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Tornis”, Mazozolu pag., Ogres nov. un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

19.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov.

20.§

Par zemes vienību “Lekši - 2”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

21.§

Par zemes vienību “Lekši 3”, Krapes pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0200 un 7452 004 0168 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0107 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu

24.§

Par zemes vienību “Kalna Nīgales”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

25.§

Par zemes vienību “Dzintari 11”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

26.§

Par zemes vienības “Lakstīgalas 1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

27.§

Par zemes vienību “Rūtas”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

28.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

29.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

30.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

31.§

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienībām ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov

32.§

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma “Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. pagarināšanu ar fizisku personu

33.§

Par telpu nomas maksu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Ogres 1.vidusskolā

34.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu

35.§

Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” pieņemšanu

36.§

Par Ilzes Zvirgzdiņas iecelšanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītājas amatā

37. § Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Agitai Bīriņai

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-403, Ogrē, Ogres nov

39.§

Par materiālu palīdzību fiziskai personai

 

 

   

1.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2015” uzvarētāju apbalvošanu

2.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “KEGO”

3.§

Par Suntažu administratīvās komisijas locekles Imantas Kalniņas atbrīvošanu no amata

4.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības , kadastra apzīmējums 7488 003 0324, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Pie Liepkalniem’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Zīlavas’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

7.§

Par zemes vienības “Urga” 50, Ogrē, Ogres novads iznomāšanu fiziskai personai

8.§

Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Ogresgala un Ciemupes ciemos Ogresgala pagastā Ogres novadā

9.§

Par zemes vienības “Pagasta pie Silavām” Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

10.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā

11.§

Par zemes vienības “Putniņi”, Meņģeles pagasts, Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

12.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Smiltiņas”, Meņģeles pag., Ogres nov., un tā piekritību Ogres novada pašvaldībai

13. §

Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

14. §

Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

15. §

Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām Taurupes pagastā Ogres novadā

16.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Ķeipenes pagastā

17.§

Par zemes vienības “Stiebri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

18.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0459, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

19.§

Par zemes vienības “Pūces”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

20.§

Par zemes vienības “Emmas”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

21.§

Par nekustamā īpašuma „Avoti” Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu

22.§

Par nekustamā īpašuma „ Naglas” ,Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu

23.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu paju sabiedrībai Vatrāne uz zemes vienību „Pie Rumbaskalna”, Ķeipenes pag., Ogres nov.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību „Veclejnieki”, Ķeipenes pag., Ogres nov.

25.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Krapes pagastā

26.§ Par zemes vienības “Dālderi 2-5 ”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
27.§ Par zemes vienību “Liepu krogs”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
28.§ Par zemes vienību “Lakstīgalas”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
29.§ Par zemes vienības “Dālderi 2-7”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
30.§ Par zemes vienības “Dālderi 2-21”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
31.§ Par zemes vienības “Dālderi 1-4”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
32.§ Par zemes vienības “Dālderi 26”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
33.§ Par zemes vienības “Dālderi 1-10”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
34.§ Par zemes vienības “Modernieki 5” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
35.§ Par zemes vienības 7452 004 0194, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
36.§ Par zemes vienības 7452 004 0171, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
37.§ Par zemes vienības 7452 004 0145, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
38.§ Par zemes vienības “Mieriņu ferma” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
39.§ Par zemes vienības “Smilgas 2”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
40.§ Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa dalību kursos “Pašvaldības darba vadība un administrēšana”
41.§ Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 48/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu
42.§ Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Poruka ielas teritorijā
43.§ Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu
44.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mākslas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā
45.§ Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām
46.§ Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu ,,Talsinieki”, Suntažu pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Maiva”
47.§ Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu ,,Rasiņas”, Krapes  pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Maiva”
48.§ Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Mālkalnes prospektā 30, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija"
49.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.
50.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.
51.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
52.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Upes prospektā 22, Ogrē, Ogres nov.

 

   

1. §

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Nikolajam Sapožņikovam.

2.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2015.gada novembrī.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Valentīnai Dubovskai.

4.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu.

5.§

Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību Slimnīcas iela 5, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0713, un Slimnīcas iela 3, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0712 sadalīšanu.

6.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 78, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Jūlijai Jakovļevai.

7.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 141, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Larisai Samovičai.

8.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 58, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Ilonai Bērtulei.

9.§

Par zemes vienības „Ranka” 17, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Sņežanai Bartulei.

10.§

Par zemes vienību “Garāža Nr.51; 60; 61”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai Gromovai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7472 006 0085, Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

12.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Mazozolu pag., Ogres nov.

13.§

Par zemes vienības “Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

14.§

Par zemes vienības “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

15.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0452 Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu Lāsmai Rūsai.

16.§

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7456 005 0161, 7456 002 0090 Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

17.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Lejēni”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

21.§

Par nekustamā īpašuma „Dzilnas -2” Krapē,  Krapes pagastā, Ogres novadā,   nodošanu atsavināšanai.

22.§

Par zemes vienību “Krapes pienotava”, Krapes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

23.§

Par zemes vienību “Bajāri -1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Selgas”, Suntažu pag., Ogres nov.

25.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Rudzupuķes”, Suntažu pag., Ogres nov.

26.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Lakstīgalas”, Suntažu pag., Ogres nov.

27.§

Par zemes vienības „Groziņi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

28.§

Par zemes vienības ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov., (kadastra apzīmējums 7488 002 0045) piekritību Ogres novada pašvaldībai.

29.§

Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Ferma Jurbalši”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

30.§

Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Alejas”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

31.§

Par lūgumu nodot lietošanā valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) ceļa zemes nodalījuma joslas daļu Ogre – Ciemupe km 39.05 – 41.00.

32.§

Par izmaiņām nodibinājuma „Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” valdes sastāvā.

33.§

Par lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, un saistošo noteikumu Nr.15/2015 “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 31.augusta ārkārtas sēdes lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Labs nams” izveidošanu”.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

36.§

Par brīvpusdienu piešķiršanu.

37.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 23.05.2013. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas nolikumā.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Celtnieku ielā 23, Ogrē, Ogres nov.

40.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

41.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

 

   

1.§

Par 20.12.2005. noslēgtā zemes nomas līguma starp Ogres novada pašvaldību un SIA „Ogres autobuss” pagarināšanu.

2.§

Par zemes vienības „Mežmalas” 15, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

3.§

Par zemes vienības „Druviņas 25”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

4.§

Par zemes vienības „Mežvidi 6”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

5.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 116, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

6.§

Par zemes vienības „Druviņas 7”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par zemes vienības d/s „Mežvidi” 109, un d/s „Kooperators kopējais”, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

8.§

Par zemes vienību „Individuālās (jaunās) lopu kūtis”, „Individuālās (vecās) lopu kūtis” un „Individuālās garāžas” Mazozolu pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību „Auzāni”, Mazozolu pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7472 005 0105).

10.§

Par zemes vienību „Skroderu ceļš”, „Saulgožu ceļš” un „Braki 2”, Mazozolu pagastā, Ogres novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dālderi 2-21”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13. §

Par zemes vienības „Teikas”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

14. §

Par zemes vienības „Svetlanas”, Meņģeles pagastā, Ogres novadā, piekritību.

15. §

Par Suntažu administratīvās komisijas sastāva papildināšanu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

18.§

Par zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Puriņi 1”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

20.§

Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Vijas”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

21.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Glāznieki 84”, Suntažu pag., Ogres nov.

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kalnvijas”, Suntažu pag., Ogres nov.

23.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Cepļi”, Suntažu pag., Ogres nov.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Glāznieki 97”, Suntažu pag., Ogres nov.

25.§

Par zemes vienības „Boķi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

26.§ Par zemes vienības „Glāznieki 16”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.  
27.§ Par zemes vienības „Glāznieki 101”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
28.§ Par zemes vienības „Glāznieki 58”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
29.§ Par zemes vienības „Glāznieki 152”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
30.§ Par zemes vienības „Krūzes”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
31.§ Par zemes vienības „Veckraukļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
32.§ Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mazkārkliņi”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. apstiprināšanu.
33.§ Par SIA “Dana” iesnieguma izskatīšanu par būvvaldes atzinuma apstrīdēšanu.
34.§ Par Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Ogres novada grants ceļu posma/-u projekta atlases kritēriju priekšlikumu projekta virzīšanu sabiedriskajai apspriešanai”.
35.§ Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” pieņemšanu.
36.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sportistam Raivo Kivleniekam, pretendējot uz vietu Latvijas Biatlona izlases sastāvā dalībai Pasaules kausa etapos.
37.§ Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.19/2015 “Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” pieņemšanu.
38.§ Par nomas maksas cenrāža apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”.
39.§ Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu.
40.§ Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības Sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā.
41.§ Par nolikuma „Grozījumi Jaunogres vidusskolas nolikumā” pieņemšanu.
42.§ Par nolikuma „Grozījumi Ogres Valsts ģimnāzijas nolikumā” pieņemšanu.
43.§ Par nolikuma „Grozījumi Ogres sākumskolas nolikumā” pieņemšanu.
44.§ Par nolikuma “Grozījumi Ķeipenes pamatskolas nolikumā” pieņemšanu.
45.§ Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” precizēšanu.
46.§ Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pretendē uz palīdzību piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai.
47.§ Par materiālu palīdzību Ogres invalīdu biedrības grupu vadītājiem.
48.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
49.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
50.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.
51.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.
52.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
53.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša transportlīdzekļa atsavināšanu

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.­­__/2015 „Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.44/2010 „Detālplānojums zemes gabalam Zinību ielā 5, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu” apstiprināšanu

3.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 ”Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu

4.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā ”Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§)

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 3.§)

6.§

Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu

7.§

Par zemes vienības Jaunā gatve 62, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu

8.§

Par zemes vienības „Pauļuki” 21, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu

9.§

Par nekustamā īpašuma „Dzilnas-2”, Krapē, Krapes pag., Ogres nov., nosacītas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

10.§

Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu

11.§

Par zems nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā

12.§

Par līgumu par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību “Zāģētava”, “Autoserviss”, “Graudu kalte” un “Siena šķūnis”, Madlienas pag., Ogres nov., nomu pagarināšanu

13. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

14. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

15. §

Par dzīvokļa īpašuma „Jaundiedziņš”-5, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai

16.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošai zemes vienībai Ogres novada Ķeipenes pagastā

17.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7460 003 0052, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

18.§

Par   nekustamā īpašuma “Suntažu katoļu baznīca A”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai

19.§

Par zemes vienības “Jaunstrazdi-1”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

20.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „ Pērses”, Suntažu pag., Ogres nov.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 002 0353 , Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 002 0683 , Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

24.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0643, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

25.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0141, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

26.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0319, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

27.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 004 0015, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

28.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0649, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

29.§

Par zemes vienības Turkalnes iela 2, Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015. gada 12. novembra lēmumā ,,Par zemes vienības ,,Glāznieki 16”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā”

31.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 9.maija lēmumā ”Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē deleģēto Ogres novada pašvaldības pārstāvju apstiprināšanu”(protokols Nr.10; 16.§)

32.§

Par Ogres novada pašvaldības autoceļa B28 nodalījuma joslas apauguma ciršanas tiesību izsoli

33.§

Par Ogres upes aizsargdambja Ogrē, Ogres novadā un divu dīzeļelektrostaciju Pramac GSW 275V un GSW 460V nodošanu pašvaldības aģentūrai „Ogres namsaimnieks”

34.§

Par Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Ogres novada grants ceļu posma/-u projekta atlases kritēriju priekšlikumu apstiprināšanu un publisko apspriešanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu

36.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 12.novembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.19/2015 “Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” pieņemšanu” (protokols Nr.18; 37.§)

37.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

38.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” vidējā termiņa stratēģijas 2016. – 2018. gadam apstiprināšanu

39.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

40.§

Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada sporta centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

41.§

Par Daces Jansones dāvinājuma ar uzlikumu krājuma “Trimdas latviešu literatūras “Grāmatu klēts”” pieņemšanu

42.§

Par dāvinājuma - bibliobusa pieņemšanu

43.§

Par nolikuma „Grozījumi Madlienas vidusskolas nolikumā” pieņemšanu

44.§

45.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.25/2015 “Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2015 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” nolikums” pieņemšanu

46.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013. gada 18. jūlija nolikumā “Ogres novada sporta centra nolikums” apstiprināšanu

47.§

Par Inetas Tamanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas direktores amata

48.§

Par Evijas Smiltnieces iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktores amatā

49.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 82.§)

50.§ Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu un dienesta dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Suntažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju
51.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikuma apstiprināšanu
52.§ Par Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu
53.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” nolikuma apstiprināšanu
54.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” nolikuma apstiprināšanu
55.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikuma apstiprināšanu
56.§ Par Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikuma apstiprināšanu
57.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu
58.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Strautiņš” nolikuma apstiprināšanu
59.§ Par Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikuma apstiprināšanu
60.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” nolikuma apstiprināšanu
61.§ Par Gintas Rūtenbergas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores amata
62.§ Par atļauju Ogres novada sporta centram pieņemt SIA “Markuss & Co” dāvinājumu
63.§ Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu biedrībai „Ogres lauksaimnieku apvienība” bezatlīdzības lietošanā
64.§ Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu arodbiedrībai bezatlīdzības lietošanā
65.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

"Liepas 5" - 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.

66.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
67.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes  prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.