1.§

           

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu.

2.§

Par zemes vienības Jaunā gatve 64, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

3.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Jaunā gatve 148, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zemgaļi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Pašvaldība”, “Beciņas”, “Purmaļi”, “Pieši” un “Smilgas”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

6.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Zemgaļi 1”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību “Kalna Punēni” un “Avotiņi-Birzītes”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

8.§

Par zemes vienības ,,Cepļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par zemes vienības ,,Kalnvijas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ,,Pie Priedēm”,   Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16. §

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ,,Boķi”, Suntažu pag., Ogres novads.

17. §

Par zemes vienības ,,Pērses’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā.

18.§

Par zemes vienības ,,Glāznieki 84’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā.

19.§

Par zemes vienības ,,Glāznieki 97’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā.

20.§

Par 2015.gada 17.septembra lēmuma “Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu “Talsinieki”, Suntažu pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Maiva”” atcelšanu.

21.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” apstiprināšanu.

22.§

Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 20, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „RBSSKALS Serviss”.

23.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no AS “RĪGAS OSTAS ELEVATORS”.

24.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

25.§

Par automašīnas Toyota Camry, valsts reģ.numurs EK3730 nodošanu pašvaldības izpilddirektoram lietošanā.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

28.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2016” Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34/2014 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” pieņemšanu.

30.§

Par Marutas Jēkabsones atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas direktores amata.

31.§

Par Jautrītes Mežjānes iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas direktores amatā.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem. 

33.§

Par Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa deleģēšanu darbam Ogres tehnikuma konventā.

35.§

Par palīdzību ugunsgrēkā Krapes pagasta “Šultēs” cietušajai ģimenei.

36.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

37.§

 

 

 

   

1.§

Par automašīnas FORD FOCUS pārdošanu par brīvu cenu.

2.§

Par Taurupes pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu.

3.§

Par zemes vienības Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

4.§

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par 2015.gada 17.decembra lēmuma “Par zemes vienības “Jaunstrazdi-1”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0782, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 009 0166, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes platību precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2016 “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” pieņemšanu.

12.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

13. §

Par nekustamā īpašuma Dārziņu Palienes iela 4, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., nojaukšanu.

14. §

Par saistošo noteikumu Nr.4/2016 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

15. §

Par saistošo noteikumu Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

16.§

Par maksas par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu apstiprināšanu.

17.§

Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres basketbola skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.§

Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 ”Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”” apstiprināšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2016 ”Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums” pieņemšanu.

21.§

Par “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” stratēģija 2016. – 2018. gadiem” apstiprināšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” nolikuma apstiprināšanu.

24.§

Par K.Zelčas ievēlēšanu Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa amatā.

25.§

Par Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību pāriešanu uz Upes prospektu 16, Ogrē.

26.§

Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1. klašu un 10.klašu skaitu 2016./2017. mācību gadā.

28.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

29.§

Par Antras Purviņas iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktores amatā.

30.§

Par Lanas Feiginas atbrīvošanu no Ogres novada Ogres bāriņtiesas locekles amata.

31.§

Par 2016.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34/2014 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” precizējumu.

32.§

Par zemes vienības “Ogres zilie kalni”, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “MGH”.

33.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Aldai Apsītei.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.

35.§

Par neizmantotā ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

36.§

 

37.§

 

38.§

 

39.§

 

40.§

 

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO  LĒMUMU  SARAKSTS 

(protokols Nr.4)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                                                                                            2016.gada 17.martā

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2016.gadā.

2.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

3.§

Par 2015.gada 21.maija lēmuma „Par zemes vienības „Kooperators” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu.

4.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

5.§

Par 22.02.2011. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai.

6.§

Par 25.02.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai.

7.§

Par zemes vienības „Ranka” 147, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par zemes vienības „Ranka” 135, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par zemes vienības „Ranka” 100, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

10.§

Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Mazie Purgaiļi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Sise”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības  Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām iznomāšanu.

16.§

Par zemes platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā.

17.§

Par 2014.gada 16.oktobra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Stiebriņi 1”, Meņģeles pag., Ogres nov., un zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai” atcelšanu.

18.§

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver Rīgas ielas posmu, Robežu ielu, Skolas ielas posmu un Mālkalnes prospektu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu.

19.§

Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un grants ceļu posmiem, kas izvirzīti pārbūvei Ogres novadā.

20.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

21.§

Par 2015.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizējumu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2014./2015.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas cenrādis 2016./2017.gada apkures sezonai” apstiprināšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “Akvedukts”.

25.§

Par kredītu ņemšanu.

26.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada bērnu un jauniešu centra amatu un amatalgu likmju sarakstā.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Dabas un izziņu parka „Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ķeipenes Tautas nama bērnu pašdarbības kolektīvu attīstība, kā arī mēģinājumu un koncertdarbības vides pilnveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

29.§

Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss”.

30.§

Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu.

31.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2016.gada vasaras periodā.

32.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru par jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu.

33.§

Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

34.§

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību Eiropas Komisijas Iniciatīvas Urban Innovative Actions (UIA) projektā „Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls- inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās”.

36.§

Par kļūdu labojumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gda 18.februāra lēmumā “Par zemes platību precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā”.

37.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 “Grozījumi 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” apstiprināšanu.

38.§

 

39.§

 

Domes priekšsēdētāja vietniece

izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos I.Tamane                                            

Ogres novada domes sēdē 2016.gada 17.martā (protokols Nr.4) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai likumdošanai.

Jurists A.Gapejevs

 

   

1.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” organizēšanu.

2.§

Par nekustamā īpašuma Pureņu ielā 1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

3.§

Par zemes platību precizēšanu.

4.§

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli.

5.§

Par zemes vienības „Ranka” 132, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

6.§

Par zemes vienības Pulkveža Brieža iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Ķieģeļceplis 2”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

8.§

Par zemes platību precizēšanu Ogres pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Lauberes pag., Ogres nov.

9.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

10.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” bezatlīdzības lietošanā.

12.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai.

13.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā”.

14.§

Par kredītu ņemšanu.

15.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

16.§

Par faksimilizdevuma “Ogre-skaistākais veseļošanās un atpūtas kūrorts” pārdošanas cenu.

17.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora mēnešalgu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu un iekšējo noteikumu Nr.6/2016 “Atbalstu svētkos piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu.

19.§

Par finansējuma palielināšanu un projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”)”.

20.§

Par atbalstu nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

21.§

Par atbalstu biedrības “Ogres basketbola klubs” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

22.§

Par atbalstu draudzes “Krapes evaņģēliski luteriskā draudze” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

23.§

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Vispārējā tipa pansionāta „Madliena” aprūpētāju Natāliju Ruzeniku.

24.§

Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Ogres Mūzikas skolas nolikumā” pieņemšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dalību biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”.

26.§

Par zemes vienības Akmeņu iela 1000, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Harijam Zariņam.

28.§

Par atļauju Ainai Driviniecei savienot amatus.

29.§

Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”.

30.§

Par fiziskas personas reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

31.§

 

32.§

 

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.8)

Ogrē, Brīvības ielā 33

2016.gada 19.maijs

   

1.§

Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” organizēšanu.

2.§

Par zemes vienības Meža prospektā 3, Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Bezdelīgu iela 8, Ogre, Ogres nov.

4.§

Par zemes vienības „Druviņas 22”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

5.§

Par zemes vienības Dārziņu 11.līnija 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par zemes vienības „Kalnieši 2”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, 1/5 domājamās daļas atsavināšanu.

8.§

Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

9.§

Par zemes vienības ,,Aiz Imantām’’, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienības ,,Lubāni’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par zemes vienības ar Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības ,,Kalnvijas’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par zemes vienības ,,Upespils’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16.§

Par automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu par brīvu cenu.

17.§

Par atļauju rīkot Kantrī mūzikas festivālu “COUNTRY ISLAND 2016” Ogrē, Ogres salā.

18.§

Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2016.-2021. gadam apstiprināšanu Ogres novadā.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumiem.

20.§

Par zemes vienību iznomāšanu ar apbūves tiesībām projekta “Objekts 28 gruntsgabalu apbūve, Adrese: Zilokalnu prospektā 9, Ogre” realizācijai.

21.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts".

22.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

23.§

Par Augusta Sukuta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.

25.§

Par telpu nomas maksu un pašvaldības dzīvokļu īres maksu Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldē.

26.§

Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2016.gada vasaras mēnešos.

27.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

28.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

29.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 21.01.2016. lēmumā (protokols Nr.1; 26.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”.

30.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.19, 40.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada sporta centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

31.§

Par SIA “Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu.

32.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” Brīvības ielā 37, Ogrē.

33.§

Par projekta “Jaunieši par Ogres novada pagastiem” darba grupas izveidi.

34 §

Par “Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2020. gadiem” apstiprināšanu.

35.§

Par Ogres novada Ogres bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā” apstiprināšanu.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā „Sāls istaba Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centrā” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

38.§

Par zemes vienības “Neteiči”, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

39.§

Par zemes vienības, daļas nodošanu apakšnomā SIA “Veloski”.

40.§

 

41.§

 

42.§

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.Mangulis                              

Ogres novada domes sēdē 2016.gada 19.maijā (protokols Nr.8) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai likumdošanai.

Juriste                                                                                                                          S.Bertmane

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

 (protokols Nr.9)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               

2016.gada 31.maijā

   

1.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.marta lēmumā (protokols Nr.4; 25.§) “Par kredītu ņemšanu”.

Domes priekšsēdētājs  A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2016.gada 31.maijā (protokols Nr.9) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Jurists A.Gapejevs

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.10)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                                

2016.gada 16.jūnijs

   

1.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 94A, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

2.§

Par zemes vienības Vijolīšu iela 64, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

3.§

Par zemes vienības „Ranka” 196, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

4.§

Par zemes vienības „Ranka” 191, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

5.§

Par zemes vienības Ķiršu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Strēlnieks KB.”

6.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 40, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Kooperators”86, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 49, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

10.§

Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Dārziņi’’, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības „Mazrozenes”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

13.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov.

14.§

Par zemes vienības “Centra kūtiņas un garāžas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15.§

Par zemes vienības “Pareizticīgo draudzes baznīca”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Zinību iela 8, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu sabiedrības vajadzībām un dzīvojamās ēkas Zinību ielā 8, Ogrē, Ogres nov., nojaukšanu.

17.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.113, Rīgas iela 6, Ogre, Ogres nov. pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

18.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres kultūras centrā, Ogrē, Ogres nov.

19.§

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

20.§

Par dalības maksas par ēdināšanu apstiprināšanu Ogres novada sporta centra vasaras dienas nometnē.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

22.§

Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

23.§

Par biedrības „Eizenšteina komunikāciju centrs Ķeipenē” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2015.gada bilances apstiprināšanu.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.15; 47.§).

26.§

Par Ludmilas Sokolovas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas direktores amata un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

27.§

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Suntažu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā.

28.§

Par atļauju rīkot lielkoncertu “MANA VASARA” Ogres estrādē.

29.§

 

30.§

 

31.§

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.Mangulis                              

Ogres novada domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā (protokols Nr.10) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai likumdošanai.

Juriste                                                                                                                          S.Brūvere

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.11)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               2016.gada 06.jūlijā

   

1.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 12.maija lēmumā “Par dalību projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1.vidusskolā” un projekta finansējumu”.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.marta lēmumā “Par kredītu ņemšanu”.

Domes priekšsēdētāja vietniece

izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos                                                         I.Tamane

                                                                       

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 2016.gada 06.jūlijā (protokols Nr.11) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Juriste                                                                                                                          A.Lastiņa

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.12)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                              

2016.gada 25.jūlijā

   

1.§

Par zemes vienību iznomāšanu fiziskai personai.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Atmati”.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās Raiņa prospekts 11, Raiņa prospekts 11B, kā arī Pulkveža Brieža iela, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” pieņemšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” 2015.gada publisko pārskatu.

11.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”” 2015. gada publisko pārskatu.

12.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “A1 Nams”.

13.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstā.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstos.

15.§

Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores amata un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

16.§

Par minimālo un maksimālo uzņemamo audzēkņu skaitu Ogres novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā.

17.§

Par Igora Grigorjeva iecelšanu Ogres 1.vidusskolas direktora amatā.

18.§

Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu fiziskai personai.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2015.gada publisko pārskatu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2015.gada publisko pārskatu.

21.§

Par Normunda Skujiņa iesniegumu par Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra 2016.gada 23.maija lēmumu Nr.L-523.2.

22.§

Par vienreizēju pabalstu ģimenei.

23.§

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.13)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                              

2016.gada 25.augusts

   

1.§

Par Suntažu pagasta pārvaldes transportlīdzekļa-autobusa atsavināšanu.

2.§

Par zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības ,,Uceni”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0142, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0188 , Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

6.§

Par zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, “Ķieģeļceplis 2”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Ceļmalas”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes platības precizēšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu LR Zemessardzes 3.Zemessardzes novada Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona bezatlīdzības lietošanā.

12.§

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospekta 39, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Ogre, Mālkalnes 39”.

13.§

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ārijam Plūģim.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam” pieņemšanu.

15.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja Kristera Krista Sūnas dalībai sacensībās.

16.§

Par telpu nomas maksu Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”.

17.§

Par “Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

18.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pasākuma organizēšanai.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.10/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” pieņemšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.11/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu” pieņemšanu.

21.§

Par atļauju rīkot pasākumu "Policijas Akadēmija'98 jubilejas balle".

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.13

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.14)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                            

2016.gada 22. septembris

   

1.§

Par Ogres novada domes 2012.gada 22.novembra lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Lāsmalas” Ogresgala pagastā, Ogres novadā ” (protokols Nr.12, 3.§) atcelšanu un jauna detālplānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībā “Lāsmalas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2016 „Par Ogres novada pašvaldības 2008.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.116 „Detālplānojums zemes gabalam „Dižlejas”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu” pieņemšanu.

3.§

Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 3-1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

4.§

Par cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo automašīnu FORD FOCUS par brīvu cenu.

5.§

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2”, Ogres novada Taurupes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 007 0063, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

6.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Ogres novada Suntažu pagastā.

7.§

Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas „Mazrozenes, Lauberes pag., Ogres nov.,   nodošanu atsavināšanai.

8.§

Par zemes vienības Kaijas iela 2B, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par zemes vienības Brīvības iela 50A,Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumiem.

11.§

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 ”Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

13.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Egilam Helmanim savienot amatus.

14.§

Par dzīvojamās mājas “Krasti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.,pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai “Krastu māja”.

15.§

Par zemes vienības Bērzu aleja 6B,Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” pieņemšanu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, izņemot Ķeipenes pamatskolas un Ogres Mūzikas skolas vadītājus, un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.

19.§

Par Ķeipenes pamatskolas direktora amatalgu.

20.§

Par Ogres Mūzikas skolas direktora amatalgu.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem” (protokols Nr.1; 32.§).

22.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļu atlīdzību.

25.§

Par dāvinājuma – ūdens pumpja pieņemšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra iekšējos noteikumos „Ogres novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība””.

27.§

Par Mārtiņa Lejas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības bērnu nama ” Laubere” direktora amata.

28.§

Par Mārtiņa Lejas iecelšanu Suntažu vidusskolas direktora amatā.

29.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu fiziskai personai.

30.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu biedrības “Studija TEIXMA” bezatlīdzības lietošanā.

31.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres foto klubam “Ogre”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.14

Iekšējie noteikumi Nr.12/2016 "Grozījums Ogres novada pašvaldības2014.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos "Ogres novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība""

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.15)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               2016.gada 13.oktobrī

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Estrāde”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.15

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.16)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2016.gada 20.oktobris

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pašv. zirgu kūts”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības “Pie Abzas”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu juridiskai personai.

5.§

Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā.

6.§

Par zemes vienību iznomāšanu fiziski personai.

7.§

Par zemes vienības ,,Aiz Imantām’’, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0508, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par zemes vienības “Jaunozoliņi”, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres nov., daļas

nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

10.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

12.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” uzvarētāju apbalvošanu.

13.§

Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” uzvarētāju apbalvošanu.

14.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja, Ogres novada sporta centra audzēkņa dalībai Eiropas U-20 čempionātā svarcelšanā.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Taurupes estrādes pārbūvi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

16.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem”.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu” precizēšanu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 13/2016 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra iekšējos noteikumos Nr.2/2016 “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu.

19.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošo noteikumu Nr.17/2016 “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir finansējumu pašvaldības organizēto projektu konkursu ietvaros” pieņemšanu.

21.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.

22.§

Par metu konkursa „Dullā Daukas birzs attīstības priekšlikumi” organizēšanas un vērtēšanas žūrijas komisijas nolikumu un komisijas sastāvu.

23.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu

Dzidrai Sproģei.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu

Vilim Kokamegi.

26.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu fiziskai personai.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka atbrīvošanu no amata.

28.§

Par lokālplānojuma kā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošai teritorijai.

29.§

Par palīdzību ģimenei.

30.§

 

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.16

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.18)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           2016.gada 17.novembris

   

1.§

Par zemes vienības Brīvības iela 127, Ogre, Ogres nov., Brīvības iela 127A, Ogre, Ogres nov. un Stirnu iela 31A, Ogre, Ogres nov. daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

2.§

Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu.

3.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0504, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par autobusa VOLVO B10M pārdošanu par brīvu cenu.

5.§

Par zemes vienības „Jaunpuriņi”, Madlienas pag.,Ogres nov., atsavināšanu.

6.§

Par Madlienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu.

7.§

Par SIA “Dana” iesnieguma par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu izskatīšanu.

8.§

Par zemes vienības Kumelīšu iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1098, daļas iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par zemes vienības Begoniju iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1084, daļas iznomāšanu fiziskai personai.

10.§

Par zemes vienības Stūrīšu gatve 14, Ogre, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

11.§

Par zemes vienības „ Kalnāji”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu IK „ Ķeipenieši” apbūvei.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Autoosta”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

13.§

Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu.

14.§

Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ciemupes tautas nama tehniskā nodrošinājuma pilnveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

16.§

Par saistošo noteikumu Nr.18/2016 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

17.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Ogres karatē un tuvcīņas bērnu klubs “KARATĒ SEN-E”” sportistu dalībai Latvijas atklātajā karatē čempionātā “Latvija OPEN 2016”.

18.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 21.novembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju”.

19.§

Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle- akordeona spēle” V mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursa nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Gada ogrēnietis 2016” piešķiršanu.

21.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Mālkalnes prospekts 10, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0318, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Ogres lauksaimnieku biedrībai bezatlīdzības lietošanā.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.18

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.19)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           2016.gada 22.decembris

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.19/2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu.

2.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Daugmales iela 5, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

3.§

Par ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

4.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”.

5.§

Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai.

6.§

Par zemes vienību “Susuri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., un “Lejas Braslas” Ķeipenes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267.

8.§

Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā.

12.§

Par nekustamā īpašuma „Eļmi”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

13.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 11, “Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag.,

Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

14.§

Par zemes vienības ,,Upespils’’, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par zemes vienības “Ēdnīca”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0506 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra iekšējo noteikumu Nr.15/2016 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 3.§).

19.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.19; 6.§).

20.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju” (prot.Nr.2; 7.§).

21.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 18.§) un

Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2014.gada 20.februārī (protokols Nr.4; 18.§)).

22.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17; 3.§) un Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 24.oktobrī (protokols Nr.17; 3.§)).

23.§

Par Ogres un Madlienas būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju likvidāciju.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas likvidāciju.

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Meža prospektā 9, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Neredzīgo biedrība”.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

27.§

Par saistošo noteikumu Nr.20/2016 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2017.gadā cenrādis” apstiprināšanu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2016 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" nolikums” pieņemšanu.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (prot.Nr.4; 19.§).

30.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 4.§) un Ogres novada pašvaldības tarifu komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 4.§)).

31.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 21.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju” (prot.Nr.2; 5.§) un Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 21.februārī (protokols Nr.2; 5.§)).

32.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

33.§

Par saistošo noteikumu Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 22.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, izņemot Ķeipenes pamatskolas un Ogres Mūzikas skolas vadītājus, un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”.

35.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Orientēšanās klubs Ogre” sporta inventāra iegādei Ogres novada sportistu dalībai 2017.gada Eiropas čempionātā ziemas orientēšanās sportā.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa lēmuma “Par atbalstu biedrības “Ogres basketbola klubs” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā” atcelšanu, kā arī par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala pamatskolas sporta zāles attīstību un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

38.§

Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Zelta sietiņš”.

39.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§).

40.§

Par Ogres novada pašvaldības domes 2011.gada 16.jūnija lēmuma “Par mācību maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā” atcelšanu.

41.§

Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja amatu un amatalgu likmju sarakstā.

42.§

Par Ingas Elmes iecelšanu Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora amatā.

43.§

Par Aleksandra Horuženko iecelšanu Jaunogres vidusskolas direktora amatā.

44.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā „Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 27.§).

45.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 82.§)).

46.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 18.februāra lēmumā „ Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva, nolikuma apstiprināšanu un atļauju savienot amatus” (protokols Nr.2; 32.§).

47.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 18.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.2; 33.§).

48.§

 

49.§

 

50.§

 

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.19