Datums 21. februāris, 2013
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 „Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi” pieņemšanu.

2.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

3.§

Par zemes vienības Kadiķu ielā 14, Ogre, Ogres nov. platības precizēšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša transportlīdzekļa FORD TRANZIT atsavināšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju.

6.§

Par pašvaldībai piederošas cirsmas Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, „Smiltāji”, pārdošanu izsolē.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 25.10.2012. iekšējos noteikumos „Ogres novada pašvaldības mantas iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”.

8.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0700 piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par līguma noslēgšanu par ceļa izbūvi Rīgas ielā, Ogrē, Ogres novadā.

10.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisijas sastāvā.

11.§

Par zemes vienības „Ranka” 78, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām Ogresgala pag., Ogres nov.

13.§

Par nedzīvojamo telpu nomu G.Bērziņas ģimenes ārsta praksei „Akācijas” - 1, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā.

14.§

Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomas lietošanā SIA “MEDcontrol”.

15.§

Par zemes vienības Jaunrīti, Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16.§

Par zemes vienības Kārļi, Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par zemes vienības Astilbes, Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

18.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

19.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Jaunzemkalns” un „Pašvaldība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Attīrīšanas būves”, „Akmentiņi” un „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Ogres Bridža klubs” Ogres Kultūras centrā.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības ieguldījumu radniecisko un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā apstiprināšanu pārrēķinātu pēc pašu kapitāla metodes uz 31.12.2012.

25.§

Par renovācijas izmaksu autobusa pieturvietām un gājēju ietvei Ikšķiles ielā Ogrē, Ogres novadā nodošanu pašvaldības aģentūrai „Mālkalne”.

26.§

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Dimanti - 8” Madlienas pagastā, Ogres novadā, nodošanu Madlienas pagasta pārvaldei.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2012. gada pārskatu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita stratēģisko plānu 2012. – 2016. gadam un iekšējā audita 2013. gada plānu.

29.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

30.§

Par nepabeigtās celtniecības izmaksu nodošanu PA „Dziednīca”.

31.§

Par Ogres novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba samaksas noteikšanu.

32.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā” 2. kārta, iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

33.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā” 2. kārta, iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

34.§

Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

35.§

Par Suntažu vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Lauberes pamatskolas un Ķeipenes pamatskolas nolikumiem.

36.§

Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs „Sprīdītis”, „Saulīte”, „Cīrulītis”, „Zelta sietiņš”, „Dzīpariņš” un „Strautiņš”.

37.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

38.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

39.§

Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

40.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

41.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

42.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

43.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.47/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” nolikums”” pieņemšanu.

44.§

Par grozījumiem domes 16.09.2010. lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Lauberes pagasta, Lauberes ciema teritorijā”.