Datums 16. jūlijs, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

2.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 24.07.2015.

3.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 01.08.2015.

4.§

Par grozījumiem 2015.gada 18.jūnija lēmumā “Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim” (protokols Nr.9; 22.§).

5.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Zagrebu (Horvātijā).

6.§

Par zemes vienības „Ranka” 42, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par zemes vienības „Pauļuki” 22, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Krustiņi”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

9.§

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.

10.§

Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Ogre, Ogres nov., nojaukšanu.

11.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu.

12.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoostā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

13.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

14.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

15.§

Par Ogres novada 2014. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2014. gada bilances apstiprināšanu.

16.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2014. gada publisko pārskatu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2014. gada publiskajiem pārskatiem.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema  lauksaimniecības zemēs” īstenošanu un līdzfinansējumu.

19.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības ”MOTOSKI’’ sportistiem dalībai Eiropas turnīrā “Millennium Series” Lielbritānijā, Londonā 02.- 04.07.2015.

20.§

Par izmaiņām Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrādī.

21.§

Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem.

22.§

Par Valentīnas Dubovskas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” vadītājas amata.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres mūzikas skolā, Ogrē, Ogres nov.

24.§

Par projekta “Dabas un izziņu parka “Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide” realizācijas uzsākšanu.

25.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu fiziskai personai.