Datums 22. janvāris, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

 

   

1.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam” aktualizētās galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.§

Par zemes vienības Plūsmas iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības “Jaunliepiņas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

4.§

Par zemes vienības “Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

5.§

Par zemes vienības “Jaunvērītes”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

6.§

Par zemes vienību “Kalna Punēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Vecķeipenes muižas zeme”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Kucēni” Ogres novada Suntažu pagastā,  redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

10.§

Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu L. Ž.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, ,,Uceni’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.S.

13.§

Par zemes vienību Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

14.§

Par zemes vienību „Dambinieki” un “ Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15.§

Par zemes vienību „Rožlejas”, Lauberes pagasts, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. V.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā „Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij”.

18.§

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Puķu iela 9, Ogre, Ogres nov..

19.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu.

22.§

Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu.

23.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

24.§

Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu Ogres sākumskolas projektam „3D- Domājošs dabas draugs”.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Ogres novada kultūras centrs” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla, Taurupes pamatskolas amata un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

31.§

Par Astras Rubenes iecelšanu Ogres mākslas skolas direktora amatā.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pagastu bāriņtiesas nolikumā.

33.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.29 (47.§) „Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai”.

35.§

Par rājiena izteikšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītājai.

36.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

37.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

38.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

39.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

40.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

41.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

42.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

44.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

45.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

46.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

47.§

Par Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu norakstīšanu un izslēgšanu no uzskaites.

48.§

Par L. K. reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

49.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

50.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

51.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

52.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Ogres novada pagastu bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

53.§

Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā.