Datums 20. maijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.10)

2021.gada 20.maijā

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā)

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot trīs papildus jautājumus.

2.

Par dzīvojamās mājas Zinību ielā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

3.

Par dzīvojamās mājas Meža prospektā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

4.

Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 7, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

5.

Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

6.

Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 22, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

7.

Par Jūlija Marsona laukuma nosaukuma piešķiršanu.

8.

Par Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanu.

9.

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu izstrādes uzsākšanu.

10.

Par grozījumiem 2014.gada 11.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 4-15/5 “Līgums par detālplānojuma īstenošanu nekustamajā īpašumā „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”.

11.

Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

12.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

13.

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7472 006 0085) nomas līguma pagarināšanu.

14.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

15.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

16.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

17.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

18.

Par 2016.gada 19.maija Zemes nomas līguma (reģ.Nr.2.3.-2/6_2016) pagarināšanu.

19.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

20.

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

21.

Par nekustamā īpašuma “Glāznieki 101”, Glāznieki, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

22.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7568 006 0042, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli.

23.

Par pašvaldības dzīvokļa Mālkalnes prospektā 31-59, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

24.

Par pašvaldības dzīvokļa Tīnūžu ielā 9-61, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

25.

Par pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 1B-17, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

26.

Par pašvaldības dzīvokļa Smilšu ielā 1-8, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

27.

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma D/s Lašupes Nr.S-10, Ogre, Ogres novads atsavināšanu.

28.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads atsavināšanu.

29.

Par transportlīdzekļa RENAULT KANGOO atsavināšanu.

30.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021. gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

31.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2021.gada vasaras mēnešos.

32.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 21.janvāra lēmumā “Par zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu".

33.

Par Ogres novada 2020.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.

34.

Par “Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021. – 2025. gadam” apstiprināšanu.

35.

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā.

36.

Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

37.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības piederošiem dzīvokļiem Skolas ielā 1B – 17, Smilšu ielā 2 – 2, Strazdu ielā 1 – 2, Upes prospektā 22 – 24, Ogrē, Ogres nov., “Vārnudzirnavas” - 10, “Vārnudzirnavas” - 13, “Vārnudzirnavas” - 15, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., “Silavas” - 4, Ogresgala pag., Ogres nov.

38.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

39.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

40.

Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam.

41.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” par futbola infrastruktūras izveidi Ogrē.

42.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumā

Domes priekšsēdētājs E.Helmanis

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 10