Datums 21. janvāris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā)                                                                         

2020.gada 21. janvārī

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecus papildus jautājumus.

2.

Par dzīvojamās mājas Bērzu alejā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

3.

Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 10, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

4.

Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 19, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

5.

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.1/2021 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 17.aprīļa nolikumā “Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai nolikums”” apstiprināšanu.

6.

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.

7.

Par paredzētās darbības – autoceļa P4 posma 33,821-42,935 km pārbūves – akceptēšanu.

8.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā 2021.gadā nodošanu izsolei, izsoles nolikuma un izsoles komisijas apstiprināšanu.

9.

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas sastāvā.

10.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

11.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

12.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

13.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

14.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

15.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

16.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
23. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
24. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
25. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
26. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
27. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
28. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
29. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
30. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
31. Par grozījumiem Ogres novada bāriņtiesas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
32. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” amatu un amatalgu likmju sarakstā.
33. Par izmaiņām Ogres novada bāriņtiesas sastāvā.
34. Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu.
35. Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr.3/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” pieņemšanu.

36.

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2021.gadā.

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gada 1. un 2.ceturksni apmaksas termiņa pārcelšanu Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
38. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” pieņemšanu.
39. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 679 atrašanās vietas maiņu.
40. Par mācību maksas izmaiņām Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā.
41. Par zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.
42. Par brīvpusdienu nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā.

43.

Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka Uģa Ulmaņa un viņa vietnieka Ērika Diča atstādināšanu no darba uz laiku.


Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.1