Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes piešķir personai, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda, ja šīs personas dzīves vieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 25 euro.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai citas kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pabalsta pieprasītājs atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda.
    Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu var pieprasīt un saņemt reizi gadā un ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes dienas. Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.

Saņemt pakalpojumu