PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

    Piezīmes

1.§

Par Saistošo noteikumu Nr.1/2010 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

 

2.§

Par „Ogres novada attīstības programma 2011. – 2018.” vidēja termiņa plānošanas dokumenta izstrādi.  

3.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

 

4.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam “Lazdas”, Ogres novada Ogresgala pagastā.

 

5.§

Par samaksas apmēra par izpērkamo zemi samazinājumu.

 

6.§

Par nomas līgumu pagarināšanu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā.

 

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,07 ha platībā iznomāšanu.

 

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Kārļi”, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, daļas 0,1 ha platībā nomas līguma noslēgšanu.

 

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, daļas 0,13 ha platībā nomas līguma noslēgšanu.

 

10.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 31, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

 

11.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) līguma ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” akceptēšanu.

 

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās automašīnas CHEVROLET PICK UP izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

13.§

Par adreses maiņu nekustamiem īpašumiem Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

 

14.§

Par zemes gabala Brīvības ielā 1B, Ogrē, 2005.gada 20.jūnija nomas līguma pārjaunojuma līguma laušanu.

 

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes platības iznomāšanu īpašuma d/s “Lašupes” Nr. 837 īpašniekiem.

 

16.§

Par neapdzīvojamo telpu Kranciema ielā 3, Ogrē, Ogres novadā, iznomāšanu SIA “Rīgas meži”.

 

17.§

Par Krapes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

18.§

Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

19.§

Par Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

20.§

Par Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

21.§

Par Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

22.§

Par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

23.§

Par Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

24.§

Par Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja amatalgu.

 

25.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.

 

26.§

Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora amatalgu.

 

27.§

Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” direktora amatalgu.

 

28.§

Par detālplānojuma izstrādes procesā pašvaldības sniegto pakalpojumu izcenojumiem un iekasēšanas kārtību.

 

29.§

Par Valsts kases aizdevumu valūtas maiņu no latiem uz eiro.

 

30.§

Par nomas maksas noteikšanu par neapdzīvojamām telpām Brīvības ielā 33, Ogrē.

 

31.§

Par biedrības “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” atbrīvošanu no nomas un komunālo pakalpojumu maksas par nedzīvojamo telpu nomu Meža prospektā 9, Ogrē, Ogres novadā.

 

32.§

Par biedrības “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” atbrīvošanu no nodevas maksas par biedrības reklāmas stenda eksponēšanu Ogres pilsētā.

 

33.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcija”.

 

34.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ielu vienkāršotā rekonstrukcija pie Suntažu sanatorijas internātpamatskolas”.

 

35.§

Par noteikumu “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sadala mērķdotāciju vispārējās un interešu izglītības, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2009./2010.mācību gadā” jaunā redakcijā apstiprināšanu.

 

36.§

Par grozījumiem saistošajos noteikumos (sociālās palīdzības jautājumos).

 

37.§

Par atļauju Airai Ločmelei savienot amatus.

 

38.§

Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

 

39.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

 

40.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

 

41.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

 

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 17, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

 

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

 

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

 

45.§

Par atteikumu piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim “Ciemupes” , Ogresgalā.

 

46.§

Par atteikumu piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim “Ciemupes” , Ogresgalā.

 

47.§

Par dzīvojamās mājas “Atvari”, Suntažos, Suntažu pagastā, Ogres novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

 

 

 

   

1.§

Par Saistošo noteikumu Nr.9/2010 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

2.§

Par Saistošo noteikumu Nr.10/2010 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.33/2009 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.

3.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča amatu savienošanu.

4.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Somiju.

5.§

Par Ogres novada pilsētvides konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

6. §

Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ogres novada administratīvajā teritorijā.

7. §

Par neapdzīvojamo telpu nomu Ogres sociālajā dienesta, Parka ielā 1, Ogrē.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “GAIN Latvija”.

9.§

Par atteikumu atsavināt Ogres novada pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas “Vārnudzirnavas” Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

10.§

Par atsevišķa nekustama īpašuma Austrumu ielā 18, Ogrē, Ogres nov., privatizācijas izbeigšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.

13.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi” Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, daļas 0,14 ha platībā nomas līguma pagarināšanu” (prot.Nr.9;15.§).

14.§

Par 25.07.2005. noslēgtā telpu nomas līguma Nr. 2005-1 „Zālītes”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā termiņa pagarināšanu.

15.§

Par atjaunojamos resursus izmantojušās biogāzes koģenerācijas elektrostacijas Mazozolu pagasta nekustamajā īpašumā “Kalna Kauliņi”, būvniecības ieceres apstiprināšanu.

16.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu “Vecajā pārvaldes ēkā”, Taurupes pagastā, Ogres novadā.

17.§

Par Ogres novada domes 24.04.2008. lēmuma “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu zemes gabalam “Vērejas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” (prot.Nr.8; 7.§) atcelšanu.

18.§

Par zemes gabala Zinību ielā 5, Ogrē, Ogres novadā detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

19.§

Par Ogres novada domes 28.09.2006. lēmuma “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu zemes gabalam “Krastmaļi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” (protokols Nr.20, 8.§) atcelšanu un jauna detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Krastmaļi” izstrādes uzsākšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Ranka” 53, Ogresgala pag.,Ogres nov., iznomāšanu.

21.§

Par zemes gabala Brīvības ielā 1B, Ogrē, 2005.gada 20.jūnija nomas līguma pārjaunojuma līguma laušanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Meņģeles pamatskolas un sporta zāles fasāžu siltināšana un logu nomaiņa.”

23.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Mēs Ogresgalam”.

24.§

Par iesnieguma izskatīšanu par telpu nomas maksas samazināšanu.

25.§

Par grozījumiem 2010.gada 21.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcija.(prot.Nr.1;33.§)”

26.§

Par rekonstrukcijas izmaksu nodošanu PA “Ogres novada kultūras centrs”.

27.§

Par maksas noteikšanu par izglītības ieguvi ārvalstniekiem Jaunogres vidusskolā.

28.§

Par Saistošo noteikumu Nr.11/2010 ”Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgas likmju saraksta apstiprināšanu.

30.§

Par saistošo noteikumu Nr.12/2010 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

31.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2010 “Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva, nolikuma apstiprināšanu un atļauju savienot amatus.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.

34.§

Par grozījumiem noteikumos “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sadala mērķdotāciju vispārējās un izglītības, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2009./2010.mācību gadā”.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo izglītojamo skaitu un pieteikšanos uzņemšanai.

36.§

Par grozījumiem izglītības iestāžu nolikumos.

37.§

Par izmaiņām pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 nolikumā.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

40.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

41.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Bērzu alejā 6, Ogrē.

 

 

   
1.§ Par saistošo noteikumu Nr.14/2010 "Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi" apstiprināšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.15/2010 “Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā, Ogresgala pagastā, Ogres nov.,” apstiprināšanu.

3.§

Par Ogres novada domes 21.01.2010. lēmuma “Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam “Lazdas”, Ogres novada Ogresgala pagastā” atcelšanu un līguma par detālplānojuma izstrādi laušanu.

4.§

Par daļas no nekustama īpašuma - zemes gabala Akmeņu ielā 62A, Ogrē, atsavināšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Pienotava” Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu ēku īpašuma “Krejotava” īpašniekam.

6.§

Par valstij piekrītoša zemes gabala Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres nov., nomas līguma ar SIA “AZSIA” laušanu un minētā zemes gabala iznomāšanu SIA “OFI”.

7.§

Par zemes gabala Jaunā gatve 38, Ogre, Ogres nov., nomas līguma  laušanu un minētā zemes gabala iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašuma tiesībām uz zemes gabalu “Garāža” 65, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

9.§

Par zemes platības precizēšanu zemes reformas pabeigšanai reģistrētām zemes vienībām Ogres novadā.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz starpgabaliem Ogresgala pagastā dārzkopības sabiedrībās “Kooperators”, “Ranka”, “Mežvidi”, “Pauļuki”, “Druviņas”.

11.§

Par grozījumiem Ogres pilsētas domes 27.06.2002. lēmumā Nr.306 “Par jaunu ielu nosaukumu piešķiršanu Ogres pilsētā” (protokols Nr.16).

12.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 17, Ogresgala pag., Ogres nov., un minētā zemes gabala izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.9; 62.§).

13.§

 Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu īpašumam Tīnūžu iela 2, Ogre, Ogres nov.

14.§

 Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Vidzemes iela 3B, Ogre, Ogres nov.

15.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam “Leimaņi”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.

16.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes “ABZA” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un iestādes vadītāja iecelšanu amatā.

17.§

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciema teritorijā.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

20.§

Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Vecķeipenes muižas zeme”, Madlienas pag., Ogres nov. daļas 0,25 ha platībā iznomāšanu.

22.§

Par zemes gabala Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, sadali, nosaukuma piešķiršanu un zemes gabala ieskaitīšanu valsts rezerves fonda zemēs.

23.§

Par sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

24.§

Par Ogres novada ielu komitejas sastāvu un nolikumu.

25.§

Par darbdienu pārcelšanu.

26.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

27.§

Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres rajona pašvaldības 2009. gada bilances apstiprināšanu.

28.§

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Ogres novada, Madlienas pagasta, Madlienas ciemā.

29.§

Par noteikumu “Ogres novada ceļu un ielu finansēšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadalījuma aprēķināšanas noteikumi” apstiprināšanu.

30.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu (par nekustamā īpašuma Turkalnes ielā 4, Ogrē, nodokli 2010.gadam).

31.§

Par AS “UZŅĒMĒJU TRASTA KOMPĀNIJA” iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu (par finanšu – ekonomikas nodaļas 12.01.2010. lēmumu).

32.§

Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

33.§

Par VIII Akordeona mūzikas festivāla rīkošanu Ogres mūzikas skolā un dalības maksas noteikšanu.

34.§

Par finansiālu atbalstu Agnesei Pastarei dalībai vieglatlētikas sacensībās.

35.§

Par finansiālu atbalstu Agrim Kazeļņikam dalībai sacensībās.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu pēc pašu kapitāla metodes radnieciskās un asociētās kapitālsabiedrībās.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības nedrošo debitoru parādu uzkrājumu izveidošanu.

38.§

Par sociālās dzīvojamās mājas Ogrē, Indrānu ielā 14 rekonstrukcijas izmaksu nodošanu PA “Mālkalne” valdījumā.

39.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību 3.4.4.2. aktivitātes “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu konkursā.

40.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību 3.4.4.2. aktivitātes “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu konkursā.

41.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam “SUNTA””.

42.§

Par Ogresgala bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

43.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

44.§ Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu ēkai "Doktorāts", Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā.

45.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu (par dzīvokļu komisijas lēmumu).

46.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

47.§

Par izslēgšanu no dzīvokļa palīdzības reģistra.

48.§

Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

52.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

53.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

54.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes rospektā 30, Ogrē.

55.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 27, Ogrē.

56.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

57.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

58.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes pr.27, Ogrē.

59.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļiem Mālkalnes pr. 38, Mālkalnes pr. 30, Mālkalnes pr. 34, Ogrē.

 

   

 1.§

Par Ogres novada pašvaldības un Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas meži” līdzvērtīgu nekustamā īpašuma objektu savstarpēju apmaiņu.

2.§

Par grozījumiem 18.03.2010. lēmumā “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciema teritorijā” (sēdes protokols Nr.3; 17.§).

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., pagarināšanu.

5.§

Par nomas līguma uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Pie Kļavām”, Madlienas pag., Ogres nov., pagarināšanu.

6.§

Par medību tiesībām Ogres novada pašvaldības īpašumā un lietošanā esošajos zemes gabalos Madlienas pagastā.

7.§

Par Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu 0,3 ha platībā, kas nepieciešams ēku nekustamā īpašuma „Zemgaļi” uzturēšanai.

8.§

Par zemes gabala Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums Nr.7488 003 0759, nomu mazdārziņu vajadzībām.

9.§

Par zemes gabala Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums Nr. 7488 003 0510, nomu mazdārziņu vajadzībām.

10.§

Par autoceļa P4 Rīga-Ērgļi km 52,58 – 61,63 rekonstrukcijas (būvprojekta skiču projekta stadijā) būvniecības ieceres apstiprināšanu.

11.§

Par pašvaldībai piekrītošo zemju piešķiršanu reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi km 52,58-61,63 rekonstrukcijas vajadzībām.

12.§

Par Ogres novada domes 25.09.2008. lēmuma (prot.Nr.22; 3.§) lemjošās daļas 4.punkta un Vienošanās par detālplānojumā zemes gabalam „Lablaiki” paredzētā piebraucamā ceļa un Lablaiku ielas Ogresgala pag., nosacījumu izpildi.

13.§

Par Sadraudzības līguma starp Ogres novada pašvaldību Latvijā un Kelmes pašvaldību Lietuvā slēgšanu.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Uzņēmējdarbības attīstības komisijas nolikumā.

15.§

Par zemes gabala Fabrikas ielā 1. Ogrē, Ogres novadā detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

16.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam “Mežavēji”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Ranka” 131, Ogresgals, Ogresgala pag., iznomāšanu.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 18.03.2010. lēmumā „Par zemes platības precizēšanu zemes reformas pabeigšanai reģistrētām zemes vienībām Ogres novadā” (sēdes protokols Nr.3; 9.§).

19.§

Par atļauju PA “Ogres novada kultūras centrs” organizēt gadatirgus un maksas apstiprināšanu.

20.§

Par iesnieguma izskatīšanu par Ogres būvvaldes 2010. gada 9. februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.6; 5.§) atcelšanu.

21.§

Par saskaņojumu SIA „UGUNSMEISTARS” pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

22.§

Par saskaņojumu SIA „ALDI” pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

23.§

Par Ogres novada domes Ogres pilsētas zemes komisijas 04.02.2009. lēmuma Nr.1 un 17.06.2009. lēmuma Nr.5 atcelšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības ģerboņa apstiprināšanu.

25.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

26.§

Par grozījumiem 17.09.2009. lēmumā „Par valsts budžeta dotāciju novada infrastruktūras attīstībai Ogres novada pašvaldībā”.

27.§

Par maznodrošināto skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2010. gada vasaras mēnešos.

28.§

Par lauku speciālista darba pienākumu veikšanas nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

29.§

Par Valsts kases aizdevumu valūtas maiņu no latiem uz eiro.

30.§

Par zemes gabala Mednieku iela 11A, Ogre, daļas iegādes ielas rekonstrukcijas vajadzībām cenu.

31.§

Par „Nolikuma par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir naudas balvas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās” apstiprināšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības piedalīšanos IZM rīkotajā projektu konkursā „jJauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”.

33.§

Par grozījumiem Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikumā.

34.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

35.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

36.§

Par materiālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku Upes ielā 7, Ogresgala pagastā.

37.§

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 31, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “CERĪBA”.

38.§

Par izmaiņām “Pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30” nolikumā.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 30, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

40.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 29, Ogrē.

41.§

Par Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 30, Ogrē.

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 33, Ogrē.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 38, Ogrē.

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 38, Ogrē.

45.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 34, Ogrē.

46.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Upes pr. 22, Ogrē.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Bērzu alejā 8A, Ogrē.

48.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 11-44, Ogrē.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

50.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

51.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

52.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

53.§

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

   

1.§

Par sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

2.§

Par Ogres novada PA „Mālkalne” ūdensapgādes tarifa apstiprināšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.16/2010 “Detālplānojums zemes gabalam ”Smēdes”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu.

5.§

Par nekustamā īpašuma Kranciema ielā 3, Ogrē, nosacītās cenas (vērtības) apstiprināšanu un apmaiņas līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas meži”.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās garāžas Zvaigžņu ielā 3A, Ogrē, atsavināšanu.

7.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Andreja ielā 36 un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja ielā 36, Ogre, Ogres nov.

8.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Jaunā gatve 27, Ogrē, Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemi un zemes nomas pirmtiesībām.

9.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Andreja Pumpura iela 4, Ogre, Ogres nov., un zemes iznomāšanu.

10.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz apbūves zemi Zīļu ielā 3, Ogrē, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemes gabalu.

11.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 18.03.2010.lēmumā „Par zemes gabala Jaunā gatve 38, Ogre, Ogres nov., nomas līguma laušanu un minētā zemes gabala iznomāšanu” (sēdes protokols Nr.3, 7.§).

12.§

Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu zemes gabalu Ogresgala pagastā, Ogres novadā iznomāšanas kārtību mazdārziņu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

15.§

Par samaksas apmēra samazinājumu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

16.§

Par zemes gabala ar kadastra Nr.7488 002 0217, Suntažu pagasts, Ogres novads, nomu mazdārziņu vajadzībām.

17.§

Par zemes gabala ar kadastra Nr.7488 003 0502, Suntažu pagasts, Ogres novads, nomu mazdārziņu vajadzībām.

18.§

Par zemes gabala ar kadastra Nr.7488 003 0782, Suntažu pagasts, Ogres novads, nomu mazdārziņu vajadzībām.

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra Nr.7488 003 0649, Suntažu pagasts, Ogres novads, 2,0 ha platībā nomas līguma noslēgšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra Nr.7488 003 0696, Suntažu pagasts, Ogres novads, 0,5 ha platībā nomas līguma noslēgšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra Nt.7488 005 0130, Suntažu pagasts, Ogres novads, 0,04 ha platībā nomas līguma noslēgšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Boķi”, Suntažu pagasts, Ogres novads, 1,2 ha platībā nomas līguma noslēgšanu.

23.§

Par Ogres novada Madlienas pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

24.§

Par zemes vienības “Pašvaldība”, kadastra Nr.74680030020, robežu konfigurācijas precizēšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Plāteres karjers”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

27.§

Par apmaksātiem papildatvaļinājumiem.

28.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Kanādu.

29.§

Par amatiem, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam).

30.§

Par SIA “Vidzemes ledus” piederošā ledus halles objekta pirkumu.

31.§

Par Saistošo noteikumu Nr.17/2010 ”Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

32.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu AS „Uzņēmēju Trasta Kompānija”

33.§

Par Ogres pilsētas domes 07.11.2002. lēmuma Nr.512 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Business Park SIVA”” atcelšanu.

34.§

Par finansiālu atbalstu Renāram Rozem dalībai Eiropas čempionātā orientēšanās sportā Bulgārijā.

35.§

Par finansiālu atbalstu Raivo Kivleniekam un Andrim Kivleniekam dalībai Pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā Dānijā.

36.§

Par lēmuma „Par maksas noteikšanu par izglītības ieguvi ārvalstniekiem Jaunogres vidusskolā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

37.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

38.§

Par atbalstu piedalīties publiskās un privātās partnerības biedrības „Zied zeme” projektu konkursā.

39.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai.

40.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts pašvaldības ielu un ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai.

41.§

Par grozījumiem 18.03.2010. lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Ogres novada, Madlienas pagasta, Madlienas ciemā” (sēdes protokols Nr.3; 28.§).

42.§

Par saistošo noteikumu Nr.18/2010 „Mācību maksas Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

43.§

Par grozījumiem Ogres mākslas skolas nolikumā.

44.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

45.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

46.§

Par dzīvojamās mājas Parka ielā 10, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „PARKA NAMS 10”.

47.§

Par personu (ģimeņu) izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

48.§

Par dienesta dzīvojamās platības statusa noņemšanu Mālkalnes prospektā 34-209, Ogrē, Ogres nov.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 6-89, Ogrē.

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 18-45, Ogrē.

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 29-50, Ogrē.

52.§

Par sociālā dzīvokļa statusa izbeigšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-210, Ogrē.

53.§

Par atteikumu pagarināt sociālo statusu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30-310, Ogrē.

54.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-216, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

55.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-105, Ogrē.

56.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-422, Ogrē.

57.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-227, Ogrē.

 

   
1.§ Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Krapes pagasta Krapes un Lobes ciemos.
2.§ Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā.
3.§ Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā.
4.§ Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Krapes ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".
5.§ Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Lobes ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".
6.§ Normal 0 Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".
7.§ Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

 

   

1.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka Ē.Diča lēmuma apstrīdēšanu administratīvajā lietā.

3.§

Par Ogres novada domes 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

4.§

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Mārupes novada domi, Ķekavas novada domi un Tukuma novada domi.

5.§

Par Publiskās un privātās partnerības projekta „Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā” realizācijas pārtraukšanu.

6.§

Par saistošo noteikumu Nr.19/2010. „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas tarifi 2010/2011. gada apkures sezonai.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2010 “Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu jaunā redakcijā.

8.§

Par saistošo noteikumu Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” apstiprināšanu.

9.§

Par saistošo noteikumu Nr.21/2010 “Zemes darbu izpildes kārtība Ogres novada teritorijā” apstiprināšanu.

10.§

Par saistošo noteikumu Nr.22/2010 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” apstiprināšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā” apstiprināšanu.

12.§

Par būvlaides samazināšanu nekustamajos īpašumos Īrisu ielā 1 un Mednieku ielā 1, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

13.§

Par atļauju izmantot Ogres novada domei piekrītošās Lībiešu ielas, Ogrē, zemi sarkanās līnijās iebraucamā ceļa nekustamā īpašumā Lībiešu ielā 1 atbalsta sienas izbūvei.

14.§

Par valstij piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Jaunā gatvē 110, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

15.§

Par platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošajam un īpašuma d/s “Lašupes” Nr. 837 īpašniekiem iznomātajam zemes gabalam.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

18.§

Par pašvaldībai piekrītošās zemes nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā reģionālā autoceļa P4 Rīga- Ērgļi km 52,58 – 61,63 rekonstrukcijas vajadzībām.

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Pie Silakalniem”, Madlienas pagastā, Ogres novadā iznomāšanu SIA „Madliena 2”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

21.§

Par Ogres novada 2009. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības 2009. gada bilances apstiprināšanu.

22.§

Par „Saistošo noteikumu Nr.24/2010 “Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu”.

23.§

Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules junioru čempionātā frisbijā Latvijas izlases sastāvā Vācijā.

24.§

Par SIA “Ogres Autobuss” autobusu dāvinājumu.

25.§

Par kredīta ņemšanu projekta „Meņģeles pamatskolas un sporta zāles fasāžu siltināšana un logu nomaiņa” realizācijai.

26.§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada domei piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam - garāžai Zvaigžņu iela 3A, Ogrē, Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu.

27.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu - dzīvokli “Braki 20” - 5, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atklātā izsolē.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ogres novada Madlienas kultūras nama rekonstrukcija”.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25/2010 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu.

30.§

Par Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” dibināšanu, nolikuma un vadītāja apstiprināšanu.

31.§

Par Ogres novada pirmskolas izglītības iestāžu darbību 2010.gada jūlijā.

32.§

Par Ogresgala bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības piedalīšanos IZM rīkotajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.

34.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālajai internātpamatskolai.

35.§

Par nomas maksu Ogres 1.vidusskolas un Ogres ģimnāzijas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izmantojamām telpām.

36.§

Par Madlienas vidusskolas internāta telpu nomas maksu.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-307, Ogrē.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-202, Ogrē.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Vārnudzirnavas”-10, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads.

40.§

Par atteikumu piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30-513A, Ogrē.

41.§

Par atteikumu pagarināt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 35-47, Ogrē.

42.§

Par atteikumu pagarināt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-302, Ogrē.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30-319, Ogrē.

44.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

45.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

46.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

47.§

Par grozījumiem 18.03.2010. lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Ogres novada, Madlienas pagasta, Madlienas ciemā” (sēdes protokols Nr.3; 28.§).

48.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

49.§

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciema teritorijā.

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-425,Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-408, Ogrē.

52.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-502, Ogrē.

53.§

Par ikgadējā atvaļinājumā daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

54.§

Par izmaiņām Ogres novada ielu komitejas sastāvā.

   

1.§

Par SIA “KP Tehnoloģijas” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārdošanas piedāvājumu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka Ērika Diča lēmuma apstrīdēšanu administratīvajā lietā.

3.§

Par Saistošo noteikumu Nr.26/2010 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.27/2010 ”Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.28/2010 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.

6.§

Par saistošo noteikumu Nr.29/2010 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.23/2009 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” apstiprināšanu.

7.§

Par Ogres novada domes 28.12.2006. lēmuma „Par atļauju izstrādāt detālo plānojumu zemes gabalam Ogres novada Ogres pilsētā, J. Čakstes prospektā 10” (protokols Nr.26, 5.§) atcelšanu un atļauju izstrādāt detālplānojumu zemes gabalam Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

8.§

Par zemes gabalu Ogresgala pagastā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

10.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.06.2010. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.

11.§

Par  atļauju atdalīt zemes gabalus Vārpas ielā 27, Vārpas ielā 37, Brūkleņu ielā 1A, Brūkleņu ielā 3A un Brūkleņu ielā 5, Ogrē, Ogres novadā.

12.§

Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Kooperators” 74, Ogresgala pag., Ogres nov., zemes kadastra apzīmējums 7480 002 0605.

13.§

Par valstij piekrītoša neapbūvēta zemes gabala “Urga 45”, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

14.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada Ķeipenes pagasta publiskajā ūdenstilpnē – Plaužu ezerā.

15.§

Par mežaudžu cirsmu izsoli.

16.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

17.§

Par izmaiņām finanšu komitejas sastāvā.

18.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciemā” iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.”

19.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu  pagasta Suntažu ciemā” iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

20.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā” iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

21.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot Brīvības ielu”.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Satiksmes drošības uzlabojumi Ogrē, rekonstruējot Zinību ielu”.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot gājēju ietvi un veloceliņu  Rīgas ielā”.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.

25.§

Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu bāriņtiesu pakalpojumiem.

26.§

Par izmaiņām Ogres novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.

27.§

Par Ķeipenes pamatskolas direktoru.

28.§

Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagoģisko un tehnisko darbinieku amatu sarakstu un algu likmēm.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada bērnu nama „Laubere” nolikumā.

30.§

Par uzturēšanās maksas Ogres novada bērnu nama „Laubere” bērnu internāta diennakts izmitināšanas grupā un maksas par transporta pakalpojumiem apstiprināšanu.

31.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

32.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

33.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

34.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

35.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

36.§

Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos.

37.§

Par grozījumiem 17.06.2010. sēdes lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ogres novada Madlienas kultūras nama rekonstrukcija” (sēdes protokols Nr.7; 28.§).

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

 

   

1.§

Par PA „Mālkalne” 2009./2010.gada apkures sezonas rezultātiem un par saistošo noteikumu Nr.31/2010 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas tarifi 2011./2012.gada apkures sezonai” apstiprināšanu.

2.§

Par Ogres novada domes 15.10.2009. lēmuma „Par zemes iegādi Mednieku ielas posma no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām” (protokols Nr.6; 35.§) lemjošās daļas 1.3. apakšpunkta un 22.04.2010. lēmuma „Par zemes gabala Mednieku iela 11A, Ogre, daļas iegādes ielas rekonstrukcijas vajadzībām cenu” (protokols Nr.4; 30.§) atcelšanu, un Vienošanās noslēgšanu par līdzvērtīgu zemes gabalu apmaiņas sagatavošanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Turkalnes iela 35, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošo Brīvības, Peldu, Plūsmas, Ogres ielas, Ogre zemi sarkanajās līnijās sadales gāzesvadu izbūvei.

5.§

Par nekustama īpašuma – zemes gabala Vidus prospektā 26A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

6.§

Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam „Braki-4A”, Mazozolu pagasts, Ogres novads, zemes kadastra apzīmējums 7472 006 0254.

7.§

Par zemes Ķeipenes pagastā lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

8.§

Par zemes gabala Glāznieki 200A, ar kadastra Nr.7488 006 0577 nomu.

9.§

Par nekustamā īpašuma „Atma” Suntažu pag., Ogres nov. kompleksu apbūvi un atļauju izstrādāt detālplānojumu.

10.§

Par 20.05.2010. lēmuma „Par apmaksātiem papildatvaļinājumiem” (protokols Nr.5; 27.§) piemērošanu.

11.§

Par avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas nolikumu un sastāvu.

12.§

Par papildinājumiem Ogres novada domes 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (sēdes protokols Nr.8, 36.§).

13.§

Par zemes gabalu „Lašupes” S-2, Ogresgala pag., Ogres nov., un „Lašupes” S-3, Ogresgala pag., Ogres nov., apvienošanu un nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.

14.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Brīvības iela 17A, Ogre, Ogres nov., daļai.

15.§

Par ēku uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un nekustama īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībām Akmeņu iela 43A, Ogre, Ogres nov., Akmeņu iela 43B, Ogre, Ogres nov.

16.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.32/2010 „Ogres novada pašvaldības nodevas” apstiprināšanu.

17.§

Par Ogres novada domes 20.05.2010. lēmuma „Par SIA „Vidzemes ledus” piederošā ledus halles objekta pirkumu” (prot.Nr.5; 30.§) atcelšanu.

18.§

Par līdzfinansējumu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās 2”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu autobusu iegādei.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 10.06.2010. lēmumā „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Lobes ciemā” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 200””(protokols Nr.6, 5.§).

21.§

Par grozījumiem 20.05.2010. sēdes lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai” (sēdes protokols Nr.5;39.§).

22.§

Par grozījumiem 20.05.2010. sēdes lēmumā „Par atbalstu piedalīties publiskās un privātās partnerības biedrības „Zied zeme” projektu konkursā (sēdes protokols Nr.5; 38.§).

23.§

Par finansiālu atbalstu Kristīnes Kasprovas dalībai 18.SKDUN Gichin Funakoshi pasaules karatē čempionātā Lons Le Saunier pilsētā Francijā.

24.§

Par finansiālu atbalstu Ērika Ozoliņa dalībai Latvijas čempionātā vasaras Autosprintā un rallija Supersprintā.

25.§

Par finansiālu atbalstu Artūra Robežnieka dalībai Eiropas čempionātā enduro Itālijā.

26.§

Par Ogres novada saistošo noteikumu Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizējumu.

27.§

Par grozījumiem Ogres ģimnāzijas nolikumā.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas apstiprināšanu.

29.§

Par noteikumu “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.

30.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

31.§

Par izmaiņām VPII “Sprīdītis” amatu sarakstā.

32.§

Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”.

33.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Z/s „Cepļukalns”, Ogres 1.vidusskolā.

34.§

Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “KONI”.

35.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Kadiķi” – 27, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā, iznomāšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

36.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

37.§

Par Ogres mūzikas skolas direktoru.

38.§

Par Taurupes bāriņtiesas priekšsēdētājas Nellijas Balodes atbrīvošanu no amata un Ritas Vitenbergas norīkošanu par Ogres novada Taurupes bāriņtiesas priekšsēdētaja pienākumu izpildītāju.

39.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

40.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

41.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

42.§

Par dienesta dzīvojamās platības statusa noņemšanu Mālkalnes prospektā 6-115, Ogrē, Ogres nov. un dzīvojamās platības izīrēšanu.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-323, Ogrē.

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Smilšu ielā 2-2, Ogrē.

45.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.33/2010 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ogres upē” apstiprināšanu.

46.§

Par nakts pasākumu – diskotēku “TOP RADIO PUTU BALLĪTE” pie t/c “Dauga” Rīgas ielā 23, Ogrē.

47.§

Par grozījumiem 17.06.2010. lēmumā „Par kredīta ņemšanu projekta „Meņģeles pamatskolas un sporta zāles fasāžu siltināšana un logu nomaiņa” realizācijai”.

48.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 11-44, Ogrē.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Zvaigžņu ielā 9-8, Ogrē.

 

 

   

1.§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada domei piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam – Vidus prospektā 26A, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” precizējumu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.34/2010 “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.35/2010 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ogres novadā” apstiprināšanu.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.36/2010 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu.

6.§

Par zemes gabala “Salči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada Tūrisma informācijas centrs” (TIC) reorganizāciju.

8.§

Par Aivitas Heniņas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Tūrisma informācijas centrs” direktores amata.

9.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Suntažu vidusskolā ģimenes un jauniešu centra „Sauldega” izveidei.

10.§

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciema teritorijā.

11.§

Par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā” aktualizētā tehniski ekonomisko pamatojuma apstiprināšanu.

12.§

Par zaudējumu kompensāciju PA "Mālkalne”.

13.§

Par atbalstu biedrībai „Ogresgalieši” dalībai publiskās un privātās partnerības biedrības "Zied zeme” projektu konkursā.

14.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

15.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

16.§

Par izmaiņām Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas sastāvā.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku amatalgām.

18.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

19.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

20.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.

21.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Vārnudzirnavas”, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

24.§

Par zemes gabala Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

25.§

 Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Barkevičam.

26.§

Par izmaiņām Ogres novada mācību iestāžu direktoru konsultatīvās komisijas sastāvā.

27.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

28.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada attīstības programmas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

2.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību kopīgas iestādes – pašvaldības aģentūras “Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” izveidošanu.

3.§

Par Sadraudzības līguma starp Ogres novada pašvaldību Latvijā un Meimanas pašvaldību Afganistānā slēgšanu.

4.§

Par grozījumiem 09.04.2009.lēmumā “Par Ogres novada domes iestāšanos biedrībā” Latvijas kūrortpilsētu asociācija””.

5.§

Par izmaiņām Ogres novada ielu komitejas sastāvā.

6.§

Par Saistošo noteikumu Nr.38/2010 “Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

7.§

Par Saistošo noteikumu Nr.39/2010 Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.15/2010 “Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā, Ogresgala pagastā, Ogres nov.” apstiprināšanu.

8.§

Par Saistošo noteikumu Nr.40/2010 “Detālplānojums 1 un 2. zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.” apstiprināšanu.

9.§

Par ielu nosaukumu piešķiršanu “Lašupes”.

10.§

Par ielas nosaukuma piešķiršanu Ogres pilsētā.

11.§

Par valstij piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Jaunā gatvē 24, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

12.§

Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Ziemeļu ielas, Ogrē teritoriju sarkanajās līnijās gāzesvada atzara izbūvei.

13.§

Par zemes gabala Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres nov., daļas iegādi Zinību, Kranciema ielu un Kalna prospekta, Ogre rekonstrukcijas vajadzībām.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša īpašuma Bumbieru iela, Ogresgala pagasts, Ogres novads sadalīšanu divās zemes vienībās.

15.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 26.08.2010. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Turkalnes iela 35, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu” (prot. 9; 3.§).

16.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brīvības iela 120, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0742.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala “Kooperators” 84 Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

18.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Ranka” 165, Ogresgala pagastā un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.

19.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Lašupes” S-10, Ogre, Ogres nov., zemes nomas pirmtiesībām un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību “Lašupes” S-10, Ogre, Ogres nov.

20.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Lašupes” 942, Ogre, Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību “Lašupes” 942, Ogre, Ogres nov.

21.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Dzintari” Ogresgala pagastā, zemes nomas pirmtiesību izmantošanu un zemes piekritību.

22.§

Par zemes Taurupes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pašvaldība”, Madlienas pag., Ogres nov., 7,9 ha platībā iznomāšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās garāžas Akmeņu ielā 43A, Ogrē, atsavināšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās garāžas Akmeņu ielā 43C, Ogrē, atsavināšanu.

26.§

Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Krapes ciemā” aktualizētā tehniski ekonomisko pamatojuma apstiprināšanu.

27.§

Par mobilo sakaru torņa (jaunbūves) “Gaigalās”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā būvniecības ieceres apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu.

28.§

Par Saistošo noteikumu Nr.41/2010 “Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par Ogres novada pašvaldības 2010. gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.

29.§

Normal 0 Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu jaunā redakcijā.

30.§

Par Valsts kases kredītu procentu likmes samazināšanu.

31.§

Par izmaiņām Ogres novada domes izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatalgu likmju sarakstā.

32.§

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Ogresgala pagasta izgāztuves “Ķilupe” Nr.74808/3638/PV rekultivācija”.

33.§

Par grozījumiem Ogres Valsts ģimnāzijas nolikumā.

34.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

35.§

Par Ogres novada sociālo dienestu reorganizāciju.

36.§

Par Ogres novada Taurupes bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

37.§

Par dzīvokļu Krapes pagastā Ogres novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

38.§

Par dzīvojamās mājas Jasmīnu ielā 4, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Brīvības ielā 45, Ogrē.

40.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

41.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

45.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

46.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Liepas 5”, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 17, Ogrē.

48.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, un dzīvojamās platības izīrēšanu.

52.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 34, Mālkalnes prospektā 30, Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

53.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

54.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

55.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Liepas 5”, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

56.§

Par Ogres novada maznodrošināto iedzīvotāju parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem apmaksu.

57.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

58.§

Par materiālā pabalsta piešķiršanu.

59.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 27, Ogrē.

 

 

     

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.42/2010 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā“” pieņemšanu.

 

2.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.34/2010 “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” precizējumu.

 

3.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2010 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Ogres novadā” precizējumu.

 

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.43/2010 “Detālplānojums zemes gabalam Fabrikas ielā 1, Ogres pilsētā, Ogres novadā” pieņemšanu.

 

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.44/2010 “Detālplānojums zemes gabalam Zinību ielā 5, Ogres pilsētā, Ogres novadā” pieņemšanu.

 

6.§

Par piekrišanu Ikšķiles lidlauka izvietojumam.

 
7.§ Par Tīnūžu un Brīvības ielu rekonstrukcijas posmā no valsts I šķiras a/c P5 Ulbroka – Ogre līdz krustojumam ar Kranciema ielu Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres apstiprināšanu.  
8.§ Par iesnieguma izskatīšanu par Ogres būvvaldes 2010. gada 20. jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.29; 4.§) atcelšanu.  

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Kooperators” 74, Ogresgala pagasts, Ogres novads, iznomāšanu.

 

10.§

Par zemes Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

11.§

Par zemes Mazozolu pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

12.§

Par zemes Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

13.§

Par zemes Lauberes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

14.§

Par zemes Meņģeles pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

15.§

Par zemes Suntažu pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

16.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres novadā ieskaitīšanu Ogres pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

 

17.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Madliena 2” uz zemes vienībām „Zāģētava”, „Autoserviss”, „Graudu kalte”, „Siena šķūnis” un „Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā, minēto zemes vienību iznomāšanu SIA „Madliena 2”.

 

18.§

Par zemes vienības „Plātere” Madlienas pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

19.§

Par zemes vienības „Apenīši”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

20.§

Par zemes vienības „Bites” Madlienas pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

 

22.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 32/2010 “Ogres novada pašvaldības nodevas” precizējumu.

 

23.§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada domei piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam - garāžai Akmeņu iela 43A, Ogrē, Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu.

 

24.§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada domei piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam - garāžai Akmeņu iela 43C, Ogrē, Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu.

 

25.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Krapes ciemā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

 

26.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Lobes ciemā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

 

27.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

 

28.§

 Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

 

29.§

Par pamatlīdzekļu nodošanu valdījumā.

 

30.§

Par iesniegumu piešķirt ikmēneša pabalstu.

 

31.§

Par saistošo noteikumu Nr.45/2010 “Par Ogres novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem, to piešķiršanas kārtību un sociālajiem pakalpojumiem” pieņemšanu.

 

32.§

Par Ogres novada Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

 

33.§

Par Ogres bāriņtiesu.

 

34.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

35.§

Par izmaiņām domes 15.07.2010. lēmumā „Par Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” pedagoģisko un tehnisko darbinieku amatu sarakstu un algu likmēm”.

 

36.§

Par izmaiņām Ogres mūzikas skolas amatu sarakstā.

 

37.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu VPII „Strautiņš”, Lapu ielā 9, Ogrē.

 

38.§

Par neprivatizēto dzīvokļu dzīvojamā mājā „Ķieģeļceplis 5”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

 

39.§

Par Ogres sociālā dienesta lēmuma lietā apstrīdēšanu.

 

40.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

41.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Bērzu alejā 8A, Ogrē.

 

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

 

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

 

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

 

45.§

Par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Ogres novada attīstības programmai 2011.-2017. gadam nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

 

46.§

Par zemes īpašuma Kalna prospekts 2A, Ogre, Ogres nov., daļas nomāšanu ar izpirkuma tiesībām Ogres novada pašvaldības funkciju realizācijai.

 

47.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot gājēju ietvi un veloceliņu Rīgas ielā”.

 

48.§

Par dzīvojamās mājas Meža prospektā 4, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

 

49.§

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

 

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

 

52.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Grīvas prospektā 8, Ogrē.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru “Mālkalne” un “Rosme” darbību reglamentējošo saistošo noteikumu  pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.49/2010 "Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā” pieņemšanu.

3.§

Par sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

4.§

Par sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

5.§

Par Publiskās un privātās partnerības projekta "Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā” realizācijas pārtraukšanu.

6.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām.

7.§

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai Brīvības iela 2, Ogre, Ogres nov.

8.§ Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Stirnu iela 6A, Ogre, Ogres nov.

9.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Brīvības iela 21/23, Ogre, Ogres nov., daļai.

10.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai “Gaigalas”, Ogresgala pag., Ogres nov., un lietošanas mērķa noteikšanu minētās zemes vienības daļai.

11.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Ranka” 137, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemes gabalu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabaliem Ogresgala pagastā "Mežvidi” 4A, 12A, 49, 94A.

13.§

Par jaunu ielas nosaukumu piešķiršanu Ogres pilsētā.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemesgabala "Kalnieši – 2”, Madlienas pagastā, Ogres novadā 1/5 domājamās daļas iznomāšanu.

15.§

Par nodomu līguma noslēgšanu ar SIA “Jurmiks” par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Slūžas”, Suntažu pagasts, Ogres novads, sagatavošanu reģistrēšanai zemesgrāmatā un turpmāko iznomāšanu.

16.§

Par nedzīvojamo telpu „Doktorāta” saimniecības ēkā nomas maksu.

17.§

Par sadarbības līguma starp Ogres novada pašvaldību Latvijas Republikā un Mitišči pašvaldību Krievijas Federācijā slēgšanu.

18.§

Par ēkas Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, nenodošanu privatizācijai.

19.§

Par saistošo noteikumu Nr.50/2010 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.

20.§

Par saistošo noteikumu Nr.51/2010 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.32/2010 "Ogres novada pašvaldības nodevas” pieņemšanu.

21.§

Par nolikuma par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras apstiprināšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatalgu.

24.§

Par dzeramo ūdens sūknētavu Ogrē, Celtnieku ielā 5 izslēgšanu no p/a “Mālkalne” bilances.

25.§

Par fekālās sūkņu iekārtas komplektu sūknētava Ogrē, Skolas 25 izslēgšanu no p/a “Mālkalne” bilances.

26.§

Par reorganizējamās Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada Tūrisma informācijas centrs” (TIC) slēguma bilances apstiprināšanu.

27.§

Par izmaksu nodošanu PA „Ogres novada kultūras centrs”.

28.§

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”.

29.§

Par finansiālu atbalstu Jāņa Tetera dalībai slēpošanas nometnei Somijā.

30.§

Par finansiālu atbalstu Undīnes Dindunes un Dārtas Dindunes dalībai Pasaules jaunatnes čempionātā vieglatlētikā.

31.§

Par finansiālu atbalstu 7 sportistiem no Ogres Šidokan-karatē kluba dalībai Eiropas čempionātā Ašihara - Karatē jauniešiem.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru “Dziednīca” un “Ogres novada kultūras centrs” darbību reglamentējošo saistošo noteikumu pieņemšanu.

33.§

Par pašvaldības aģentūras “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” reorganizāciju.

34.§

Par grozījumiem Suntažu sanatorijas internātpamatskolas nolikumā.

35.§

Par Ogres novada sociālā dienesta vadītāju un amatu un amatalgu likmju sarakstu.

36.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra un atteikumu piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.

37.§

Par sūdzības izskatīšanu.

38.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Ogres Valsts ģimnāzijā, Meža prospektā 14. Ogrē.

39.§

Par neapdzīvojamo telpu Jaunogres prospektā 2, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu ārsta praksei.

40.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu "Braki 20”, Mazozolu pagastā, Ogres novadā.

41.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim "Braki 20”, Mazozolu pagastā, Ogres novadā.

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 30 un Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

44.§

Par Ogres novada domes 20.08.2009. lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 1.zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Rutuļi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” (protokols Nr.4; 10.§) atcelšanu.

45.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu LR Centrālajai statistikas pārvaldei bezatlīdzības lietošanā.

46.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu.

47.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

48.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

49.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

50.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

51.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

52.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

53.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

54.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

55.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

56.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

57.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas, Suntažu, Taurupes, Ogresgala bāriņtiesu amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

58.§

Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Ogres novada bērnu namā ”Laubere”.

59.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 15.07.2010. sēdes lēmumā "Par uzturēšanās maksas Ogres novada bērnu nama "Laubere” bērnu internāta diennakts izmitināšanas grupā un maksas par transporta pakalpojumiem apstiprināšanu”.

60.§

Par dienesta dzīvojamās platības statusa noņemšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov., un īres līguma laušanu.