1.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2013 „Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.10/2012 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

4.§

Par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada Kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

8.§

Par detālplānojuma izstrādes procesā pašvaldības sniegto pakalpojumu izcenojumiem un iekasēšanas kārtību.

9.§

Par galvojuma sniegšanu studiju kredīta saņemšanai.

10.§

Par Andreja Ikaunieka atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amata.

11.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejasjaunzemi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

12.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres Kultūras centrā, Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres novadā.

13.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Bumbieru ielā 9, Ogresgala pagastā, Ogresgalā, Ogres novadā.

14.§

Par nedzīvojamo telpu nomu I.Daukštes ģimenes ārsta praksei Ogresgalā un Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

15.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

16.§

Par zemes vienības Mazvijas, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

17.§

Par zemes vienības „Glāznieki 186/187”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

18.§

Par zemes vienības „Saknes”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par zemes vienības „Brigitas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

20.§

Par platības precizēšanu zemes vienībai „Ranka” 113, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un apgrūtinājumu noteikšanu.

21.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi 20.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.37/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013.gadā cenrādis”” pieņemšanu.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” direktora atkārtotu iecelšanu amatā.

25.§

Par Ogres novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidāciju.

26.§

Par saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

27.§

Par grozījumiem 17.02.2011. lēmumā „Par maksas par Ogres novada sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem apstiprināšanu”.

28.§

Par Taurupes vidusskolas iekšējo reorganizāciju.

29.§

Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.53/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Dziednīca” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

30.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.

31.§

Par pārrakstīšanās kļūdu labojumu lēmumā „Par saistošo noteikumu Nr.40/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 “Par Ogres novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu”.

32.§

Par 04.10.2012 sadarbības līguma Nr.4-10/15 (ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”) grozījumiem.

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 „Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi” pieņemšanu.

2.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

3.§

Par zemes vienības Kadiķu ielā 14, Ogre, Ogres nov. platības precizēšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša transportlīdzekļa FORD TRANZIT atsavināšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju.

6.§

Par pašvaldībai piederošas cirsmas Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, „Smiltāji”, pārdošanu izsolē.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 25.10.2012. iekšējos noteikumos „Ogres novada pašvaldības mantas iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība”.

8.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0700 piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par līguma noslēgšanu par ceļa izbūvi Rīgas ielā, Ogrē, Ogres novadā.

10.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisijas sastāvā.

11.§

Par zemes vienības „Ranka” 78, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām Ogresgala pag., Ogres nov.

13.§

Par nedzīvojamo telpu nomu G.Bērziņas ģimenes ārsta praksei „Akācijas” - 1, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā.

14.§

Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomas lietošanā SIA “MEDcontrol”.

15.§

Par zemes vienības Jaunrīti, Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16.§

Par zemes vienības Kārļi, Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par zemes vienības Astilbes, Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

18.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

19.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Jaunzemkalns” un „Pašvaldība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Attīrīšanas būves”, „Akmentiņi” un „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Ogres Bridža klubs” Ogres Kultūras centrā.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības ieguldījumu radniecisko un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā apstiprināšanu pārrēķinātu pēc pašu kapitāla metodes uz 31.12.2012.

25.§

Par renovācijas izmaksu autobusa pieturvietām un gājēju ietvei Ikšķiles ielā Ogrē, Ogres novadā nodošanu pašvaldības aģentūrai „Mālkalne”.

26.§

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Dimanti - 8” Madlienas pagastā, Ogres novadā, nodošanu Madlienas pagasta pārvaldei.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2012. gada pārskatu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita stratēģisko plānu 2012. – 2016. gadam un iekšējā audita 2013. gada plānu.

29.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

30.§

Par nepabeigtās celtniecības izmaksu nodošanu PA „Dziednīca”.

31.§

Par Ogres novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju darba samaksas noteikšanu.

32.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā” 2. kārta, iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

33.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā” 2. kārta, iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

34.§

Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

35.§

Par Suntažu vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Lauberes pamatskolas un Ķeipenes pamatskolas nolikumiem.

36.§

Par neapdzīvojamo telpu nomas maksu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs „Sprīdītis”, „Saulīte”, „Cīrulītis”, „Zelta sietiņš”, „Dzīpariņš” un „Strautiņš”.

37.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

38.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

39.§

Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

40.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

41.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

42.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

43.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.47/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” nolikums”” pieņemšanu.

44.§

Par grozījumiem domes 16.09.2010. lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Lauberes pagasta, Lauberes ciema teritorijā”.

 

 

   

1.§

Par izmaiņām Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrā „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes sastāvā.

2.§

Par zemes vienības Pureņu ielā 75, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par nekustamā īpašuma „Dzirkaļi-14”, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 009 0223 Suntažu pagastā, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

5.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0019 Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu valdījumā valstij Satiksmes ministrijas personā.

6.§

Par zemesgabala „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Vecā pārvaldes ēka”, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

8.§

Par grozījumiem domes 18.03.2010. lēmumā „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Madlienas pagasta, Madlienas ciema teritorijā”.

9.§

Par līguma noslēgšanu par novadgrāvja rekonstrukciju zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 74680090062 un 74680090064 Madlienas pagastā, Ogres novadā.

10.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

11.§

Par SIA “Business Park Ogre” ražošanas ēkas rekonstrukcijas Akmeņu ielā 66A, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu.

12.§

Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mazkārkliņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

13.§

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” dibināšanu.

14.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

15.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” pieņemšanu.

16.§

Par izmaiņām Ogresgala vispārējas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” un Ogresgala pamatskolas amatu un amatalgu likmju sarakstos.

17.§

Par Ogres 1.vidusskolas amatu un amatalgu likmju sarakstu jaunā redakcijā.

18.§

Par bankrotējušās SIA “CEPTUVE VĀRPA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

19.§

Par bankrotējušās SIA “BALTIJAS KOKS” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

20.§

Par bankrotējušās SIA “ELEKTROMONTĀŽA” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

21.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

22.§

Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VPII „Saulīte” jaunu grupu izveidei” īstenošanu un līdzfinansējumu.

24.§

Par mantas nodošanu Ogres novada pašvaldības aģentūrai „Dziednīca”.

25.§

Par pamatlīdzekļa (autobuss SETRA) izslēgšanu no bilances.

26.§

Par projektu konkursa „”Jauniešu mājas” izveide pašvaldības bērnu aprūpes iestādes bērniem” īstenošanu un līdzfinansējumu.

27.§

Par bērnu ēdināšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs „Cīrulītis”, „Dzīpariņš”, „Saulīte”, „Sprīdītis”, „Strautiņš” un „Zelta sietiņš”.

28.§

Par 24.01.2013. saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” un 24.01.2013. saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizējumu.

29.§

Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads.

31.§

Par dzīvokļa īpašuma Tīnūžu ielā 13-4, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

32.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

33.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

34.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

35.§

Par Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumu.

36.§

Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu.

37.§

Par grozījumiem 17.02.2011. lēmumā „Par maksas par Ogres novada sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem apstiprināšanu”.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Dārziņi”-1, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.

39.§

Par dzīvojamās mājas Ausekļa prosp.1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “A1 Nams”.

40.§

Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “RIA 16”.

41.§

Par nosacītas cenas samazināšanu, atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo cirsmu Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, “Smiltāji”, atklātā izsolē.

42.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Ogres Attīstības Biedrība” sagatavotajam projekta pieteikumam „Ogres Zilo Kalnu kserofīto priežu mežaudžu rekonstrukcija”.

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2013 „Grozījums 20.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.37/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013.gadā cenrādis” pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Grozījumi 30.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.22/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” nolikums”” pieņemšanu.

3.§

Par 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.47/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” nolikums”” precizējumu.

4.§

Par grozījumiem 24.05.2012. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ogres pilsētā”.

5.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu –„Minerālmēslu šķūnis”, Lauberes pag., Ogres nov., atklātā izsolē.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtības apstiprināšanu.

7.§

Par grozījumiem 20.12.2012. lēmumā „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (sēdes protokols Nr.13; 40.§).

8.§

Par zemes vienību „Andrīši”, Madlienas pagasts, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienības Avotu ielā 11, Ogrē, lietošanas tiesību izbeigšanu.

11.§

Par zemesgabala Egļu ielā 2, Ogrē, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemesgabala Jaunā gatvē 162, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

13.§

Par zemes vienību Ogresgala pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

14.§

Par grozījumiem 21.03.2013. Ogres novada domes lēmumā „Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” dibināšanu” (prot. Nr.3; 13.§).

15.§

Par zemesgabalu daļu nodošanu Ikšķiles novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.

16.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

17.§

Par garāžu (7 bloki) Indrānu ielā izslēgšanu no p/a „Mālkalne” bilances.

18.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mūziklam „Ogres Zilo kalnu milzis”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātē „Jaunaudžu kopšana”.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.§

Par līdzfinansējumu Ogres novada sociālā dienesta projektam „Atpūtas un relaksācijas telpas labiekārtošana Ģimenes atbalsta dienas centrā Ogrē, Meža pr.9”.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” un līdzfinansējumu projektiem „Sporta inventāra iegāde Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēm”.

23.§

Par finansiālu atbalstu E. P. un V. G. dalībai starptautiskajā jauno pianistu fināla konkursā Parīzē (Francijā).

24.§

Par pašvaldībai piederošas cirsmas Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, „Smiltāji” nodošanu Ogres Valsts tehnikumam īpašumā.

25.§

Par finansiālu atbalstu dalībai auto sacensībās Ē. O. un A. H..

26.§

Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

27.§

Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

28.§

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes pr.38, Ogrē.

29.§

Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.23, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nepieciešamību pašvaldības vajadzībām.

30.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

31.§

Par materiālu palīdzību S. G. viņas aizbildnībā esošo bērnu pārvadāšanai piemērota transporta līdzekļa iegādei.

32.§

Par HIV profilakses punkta izveidi Ogrē, Mālkalnes prospektā 30.

33.§

Par apkures katla nodošanu Madlienas pagasta pārvaldes valdījumā.

34.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ilmāru Dreiju sakarā ar viņa nāvi.

35.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2013. gada 21. februāra lēmumā “Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0448, Ogres pilsētā, Ogres novadā”.

36.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

37.§

Par līdzfinansējumu Ogres novada sociālā dienesta projektam „HIV profilakses punkta Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 labiekārtošana”.

38.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.

 

 

   

1.§

Par izmaiņu izstrādāšanu detālplānojumā dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā.

2.§

Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2037. gadam nodošanu publiskajai apspriešanai.

3.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0759) Suntažu pagastā, Ogres novadā daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par zemes vienības „Avoti”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Noras”.

7.§

Par zemes vienības „Pavasari”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Lazdas”.

8.§

Par zemes vienības „Dārziņi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Kalnzaķi”.

9.§

Par koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Zīles”, Lauberes pag., Ogres nov.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām Ķeipenes pag., Ogres nov.

11.§

Par zemes vienības „Notis”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

12.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0109, Ķeipenes pag., Ogres nov., atzīšanu par starpgabalu un piekritību pašvaldībai.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Kalts-Min.mēslu noliktava”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Taurupes pagasta padome”, Bērzu iela-6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

15.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Lejas Ķirši”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

17.§

Par ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajai zemes vienībai „Ogresgala pagasta padome”, Ogresgala pag., Ogres nov.

18.§

Par zemes vienības Jaunā gatve 24, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par zemesgabala Jaunogres prospektā 2, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

20.§

Par zemesgabala „Mežvidi” 76, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

21.§

Par grozījumiem 16.06.2011. Ogres novada domes lēmumā „Par zemes iegādi un nomu Tīnūžu un Brīvības ielu, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām”.

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Agrofirma Rudeņi” uz zemes vienību „Garāža” 42, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

23.§

Par zaudējumu segšanu SIA „Ogres autobuss”.

24.§

Par līdzfinansējumu Andrim Priedītim dalībai Latvijas ūdens moto sacensībās.

25.§

Par finansiālu atbalstu Raimondam Liepiņam dalībai Eiropas čempionātā armrestlingā.

26.§

Par finansiālu atbalstu sportistu dalībai Eiropas čempionātā frisbijā.

27.§

Par līdzfinansējumu sporta kluba „Ogre” sportistu dalībai Latvijas automobiļu federācijas rīkotajās sacensībās.

28.§

Par Ogres novada 2012. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2012. gada bilances apstiprināšanu.

29.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekli FORD TRANZIT atklātā izsolē.

30.§

Par telpu nomas maksu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Ogres novada pagastos.

31.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

32.§

Par dzīvokļa īpašumu „Kļavas” dz.7 Suntažu pag., Ogres nov.

33.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Vispārējā tipa pansionāta „Madliena” aprūpētājai.

34.§

Par maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2013. gada vasaras mēnešos.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu.

36.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā 2013. gada 15. - 19. aprīļa plūdos cietušajām ģimenēm (personām).

37.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

38.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

39.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

40.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

41.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

42.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

43.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

44.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

45.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

46.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

47.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

48.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

49.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

50.§

Par Anitas Volkovičas atbrīvošanu no Ogres novada Madlienas bāriņtiesas locekļa amata.

51.§

Par Ineses Dišereites ievēlēšanu Ogres novada Madlienas bāriņtiesas locekļa amatā.

52.§

Par zemesgabala „Ranka” 191, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

53.§

Par pārrakstīšanas kļūdu labošanu 18.04.2013. Ogres novada domes lēmumā „Par zemes vienību Ogresgala pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada domes deputāta Jāņa Petroviča pilnvaru izbeigšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

3.§

Par Ogres novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu.

4.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

5.§

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogresgala ciema teritorijas daļā, bijušās d/s „Ogre” teritorijā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

6.§

Par detālplānojuma zemes vienībai “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma grozīšanu un detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

7.§

Par nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” zemes vienības, kad.apz. 7480-006-0115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

8.§

Par pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes locekļu apstiprināšanu.

9.§

Par grozījumiem avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas nolikumā un komisijas sastāvā.

10.§

Par izmaiņām Ogres novada Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu komitejas sastāvā.

11.§

Par Ogres novada Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu komitejas nolikumu jaunā redakcijā.

12.§

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai.

13. §

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Neteiči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

14. §

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Paēnas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

15. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Maskavas ceļš P”, Krapes pag., Ogres nov. nodošanu īpašumā Latvijas valstij.

17.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0759) Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

18.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0759) Suntažu pagastā, Ogres novadā daļas iznomāšanu.

19.§

Par zemesgabala „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

20.§

Par zemesgabala „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

21.§

Par zemesgabala „Ceļinieki”, Ķeipenes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Vaivadiņi”, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

23.§

Par zemesgabala “Dārziņi”, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov. iznomāšanu.

24.§

Par saistošo noteikumu Nr.17/2013 „Par Ogres novada simboliku” pieņemšanu.

25.§

Par nekustama īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Turkalnes ielā 27, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu izsoles kārtībā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas automašīnas VW Caddy norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances.

27.§

Par finansiālu atbalstu Marikai Salcevičai dalībai Pasaules 12. maksibasketbola čempionātā.

28.§

Par finansiālu atbalstu Kecijai Keitai Salcevičai dalībai Eiropas U14 Latvijas jaunatnes basketbola čempionāta sagatavošanās posma turnīrā Zviedrijā

29. §

Par finansiālu atbalstu biedrības „MOTOSKI” komandai dalībai 2013. gada Baltijas taktiskās peintbola līgas čempionātā.

30. §

Par finansiālu atbalstu Kārlim Akotam Gribulim dalībai loka šaušanas sacensībās Bukarestē.

31.§

Par atļauju Suntažu vidusskolai pieņemt ziedojumu naudā.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”.

33.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma „Dzirkaļi-14”, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas atlīdzības apstiprināšanu.

34.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Jaunogres prospektā 2, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu.

35.§

Par zemes vienības (zemes starpgabala) „Pie bitēm”, Madlienas pag., Ogres nov., cenas apstiprināšanu.

36.§

Par saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 “Par Ogres novada pašvaldības 2013. gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.

37.§

Par kredītu ņemšanu.

38.§

Par SIA „Ogres rajona slimnīca” 2012. gada peļņas novirzīšanu attīstībai.

39.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

40. §

Par Taurupes vidusskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.

41.§

Par Lauberes pamatskolas pievienošanu Suntažu vidusskolai.

42. §

Par Ogres novada sporta centra nolikuma apstiprināšanau jaunā redakcijā.

43 §

Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

44.§

Par B.Lapiņas izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva.

45.§

Par Ogres novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju.

46.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Kadiķi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu „Gundegas”, Suntažu pag., Ogres nov.

48.§.

Par atteikumu noteikt sociālā dzīvokļa statusu „Viršukalns”, Suntažu pag., Ogres nov.

49.§.

Par Ogres novada sociālā dienesta lēmuma Nr.1-63/29 „Par vienreizēju pabalstu 2013. gada 15.-19. aprīļa plūdu laikā Ogres novada administratīvajā teritorijā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam B. T.” apstrīdēšanu un pabalstu ārkārtas situācijā B. T..

50.§

Par 21.03.2013. saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” precizējumu.

51. §

Par pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada 15.-19. aprīļa plūdos cietušajām ģimenēm (personām).

52.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

53.§

 Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

54.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

55.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

56.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

57.§

Par detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres novadā, izstrādes darba uzdevuma grozīšanu un detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

58.§

Par Irēnas Ošiņas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktora amatā.

59.§

Par Ogres upes aizsargdambja projektēšanu un būvniecību.

 

   

1.§

Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam apstiprināšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.20/2013 „Grozījumi 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

3.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2013. gada septembrī.

4.§

Par 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.17/2013 „Par Ogres novada simboliku” precizēšanu.

5.§

Par Ogres novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

6.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča amatu savienošanu.

7.§

Par SIA „Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētāja Daiņa Širova amatu savienošanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” siltumenerģijas maksas 2013./2014. gada apkures sezonai apstiprināšanu.

9.§

Par nekustama īpašuma – zemes gabala „Ranka 165”, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu.

10.§

Par zemes vienības „Jaunbāļeni”, Lauberes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par zemes vienību „Rozēni” un „Smidres”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu nodošanu īpašumā Latvijas valstij.

13. §

Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā.

14. §

Par zemes vienību „Kalnozoli”, „Dīķīši”, „Lopu kūtis” un „Dīķīšu kūtis”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Pie Abzas”, „Pašvaldība”, „Pieši” un „Purmaļi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par zemesgabalu daļu iznomāšanu SIA „TELE 2”.

18.§

Par zemesgabala „Ranka” 142, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību un iznomāšanu.

19.§

Par zemes vienības „Ranka” 181, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību un iznomāšanu.

20.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības Jaunogres prospektā 26, Ogrē, Ogres novadā daļu.

21.§

Par grozījumu 2006.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.64 „Detālais plānojums zemes gabaliem Ogrē, Brīvības ielā 15, Parka ielā 1C, Meža prospektā 2B, kā arī Parka ielas posmam no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam un Pļavas ielā Ogres novada Ogres pilsētā”.

22.§

Par p/a „Dziednīca” iesniegumu par biedrībai „Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola” lietošanā nodoto telpu nomu Meža prospektā 9, Ogrē.

23.§

Par SIA „Ogres Svēte” iesniegumu par grozījumiem kapu apsaimniekošanas līgumā.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli Latvija” darbībā.

25.§

Par Madlienas un Suntažu katlu māju nodošanu pašvaldības SIA “MS Siltums” bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā.

26.§

Par zemes vienības „Urga” 50, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai un iznomāšanu.

27.§

Par zemesgabala Jaunā gatve 22, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

28.§

Par biedrības „Lauku atbalsta un izglītības centrs” iesnieguma izskatīšanu.

29.§

Par grozījumiem 26.05.2009. noslēgtajā deleģēšanas līgumā ar nodibinājumu „Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs”, statūtos un Ogres novada domes 21.05.2013. lēmumā „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Ogres biznesa un inovāciju inkubatoru”.

30.§

Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” 2012. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2012. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2012. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2012. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Mālkalne" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

36.§

Par projekta „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” apstiprināšanu.

37.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas automašīnas FORD TRANSIT norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances.

38.§

Par līguma pagarināšanu SIA „Ogres autobuss”.

39.§

Par bērnu ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs.

40. §

Par izmaiņām Sociālo lietu komitejas sastāvā.

41.§

Par Ogres mūzikas skolas direktora Artūra Manguļa amatu savienošanu.

42.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora Māra Siliņa amatu savienošanu.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

44.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

45.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

46.§

Par materiālu palīdzību.

47.§

Par atteikumu reģistrēt J. V. vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

48.§.

Par J. Ž. iesnieguma izskatīšanu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

49.§.

Par atteikumu izskatīt L. Č. iesniegumu par Ogres novada sociālā dienesta lēmuma Nr.1-63/26 „Par vienreizēju pabalstu 2013. gada 15.-19. aprīļa plūdu laikā Ogres novada administratīvajā teritorijā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam L. Č.” apstrīdēšanu.

50.§

Par Lindas Caunes izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva.

51.§

Par biedrības „Ogres Rotarakta klubs” iesnieguma par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas izskatīšanu.

52.§

Par nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0449, Ogres pilsētā, Ogres novadā detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

53.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja Viļņa Sirsoņa amatu savienošanu.

 54.§

 Par SIA “Malevss” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 30.08.2013. jubilejas pasākumam).

 

   

1.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2013. gada oktobrī.

2.§

Par 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.8/2013 „Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi” precizējumu un grozījumiem.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.21/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.20/2010 „Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.22/2013 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.33/2009 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem”” pieņemšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” siltumenerģijas maksas 2013./2014. gada apkures sezonai” no 15.10.2013. līdz 15.04.2014. apstiprināšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes siltumenerģijas maksas 2013./2014. gada apkures sezonai” no 15.10.2013. līdz 15.04.2014. apstiprināšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes dzeramā ūdens maksas un kanalizācijas maksas apstiprināšanu.

8.§

Par sarkano līniju korekciju apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Gerberu ielā 12, Ogrē, Ogres nov. un izmaiņām Ogres novada domes 18.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Detālplānojums dārzkopības sabiedrības „Lašupes” teritorijas daļā, Ogresgala pagastā, Ogres nov.

9.§

Par zemesgabala Jaunā gatvē 168, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Vijolīšu ielā 37, Ogrē, Ogres novadā.

12.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Malvu ielā 16, Ogrē, Ogres novadā.

13. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Attīrīšanas būves” un „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

15. §

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov. , daļas iznomāšanu.

16.§

Par zemes vienības „Emīši”, Meņģeles pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

17.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

18.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

19.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

20.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

21.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

22.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

23.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

24.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

25.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

26.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

27.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

28.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

29.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

30.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

31.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

32.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu.

33.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0508, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

34.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0683) Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

35.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

36.§

Par grozījumiem Ogres mūzikas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā.

37.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.

39.§

Par pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības īpašumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļai.

40. §

Par nosacītās cenas samazināšanu, atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu - dzīvokli Turkalnes ielā 27-2, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē.

41.§

Par bankrotējušās SIA “L.L.K.” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

42.§

Par finansiālu atbalstu Raimondam Mikusam Vītoliņam dalībai hokeja turnīrā „Bauer World Hockey Invite”.

43.§

Par finansiālu atbalstu Vitālijam Volkovam un trenerim Vladislavam Hammiduļinam dalībai Eiropas junioru (U23) čempionātā svarcelšanā.

44.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās automašīnas VW Caddy norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances.

45.§

Par Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu norakstīšanu un izslēgšanu no uzskaites.

46.§

Par Ogres 1. vidusskolas direktores Inetas Tamanes amatu savienošanu.

47.§

Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāva apstiprināšanu.

48.§.

Par Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu.

49.§.

Par grozījumu Ogres Valsts ģimnāzijas nolikumā.

50.§

Par grozījumiem sadarbības līgumā ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par Ogres novada pašvaldības atbalstu jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā.

51.§

Par M. D. piederoša dzīvokļa īpašuma Ogrē, Ausekļa prospektā 10-21 dāvinājuma pieņemšanu.

52.§

Par izmaiņām „Pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 nolikumā”.

53.§

Par dienesta dzīvojamās platības statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38-313, Ogrē, Ogres novadā.

54.§

Par iesnieguma izskatīšanu par dzīvokļu komisijas 01.08.2013. lēmuma apstrīdēšanu.

55.§

Par Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālā centra 07.08.2013. lēmuma Nr.4-5/116 Par braukšanas maksas atvieglojumiem apstrīdēšanu.

56.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

57.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Imantas”, Suntažu pag., Ogres nov.

58.§

Par saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi 21.10.2010. Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37/2010 „Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” nolikums”” pieņemšanu.

59.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā Ogres novada vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm.

60.§

Par zaudējumu segšanu bojātā jumta seguma un konstrukcijas nomaiņai ēkai Brīvības ielā 92, Ogrē.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada Ogresgala pagasta pārvaldes reorganizāciju.

2.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Jūlijam Beļavniekam.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.24/2013 „Grozījumi 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Grozījumi 24.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.13/2012 „Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” pieņemšanu.

6.§

Par saistošo noteikumu Nr.26/2013 “Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.48/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

7.§

Par saistošo noteikumu Nr.27/2013 ”Grozījumi 16.06.2011. saistošajos noteikumos Nr.16/2011 “Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas līdz upes gultnei tarifs” pieņemšanu.

8.§

Par saistošo noteikumu Nr.28/2013 ”Grozījumi 30.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.21/2012 “Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis”.

9.§

Par saistošo noteikumu Nr.29/2013 ”Grozījumi 30.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.23/2012 “Ogres novada ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumi”” pieņemšanu.

10.§

Par saistošo noteikumu Nr.30/2013 ”Grozījumi 27.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.28/2012 “Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai”” pieņemšanu.

11.§

Par saistošo noteikumu Nr.31/2013 “Grozījumi 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.21/2010 “Zemes darbu izpildes kārtība Ogres novada teritorijā”” pieņemšanu.

12.§

Par saistošo noteikumu Nr.32/2013 “Grozījumi 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.23/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”” pieņemšanu.

13. §

Par saistošo noteikumu Nr.33/2013 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.17/2011 ”Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā”” pieņemšanu.

14. §

Par saistošo noteikumu Nr.34/2013 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2012 ”Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ogres upē”” pieņemšanu.

15. §

Par neapdzīvojamo telpu nomu VPII „Strautiņš” Lapu ielā 9, Ogrē.

16.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. K. uz zemes vienību „Kalna Nīgales” Krapes pag., Ogres nov.

17.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. S. uz zemes vienībām „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

18.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.S. uz zemes vienību „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

19.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. B. uz zemes vienību „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

20.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. R. uz zemes vienībām „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

21.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. K. uz zemes vienību „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. I. uz zemes vienībām „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

23.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. P. uz zemes vienību „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. K. uz zemes vienību „Dālderi”, Krapes pag., Ogres nov.

25.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. P.  uz zemes vienību „Lekši”, Krapes pag., Ogres nov.

26.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu B. C. uz zemes vienībām „Dzintari", Krapes pag., Ogres nov.

27.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu N. Z. uz zemes vienību „Lakstīgalas”, Krapes pag., Ogres nov.

28.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. D. uz zemes vienību „Bajāri”, Krapes pag., Ogres nov.

29.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. S. uz zemes vienībām „Modernieki”, Krapes pag., Ogres nov.

30.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. B. uz zemes vienību „Cerības”, Krapes pag., Ogres nov.

31.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. D. uz zemes vienību „Cerības”, Krapes pag., Ogres nov.

32.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. K. uz zemes vienību „Cerības”, Krapes pag., Ogres nov.

33.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. M. uz zemes vienību „Rūtas”, Krapes pag., Ogres nov.

34.§

Par zemesgabala „Dārziņi”, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu S. B.

35.§

Par zemes vienības „Jaunrīti” Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.P.

36.§

Par zemes vienības „Jaunrīti” Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. I.

37.§

Par zemes vienības „Jaunrīti” Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.L.

38.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu B. K.

39.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoostā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

40. §

Par PA Mālkalne 2012./2013. gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu Nr.35/2013 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2014./2015. gada apkures sezonai” pieņemšanu.

41.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas maksas apstiprināšanu.

42.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” siltumenerģijas maksas un karstā ūdens sagatavošanas apstiprināšanu.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes siltumenerģijas maksas 2013./2014. gada apkures sezonai apstiprināšanu.

44.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes dzeramā ūdens maksas un notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas maksas apstiprināšanu.

45.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes dzeramā ūdens maksas un notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas maksas apstiprināšanu.

46.§

Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Tālrīti”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz.7480-005-0405.

47.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2013. gada 21. februāra lēmumā “Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0449, Ogres pilsētā, Ogres novadā” un detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā.

48.§.

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

49.§.

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480-006-0115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

50.§

Par saistošo noteikumu Nr.36/2013 „Grozījumi 22.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.21/2011 „Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība Ogres novada maznodrošinātajiem studentiem”” pieņemšanu.

51.§

Par saistošo noteikumu Nr.37/2013 „Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.10/2012 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

52.§

Par saistošo noteikumu Nr.38/2013 „Grozījumi 25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr.32/2010 „Ogres novada pašvaldības nodevas”” pieņemšanu.

53.§

Par saistošo noteikumu Nr.39/2013 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.17/2010 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu.

54.§

Par saistošo noteikumu Nr.40/2013 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 “Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

55.§

Par bērnu ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs „Zelta sietiņš”, „Strautiņš”, „Cīrulītis”, „Saulīte”, „Sprīdītis”, „Dzīpariņš un „Riekstiņš”.

56.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “Akvedukts”.

57.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības Zvaigžņu iela 1000, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu.

58.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā dzīvokļa īpašuma „Dimanti”-23, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., maiņu pret Ogres novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Dimanti”-8, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

59.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektam „Outdoor Learning 4 All” („Āra apmācības visiem”).

60.§

Par finansējuma piešķiršanu rododendru šķirnes reģistrēšanai ar Ogres vārdu.

61. §

Par saistošo noteikumu Nr.41/2013 „Grozījumi 17.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25/2010 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”” pieņemšanu.

62. §

Par saistošo noteikumu Nr.42/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.25/2009 „Par sociālās aprūpes mājās saņemšanas kārtību Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

63. §

Par saistošo noteikumu Nr.43/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.25/2011 „Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”” pieņemšanu.

64§.

Par saistošo noteikumu Nr.44/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” pieņemšanu.

65.§

Par saistošo noteikumu Nr.45/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

66.§

Par saistošo noteikumu Nr.46/2013 „Grozījumi 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27/2011 „Par kompensācijām vecākiem (aizbildņiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar vietām Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” pieņemšanu.

67.§

Par saistošo noteikumu Nr.47/2013 „Grozījumi 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.13/2010 „Ogres novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”” pieņemšanu un izmaiņām Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.

68.§

Par saistošo noteikumu Nr.48/2013 „Grozījumi 30.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.26/2012 „Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ogres novadā”” pieņemšanu.

69.§

Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā „Madliena”.

70.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu.

71.§

Par J.P. izslēgšanu no Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas reģistra.

72.§

Par Taurupes bāriņtiesas darbību.

73.§

Par līdzfinansējumu un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ogresgalieši”.

74.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības Tīnūžu iela 1000, Ogre, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu.

75.§

Par saistošo noteikumu Nr.49/2013 „Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” pieņemšanu.

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.50/2013 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.51/2013 „Grozījumi 22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.29/2011 „Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Pašvaldības aģentūras „Rosme” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014.gada apkures sezonai” pieņemšanu.

4.§

Par 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.23/2013 „Grozījumi 21.10.2010. Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37/2010 „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras” nolikums”” precizēšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības apvienotās Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes izveidošanu.

6.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizēšanu.

7.§

Par darba dienas pārcelšanu.

8.§

Par Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības komisijas likvidāciju.

9.§

Par Attīstības komisijas izveidi.

10.§

SIA „NB” iesnieguma izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Skolas ielā 4, Ogrē izskatīšana.

11.§

Par zemes vienības Piekalnes ielā 17, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu V. Z.-S.

12.§

Par zemes vienības Jumpravas iela 34, Ogre, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai un iznomāšanu L. T.

13. §

Par L.R. iesnieguma noraidīšanu.

14. §

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas daļā Ogresgala pag., Ogres nov.

15. §

Par zemes vienības „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par zemes vienību „Mazie Purgaiļi”, Madlienas pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

17.§

Par zemes vienības „Rozas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

18.§

Par koksnes biomasas koģenerācijas stacijas Madlienas pagasta nekustamajā īpašumā „Jaunlauki”, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0143, būvniecības ieceri.

19.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. S. uz zemes vienībām „Sarmas”, Meņģeles pag., Ogres nov.

20.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. P. uz zemes vienībām „Teikas”, Meņģeles pag., Ogres nov.

21.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E.P. uz zemes vienībām „Jaunāmuiža”, Meņģeles pag., Ogres nov.

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R. L. uz zemes vienību „Dālderi 2-7”, Krapes pag., Ogres nov.

23.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. R. uz zemes vienību „Ausmiņas”, Krapes pag., Ogres nov.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. Z. uz zemes vienību „Liepu Krogs”, Krapes pag., Ogres nov.

25.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. T.

26.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. A.

27.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu B. S.

28.§

Par zemes vienības „Juglaslīči”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu L. P.

29.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0250 piekritību Ogres novada pašvaldībai.

30.§

Par zemes vienības Ogresgala pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu V. T.

31.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 26.09.2013. lēmumā “Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai” (sēdes protokols Nr.15, 10.§).

32.§

Par kredīta ņemšanu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis”” realizācijai.

33.§

Par SIA „Ķilupe” 2012. gada peļņas novirzīšanu.

34.§

Par SIA „Ogres Svēte” 2012. gada peļņas novirzīšanu.

35.§

Par SIA „Ogres interneta centrs” 2012. gada peļņas novirzīšanu.

36.§

Par SIA „Ogres televīzija” 2012. gada peļņas novirzīšanu.

37.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju.

39.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2013. gada plānā.

40. §

Par pamatlīdzekļu nodošanu PA „Mālkalne”.

41.§

Par dzīvojamo māju, kurās visi dzīvokļi privatizēti, izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” bilances.

42.§

Par Ogres novada pašvaldības piederošās automašīnas VAZ-21214 norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

44.§

Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja amatu un amatalgu likmju sarakstā.

45.§

Par kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) iegūšanu pašvaldības īpašumā, tās izmantošanas mērķa noteikšanu un atļauju atsavināt iegūto kustamo mantu.

46.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2012. gada publisku pārskatu.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 34, Ogrē, Ogres nov.

48.§.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov.

49.§.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov.

50.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” elektriķim.

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Kastaņi", Madlienas pag., Ogres nov.

52.§

Par saistošo noteikumu Nr.53/2013 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

53.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prosp. 30, Ogrē, Ogres nov.

54.§

Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora Pētera Špakovska atbrīvošanu no ieņemamā amata.

55.§

Par Jāņa Latiša iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

56.§

Par Pētera Špakovska iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā.

 

 

   

1.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014. gada janvārī.

2.§

Par saistošo noteikumu grozījumiem.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.60/2013 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2014.gadā cenrādis” pieņemšanu.

4.§

Par grozījumu izdarīšanu Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikumā.

5.§

Par Ievas Tumanas atbrīvošanu no Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” direktores amata.

6.§

Par Ogres novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmuma „Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu.

7.§

Par Ogres novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2013.-2020. gadam.

8.§

Par izmaiņām Ogres novada Attīstības komisijas sastāvā.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 21.02.2013. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisiju”.

10.§

Par telpu Brīvības ielā 33 un Brīvības ielā 44, Ogrē, nomas maksas izcenojumiem.

11.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis” Meža prospektā 8, Ogrē.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres invalīdu biedrībai un sadarbības līguma noslēgšanu.

13. §

Par zemes vienības Jaunā gatve 82, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu F.L.

14. §

Par zemes vienības „Pagasta ceļi”, Ķeipenes pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7456 006 0685) sadali un daļas piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15. §

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ķeipenes pag., Ogres nov.

16.§

Par zemes vienību „Vītoli”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

17.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu T. M. uz zemes vienību „Kalna Cīruļi”, Madlienas pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

18.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. S. uz zemes vienību „Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov.

19.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. S. uz zemes vienību „Jaunvērītes”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 005 0164).

20.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. M. uz zemes vienību „Krēsliņi”, Madlienas pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7468 002 0021).

21.§

Par zemes vienības „Juglaslīču mazdārziņi”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu L. P.

22.§

Par zemes vienības pie „Eglāju fermas”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A. K.

23.§

Par Attīrīšanas stacijas ēkas, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov. iznomāšanu.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu N. E. uz zemes vienības Lazdu gatvē 6, Ogrē, Ogres nov., daļu.

25.§

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Meņģeles pag., Ogres nov.

26.§

Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses maiņu.

27.§

Par grozījumiem 24.10.2013. domes lēmumā "Par Ogres novada Ogresgala pagasta pārvaldes reorganizāciju" (protokols Nr.17; 1.§).

28.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā.

29.§

Par siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamās mantas nodošanu SIA “MS siltums” bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā.

30.§

Par kredīta ņemšanu pirmsskolas izglītības iestāžu Energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem.

31.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisijas sastāvā.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes un Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstos.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes  amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

34.§

Par Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

35.§

Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

37.§

Par saistošo noteikumu Nr.61/2013 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 “Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

38.§

Par Ogres 1.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

39.§

Par Suntažu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

40. §

Par grozījumiem sadarbības līgumā ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām izglītības, sporta un kultūras jomā.

41.§

Par materiālu atbalstu Daugavas Vanagu Ogres nodaļas biedriem.

42.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu VPII „Taurenītis” skolotāja palīdzei T. P.

43.§

Par papildus istabas piešķiršanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei.

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.

45.§

Par J. B. iesnieguma izskatīšanu par dzīvokļu komisijas 10.10.2013. lēmuma apstrīdēšanu.

46.§

Par Ogres novada sociālā dienesta 22.10.2013. lēmuma Nr.4-10/165 „Par aprūpes mājās pakalpojumu A. M.” apstrīdēšanu.

47.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Meža prospektā 9 Ogrē, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas neredzīgo biedrībai.

48.§.

Par Ogres bāriņtiesas un Ogresgala bāriņtiesas reorganizāciju.

49.§.

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” direktora amatalgu.

50.§

Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktora amatalgu.

51.§

Par Ogres novada sociālā dienesta vadītāja amatalgu.

52.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora amatalgu.

53.§

Par Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un amatalgu.

54.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ogres Televīzija” kapitāla daļu pārdošanu.

55.§

Par kredīta ņemšanu.

56.§

Par Ogres 1.vidusskolas amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

57.§

Par detālplānojuma un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kalna prospektā 2A, Ogres pilsētā, Ogres novadā, zemes vienībai ar kad.apz.7401-001-0671.

58.§

Par atlīdzības apstiprināšanu zemes vienībām Doles iela 3, Doles iela 3A, Doles iela 3C, Doles iela 2C, Ogre, Ogres nov.

59.§

Par 21.11.2013. saistošo noteikumu Nr.50/2013 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” un 21.11.2013. saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Pašvaldības aģentūras „Rosme” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai” precizēšanu.