1.§

Par grozījumiem avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas sastāvā.

2.§

Par Ogres novada domes 25.10.2007. lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.100 “Detālplānojums zemesgabalam Kalna alejā 2 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu” grozīšanu.

3.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. P. uz zemes vienību „Modernieki 1”, Krapes pag., Ogres nov.

4.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. K. uz zemes vienību „EGIDA”, Krapes pag., Ogres nov.

5.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. G. uz zemes vienību „Vēveri”, Krapes pag., Ogres nov.

6.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. S. uz zemes vienību „Jumti 2”, Krapes pag., Ogres nov.

7.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. C. uz zemes vienību „Dālderi 1 -25”, Krapes pag., Ogres nov. un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

8.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Otrās mājas”.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pašvaldības pie Atmodām”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu E. Ā.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J.L.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.M.

13. §

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Taurupes pagastā.

14. §

Par zemes vienības „Centrālās apkures katlumāja”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību pašvaldībai un īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

15. §

Par zemes vienības „Juglaslīči”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. Ž.

16.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” un pašvaldības aģentūras „Rosme” reorganizāciju.

17.§

Par nedzīvojamās telpas nomu Lauberes pagasta pārvaldes ēkā „Ozolmuiža”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov.

18.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

19.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

20.§

Par sociālā dzīvokļa Bērzu alejā 8A, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu I. M.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 19.12.2013. lēmumā „Par papildus istabas piešķiršanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei” (protokols Nr.19; 43.§).

22.§

Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu.

23.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu

24.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” pieņemšanu.

25.§

Par Ogres Basketbola skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

26.§

Par Vijas Plūmes iekļaušanu Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

27.§

Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

28.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā G. B.

29.§

Par Vinetas Āboltiņas atbrīvošanu no Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

30.§

Par amata – Lauberes pamatskolas direktors – likvidāciju un Jutas Krastiņas atbrīvošanu no Lauberes pamatskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

31.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, „Ķieģeļceplis 7”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

32.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Suntažu vidusskolas skolotājai.

33.§

Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

34.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ogres Televīzija” kapitāla daļu pārdošanu.

36.§

Par saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2010 „Ogres novada pašvaldības nodevas”” pieņemšanu.

37.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, Ogres novada pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

39.§

Par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldība aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

40. §

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

41.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

42.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un iestāžu amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

44.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes personāla, Taurupes pamatskolas un Taurupes bāriņtiesas amata un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

45.§

Par saistošo noteikumu Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

46.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” budžeta 2014. gadam apstiprināšanu.

 

   

1.§

800x600

 Par līdzfinansējumu Ogres sākumskolas projektam „Vides izglītības dienas nometne „3D-Domājošs dabas draugs””.

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

   

1.§

Par lokālplānojuma Ogresgala ciema daļā, bijušās d/s „Ogre” teritorijā, Ogresgala pag., Ogres nov., redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

2.§

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

3.§

Par lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mazkārkliņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, grozīšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikuma apstiprināšanu.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2010 „Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

6.§

Par zemes vienības Brīvības iela 12A, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par zemes vienības „Ranka” 129, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu I. A.

8.§

Par telpu nomas maksas izcenojumiem Ogres Valsts ģimnāzijā.

9.§

Par grozījumiem Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” nolikumā.

10.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāja Normunda Ševela atbrīvošanu no amata.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. A.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Skalavas kalns”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Attīrīšanas būves”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 ,,Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47/2010 ,,Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Rosme” nolikums”” pieņemšanu.

17.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0540.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.

19.§

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju.

20.§

Par SIA „MS siltums” iepirkuma komisijas izveidošanu.

21.§

Par centralizēto iepirkumu komisiju izveidošanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2013. gada pārskatu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2014. gada plānu.

24.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2012 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

25.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

26.§

Par deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

31.§

Par projekta „Ogres Centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības teritorijas plānojuma laika posma 2007. gads - 2012. gads norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites 2013. gadā.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu aktualitāti zaudējušo projektu norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites 2013. gadā.

34.§

Par titula GADA OGRĒNIETIS 2013 piešķiršanu.

35.§

Par saistošo noteikumu Nr.11/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.25/2010 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”” pieņemšanu.

36.§

Par saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr.26/2012 „Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ogres novadā”” pieņemšanu.

37.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” pieņemšanu.

38.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

39.§

Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadā.

40.§

Par „Ogres novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2014. - 2017. gadam” apstiprināšanu galīgajā redakcijā.

41.§

Par grozījumu pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 nolikumā.

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

45.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai „Kadiķi”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

 

 

   

1.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada maijā.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.14/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.21/2012 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

3.§

Par iekšējā audita rezultātiem Meņģeles pagasta pārvaldē.

4.§

Par nekustama īpašuma - zemes gabala d/s „Kooperators” Nr.67, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu.

5.§

Par nekustamā īpašuma Zilokalnu pr.5A, Ogre, Ogres nov., 1325/3848 domājamo daļu atsavināšanu.

6.§

Par zemes vienības „Ranka” 99, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu A.J.

7.§

Par 01.04.2004. zemes nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Lazdukalni 2000”.

8.§

Par nedzīvojamo telpu „Kalnāji”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu.

9.§

Par zemes vienību Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. L.

11.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu T. C.

12.§

Par zemes vienības Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Pagasta māja” un „Pašvaldība”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu A. D.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu G. P.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. D.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu A. L.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. A.

18.§

Par automašīnas Toyota Avensis, valsts reģ.numurs HV8891 nodošanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram lietošanā.

19.§

Par darba dienas pārcelšanu.

20.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.

21.§

SIA „Joker.Ltd” iesnieguma izsniegt atļauju sporta totalizatora likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Mālkalnes prosp.3, Ogrē, izskatīšana.

22.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

23.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Turkalnes ielā 27-2, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē.

24.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes amatu un amatalgu likmju sarakstā.

25.§

Par deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.

26.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Forsteri” komandai dalībai suņu pajūgu sacensībās.

27.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres Sporta centra trenerei Ivetai Holcmanei dalībai orientēšanās sacensībās.

28.§

Par Eiropas U16 basketbola čempionāta sarīkošanu Ogrē 20. - 30.08.2014.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”.

31.§

Par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma Grīvas pr.4B, Ogre, Ogres nov. pirmpirkuma tiesības.

32.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2014.gada vasaras periodā.

33.§

Par dzīvojamās mājas „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

34.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, ,,Atvaros”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

35.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D. Š.

36.§

Par dzīvokļa Rīgas ielā 16-3, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu V. S. un V. S. izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.

38.§

Par L. H. iesnieguma par dzīvojamās platības piešķiršanu izskatīšanu.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

40.§

Par kurināmā krājumu nodošanu SIA „MS siltums".

41.§

Par 2014.gada 20.februāra pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” precizēšanu.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņa pagarinājumu un aktualizēšanas termiņa pagarinājumu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu.

3.§

Par iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” pārvalda Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, neapdzīvojamās ēkas un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā” pieņemšanu.

4.§

Par atļauju SIA “Material Treatment” veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un uzglabāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Mežmalas 17”, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par zemes vienības „Praličs”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. L.

11.§

Par zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. Z.

12.§

Par 2012. gada 27. septembra lēmuma ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. B. uz zemes vienību ,,Sīpoli” Suntažu pag., Ogres nov.” atcelšanu.

13.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kucēni” Ogres novada Suntažu pagastā.

14.§

Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”.

15.§

Par sadarbības līguma slēgšanu starp Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadu pašvaldībām.

16.§

Par telpu Brīvības ielā 50, Ogrē iznomāšanu a/s „Sadales tīkls”.

17.§

Par nekustamā īpašuma Zilokalnu pr.5A, Ogre, Ogres nov., 1325/3848 domājamo daļu cenas apstiprināšanu.

18.§

Par kredīta ņemšanu Ogres novada pašvaldības projektiem.

19.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

20.§

Par projekta „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” apstiprināšanu.

21.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres tenisa kluba sportistam Jurģim Pastoram dalībai tenisa sacensībās.

22.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sportistei Lindai Ķirķei dalībai golfa sacensībās.

23.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotājam Ralfam Vjateram dalībai sacensībās.

24.§

Par finansu atbalstu 2014.gada Nāciju Motokrosa rīkošanai moto centrā “Zelta Zirgs”.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 20.02.2014. lēmumā “Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadā”.

26.§

Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem.

27.§

Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā.

28.§

Par Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

29.§

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Upes prospektā 7 – 7, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

30.§

Par dalību atklātā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.

31.§

Par dalību atklātā Erasmus+ programmas KA3 projektu konkursā “Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti”.

32.§

Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.

33.§

Par atļaujas izsniegšanu Ogres novada sporta centram slēgtā tipa 2.kategorijas šautuves Jaunogres prospektā 2, Ogrē, darbībai.

34.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 38, Ogrē, Ogres nov.

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 38, Ogrē, Ogres nov.

36.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L. M.

37.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājai D.B.

38.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā.

 

 

   

1.§

Par izmaiņām Tautsaimniecības komitejas sastāvā.

2.§

Par izmaiņām Ogres administratīvās komisijas sastāvā.

3.§

Par izmaiņām Ogres pilsētas zemes komisijas sastāvā.

4.§

Par izmaiņām Ogres novada Attīstības komisijas sastāvā.

5.§

Par izmaiņām avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas sastāvā.

6.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas sastāvā.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumu un komisijas sastāvu.

8.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

9.§

Par izmaiņām Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāvā.

10.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisijas sastāvā.

11.§

Par izmaiņām Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas sastāvā.

12.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

13.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.

14.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.

15.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības apbalvojumu konsultatīvās komisijas sastāvā.

16.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē deleģēto Ogres novada pašvaldības pārstāvju apstiprināšanu.

17.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA „Akvedukts”.

 

   

1.§

Par Ogres novada Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes reorganizāciju.

2.§

Par grozījumiem 21.11.2013. domes lēmumā „Par Ogres novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēšanu” (protokols Nr.18, 6.§).

3.§

Par Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē, Ogres novadā, būvniecības ieceres apstiprināšanu.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.17/2014 „Grozījumi 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr.60/2013 Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2014. gadā cenrādis”” pieņemšanu.

5.§

Par lokālplānojuma Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18/2014 „Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā lokālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.

6.§

Par atļauju SIA „ZAAO Systems” pieņemt un īslaicīgi uzglabāt bīstamos un nebīstamos atkritumus.

7.§

Par SIA „Rutare” iesnieguma par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas izskatīšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zvaigznes”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.S.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Krustiņi”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu L. Š.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu J. Z.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par nedzīvojamo telpu „Kurmis”, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., nomu.

15.§

Par valstij piekrītošu zemes vienību Ogres novada Ķeipenes pagastā sadalīšanu.

16.§

Par dzīvojamās mājas „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu.

17.§

Par kredīta ņemšanu Ogres novada pašvaldības projektam.

18.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

19.§

Par saistošo noteikumu Nr.19/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

20.§

Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā un nolikumā.

21.§

Par maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2014.gada vasaras mēnešos.

22.§

Par Madlienas bāriņtiesas darbību.

23.§

Par S. Z. piederoša dzīvokļa īpašuma „Kaupiņi 2”-1, Ogresgala pag., Ogres nov., dāvinājuma pieņemšanu.

24.§

Par vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas remontam piešķiršanu J. B.

25.§

Par papildus telpu piešķiršanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei.

26.§

Par A. D. iesnieguma par pabalsta piešķiršanu izskatīšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā”.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Elektromobiļu iegāde Ogres novada vidi saudzējošai infrastruktūrai”.

29.§

Par dalības maksas apstiprināšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra vasaras dienas nometnē.

30.§

Par zemes vienības „Ogres Zilie kalni, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu biedrībai „Ogres dienesta un sporta suņu biedrība”.

31.§

Par automašīnas Toyota Camry, valsts reģ.numurs EK 3730 nodošanu lietošanā domes priekšsēdētājam.

 

   

1.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada jūlijā un augustā.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.20/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 „Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Ogres pilsētas privāto dzīvojamo māju pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem” pieņemšanu.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.22/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2013.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2013 „Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”.

5.§

Par pilnvarojumu saskaņot Ogres HES ūdens objekta - ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

6.§

Par dendroloģiskā parka „Lazdukalni” pārdēvēšanu.

7.§

Par piedalīšanos biedrības „Latvijas zaļo ceļu asociācija” dibināšanā.

8.§

Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2014” organizēšanu.

9.§

Par konkursa „Sakoptākais namīpašums 2014” organizēšanu.

10.§

Par zemes vienības Kalēju iela 10A, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu R. P.

11.§

Par zemes vienības „Ranka” 52, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu I. B.

12.§

Par ūdenstilpnes (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0409 daļas) iznomāšanu SIA „T&MK”.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par Gunta Graudiņa iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāja amatā.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2014 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā” apstiprināšanu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dālderi 1-25”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu S.Š.

17.§

Par zemes vienības „Centrs”, Taurupes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA  “TeleTower”.

18.§

Par zemes vienību Taurupes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

19.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P. B. uz zemes vienību „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov..

20.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu K. O. uz zemes vienību „Jaunsīļi”, Taurupes pag., Ogres nov..

21.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību„ NBK” uz zemes vienību „Gobas”, Taurupes pag., Ogres nov..

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu K. M. uz zemes vienību „Jaunpurviņi”, Taurupes pag., Ogres nov..

23.§

Par pašvaldības ūdenstorņa daļas iznomāšanu SIA “Bite Latvija” mobilo antenu un sakaru aparatūras izvietošanai Ķeipenes pagastā Ogres novadā.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.P. uz zemes vienībām „Susuri”, Ķeipenes pag., Ogres nov.

25.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. M. uz zemes vienību „Jaunbrūnas” Ķeipenes pag., Ogres nov.

26.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. A. uz zemes vienību „Jānīši” Ķeipenes pag., Ogres nov.

27.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. B. uz zemes vienību „Baiki” Ķeipenes pag., Ogres nov.

28.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. J. uz zemes vienību „Gravas” Ķeipenes pag., Ogres nov.

29.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. F. uz zemes vienību „Čiekuri” Ķeipenes pag., Ogres nov.

30.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. Ž. uz zemes vienību „Vatrānes pils” Ķeipenes pag., Ogres nov.

31.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. S. uz zemes vienību „Dravnieki” Ķeipenes pag., Ogres nov.

32.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. T. uz zemes vienību „Emmas” Ķeipenes pag., Ogres nov.

33.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. K. uz zemes vienību „Stiebri” Ķeipenes pag., Ogres nov.

34.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. G. uz zemes vienību „Ievziedi” Ķeipenes pag., Ogres nov.

35.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. S. uz zemes vienību „Akācijas” Ķeipenes pag., Ogres nov.

36.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Jehvi (Igaunijā).

37.§

Par Artūra Manguļa neizmantotā atvaļinājuma pārcelšanu.

38.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egila Helmaņa amatu savienošanu.

39.§

Par grozījumiem domes 20.08.2009. lēmumā "Par Ogres būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sastāva apstiprināšanu".

40.§

Par Ogres novada 2013.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2013.gada bilances apstiprināšanu.

41.§

Par Valsts kases kredītu procentu likmes samazināšanu.

42.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

43.§

Par finansiālu atbalstu Ogres sportistiem dalībai Pasaules Junioru čempionātā frisbijā.

44.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

45.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 22.05.2014. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā””.

46.§

Par saistošo noteikumu Nr.24/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2010 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Dziednīca” nolikums”” pieņemšanu.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

48.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 04.06.2009. nolikumā „Par maksas atlaidēm Ogres novada pašvaldības sporta bāzēs”

49.§

Par dalības maksas apstiprināšanu Ogresgala pamatskolas vasaras dienas nometnē.

50.§

Par grozījumiem Ogres mūzikas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā.

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.

52.§

Par Dzintara Žvīgura iecelšanu Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

53.§

Par grozījumu 09.06.2014. Ogres novada domes lēmumā „Par Daugavas upes daļas nodošanu Ogres novada pašvaldības valdījumā”.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

2.§

Par sadarbības līguma slēgšanu tūrisma attīstības jomā ar Baldones, Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu novadu pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi.

3.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mazkārkliņi” Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

4.§

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” papildināšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Brīvības ielā 95A, Ogre, Ogres nov.

7.§

Par zemes vienības Pureņu iela, Ogre, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kārkluziedi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J.L.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 19.12.2013. lēmumā ,,Par siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešamās mantas nodošanu SIA ,,MS siltums” bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Mieriņu zeme” Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu T. K.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J. V.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Lejaskorniešu pļava”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu I. S.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Pie Liepkalniem”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J. P.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I.A.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu R.J.

16.§

Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem un piekritību pašvaldībai Krapes pag., Ogres nov.

17.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

18.§

Par SIA „JD Īpašumi” apstrīdēšanas iesniegumu.

19.§

Par ūdenstilpju zemes vienību daļās Ogres novada Meņģeles pagastā nodošanu apsaimniekošanai Meņģeles makšķernieku biedrībai.

20.§

Par sadarbības līgumu starp Ogres novada pašvaldību un a/s „Latvijas valsts meži”.

21.§

Par iekšējo noteikumu „Grozījumi 2014.gada 17.aprīļa iekšējos noteikumos „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” pārvalda Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, neapdzīvojamās ēkas un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā” pieņemšanu.

22.§

Par darba līguma nepagarināšanu ar pašvaldības aģentūras “Rosme” direktoru Valdi Ancānu.

23.§

Par saistošo noteikumu Nr.25/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

24.§

Par debetkartes piešķiršanu lietošanā domes priekšsēdētājam.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2013.gada darbības rezultātu novērtēšanu.

29.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 20.03.2014. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”” (protokols Nr.6; 30.§).

31.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „Domā! Radi! Dari!” projektam „Zaļi, viedi, veseli Ogres Zilajos kalnos”.

32.§

Par lēmuma „Par projekta „Ogres Centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” atcelšanu.

33.§

Par Guntas Zvaigznes atbrīvošanu no Ogres novada bērnunama „Laubere” direktores amata.

34.§

Par grozījumu Ogres Basketbola skolas nolikumā.

35.§

Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 „Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā saņemšanas kārtība Ogres novadā” pieņemšanu.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrībā „Ogres basketbola klubs”.

37.§

Par telpu nomas un ēdināšanas maksu Suntažu vidusskolā nometnes organizēšanai.

38.§

Par dzīvojamās platības Upes prospektā 5-4 Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu.

39.§

Par Ogres novada Suntažu bāriņtiesas darbību.

40.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā K. V.

41.§

Par materiālo palīdzību I. Z. un K. I.

42.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA „BVL Ogre” kultūras (atpūtas) pasākumu organizēšanā Ogres estrādē.

43.§

Par Aldas Karasevas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

44.§

Par Kristīnes Purviņas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora amatā.

45.§

Par kredīta ņemšanu.

46.§

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Smilšu kalns”.

 

 

   

1.§

Par kredītu ņemšanu.

2.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa izvirzīšanu par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekli.

3.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 34, Ogrē, Ogres nov.

 

 

   

1.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada septembrī.

2.§

Par iekšējā audita rezultātiem iepirkumu jomā Ogres novada pašvaldības administrācijā.

3.§

Par komisijas izveidi funkcionālā audita piedāvājumu izvērtēšanai par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas un aģentūras „Dziednīca” un pašvaldības aģentūras „Mālkalne” reorganizāciju.

4.§

Par pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2013./2014. gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu Nr.27/2014 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2015./2016. gada apkures sezonai” pieņemšanu.

5.§

Par O. O. iesnieguma par morālā kaitējuma atlīdzību izskatīšanu.

6.§

Par grozījumu izdarīšanu 22.02.2014. Ogres novada domes lēmumā „Par Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē, Ogres novadā būvniecības ieceres apstiprināšanu”.

7.§

Par zemes vienības Stirnu ielā 14, Ogrē, Ogres nov. sadali un Lībieškalna ielas posma izveidi Ogrē, Ogres nov.

8.§

Par ielu nosaukumu piešķiršanu Ogresgala ciema daļas bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

9.§

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 25.08.2011. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības „Lašupes” teritorijā” (sēdes protokols Nr.11; 7.§).

11.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.03.2010. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz starpgabaliem Ogresgala pagastā dārzkopības sabiedrībās „Kooperators”, „Ranka”, „Mežvidi”, „Pauļuki”, „Druviņas”” (sēdes protokols Nr.3; 10.§).

12.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.07.2013. lēmumā „Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai” (sēdes protokols Nr.11; 12.§).

13.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 18.07.2013. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. K. uz zemes vienību „Neteiči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” (sēdes protokols Nr.11; 13.§).

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 21.02.2013. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām Ogresgala pag., Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.2; 12.§).

15.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām Ogres novada Ogresgala pagastā.

16.§

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Lauberes pagastā.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Stārķi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu R. K. un T. P.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

19.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Madlienas pag., Ogres nov.

20.§

Par zemes vienības „Vecaustrumi”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

21.§

Par zemes vienību „Centra kūtiņas”, „Virbaļi”, „Pašv.zirgu kūts”, „Lejēni”, „Griķi”, „Nākotnes 1”, „Šķiedras”, „Smilgas”, „Vejkalns” un „Jaunliepiņas”, Madlienas pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Upespils”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.R.

24.§

Par zemes vienības Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

25.§

Par zemes vienības Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

26.§

Par zemes vienības Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

27.§

Par zemes vienības Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

28.§

Par grozījumu 20.02.2014. Ogres novada domes lēmumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”.

29.§

Par grozījumiem 24.05.2012. lēmuma „Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ogres pilsētā”.

30.§

Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Latvijas Bridža federācija” Ogres kultūras centrā.

31.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola”.

32.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Meža prospekts 13, Ogre, Ogres nov., daļas un nekustamā īpašuma Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

33.§

Par Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu komitejas likvidāciju.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas likvidāciju.

35.§

Par telpu nomu maksas izcenojumiem Ogres mūzikas skolā.

36.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

38.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā.

39.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.

40.§

Par SIA „BRIG” iesnieguma par līdzfinansējumu Raimonda Ozola koncertam izskatīšanu.

41.§

Par saistošo noteikumu Nr.26/2014 ”Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā saņemšanas kārtība Ogres novadā” precizēšanu.

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.

44.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12, „Ķieģeļceplis 7”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

45.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L. P.

46.§

Par servitūta līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

47.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Tīnūžu ielā 16, Ogrē un dzīvokļa īpašuma Nr.23, “Cerības”, Ogresgala pag., Ogres nov. pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

48.§

Par maksas atlaidēm peldēšanas klubam „Ogre” p/a „Dziednīca” peldbaseinā.

49.§

Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Suntažu bāriņtiesas un Taurupes bāriņtiesas un bāriņtiesu locekļu darbības (pilnvarojuma) termiņa pagarināšanu.

50.§

Par Edgara Viņķa iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktora amatā.

51.§

Par Mārtiņa Lejas iecelšanu Ogres novada pašvaldības bērnu nama „Laubere” direktora amatā.

 

 

   

1.§

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstules izskatīšanu (par Ogres novada pašvaldības amatpersonu rīcības tiesiskumu un atbildību).

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.28/2014 „Grozījumi 2013.gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr.10/2013 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” pieņemšanu.

3.§

Par domes 2014.gada 16.jūnija lēmuma "Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 "Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Ogres pilsētas privāto dzīvojamo māju pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem" pieņemšanu" atcelšanu.

4.§

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi.

5.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 2013.gada publisko pārskatu.

6.§

Par līguma noslēgšanu par gāzesvada izbūvi Zvaigžņu ielā, Ogrē, Ogres nov.

7.§

Par zemes vienības „Urga” 153, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu M. J.

8.§

Par zemes vienības „Ranka” 13, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību un iznomāšanu A. L.

9.§

Par nekustamo īpašumu daļu iznomāšanu SIA “LMT”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes dzeramā ūdens un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas maksas apstiprināšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

12.§

Par zemes vienības „Vītnes”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

13.§

Par zemes vienības „Jaunkļaviņas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

14.§

Par zemes vienības „Pīpenes”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15.§

Par zemes vienību, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu R. I.

17.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām “Gobas”, “Čapatas”, “Cepļi”, “Taukātnes”, “Nomales” un “Putniņi”, Taurupes pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai.

18.§

Par zemes vienību “Apsēni”, “Stiķenes”, “Kalna Āderes”, “Mežsarga”, “Zemdegas”, “Bajāri”, “Pūces”, “Lauciņi” un “Liepiņas”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par zemes vienības „Štāls”, Taurupes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

20.§

Par zemes vienības Taurupes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienību „Vārnas purvs” un „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

22.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

23.§

Par finansu atbalstu Raimondam Mikusam Vītoliņam dalībai hokeja turnīrā „Bauer Euro Hockey Invite”.

24.§

Par finansu atbalstu Raimondam Liepiņam dalībai Pasaules armvrestlinga čempionātā.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.

26.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 28.08.2014. lēmumā (protokols Nr.17; 40.§) “Par SIA „BRIG” iesnieguma par līdzfinansējumu Raimonda Ozola koncertam izskatīšana”.

27.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Tīnūžu ielā 16, Ogrē pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

28.§

Par izmaiņām Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāvā.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra noteikumos „Noteikumi par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu”.

30.§

Par Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, Ogres novada Suntažu bāriņtiesas un Ogres novada Taurupes bāriņtiesas  reorganizāciju.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” vadītājas Ērikas Zirnes atbrīvošanu no amata.

32.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

33.§

Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētā profesionālās ievirzes izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Akordeonu spēle” IV mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursa nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu.

34.§

Par sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

35.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra skolotājai.

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.

37.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ”Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

38.§

Par pabalstu aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

 

 

   

1.§

Par komiteju un domes sēžu datumu izmaiņām 2014. gada novembrī, 2015. gada janvārī un aprīlī.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.29/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu.

3.§

Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Galotnes”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

4.§

Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par zemes vienības „Zemgaļi 1”, Madlienas pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

7.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Stiebriņi 1”, Meņģeles pag., Ogres nov., un zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai.

8.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Straumes”, Meņģeles pag., Ogres nov..

9.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes Ķeipenes Tautas nama maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

10.§

Par darba dienas pārcelšanu.

11.§

Par servitūta līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

12.§

Par saistošo noteikumu Nr.30/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

13.§

Par nekustamā īpašuma „d/s Ogre dārzs Nr.260”, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Kalēju iela 10A, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

15.§

Par nekustama īpašuma - dzīvokļa Upes prospektā 7, Ogrē, Ogres nov., izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

16.§

Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2014” uzvarētāju apbalvošanu.

17.§

Par atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekles amata.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu.

19.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 22.04.2010. nolikumā “Nolikums par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir naudas balvas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās".

20.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.

21.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

24.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Ilgai Rēdmanei.

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” bezatlīdzības lietošanā.

26.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesu.

27.§

Par grozījumiem 25.09.2014. Ogres novada domes lēmumā „Par zemes vienības „Ranka” 13, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību un iznomāšanu”.

 

 

   

1.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Pēterim Aulmanim.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 26.09.2014. lēmumā (protokols Nr.20; 1.§) „Par Ogres novada pašvaldības aģentūru „Mālkalne” un „Dziednīca” reorganizāciju un Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” izveidi”.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos „Ogres novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtība”.

4.§

Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Tālrīti”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad.apz. 7480-005-0405 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

5.§

Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību par dalību projektā „Lietpratīga pārvaldības un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Latvijas Nacionālajā projektu vadīšanas asociācijā (LNPVA).

7.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas maksas apstiprināšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

9.§

Par zemes vienību „Krastmaļi”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību.

10.§

Par zemes vienības „Vizuļi”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par zemes vienību “Ozlēni ”, Meņģeles pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

12.§

Par zemes vienības Jāņa Čakstes pr.1, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu biedrībai „Ogres dienesta un sporta suņu biedrība”.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Asari”, Madlienas pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15.§

Par grozījumiem 23.01.2014. lēmumā „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Otrās mājas””.

16.§

Par izmaiņām Taurupes administratīvās komisijas sastāvā.

17.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

19.§

Par zemes vienības „Jaunrīti’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

20.§

Par grozījumu Ogres novada domes 26.09.2013. lēmumā „Par zemes vienības “Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu”.

21.§

Par zemes vienību Ķeipenes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

22.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ķeipenes pensionāru biedrībai “Avotkreses”.

23.§

Par grozījumiem 25.09.2014. domes lēmumā (protokols Nr.19.; 22.§) par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

24.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Keravu (Somijā).

25.§

Par automašīnas Toyota Avensis, valsts reģ.numurs HV8891 nodošanu lietošanā pašvaldības domes priekšsēdētājam.

26.§

Par saistošo noteikumu Nr.31/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

27.§

SIA „Olympic Casino Latvia” iesnieguma izsniegt atļauju organizēt totalizatoru un derības Mālkalnes prosp.2b, Ogrē, izskatīšana.

28.§

Par saistošo noteikumu Nr.32/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Rīgas iela 6, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

30.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Alīdzēnu purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai.

31.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai.

32.§

Par izmaiņām nodibinājuma „Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” valdes sastāvā un atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam savienot amatus.

33.§

Par grozījumiem 21.05.2009. Ogres novada domes lēmumā „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Ogres biznesa un inovāciju inkubatoru” (prot. Nr.9; 1.§) un 26.05.2009. ar Ogres Biznesa un Inovāciju inkubatoru noslēgtajā deleģēšanas līgumā Nr.1-30.1.14/66.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2013.gada publiskajiem pārskatiem.

35.§

Par noteikumu “Reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” pieņemšanu.

36.§

Par SIA „Ogres rajona slimnīca” 2013.gada peļņas novirzīšanu.

37.§

Par SIA „Ogres Svēte” 2013.gada peļņas novirzīšanu.

38.§

Par SIA „Ķilupe” 2013.gada peļņas novirzīšanu.

39.§

Par SIA „D & F” 2013.gada peļņas novirzīšanu.

40.§

Par saistošo noteikumu Nr.33/2014 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā" pieņemšanu.

41.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

42.§

Par pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības īpašumā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknim.

43.§

Par finansiālu atbalstu biedrības “Ogres stils” sportistiem dalībai sacensībās.

44.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

45.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.

46.§

Par Ogres mākslas skolas direktora Pētera Aulmaņa atbrīvošanu no amata.

47.§

Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar Ogres Trīsvienības baptistu draudzi.

48.§

Par saistošo noteikumu Nr.34/2014 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” pieņemšanu.

49.§

Par Ogres Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

50.§

Par noteikumu „Ogres novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības kārtība” pieņemšanu un Ogres novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.

51.§

Par noteikumu „Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanu Ogres novadā” pieņemšanu.

52.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

53.§

Par materiālu atbalstu Daugavas Vanagu Ogres nodaļas biedriem.

54.§

Par materiālu palīdzību Ogres invalīdu biedrības grupu vadītājiem.

55.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres novada pagastu bāriņtiesas priekšsēdētājai I.Runcei.

56.§

Par darba dienas pārcelšanu 2015.gada janvārī.

57.§

Par Kristīnes Purviņas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

58.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Norvēģiju.

59.§

Par grozījumiem 28.08.2014. domes lēmumā „Par maksas atlaidēm peldēšanas klubam „Ogre” p/a „Dziednīca” peldbaseinā (prot.Nr.17; 48.§).

60.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā 2014. gada 14. - 18. oktobra plūdos cietušajām ģimenēm (personām).

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu

2.§

Par Komunālo un transporta jautājumu komitejas ievēlēšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.38/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015.gadā cenrādis” pieņemšanu.

5.§

Par noteikumu “Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem” pieņemšanu.

6.§

Par „Ogres novada Attīstības programmas 2011. - 2020. gadam” aktualizētās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” siltumenerģijas cenrāža apstiprināšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu iestādes „Sarma” dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas ūdeņu savākšanas un attīrīšanas maksas apstiprināšanu.

9.§

Par neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 50, Ogrē nomas līguma pagarināšanu SIA “OTAFS”.

10.§

Par zemes vienības Meža prospekts, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu SIA „Žiguli-STM”.

11.§

Par zemes vienību Pavasara gatve, Ogre, Ogres nov. un Lazdu gatve, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu A. B.

12.§

Par zemes vienības Sila iela 6B, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu D. B.

13.§

Par izbūvēto Rīgas ielas posmu Ogrē pieņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

14.§

Par A. M. iesnieguma par zaudējumu atlīdzinājumu noraidīšanu.

15.§

Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 6, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

16.§

Par detālplānojuma grozījumu nekustamajā īpašumā “Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

17.§

Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij.

18.§

Par zemes vienības Lībieškalna iela, Ogre, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par zemes vienības Vijolīšu ielā 37, Ogrē, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

20.§

Par zemes vienības Malvu ielā 16, Ogrē, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

21.§

Par Taurupes administratīvās komisijas priekšsēdētājas apstiprināšanu.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībām “Gobas”, “Čapatas”, “Taukātne”, “Nomales” un “Putniņi”, Taurupes pag., Ogres nov., un to piekritību Ogres novada pašvaldībai”.

23.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām Ogres novada Taurupes pagastā.

24.§

Par zemes vienību „Matīsi”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

25.§

Par zemes vienības „Skudras”, Meņģeles pag., Ogres nov., sadali un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

26.§

Par 16.10.2014. Ogres novada domes lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. K. uz zemes vienību „Straumes”, Meņģeles pag., Ogres nov.” atcelšanu.

27.§

Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā.

28.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. K.

29.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

30.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu R. M.

31.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. A.

32.§

Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu.

33.§

Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru.

34.§

Par Ginta Kalniņa iecelšanu Ogres novada pašvaldības komunālo pakalpojumu iestādes “Sarma” vadītāja amatā.

35.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka Egila Helmaņa amatu savienošanu.

36.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Pulkveža Brieža iela 2B, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

37.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Upes prospektā 7-7, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē.

38.§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam – Rīgas iela 6, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu.

39.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas  amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

40.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

41.§

Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.

42.§

Par saistošo noteikumu Nr.39/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014. gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

43.§

Par ziedojumu pieņemšanu un saziedoto līdzekļu 2014. gada 14. - 18. oktobra plūdos cietušajiem iedzīvotājiem izlietojumu.

44.§

Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ievēlēšanu.

45.§

Par saistošo noteikumu Nr.40/2014 “Grozījumi 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

46.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas tiesību un saistību nodošanu SIA „Ogres rajona slimnīca”.

47.§

Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai.

48.§

Par noteikumu “Novadpētniecisko darbu konkursa organizēšanas kārtība Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu.

49.§

Par Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas maksas par telpu nomu apstiprināšanu.

50.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

51.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītājas Ivetas Valaines atbrīvošanu no amata un iecelšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” vadītājas amatā.

52.§

Par 16.10.2014. lēmuma „Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekles amata” atcelšanu.

53.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvu.

54.§

Par Pētera Aulmaņa izslēgšanu no Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāva.

55.§

Par Aigara Rozes izslēgšanu no Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāva.

56.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes pr. 39, Ogrē, Ogres nov.

57.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 34, Ogrē, Ogres nov.

58.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai „ Ozoli-6”, Lauberē, Lauberes pag., Ogres novads.

59.§

Par L. S. reģistrēšanu vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

60.§

Par V. S. K. piederoša dzīvokļa īpašuma Mālkalnes prospektā 17-45, Ogrē, dāvinājuma pieņemšanu.

61.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā 2014. gada 14. - 18. oktobra plūdos cietušajām ģimenēm (personām).

62.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā L.K. un Ē. K.

63.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā G. Z.

64.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā A. B.

65.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā G. S.

66.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā V. S.

67.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā J. Š.

68.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā J. S.

69.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā J. J.

70.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā V. V.

71.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā V. I.

72.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā Z. M.

73.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā J. P.

74.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā E. R.

75.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā F. K.

76.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā D. Z.

77.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā I. L.

78.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā N. M.

79.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā M. T. G.

80.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā Ņ. K.

81.§

Par 10.07.2014. lēmuma “Par dzīvojamās platības Upes prospektā 5-4, Ogrē, Ogres nov. izīrēšanu” (protokols Nr.15, 38. §) atcelšanu.

82.§

Par Alberta Vilcāna iecelšanu par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītāju.

83.§

Par metu konkursa „Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija, Ogres novada, Ogrē, Brīvības ielā 15” (iepirkuma identifikācijas nr.ONP 2014/43) nolikuma un žūrijas komisijas apstiprināšanu.

84.§

Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu.

85.§

Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu.

86.§

Par lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

87.§

Par Ogres novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem ar Mālpils novada domi.

88.§

Par 2014. gada 13. novembra saistošo noteikumu Nr.34/2014 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogre novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” precizēšanu.

89.§

Par Pētera Špakovska iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora pirmā vietnieka amatā.

90.§

Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora Jāņa Latiša atbrīvošanu no ieņemamā amata.

91.§

Par Jāņa Latiša iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja un Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” direktora amatā.