OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                          

2017.gada 19.janvāris

   

1.§

Par nedzīvojamo telpu „Kalnāji” -2, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu juridiskai personai.

2.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2”, Taurupes pag., Ogres nov, (kadastra apzīmējums 7492 007 0063) apstiprināšanu.

3.§

Par atbalstu biedrības “Ģimenes darbnīca” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

4.§

Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Mikrotīkls”.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” īstenošanu un finansējumu.

12.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”

(“R.A.D.I. - Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.2/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra iekšējos noteikumos Nr.19/2015 “Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” pieņemšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju mēnešalgu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.4/2017 ““Konkursa “Ogres pilsētas 90 gadu jubilejas logotipa izstrāde” nolikums” pieņemšanu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Apgaismojuma izveide Zilajos kalnos, Ogrē no Zilokalnu prospekta lokveida krustojuma līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam un Gaismas prospektam, Ogrē” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.1

 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.2)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2017.gada 16.februārī

   

1.§

Par nekustama īpašuma – 1/4 domājamās daļas no zemes gabala Zilokalnu prospektā 7, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu.

2.§

Par 03.01.2007. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu par nekustamā īpašuma “Cīruļi”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par 24.02.2012. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu.

4.§

Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai .

5.§

Par Madlienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu.

6.§

Par zemes nomas līguma pagarināšanu (zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļa).

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Vecķeipenes muižas zeme”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0504, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.

11.§

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu.

12.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā „Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§).

13.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā dzīvokļa īpašuma Nr.2, Zinību iela 8, Ogre, Ogres nov. (kadastra numurs 7401 900 4705) atlīdzības apstiprināšanu.

14.§

Par kredītu ņemšanu.

15.§

Par atlīdzības noteikšanu Ogres novada vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu komisijām.

16.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lauberes piegulošās teritorijas labiekārtošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

17.§

Par atbalstu biedrības “Suntalniece” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

18.§

Par 1. un 10.klašu skaitu 2017./2018. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

19.§ Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā.
20.§ Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā “Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu” (protokols Nr.2; 22.§).
21.§ Par zemes vienības “Susuri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.
22.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Autoosta”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā”.
23.§  
24.§  
25.§  

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.2

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.3)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                              

2017.gada 8.martā

   

1.§

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

2.§ Par dzīvokļa nekustamā īpašuma „Viļņi”-2, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov., un 6710/44850 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes iegādi izsolē.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.3

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.4)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2017.gada 16.martā

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Plāteres karjers”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

4.§

Par 15.03.2012. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu.

5.§

Par personālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajam īpašumam “Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov.

6.§

"Par zemes vienības “Jaunzemi”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu".

7.§

"Par zemes vienības “Jaundālderi”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu".

8.§

"Par zemes vienības “” Dzilnas-2”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu".

9.§

"Par zemes vienības “Liepas”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu".

10.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Pagasta pie Silavām”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu juridiskai personai.

11.§

Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai.

12.§

Par zemes vienību iznomāšanu fiziskai personai.

13.§

Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai.

14.§

Par fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma Kārklu iela, Ogre, Ogres nov. dāvinājuma pieņemšanu.

15.§

Par fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma Vanagu iela 1000, Ogre, Ogres nov. dāvinājuma pieņemšanu.

16.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Austrumu ielā 18, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā juridiskai personai.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā juridiskai personai.

19.§

Par atļauju Jaunogres vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Mikrotīkls”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Eizenšteina komunikāciju centra Ķeipenē renovāciju un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

22.§

Par kredīta ņemšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 19.janvāra iekšējos noteikumos Nr.1/2017 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” un projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”)”.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Ēkas Ogrē, Parka ielā 1 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” īstenošanu un finansējumu.

25.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu sportistei dalībai starptautiskās mākslas vingrošanas sacensībās.

26.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai Eiropas mēroga džudo sacensībās.

27.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu sportistam riteņbraukšanas mācību treniņu nometnei Slovākijā.

28.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanas specifiskā riteņbraukšanas apģērba iegādei velo komandai “Ogre / Nesēdi mājās” apstiprināšanu.

29.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

30.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2017.gada vasaras periodā.

31.§

32.§

Par dalību Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā.

Par dalību Eiropas Sociālā fonda 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" projektā.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Nolikums par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai” apstiprināšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.4

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.5)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                          

2017.gada 20.aprīlī

   

1.§

Par darba dienas pārcelšanu 2017.gada maijā.

2.§

Par dzīvokļa īpašuma “Ozoli 10”-7, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par nekustamā īpašuma „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

6.§

Par zemes vienības „Vītnes”, Madlienas pag.,Ogres nov., atsavināšanu.

7.§

Par nekustamā īpašuma „Timotiņi”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

8.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

10.§

Par zemes vienības Mālkalnes prospekts, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu juridiskai personai.

11.§

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar juridisku personu.

12.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas un noteikšanas kārtība” pieņemšanu.

13.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov.

14.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Naglas”, Ķeipenes pag., Ogres nov.

15.§

Par atļauju rīkot koncertballi “Lecam pa vecam Ogrē” Ogres salā.

16.§

Par zemes vienību “Apenīši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., sadali.

17.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0420, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Fondam “Zied Ģimene””.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu juridiskai personai bezatlīdzības lietošanā.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo telpu nodošanu juridiskai personai bezatlīdzības lietošanā.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu “Doktorātā”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., nomu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2015./2016.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas maksa par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju 2017./2018.gada apkures sezonai” apstiprināšanu.

24.§

Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Akvedukts”.

25.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

26.§

Par atbalstu biedrības “Otrās mājas” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.

28.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvu.

29.§

Par 2017.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” precizējumu.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 16.oktobra lēmumā “Par Ogres novada pagastu bāriņtiesu” (protokols Nr.23; 26.§) un 2016.gada 22.septembra lēmumā “Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļu atlīdzību” (protokols Nr.14; 24.§).

31.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu juridiskai personai.

32.§ Par minimālo un maksimālo uzņemamo audzēkņu skaitu Ogres novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gadā.

33.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

34.§ Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.

35.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par 1. un 10.klašu skaitu 2017./2018. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Intai Auziņai.

37.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.marta lēmumā “Par kredītu ņemšanu”.

38.§

Par līdzfinansējumu juridiskai personai.

39.§

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

40.§

Par Sanatorijas „Ogre” darbības stratēģijas 2017.- 2025. gadam apstiprināšanu

41.§

Par Ogres Mākslas skolas nosaukuma maiņu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.5

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.6)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                              

2017.gada 27.aprīlī

   

1.§

Par lokālplānojuma kā teritorijas plānojuma grozījumu Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošai teritorijai pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.6

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.7)

Ogrē, Brīvības ielā

2017.gada 18.maijā

1.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2017” organizēšanu.

2.§

Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2017” organizēšanu.

3.§

 

Par Ogres novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību.

4.§

 

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

5.§

 

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

6.§

 

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ‘’Ranka’’ 58, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

 

Par 18.07.2012. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības ‘’Ranka’’ 128, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu ar fizisku personu.

8.§

 

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Kooperators” 86, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

 

Par zemes vienības “Ranka” 51 un “Ranka” 52, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

10.§

 

Par ūdenstorņa daļas iznomāšanu juridiskai personai antenu sistēmas izvietošanai Ķeipenes pag., Ogres nov.

11.§

 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

12.§

 

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

13.§

 

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Skroderu ceļš ”Mazozolu pag., Ogres nov. iznomāšanu juridiskai personai.

14.§

 

Par galdu, telšu un pārvietojamu nojumju izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai publiskās lietošanas ārtelpās Ogres novadā.

15.§

 

Par telpu nodošanu juridiskai personai bezatlīdzības lietošanā.

16.§

 

Par nedzīvojamo telpu nomu „Zālītēs”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

17.§

 

Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2017.gada vasaras mēnešos.

18.§

 

Par Ogres novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

19.§

 

Par juridiskas personas iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu.

20.§

 

Par Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2016.gada bilances apstiprināšanu.

21.§

 

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”.

22.§

 

Par kustamas mantas - divu stēlu pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no juridiskas personas.

23.§

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2017.gada budžeta ietvaros.

24.§

 

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.10/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu.

25.§

 

Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija iekšējos noteikumos “Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas nolikums”” pieņemšanu.

26.§

 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Grīvas prospektā 8-43, Ogrē, Ogres nov.

27.§

 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Tīnūžu ielā 13-9, Ogrē, Ogres nov.

28.§

 

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.26/2014 “Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā”” pieņemšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.7

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.8)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                                  

2017.gada 2.jūnijā

   

1.§

2.§

3.§

4.§

5.§

Par Sanatorijas „Ogre” ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.-2037.gadam apstiprināšanu. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7468 001 0130 nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

Par atļauju rīkot pasākumu “Milžu ballīte” Ogres Zilo kalnu piedzīvojumu parkā “Milžu taka”, Ogrē.

Par Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai pieguļošai teritorijai lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Svēte” darbības izbeigšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.8

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

Ogrē, Brīvības ielā 50                                                                                   2017.gada 16.jūnijā

   

1.§

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.1

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.3)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               

2017.gada 19.jūnijā

   

1.§

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2.§

Tautsaimniecības komitejas vēlēšanas.

3.§

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vēlēšanas.

4.§

Sociālo un veselības jautājumu komitejas vēlēšanas.

5.§

Finanšu komitejas vēlēšanas.

6.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim savienot amatus.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtība” pieņemšanu.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

9.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 16.februāra lēmumā (protokols Nr.2; 14.§) “ Par kredītu ņemšanu”.

10.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 18.maija lēmumā “ Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2017.gada vasaras mēnešos”.

11.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” īstenošanu un finansējumu”.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām” īstenošanu un finansējumu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 2.jūnija lēmuma “Par Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošai teritorijai lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” atcelšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.3

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.4)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               

2017.gada 20.jūnijā

   

1.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par 1. un 10.klašu skaitu 2017./2018. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

2.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.4

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.5)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               

2017.gada 22.jūnijā

   

1.§

Par kredītu ņemšanu.

2.§

Par Jāņa Latiša atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja amata.

3.§

Par nometnes “Sporta un atpūtas nometne “Madlienas vasara 2017”” izmaksu apstiprināšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.5

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.6)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                              

 2017.gada 13.jūlijā

   

1.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums kā teritorijas plānojuma grozījumi Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošai teritorijai” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” pieņemšanu.

2.§

Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km).

3.§

Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

4.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Gintam Sīviņam savienot amatus.

5.§

Par SIA “MS Siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā.

6.§

Par SIA “Labs nams” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.6

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.7)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               

2017.gada 20.jūlijā

   

1.§

Par grozījumu izdarīšanu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā (protokols Nr.2, 11.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu.

2.§

Par Ogres novada domes 2017.gada 20.aprīļa lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas un noteikšanas kārtība” pieņemšanu„ (protokols Nr.5, 12.§) atcelšanu un saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu.

3.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Krasta iela 11, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0129, zemes vienības daļas ~ 1870m² platībā pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

4.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības Brīvības iela 50A, Ogre, Ogres nov., 2/3 domājamo daļu atlīdzības apstiprināšanu.

5.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā juridiskai personai.

6.§

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 004 0483, 7480 004 0309, 7480 004 0308 apvienošanu.

7.§

Par zemes vienību platību precizēšanu.

8.§

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 003 0871, 7480 003 0119, 7480 003 0064 apvienošanu.

9.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežmalas 13”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

10.§

Par zemes vienības “Mežvidi 96”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

11.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0761 Ogresgala pag., Ogres nov. daļas iznomāšanu fiziskai personai.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Kapsēta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu fiziskai personai.

14.§

Par 2007.gada 1.novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2/2007 pagarināšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu juridiskai personai.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoosta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

18.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Doktorāts”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

19.§

Par zemes vienības Pureņu iela, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 005 1049), daļas iznomāšanu fiziskai personai.

20.§

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu.

21.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0467, iznomāšanu fiziskai personai.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

23.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Glāznieki 186”, Glāznieki, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

24.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Glāznieki 186”, Glāznieki, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

25.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0049, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2016.gada publiskajiem pārskatiem.

28.§

Par kredītu ņemšanu.

29.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 16.februāra lēmumā (protokols Nr.2; 14.§) “ Par kredītu ņemšanu”

30.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību Zivju fonda finansētā pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu par niedru pļāvēja ar papildaprīkojumu iegādi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

31.§

Par nometnes “Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2017”” izmaksu apstiprināšanu.

32.§

Par nometnes “Enerģijas pamats-veselīgs uzturs’’ izmaksu apstiprināšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaides piešķiršanu juridiskai personai.

34.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskas personas dalībai starptautiskās motokrosa sacensībās

35.§

Par Artūra Manguļa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas direktora amata.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.26/2014 “Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā”” precizēšanu.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa izvirzīšanu par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekli.

38.§

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 004 0261, 7480 004 0317, 7480 004 0469, 7480 004 0318 apvienošanu.

39.§

Par detālplānojuma redakcijas zemes vienībai Daugmales ielā 5, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai.

40.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

41.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.

42.§

Par Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi.

43.§

Par parāda samaksu juridiskai personai.

44.§

Par grozījumiem 09.04.2009. lēmumā “Par Ogres novada domes iestāšanos biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

45.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes un centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” iestāžu (struktūrvienību) reorganizāciju.

46.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2017 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 ”Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.7

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.8)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                               

2017. gada 17. augustā

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē.

3.§

Par Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Ogres novada ceļu un ielu bez cietā seguma atlases kritēriju aktualizāciju un publisko apspriešanu.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0106 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par zemes vienību “Rožulejas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0719 un “Rožulejas 1”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0232 apvienošanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2012 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ogres novada administratīvajā teritorijā" pieņemšanu.

12.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2016. gada publisko pārskatu.

13.§

Par kredītu ņemšanu.

14.§

Par Ogresgala pamatskolas sporta zāles un aktu zāles nomas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

15.§

Par Valda Ancāna iecelšanu Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

16.§

Par Ilzes Čiščakovas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājas amatā.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa deleģēšanu darbam Ogres tehnikuma konventā.

18.§

Par iekšējo noteikumu “Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikums” pieņemšanu.

19.§

Par fiziskas personas reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību Ogres novadā” precizēšanu.

21.§

Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem.

22.§

Par fiziskas personas 11.05.2017. iesniegumu.

23.§

Par fiziskas personas 11.05.2017. iesniegumu.

24.§

Par Pētera Dimanta atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amata.

25.§

Par Atvara Lakstīgalas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas direktora amatā.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu darbam Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumā „Par Attīstības komisijas izveidi” (protokols Nr.18; 9.§).

28.§

Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.8

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.9)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                          

2017.gada 14.septembrī

   

1.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 16.februāra lēmumā (protokols Nr.2; 14.§) “ Par kredītu ņemšanu” un 2017.gada 20.jūlija lēmumā (protokols Nr.7; 28.§) “Par kredītu ņemšanu”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.9

 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.10)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2017.gada 21.septembrī

   

1.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 20.07.2017. lēmumā “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7480 004 0483, 7480 004 0309, 7480 004 0308 apvienošanu” (protokola Nr.7, 6.§).

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 17.08.2017. lēmumā “Par zemes vienību “Rožulejas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0719 un “Rožulejas 1”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 005 0232 apvienošanu” (protokola Nr.8, 9.§).

3.§

Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

4.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un apbalvojumu konsultatīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17; 3.§) un

Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā (apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013.gada 24.oktobrī (protokols Nr.17; 3.§)).

5.§

Par Ogres novada domes starpresoru komisijas likvidāciju

6.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2017 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014” Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

7.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā juridiskai personai.

8.§

Par zemes vienības Turkalnes ielā 35, Ogrē, Ogres nov., daļas nomas tiesību izsoli.

9.§

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 45-1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Irbes”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības Madlienas pag., Ogres nov. ar kadastra apzīmējumu 74680010325 noteikšanu par starpgabalu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par nekustamā īpašuma „Mūrīši”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

16.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājam.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā juridiskai personai.

18.§

Par Ogres novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvju iecelšanu.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§).

21.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.4; 18.§).

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā „Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§).

23.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu juridiskai personai bezatlīdzības lietošanā.

25.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0959) atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres basketbola skolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” īstenošanu un finansējumu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.

29.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju.

30.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2017 ”Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” pieņemšanu.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 28.§).

33.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2017 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” pieņemšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2016 “Par ēdināšanas pabalstu”” pieņemšanu.

35.§

Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

36.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.01.2017. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 7.§).

37.§

Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

38.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.

39.§

Par palīdzību ugunsgrēkā Kumelīšu ielā 29, Ogrē cietušajai ģimenei.

40.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 44, Ogrē, Ogres nov.

41.§

Par nekustamā īpašuma - būves Tirgoņu ielā 9A, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu.

42.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74800041251, "Pienotava", Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2017 „Kārtība, kādā sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Ogres novadā” pieņemšanu.

44.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.10

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.11)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                          

2017.gada 29.septembrī

   

1.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.11

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.12)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2017.gada 19.oktobrī

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”,Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības „Anekdotes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu.

4.§

Par zemes vienības „Ķonēni”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu.

5.§

Par zemes vienības „Tāļi”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu.

6.§

Par zemes vienības „Pundurīši”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu.

7.§

Par zemes vienības „Mārītes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu.

8.§

Par zemes vienības „Zilīši”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu.

9.§

Par zemes vienības „Aldas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu.

10.§

Par zemes vienības „Maijas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu.

11.§

Par zemes vienības „ Lūši”, Ķeipenes pag., Ogres nov, iznomāšanu.

12.§

Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu.

13.§

Par telpas Nr.38 “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu juridiskai personai.

14.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Valdim Ancānam savienot amatus.

15.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Čiščakovai savienot amatus.

16.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju” (protokols Nr.2; 7.§).

17.§

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Daugmales iela 5, Ciemupes ciems, Ogresgala pag., Ogres nov.

18.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7476 004 0437 daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

19.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā

 “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu” (protokols Nr.9; 2.§).

20.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

21.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

22.§

Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”.

23.§

Par Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.

24.§

Par grāmatas “Mana Madlienas vidusskola” pārdošanas cenu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” precizēšanu.

27.§

Par atgūstamo līdzfinansējumu biedrības “Nākotnes tilts” un Ogres novada bērnu un jauniešu centra un PII “Riekstiņš” Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” Eiropas brīvprātīgā darba projektam “Bērni un Jaunieši PAR”.

28.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai pasaules līmeņa motokrosa sacensībās “Nākotnes cerību kauss”.

29.§

Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu”.

30.§

Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

31.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 28.§).

32.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim "Kaupiņi 2" - 1, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr.15/2017 ”Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” precizēšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” pieņemšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.12

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.13)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                          

2017.gada 27.oktobrī

   

1.§

Par Aigara Brieža atstādināšanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora amata un Kaspara Grīnberga iecelšanu par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītāju.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.13

 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.14)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2017.gada 16.novembrī

   

1.§

Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2017” uzvarētāju apbalvošanu.

2.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2017” uzvarētāju apbalvošanu.

3.§

Par zemes vienības Uzānu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

4.§

Par nekustamā īpašuma "Mežvidi 76", Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

5.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0768 atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

6.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0767 atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

7.§

Par zemes vienības ''Mežvidi 94A'', Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai

8.§

Par zemes vienības ''Ranka 170'', Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības "Dārziņi", Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1"Ceļmalas", Lauberes pag.,Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Akmentiņi 2”,Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par lēmuma “Par Madlienas pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu” atcelšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo zemes vienību Līčupes iela 11, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

14.§

Par grozījumu veikšanu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu”.

15.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.

16.§

Par reālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Brīvības iela 36, Ogre, Ogres nov.

17.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā „Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem”.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Gada ogrēnietis 2017” piešķiršanu.

20.§

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu fiziskai personai.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.01.2017. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§).

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.14

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

(protokols Nr.15)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                          

2017. gada 1. decembrī

   
1.§ Par izmaiņām SIA "Labs nams" valdes sastāvā un atļauju Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" direktora pienākumu izpildītājam Kasparam Grīnbergam savienot amatus.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

3.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

4.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

10.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

11.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

12.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

13.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

15.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres mūzikas skolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

16.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres Basketbola skolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres Centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

18.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017. gada 19. janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, viņa vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.15

 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.16)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2017. gada 21. decembrī

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2018.gadā.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 23/2017 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014” Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

3.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0187 Suntažu pag., Ogres nov. iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

7.§

Par zemes vienības „Asari”, Madliena, Madlienas pag.,Ogres nov., atsavināšanu.

8.§

Par nekustamā īpašuma „Pie Stiebriņiem” Madlienas pag.,Ogres nov., atsavināšanu.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes nolikumā.

10.§

"Par nosacītās cenas apstiprināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajam atsavināmam nekustamam īpašumam – Līčupes iela 11, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., un tā pārdošanu par brīvu cenu".

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu arodorganizācijai bezatlīdzības lietošanā.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu fiziskai personai bezatlīdzības lietošanā.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Hostu iela, Ogre, Ogresnov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

14.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu fiziskai personai.

15.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Mālkalnes prospekts 1, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 002 0171, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

16.§

Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 3-2, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

17.§

Par dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 6-5, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

18.§

Par nekustama īpašuma – ½ domājamās daļas no zemes vienības, “Neteiči”, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

19.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra iekšējo noteikumu Nr. 20/2017 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu.

21.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 17. aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu” (protokols Nr.9; 2.§).

22.§

Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes Ķeipenes komunikācijas centra maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

25.§

Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.

26.§

Par saistošo noteikumu Nr.25/2017 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018. gadā cenrādis” apstiprināšanu.

27.§

Par objektu izslēgšanu no p/a “Ogres namsaimnieks” bilances.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.21/2017 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem" precizēšanu.

29.§

Par nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā” pieņemšanu.

30.§

Par nolikuma „Grozījumi Ogres sākumskolas nolikumā” pieņemšanu.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2017 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu.

32.§

Par Ogres novada sociālā dienesta struktūrvienības Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem “Laipas” likvidēšanu un nolikuma “Grozījums Ogres novada sociālā dienesta nolikumā” pieņemšanu.

33.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 6.§) un Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

34.§

Par Ogres novada Ogres bāriņtiesas un Ogres novada pagastu bāriņtiesas reorganizāciju.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības iestādes pansionāts “Madliena” kā iestādes likvidāciju un pārveidošanu par kapitālsabiedrību.

36.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0005 “Ķentes kalns”, Ogre, Ogres nov., un uz tās esošo būvju nepieciešamību atsavināšanai sabiedrības vajadzībām.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Ogrē, Upes prospektā 5-1.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospekts 33-48, Ogre, Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.16