Izsoles
Kastani_bez rezultata

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko atkārtotu (otro) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Kastaņi”, Ogres novada, Madlienas pagastā, kadastra apzīmējums 7468 004 0057, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 004 0057 ar kopējo platību 0,1383 ha un dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 7468 004 0057 001 ar kopējo platību 195,8 m² (turpmāk – Nekustamais īpašums) atsavināšanai.  

  • Sākumcena – EUR 8800,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 880,00.
  • Izsole sākas 16.09.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  18.10.2021 plkst. 13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.09.2021 plkst.13.00 līdz 06.10.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.
  • Nosolītās summas apmaksas termiņš 01.11.2021.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Kastaņi”, Ogres novada, Madlienas pagastā, izsoles nodrošinājums".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65055157.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.