Izsoles
Titulbilde

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads, kadastra numurs 7401 005 0781, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 1424, platību 411 m2 un adresi: Pureņu iela 66, Ogre, Ogres nov., LV-5001 atsavināšanai. 

Pirmā izsole tika atzīta par nenotikušu, jo Nekustamo īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks noteiktajā termiņā nenorēķinājās Noteikumos minētajā kārtībā un izsoles dalībnieks, kurš nosolīja nākamo augstāko cenu, atteicās no Nekustamā īpašuma pirkšanas par paša solīto augstāko cenu. 

  • Sākumcena – EUR 2300,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 230,00.
  • Izsole sākas 12.10.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  11.11.2021 plkst. 13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.10.2021 plkst.13.00 līdz 01.11.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.
  • Nosolītās summas apmaksas termiņš 26.11.2021.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads”, izsoles nodrošinājums".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65022168. Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Bilde 1
Bilde 2