Izsoles
Rez_Mezvidi 37

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma D/s Mežvidi Nr.37, Ogresgala pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7480 002 0335, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0335, platību 610 m2 un adresi: "Mežvidi 37", Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041 atsavināšanai.  

  • Sākumcena – EUR 1800,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 180,00.
  • Izsole sākas 07.10.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  08.11.2021 plkst. 13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 07.10.2021 plkst.13.00 līdz 27.10.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.
  • Nosolītās summas apmaksas termiņš 23.11.2021.
  • Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “"Mežvidi 37" izsoles nodrošinājums ".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65068715.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Titulbilde