Izsoles
Rez_Mezv38

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma D/s Mežvidi Nr.38, Ogresgala pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7480 002 0340, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0340, platību 601 m2 un adresi: "Mežvidi 38", Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041 atsavināšanai.  

  • Sākumcena – EUR 1700,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 170,00.
  • Izsole sākas 11.10.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  10.11.2021 plkst. 13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.10.2021 plkst.13.00 līdz 31.10.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.
  • Nosolītās summas apmaksas termiņš 25.11.2021.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “"Mežvidi 38" izsoles nodrošinājums ".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65068715. Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.