Izsoles
Rezultats_Purenu 66,Ogre

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads, kadastra numurs 7401 005 0781, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 1424, platību 411 m2 un adresi: Pureņu iela 66, Ogre, Ogres nov., LV-5001 (turpmāk – Nekustamais īpašums) atsavināšanai.  

Sākumcena – EUR 2300,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 230,00.

Izsole sākas 30.06.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  30.07.2021 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 30.06.2021 plkst.13.00 līdz 20.07.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 13.08.2021.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads, izsoles nodrošinājums ".

 

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65022168.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.