Izsoles
Izsoles rezultāts - Tīnūžu 9-61, Ogre

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Tīnūžu iela 9 - 61, Ogre, Ogres novads, kadastra numurs 7401 900 8055, kas sastāv no dzīvokļa Nr.61 ar kopējo platību 43,7 m2 un kopīpašuma 4362/304669 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0168 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0168 (turpmāk – Nekustamais īpašums) atsavināšanai.  

Sākumcena – EUR 18 500,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 1850,00.

Izsole sākas 05.07.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  04.08.2021 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2021 plkst.13.00 līdz 25.07.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 18.08.2021.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Tīnūžu iela 9 - 61, Ogre, izsoles nodrošinājums ". 

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 27811290.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

iekšpuse
iekšpuses skats