Izsoles
Izsoles rezultāts Smilšu ielā 1-8,Ogre

 

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 1 - 8, Ogre, Ogres novads, kadastra numurs 7401 900 6461, kas sastāv no dzīvokļa Nr.8 ar kopējo platību 34,2 m2 un kopīpašuma 342/2593 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7401 005 0240 001, 7401 005 0240 003, 7401 005 0240 008, 7401 005 0240 010 un 7401 005 0240 011 un  zemes ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0240 (turpmāk – Nekustamais īpašums) atsavināšanai.  

Sākumcena – EUR 7500,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 750,00.

 Izsole sākas 01.07.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  02.08.2021 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.07.2021 plkst.13.00 līdz 21.07.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 16.08.2021.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Smilšu iela 1 - 8, Ogre, izsoles nodrošinājums ".

 Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 27811290.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.