Pašvaldība Ziņas, jaunumi
Ogres Tautas nama būvprojekta vizualizācija 04.2023.

Ogres novada pašvaldības domes 27. aprīļa sēdē Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska iepazīstināja ar bijušā Ogres Tautas nama (Rīgas ielā 15, Ogrē) paredzētās pārbūves būvprojekta izstrādes procesa attīstības gaitu, kā arī informēja par projekta īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu.

Ogres novada pašvaldības dome 2020. gada 23. oktobrī lēma par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju par Operetes un muzikālā teātra izveidošanu Ogrē. Par piemērotāko vietu teātra izveidei tika atzīts bijušais Ogres Tautas nams. 2021. gada februārī tika pieņemts lēmums par ēkas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

2022. gada septembrī Ogres novada pašvaldība izsludināja atklātu konkursu par būvprojekta “Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā” izstrādi un autoruzraudzību. Pagājušā gada decembrī ar SIA “CMB” tika noslēgts līgums, kura mērķis ir izstrādāt būvprojektu Muzikālā teātra izbūvei esošajā ēkā Rīgas ielā 15, Ogrē, piešķirot būvei laikmetīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu kultūras pakalpojuma funkciju. Kaut arī šī ēka nav kultūras piemineklis, tā ir vecāka par 50 gadiem, tajā nav veiktas nozīmīgas pārbūves un tā veido Ogres novada vides savdabību. Šādām ēkām ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteikts aizsargājamas vēsturiskas ēkas statuss. Svarīgi ir saglabāt šīs vēsturiskās ēkas vērtību. Tāpat būvprojektā jāiekļauj pieguļošās teritorijas pārbūve, tai skaitā Neatkarības laukuma labiekārtošanu, to pielāgojot paredzētajai darbībai un uzsverot vēsturiskās pilsētvides identitāti. Saskaņā ar līgumu būvprojekta izstrāde jāpabeidz līdz šī gada oktobrim.

Tā kā pašreizējā Ogres Tautas nama ēkā esošās telpas nevar pielāgot visu mūsdienu prasībām nepieciešamo funkciju nodrošināšanai, paredzēts būvēt papildu korpusu. Tajā atradīsies lielā zāle (700 skatītāju vietas) un skatuve, publiskās telpas, kafejnīca, noliktavas un tehniskās telpas. Savukārt pašreizējā Ogres Tautas nama ēkā būs administrācija, mēģinājuma zāles un ģērbtuves. Būvprojekta izstrādes laikā secināts, ka nepieciešams paplašināt projektēšanas darbu robežas, proti, jāparedz autostāvlaukums, jāpagarina labiekārtotās Brīvības ielas posms līdz pat Skolas ielai, kā arī projektējamais Rīgas ielas posms, lai tas būtu atbilstoši sakārtots un pieejams iedzīvotājiem, Muzikālā teātra apmeklētājiem un organizatoriem. Līdz ar to paredzētais projekts nav tikai Ogres Tautas nama ēkas renovācija, bet nodrošina plašāku telpu renovāciju un teritorijas sakārtošanu.

Tā kā tiek palielināts darbu apjoms, nepieciešams slēgt līguma grozījumus par līgumcenas pieaugumu. Paredzētie grozījumi tika saskaņoti arī ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Saskaņā ar SIA “CMB” finanšu piedāvājumu par iepriekš neparedzamo darba apjomu (Neatkarības laukuma projektēšanas robežu palielināšana, vides objektu izveide, autostāvlaukuma ar labiekārtojumu (rotaļu laukums, soliņi, saglabāti un atjaunoti apstādījumi pie bijušā universālveikala utml.) projektēšana) nepieciešams papildu finansējums 356 877,40 eiro ar PVN apmērā.

Pirms balsojuma Ogres novada pašvaldības domes deputāts un Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala atzīmēja, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā nav muzikālā teātra. Šī teātra izbūve būs liels ieguvums ne tikai Ogres un Latvijas iedzīvotājiem, bet piesaistīs arī Eiropas un pat vēl plašāku sabiedrības uzmanību.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka Ogres Tautas nams ir sava veida Ogres pilsētas seja: “Ogres Tautas nams, ko esam atguvuši savā īpašumā, iedzīvotajiem ir ļoti mīļš un tuvs. Tā būvniecībai 20.gs. 20.tajos gados saziedoti tautas līdzekļi, un tieši šeit 20. gs. 80.tajos gados atmodas laikā toreizējā Ogres rajonā pirmoreiz tika uzvilkts Latvijas karogs. Šobrīd šo ēku esam atjaunojuši tādā stāvoklī, ka atkal virs tās plīvo valsts karogs. Mūsu uzdevums ir saglabāt Ogres Tautas nama ēku. Ja mēs izveidosim kaut ko jaunu, tas mainīs Ogres vizuālo tēlu, tādejādi tiktu zaudēta daļa no Ogres vēstures. Izstrādājot būvprojektu, tika pieaicināti būvniecības, mūzikas un mākslas jomas pārstāvji. Tā kā esošo Ogres Tautas nama ēku nav iespējams pielāgot visām mūsdienu prasībām, tika nolemts blakus ēkai veidot jaunu koncertzāli, tam nepieciešams arī papildu finansējums.” Viņš atgādināja, ka tieši šī pilsētas daļa savulaik bija Ogres pilsētas centrs un mūsu uzdevums ir to sakārtot.

Ogres novada pašvaldības domes deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta  „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Bijušo Ogres Tautas namu atsavinās sabiedrības vajadzībām
E.Helmanis piedāvā Operetes teātri būvēt Ogrē
Ogres novada domes deputāti atbalsta operetes teātra izveidi Ogrē