Krapes ūdensdzirnavas

Krapes pagasts atrodas Ogres rajona austrumu daļā, tas robežojas ar Lielvārdes novada Lēdmanes pagastu un Ogres novada Madlienas pagastu, kā arī ar Aizkraukles, Bebru, Kokneses un Skrīveru pagastu; ziemeļu robežas daļu veido Ogres upe, aiz kuras atrodas Madlienas pagasts, bet daļu austrumu robežas ar Bebru un Kokneses pagastu veido Lobes ezera krasta līnija.

Krapes pagasts izvietots Viduslatvijas nolaidenuma austrumu daļā. Reljefs viļņots, to saposmo vairākas gravas, pa kurām tek Ogres un Lobes upes ar vairākām nelielām pietekām.

Dabas resursi

 • Pēc zemes lietotāju mērķgrupu dalījuma 73% pagasta teritorijas zemes ir izmantojamas lauksaimniecības vajadzībām un 16% mežsaimniecības vajadzībām, bet 8% - ūdenssaimniecībai.
 • No lauksaimniecībā izmantojamās zemes 85,1% ir meliorētas.
 • Samērā augsta lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā kadastrāla vērtība (Ls 170/ha).
 • 36% pagasta teritorijas aizņem meži, bet tikai 26,6% no tiem ir valsts meži.
 • Nozīmīgs zivju resursu avots ir Lobes ezers ar 8 dažādām zivju sugām.
 • Ir izstrādāti Lobes ezera zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumi.
 • Nav izmantojamu derīgo izrakteņu atradņu un to perspektīvo laukumu.

Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums

 • Valsts nozīmes dabas aizsargājamais objekts - Krapes parks 8,3 ha platībā ar lielām stādītām vietējo koku grupām un ainavu dažādību.
 • Valsts nozīmes dabas aizsargājamais objekts - dabas liegums “Vērenes purvi”- nozīmīgs kā Lobes baseina kompleksa daļa.
 • Aizsargājami četri dižkoki - ozoli, aizsargājamas 3 augu sugas un 9 dzīvnieku sugas.
 • Lobes ezers 520 ha platībā ar nozīmīgām ūdens un bridējputnu dzīves un ligzdošanas vietām, izmantojams zivsaimniecības vajadzībām.
 • Teritorijā atrodas seši senkapi un divas baznīcas - pareizticīgo un luterāņu.