Mazozolu daba

Mazozolu teritorijas ģeoloģiskais stāvoklis liecina par šīs vietas piederību senajai Austrumeiropas platformai, precīzāk - tās ziemeļrietumu malai. To veido visām senajām platformām raksturīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. Nogulumiežu segu, sākot no vecākajiem, dziļāk iegulošajiem slāņiem, veido kembrija, ordovika, silūra, devona un kvartāra perioda nogulumi.

Pagasta lielākā daļa ietilpst Piebalgas paugurainē, bet dienvidu daļa-Augšogres pazeminājumā. Robeža starp augšminētajiem dabas apvidiem iet dienvidos no Rīgas-Ērgļu dzelzceļa.

Mazozolu pagastā visizplatītākās ir velēnu vidēji podzolētas augsnes (80%), 11,3 % teritorijas aizņem velēnu stipri podzolētas, 8,6%-velēnu vāji podzolinētas augsnes. Pēc mahāniska sastāva augsnes pasaista teritorijā ir viendabīgas-94,2 % aizņem viegli un vidēji smilšmāli ar akmeņu piejaukumu. Pagasta lauksaimniecības zemes tiek izmantotas galvenokārt ganībām. Izplatīta ir augsnes erozija jeb noskalošanās no slīpajiem tīrumiem un uzkrāšanās starppauguru ieplakās.

Pagasta teritorijā, pagaidām, atklāta un pētīta viena smilts-grants un smilts iegula-atradne Jesperi, tai blakus atrodas arī viena smilts-grants atradne - Jesperi-smilts-grants.

Reljefa saposmotība un apgrūtinātā notece ir veicinājusi purvu attīstību. Pagasta teritorijā atrodas 4 kūdras atradnes (Pēc Kūdras fonda 1980. g. datiem). Nozīmīgākās no tām: Kurpnieku, Cūkkāju, kuru kūdra ir piemērota izmantošanai lauksaimniecībā- pakaišiem un mēslojumam.

Pagasta teritoriju saposmo diezgan blīvs ūdensteču tīkls – Vedze, Mušķupe, Līčupe, Taurupe, Bulavupīte, Simtiņa, Naruža un Ogres upe.

Mazozolu pagastā meža zemes aizņem 5387 ha jeb 55,5 % pagasta teritorijas. Mazozolu pagasta teritorijā valsts mežos ir šādas aizsargājamas dabas vērtības : biotopi (nogāžu mežs, krastmalas mežs un daudzveidīgās mēnesenes), kuriem veidojami mikroliegumi un 2 izveidoti mikroliegumi-medņa riesta vietām.

Klimatiskie apstākļi-agrāras salnas, vairāk apmākušos dienu nekā vidēji Latvijā, vasaras garums, tas ierobežo augļkopības un dārzkopības attīstību.

Aizsargājamie dabas teritoriju objekti – Dabas parka „Ogres ieleja” teritorija ir 7516 ha, Mazozolu pagastā - 1283,23 ha, kas veido 13,2 % no pagasta kopplatības. Šajā teritorijā ir 69 īpašumi, tai skaitā 4 pašvaldības īpašumi.

Pagasta teritorijā projektēti 5 mikroliegumi, kas iekļautos dabas parka „Ogres ieleja” lieguma zonā pēc individuālo apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanas:

1. Līčupes straujteces posmi, primārie un nogāžu meži, daudzgadīgās mēnesenes atradnes pie Līčupes ietekas Ogrē. Saimniecībā „Grīvi”.

2. Līčupes straujteces posmi, primārie un nogāžu meži, daudzgadīgās mēnesenes atradne Līčupes krastos pie Jaunindriķēniem. Saimniecībās „Jaunkaģēni” un „Jaunindriķēni”.

3. Līčupes straujteces posmi, primārie un nogāžu meži, daudzgadīgās mēnesenes atradne Līčupes krastos starp Kaģēniem un Jaunkaģēniem Saimniecībā „Straumēni”.

4. Līčupes straujteces posmi, primārie un nogāžu meži, daudzgadīgās mēnesenes atradne Līčupes krastos lejup Mežmaļiem. Saimniecībā „Mežmaļi”.

5. Nogāžu meži pie Pilskalniem. Saimniecība „Pilskalni”.

Kā arī konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, biotopi vai dabiskā meža biotopi ārpus dabas parka „Ogres ieleja”, kam veidojams mikroliegums:

  • Daudzgadīgās mēnesenes - saimniecībā „Gaidēni” pie Līčupes (palienē) ;
  • Dabiska meža biotops – Nogāžu mežs, krastmalas mežs – saimniecībā „Niedres”.

Mazozolu pagasta teritorijā atrodas viens valsts nozīmes dižkoks – Ozolkalna ozols ar apkārtmēru 5,6 m un daudz potenciālo dižkoku – Mārkutu dižozols (apkārtmērs 4,4 m), blakus tam atrodas Mārkutu akmens ar zīmēm trīsstūra piramīdas formā.

Dažu upīšu krastos vērojami interesanti iežu atsegumi. Pie Nāružas pietekas Klāvupītes atrodas Vena grāvis – 30 m garš akmeņu krāvums dziļā, kokiem aizaugušā upes gravā.

2 km no Mazozoliem Braku ceļa kreisajā pusē ir Lazdiņu dižakmens, ko sauc par „Karieti”, jo akmens vidusdaļā ir savdabīgs iedobums.

Ogresmuižas parkā atrodas balto stārķu ligzdu kolonija, kas izveidojusies 1938. gadā, un kurā ligzdoja apmēram 30 stārķu pāru. Apkārtnē ir daudz lielpauguru - Eglīškalns (205,6), Griguļkalns (150 m). Mazozolu lepnums ir ozoli.

Raksturīgākie un izteiksmīgākie ainavas elementi:

1. Plēsto akmeņu ēkas - kūtis, staļļi un citas saimniecības ēkas.

2. Vecogres un Mazozolu muižu ēkas un apkārtne – Mazozolu muiža un veco dzirnavu ēka Vecogres muižā.

3. Ozolu alejas.

4. Dīķi pie viensētām.

5. Upju ielejas ar piekrastes pļavām.