Datums 18. aprīlis, 2013
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2013 „Grozījums 20.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.37/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013.gadā cenrādis” pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Grozījumi 30.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.22/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” nolikums”” pieņemšanu.

3.§

Par 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.47/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” nolikums”” precizējumu.

4.§

Par grozījumiem 24.05.2012. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ogres pilsētā”.

5.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu –„Minerālmēslu šķūnis”, Lauberes pag., Ogres nov., atklātā izsolē.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtības apstiprināšanu.

7.§

Par grozījumiem 20.12.2012. lēmumā „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (sēdes protokols Nr.13; 40.§).

8.§

Par zemes vienību „Andrīši”, Madlienas pagasts, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienības Avotu ielā 11, Ogrē, lietošanas tiesību izbeigšanu.

11.§

Par zemesgabala Egļu ielā 2, Ogrē, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemesgabala Jaunā gatvē 162, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

13.§

Par zemes vienību Ogresgala pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

14.§

Par grozījumiem 21.03.2013. Ogres novada domes lēmumā „Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” dibināšanu” (prot. Nr.3; 13.§).

15.§

Par zemesgabalu daļu nodošanu Ikšķiles novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.

16.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

17.§

Par garāžu (7 bloki) Indrānu ielā izslēgšanu no p/a „Mālkalne” bilances.

18.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mūziklam „Ogres Zilo kalnu milzis”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātē „Jaunaudžu kopšana”.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.§

Par līdzfinansējumu Ogres novada sociālā dienesta projektam „Atpūtas un relaksācijas telpas labiekārtošana Ģimenes atbalsta dienas centrā Ogrē, Meža pr.9”.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” un līdzfinansējumu projektiem „Sporta inventāra iegāde Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēm”.

23.§

Par finansiālu atbalstu E. P. un V. G. dalībai starptautiskajā jauno pianistu fināla konkursā Parīzē (Francijā).

24.§

Par pašvaldībai piederošas cirsmas Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, „Smiltāji” nodošanu Ogres Valsts tehnikumam īpašumā.

25.§

Par finansiālu atbalstu dalībai auto sacensībās Ē. O. un A. H..

26.§

Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

27.§

Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

28.§

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes pr.38, Ogrē.

29.§

Par dzīvokļa īpašuma „Dimanti” dz.23, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nepieciešamību pašvaldības vajadzībām.

30.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

31.§

Par materiālu palīdzību S. G. viņas aizbildnībā esošo bērnu pārvadāšanai piemērota transporta līdzekļa iegādei.

32.§

Par HIV profilakses punkta izveidi Ogrē, Mālkalnes prospektā 30.

33.§

Par apkures katla nodošanu Madlienas pagasta pārvaldes valdījumā.

34.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ilmāru Dreiju sakarā ar viņa nāvi.

35.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2013. gada 21. februāra lēmumā “Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0448, Ogres pilsētā, Ogres novadā”.

36.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

37.§

Par līdzfinansējumu Ogres novada sociālā dienesta projektam „HIV profilakses punkta Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 labiekārtošana”.

38.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.