Datums 23. maijs, 2013
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par izmaiņu izstrādāšanu detālplānojumā dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā.

2.§

Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2037. gadam nodošanu publiskajai apspriešanai.

3.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0759) Suntažu pagastā, Ogres novadā daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par zemes vienības „Avoti”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Noras”.

7.§

Par zemes vienības „Pavasari”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Lazdas”.

8.§

Par zemes vienības „Dārziņi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Kalnzaķi”.

9.§

Par koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Zīles”, Lauberes pag., Ogres nov.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām Ķeipenes pag., Ogres nov.

11.§

Par zemes vienības „Notis”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

12.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0109, Ķeipenes pag., Ogres nov., atzīšanu par starpgabalu un piekritību pašvaldībai.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Kalts-Min.mēslu noliktava”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Taurupes pagasta padome”, Bērzu iela-6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

15.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Lejas Ķirši”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

17.§

Par ceļa servitūta nodibināšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajai zemes vienībai „Ogresgala pagasta padome”, Ogresgala pag., Ogres nov.

18.§

Par zemes vienības Jaunā gatve 24, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par zemesgabala Jaunogres prospektā 2, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

20.§

Par zemesgabala „Mežvidi” 76, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

21.§

Par grozījumiem 16.06.2011. Ogres novada domes lēmumā „Par zemes iegādi un nomu Tīnūžu un Brīvības ielu, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām”.

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Agrofirma Rudeņi” uz zemes vienību „Garāža” 42, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

23.§

Par zaudējumu segšanu SIA „Ogres autobuss”.

24.§

Par līdzfinansējumu Andrim Priedītim dalībai Latvijas ūdens moto sacensībās.

25.§

Par finansiālu atbalstu Raimondam Liepiņam dalībai Eiropas čempionātā armrestlingā.

26.§

Par finansiālu atbalstu sportistu dalībai Eiropas čempionātā frisbijā.

27.§

Par līdzfinansējumu sporta kluba „Ogre” sportistu dalībai Latvijas automobiļu federācijas rīkotajās sacensībās.

28.§

Par Ogres novada 2012. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2012. gada bilances apstiprināšanu.

29.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekli FORD TRANZIT atklātā izsolē.

30.§

Par telpu nomas maksu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Ogres novada pagastos.

31.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

32.§

Par dzīvokļa īpašumu „Kļavas” dz.7 Suntažu pag., Ogres nov.

33.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Vispārējā tipa pansionāta „Madliena” aprūpētājai.

34.§

Par maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2013. gada vasaras mēnešos.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu.

36.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā 2013. gada 15. - 19. aprīļa plūdos cietušajām ģimenēm (personām).

37.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

38.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

39.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

40.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

41.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

42.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

43.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

44.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

45.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

46.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

47.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

48.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

49.§

Par atteikumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā.

50.§

Par Anitas Volkovičas atbrīvošanu no Ogres novada Madlienas bāriņtiesas locekļa amata.

51.§

Par Ineses Dišereites ievēlēšanu Ogres novada Madlienas bāriņtiesas locekļa amatā.

52.§

Par zemesgabala „Ranka” 191, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

53.§

Par pārrakstīšanas kļūdu labošanu 18.04.2013. Ogres novada domes lēmumā „Par zemes vienību Ogresgala pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”.