Datums 24. janvāris, 2013
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2013 „Par Ogres novada pašvaldības 2013.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2013 „Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.10/2012 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

4.§

Par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada Kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

8.§

Par detālplānojuma izstrādes procesā pašvaldības sniegto pakalpojumu izcenojumiem un iekasēšanas kārtību.

9.§

Par galvojuma sniegšanu studiju kredīta saņemšanai.

10.§

Par Andreja Ikaunieka atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amata.

11.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejasjaunzemi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

12.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres Kultūras centrā, Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres novadā.

13.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Bumbieru ielā 9, Ogresgala pagastā, Ogresgalā, Ogres novadā.

14.§

Par nedzīvojamo telpu nomu I.Daukštes ģimenes ārsta praksei Ogresgalā un Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

15.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

16.§

Par zemes vienības Mazvijas, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

17.§

Par zemes vienības „Glāznieki 186/187”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

18.§

Par zemes vienības „Saknes”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par zemes vienības „Brigitas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

20.§

Par platības precizēšanu zemes vienībai „Ranka” 113, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., un apgrūtinājumu noteikšanu.

21.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2013 „Grozījumi 20.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.37/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013.gadā cenrādis”” pieņemšanu.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” direktora atkārtotu iecelšanu amatā.

25.§

Par Ogres novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidāciju.

26.§

Par saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

27.§

Par grozījumiem 17.02.2011. lēmumā „Par maksas par Ogres novada sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem apstiprināšanu”.

28.§

Par Taurupes vidusskolas iekšējo reorganizāciju.

29.§

Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.53/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Dziednīca” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

30.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.

31.§

Par pārrakstīšanās kļūdu labojumu lēmumā „Par saistošo noteikumu Nr.40/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 “Par Ogres novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu”.

32.§

Par 04.10.2012 sadarbības līguma Nr.4-10/15 (ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”) grozījumiem.