Datums 17. aprīlis, 2014
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības termiņa pagarinājumu un aktualizēšanas termiņa pagarinājumu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu.

3.§

Par iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” pārvalda Ogres novada pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, neapdzīvojamās ēkas un atsevišķus dzīvokļu īpašumus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā” pieņemšanu.

4.§

Par atļauju SIA “Material Treatment” veikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un uzglabāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Mežmalas 17”, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par zemes vienības „Praličs”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. L.

11.§

Par zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. Z.

12.§

Par 2012. gada 27. septembra lēmuma ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. B. uz zemes vienību ,,Sīpoli” Suntažu pag., Ogres nov.” atcelšanu.

13.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kucēni” Ogres novada Suntažu pagastā.

14.§

Par iestāšanos biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”.

15.§

Par sadarbības līguma slēgšanu starp Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles, Ogres un Baldones novadu pašvaldībām.

16.§

Par telpu Brīvības ielā 50, Ogrē iznomāšanu a/s „Sadales tīkls”.

17.§

Par nekustamā īpašuma Zilokalnu pr.5A, Ogre, Ogres nov., 1325/3848 domājamo daļu cenas apstiprināšanu.

18.§

Par kredīta ņemšanu Ogres novada pašvaldības projektiem.

19.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

20.§

Par projekta „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” apstiprināšanu.

21.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres tenisa kluba sportistam Jurģim Pastoram dalībai tenisa sacensībās.

22.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sportistei Lindai Ķirķei dalībai golfa sacensībās.

23.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotājam Ralfam Vjateram dalībai sacensībās.

24.§

Par finansu atbalstu 2014.gada Nāciju Motokrosa rīkošanai moto centrā “Zelta Zirgs”.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 20.02.2014. lēmumā “Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadā”.

26.§

Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem.

27.§

Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā.

28.§

Par Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

29.§

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Upes prospektā 7 – 7, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

30.§

Par dalību atklātā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.

31.§

Par dalību atklātā Erasmus+ programmas KA3 projektu konkursā “Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti”.

32.§

Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.

33.§

Par atļaujas izsniegšanu Ogres novada sporta centram slēgtā tipa 2.kategorijas šautuves Jaunogres prospektā 2, Ogrē, darbībai.

34.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 38, Ogrē, Ogres nov.

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 38, Ogrē, Ogres nov.

36.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu L. M.

37.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājai D.B.

38.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā.