Datums 20. februāris, 2014
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par lokālplānojuma Ogresgala ciema daļā, bijušās d/s „Ogre” teritorijā, Ogresgala pag., Ogres nov., redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

2.§

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

3.§

Par lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mazkārkliņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, grozīšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikuma apstiprināšanu.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2010 „Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

6.§

Par zemes vienības Brīvības iela 12A, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par zemes vienības „Ranka” 129, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu I. A.

8.§

Par telpu nomas maksas izcenojumiem Ogres Valsts ģimnāzijā.

9.§

Par grozījumiem Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” nolikumā.

10.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāja Normunda Ševela atbrīvošanu no amata.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. A.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Skalavas kalns”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Attīrīšanas būves”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 ,,Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47/2010 ,,Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Rosme” nolikums”” pieņemšanu.

17.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0540.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.

19.§

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju.

20.§

Par SIA „MS siltums” iepirkuma komisijas izveidošanu.

21.§

Par centralizēto iepirkumu komisiju izveidošanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2013. gada pārskatu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējā audita 2014. gada plānu.

24.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2012 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

25.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

26.§

Par deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

31.§

Par projekta „Ogres Centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības teritorijas plānojuma laika posma 2007. gads - 2012. gads norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites 2013. gadā.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu aktualitāti zaudējušo projektu norakstīšanu no grāmatvedības uzskaites 2013. gadā.

34.§

Par titula GADA OGRĒNIETIS 2013 piešķiršanu.

35.§

Par saistošo noteikumu Nr.11/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.25/2010 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”” pieņemšanu.

36.§

Par saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr.26/2012 „Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ogres novadā”” pieņemšanu.

37.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” pieņemšanu.

38.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

39.§

Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadā.

40.§

Par „Ogres novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2014. - 2017. gadam” apstiprināšanu galīgajā redakcijā.

41.§

Par grozījumu pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 nolikumā.

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

45.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai „Kadiķi”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.