Datums 20. marts, 2014
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2014.gada maijā.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.14/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.21/2012 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

3.§

Par iekšējā audita rezultātiem Meņģeles pagasta pārvaldē.

4.§

Par nekustama īpašuma - zemes gabala d/s „Kooperators” Nr.67, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu.

5.§

Par nekustamā īpašuma Zilokalnu pr.5A, Ogre, Ogres nov., 1325/3848 domājamo daļu atsavināšanu.

6.§

Par zemes vienības „Ranka” 99, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu A.J.

7.§

Par 01.04.2004. zemes nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Lazdukalni 2000”.

8.§

Par nedzīvojamo telpu „Kalnāji”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu.

9.§

Par zemes vienību Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu V. L.

11.§

Par zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu T. C.

12.§

Par zemes vienības Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Pagasta māja” un „Pašvaldība”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu A. D.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu G. P.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Akmentiņi 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. D.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu A. L.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu O. A.

18.§

Par automašīnas Toyota Avensis, valsts reģ.numurs HV8891 nodošanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram lietošanā.

19.§

Par darba dienas pārcelšanu.

20.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.

21.§

SIA „Joker.Ltd” iesnieguma izsniegt atļauju sporta totalizatora likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Mālkalnes prosp.3, Ogrē, izskatīšana.

22.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

23.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Turkalnes ielā 27-2, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē.

24.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes amatu un amatalgu likmju sarakstā.

25.§

Par deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.

26.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Forsteri” komandai dalībai suņu pajūgu sacensībās.

27.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres Sporta centra trenerei Ivetai Holcmanei dalībai orientēšanās sacensībās.

28.§

Par Eiropas U16 basketbola čempionāta sarīkošanu Ogrē 20. - 30.08.2014.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”.

31.§

Par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma Grīvas pr.4B, Ogre, Ogres nov. pirmpirkuma tiesības.

32.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2014.gada vasaras periodā.

33.§

Par dzīvojamās mājas „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

34.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, ,,Atvaros”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

35.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu D. Š.

36.§

Par dzīvokļa Rīgas ielā 16-3, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu V. S. un V. S. izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.

38.§

Par L. H. iesnieguma par dzīvojamās platības piešķiršanu izskatīšanu.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

40.§

Par kurināmā krājumu nodošanu SIA „MS siltums".

41.§

Par 2014.gada 20.februāra pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.13/2014 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” precizēšanu.