Datums 23. janvāris, 2014
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par grozījumiem avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas sastāvā.

2.§

Par Ogres novada domes 25.10.2007. lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.100 “Detālplānojums zemesgabalam Kalna alejā 2 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu” grozīšanu.

3.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. P. uz zemes vienību „Modernieki 1”, Krapes pag., Ogres nov.

4.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu E. K. uz zemes vienību „EGIDA”, Krapes pag., Ogres nov.

5.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G. G. uz zemes vienību „Vēveri”, Krapes pag., Ogres nov.

6.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. S. uz zemes vienību „Jumti 2”, Krapes pag., Ogres nov.

7.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu D. C. uz zemes vienību „Dālderi 1 -25”, Krapes pag., Ogres nov. un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

8.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Otrās mājas”.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pašvaldības pie Atmodām”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu E. Ā.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu J.L.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu A.M.

13. §

Par zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Taurupes pagastā.

14. §

Par zemes vienības „Centrālās apkures katlumāja”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību pašvaldībai un īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

15. §

Par zemes vienības „Juglaslīči”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu I. Ž.

16.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” un pašvaldības aģentūras „Rosme” reorganizāciju.

17.§

Par nedzīvojamās telpas nomu Lauberes pagasta pārvaldes ēkā „Ozolmuiža”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov.

18.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

19.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

20.§

Par sociālā dzīvokļa Bērzu alejā 8A, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu I. M.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 19.12.2013. lēmumā „Par papildus istabas piešķiršanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei” (protokols Nr.19; 43.§).

22.§

Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu.

23.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu

24.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” pieņemšanu.

25.§

Par Ogres Basketbola skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

26.§

Par Vijas Plūmes iekļaušanu Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

27.§

Par Ogres novada sporta attīstības konsultatīvās komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

28.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā G. B.

29.§

Par Vinetas Āboltiņas atbrīvošanu no Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

30.§

Par amata – Lauberes pamatskolas direktors – likvidāciju un Jutas Krastiņas atbrīvošanu no Lauberes pamatskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

31.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, „Ķieģeļceplis 7”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

32.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Suntažu vidusskolas skolotājai.

33.§

Par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

34.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ogres Televīzija” kapitāla daļu pārdošanu.

36.§

Par saistošo noteikumu Nr.5/2014 „Grozījumi pašvaldības domes 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2010 „Ogres novada pašvaldības nodevas”” pieņemšanu.

37.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, Ogres novada pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

39.§

Par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldība aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

40. §

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

41.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

42.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un iestāžu amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

44.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes personāla, Taurupes pamatskolas un Taurupes bāriņtiesas amata un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

45.§

Par saistošo noteikumu Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

46.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” budžeta 2014. gadam apstiprināšanu.