Datums 19. februāris, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par titula “GADA OGRĒNIETIS 2014” piešķiršanu Natālijai Ketnerei.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr. 29 (1. §) „Par saistošo noteikumu Nr. 36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”.

3.§

Par noteikumu Nr.1/2015 „Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” nolikums” apstiprināšanu.

4.§

Par atļauju sadalīt zemes vienību Kalna aleja 2, Ogres pilsētā, Ogres nov.

5.§

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tālrīti”, Ogresgala pag., Ogres nov.

6.§

Par zemes vienību „Jaunķikši” un „Mazkārkliņi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par zemes vienību Pirts iela 3, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības „Ranka” 101, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu.

13.§

Par patapinājuma līgumu slēgšanu ar mednieku biedrībām par dzesētavu nodošanu lietošanā.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikuma Nr.2/2015 apstiprināšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”) nolikuma Nr.3/2015 apstiprināšanu.

16.§

Par Pētera Dimanta iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

17.§

Par Aleksandra Dementjeva iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka amatā.

18.§

Par noteikumu Nr.4/2015 „Ogres novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” pieņemšanu.

19.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 ”Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.38/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015.gadā cenrādis” pieņemšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības  nolikuma Nr.5/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 20.marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu.

21.§

Par zaudējumu segšanu SIA „Ogres autobuss” reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5995 „Ogre-Ciemupe-Glāzšķūnis-Ogre”.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla un Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un pārvaldes pārraudzībā esošās Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

28.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Upes prospektā 7-7, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē.

29.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. atklātā izsolē.

30.§

Par nekustamā īpašuma „d/s Ogre dārzs Nr.280”, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu.

31.§

Par naudas balvu piešķiršanu.

32.§

Par kredīta ņemšanu izdevumu segšanai autoceļa tilta (caurtekas) rekonstrukcijai Ogresgala pagastā.

33.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1.klašu skaitu 2015./2016. mācību gadā.

35.§

Par Ogres Mākslas skolas nolikuma Nr.6/2015 apstiprināšanu jaunā redakcijā.

36.§

Par Līgas Zaķes iecelšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Ābelīte” vadītājas amatā.

37.§

Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā.

38.§

Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Turkalnes ielā 17, Ogrē, Ogres nov.

40.§

Par dzīvojamās platības Upes prospektā 5, Ogrē, Ogres nov. izīrēšanu.

41.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu un dienesta dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Suntažu internātpamatskolas -rehabilitācijas centra skolotāju.

42.§

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Kraujas” -1 Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā un tā izīrēšanu.

43.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 22.01.2015. lēmumā (protokols Nr.1, 21.§) „Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu”.

44.§

Par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko, stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija”, akceptēšanu Ogres novada teritorijā.

45.§

Par Aigara Brieža iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” direktora amatā.

46.§

Par pašvaldībai piederošo telpu "Tautas nams", Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres novada sociālajam dienestam.

47.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

48.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Gaismas prospekts 2/6, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

49.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 22.janvāra lēmuma Nr.1 (20.§) „Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksts” pielikumā apstiprināšanu.

50.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015. gada 22. janvāra lēmuma Nr.1 (29.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” 21. pielikumā apstiprināšanu.