Datums 19. marts, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata sagatavošanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalību biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienības" dibināšanā.

3.§

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu R. R. un P. B. uz zemes vienības Dārza ielā 6, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.

4.§

Par zemes vienības „Ranka” 98, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu I. A.

5.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 7, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu D. G.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2015. gada 19. februāra lēmumā „Par atļauju sadalīt zemes vienību Kalna aleja 2, Ogres pilsētā, Ogres nov.”.

7.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

8.§

Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plāteres karjers”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par rezerves zemes fonda zemes vienības iznomāšanu Madlienas pagastā.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Sise”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

18.§

Par privatizācijas sertifikātu atmaksu E. G.

19.§

Par grozījumiem 19.02.2015. Ogres novada domes lēmumā „Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Gaismas prospekts 2/6, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības policijas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas dežūru izcenojuma apstiprināšanu.

21.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Grozījumi 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums”” pieņemšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

23.§

Par piekrišanu bīstamo atkritumu reģenerācijas uzsākšanai Ikšķiles ielā 4, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

24.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāju Gunti Graudiņu.

25.§

Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Klusās ielas teritorijā.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā”.

28.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Zālītes”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

29.§

Par SIA „JOKER LTD” iesnieguma izskatīšanu par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Skolas ielā 6, Ogrē.

30.§

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 36, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

31.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala „Dzintari”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Brīvības iela 95A, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

33.§

Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

34.§

Par kredītu ņemšanu.

35.§

Par „Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu ”Dabas resursa nodoklis” izlietojuma nolikuma” apstiprināšanu.

36.§

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu G. O.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” īstenošanu un finansējumu.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, pilsētas teritorijas apjoms” īstenošanu un līdzfinansējumu.

39.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, A6 šosejas apjoms” īstenošanu un līdzfinansējumu.

40.§

Par naudas balvu piešķiršanu.

41.§

Par maksu par paraksta apliecināšanu.

42.§

Par izmaiņām Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvā.

43.§

Par starptautisku jauno izpildītāju vokālistu konkursu „Ogres ritmos 2015”.

44.§

Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā.

45.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

46.§

Par Ligitas Zadvinskas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” direktores amata.

47.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 ”Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu.

48.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgala pagastā, Ogresgalā, Ogres novadā.

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā Nr.30, Nr.34 un Nr.38, Ogrē, Ogres nov.

51.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu I. G.

52.§

Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pretendē uz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

53.§

Par grozījumiem ar 22.01.2015. Ogres novada pašvaldības domes lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā” apstiprinātajā Ogres pilsētas zemes komisijas sagatavotajā pārskatā.