Datums 21. maijs, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par konkursa „Sakoptākais namīpašums Ogrē 2015” organizēšanu

2.§

Par SIA „Rutare” iesnieguma par pašvaldības nodevas samazināšanu izskatīšanu

3.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumā

4.§

Par Suntažu administratīvās komisijas locekles Jutas Krastiņas atbrīvošanu no amata

5.§

Par zemes vienības „Ranka” 137, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Kristīnei Treimanei

6.§

Par zemes vienības „Kooperators” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

7.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 40, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

8.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

9.§

Par zemes vienību Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

11.§

Par zemes vienības „Puriņi 1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

12.§

Par zemes vienības „Modernieki 4”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

13.§

Par zemes vienības „Cerības-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

14.§

Par zemes vienības „Cerības-16”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

15.§

Par zemes vienības „Cerības-20”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

16.§

Par zemes vienības „Dālderi 1-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

17.§

Par zemes vienības „Dālderi 1-24”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

18.§

Par zemes vienības „Dālderi 2-3”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

19.§

Par zemes vienības „Dālderi 2-12”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

20.§

Par zemes vienības „Dālderi 2-19”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

24.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0515, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

26.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

27.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Kārļi”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

28.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zīlavas”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

29.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Jaunrīti”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

30.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Upespils”, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu

31.§

Par nekustamā īpašuma „Avoti”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai

32.§

Par nekustamā īpašuma „Naglas”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai

33.§

Par zemes vienības „Čiekuri”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

34.§

Par zemes vienības „Jānīši”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

35.§

Par apbūvētas zemes vienības „Susuri”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

36.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0322, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

37.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0458, Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai

38.§

Par darba dienas pārcelšanu 2015.gada jūnijā

39.§

Par nekustama īpašuma Rietumu iela 1, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu SIA „MS siltums”

40.§

Par izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas sastāvā

41.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

42.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

43.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” precizējumu

44.§

Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2015.gada vasaras mēnešos

45.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 19.februāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1.klašu skaitu 2015./2016.mācību gadā”

46.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2015.gada vasaras periodā

47.§

Par noteikumu „Noteikumi par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu

48.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu „Gundegas” dz.2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.

50.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.03.2015. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” īstenošanu un finansējumu””

51.§ Par dalības maksas apstiprināšanu vasaras dienas nometnēs
52.§ Par Ogres novada pašvaldības mantas ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres rajona slimnīca” pamatkapitālā
53.§ Par metu konkursa “Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija Ogres novada, Ogrē, Brīvības ielā 15” balvu fonda atlikuma izlietošanu

54.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 13.06.2015

55.§ Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Čerņigovu (Ukrainā)