Datums 23. aprīlis, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.29 (1.§) „Par saistošo noteikumu Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.9/2015 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 20.marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības delegātu pilnvarojumu uz Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresu un biedru sapulci.

5.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” direktoru Jāni Latišu.

6.§

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ivetai Samai.

7.§

Par zemes vienības „Ranka” 83, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Sandai Beļinskai.

8.§

Par zemes vienības Vijolīšu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Melbārži 2”, Taurupes pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par zemes vienības  Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0857.

12.§

Par grozījumiem ar 22.01.2015. Ogres novada pašvaldības domes lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā” apstiprinātajā Ogres pilsētas zemes komisijas sagatavotajā pārskatā.

13. §

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu, kā arī skiču projekta detālplānojuma teritorijā paredzēto ielu izbūvei apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ticības”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. un saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumu Ogres novada saistošajos noteikumos Nr.16/2012 „Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.

14. §

Par Ogres novada domes 2008.gada 10. jūlija lēmuma „Par saistošos noteikumu Nr.119 „Detālplānojums zemes gabaliem „Sauleskrasti”, „Sauleskrasti-1”, „Sauleskrasti-2”, „Mežinieki” un „Paulēni” 1.un 2.zemes gabaliem, kā arī tam pieguļošajam Ozolu gatves posmam, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu” atcelšanu.

15. §

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 08.04.2015. lēmumā (prot.Nr.5; 15.§) „Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības centralizēto iepirkumu komisiju nolikumā un centralizēto iepirkumu komisiju sastāvos”.

16.§

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kucēni”, Suntažu pag., Ogres nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0285.

17.§

Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Žļaugu purva meži”, Suntažu pag., Ogres nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0540.

18.§

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 7480 004 0681, piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2015” organizēšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja A.Roņa atbrīvošanu no amata.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai.

22.§

Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu ar Intu Celmiņu.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Bumbieru ielā 9, Ogresgala pagastā, Ogresgalā, Ogres novadā.

24.§

Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pretendē uz palīdzību piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai.

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu.

26.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, „Zvaigznītes 2”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

27.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Daugavpils ielā 54, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

28.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

29.§

Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 19.03.2015. lēmumā (protokols Nr.4, 22.§) „Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

31.§

Par finansiālu atbalstu JVclub Dance Company.

32.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

33.§

Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Lux Virida” un Ogres novada sociālā centra dienas centram „Saime” Ogres Kultūras centrā.

34.§

Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Latvijas Bridža federācija” Ogres Kultūras centrā.

35.§

Par sadarbības līguma ar Rīgas Tehnisko universitāti apstiprināšanu.

36.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

37.§

Par Gintas Rūtenbergas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora amatā.

38.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Uzvaras ielā 18, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.

40.§

Par medicīnas iekārtu nodošanu SIA „Ogres rajona slimnīca” valdījumā.

41.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „radoši-Aktīvi-Izglītojoši-Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”.

42.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts”.

43.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumu uz Pleskavu (Krievijā).

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes pr. 30, Ogrē, Ogres nov.