Datums 16. jūnijs, 2016
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.10)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                                

2016.gada 16.jūnijs

   

1.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 94A, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

2.§

Par zemes vienības Vijolīšu iela 64, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

3.§

Par zemes vienības „Ranka” 196, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

4.§

Par zemes vienības „Ranka” 191, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

5.§

Par zemes vienības Ķiršu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Strēlnieks KB.”

6.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Mežvidi” 40, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Kooperators”86, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par zemes vienības „Mežvidi” 49, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

10.§

Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Dārziņi’’, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības „Mazrozenes”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

13.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov.

14.§

Par zemes vienības “Centra kūtiņas un garāžas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

15.§

Par zemes vienības “Pareizticīgo draudzes baznīca”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Zinību iela 8, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu sabiedrības vajadzībām un dzīvojamās ēkas Zinību ielā 8, Ogrē, Ogres nov., nojaukšanu.

17.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.113, Rīgas iela 6, Ogre, Ogres nov. pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

18.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres kultūras centrā, Ogrē, Ogres nov.

19.§

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

20.§

Par dalības maksas par ēdināšanu apstiprināšanu Ogres novada sporta centra vasaras dienas nometnē.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

22.§

Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

23.§

Par biedrības „Eizenšteina komunikāciju centrs Ķeipenē” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2015.gada bilances apstiprināšanu.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.15; 47.§).

26.§

Par Ludmilas Sokolovas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas direktores amata un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

27.§

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Suntažu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā.

28.§

Par atļauju rīkot lielkoncertu “MANA VASARA” Ogres estrādē.

29.§

 

30.§

 

31.§

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.Mangulis                              

Ogres novada domes sēdē 2016.gada 16.jūnijā (protokols Nr.10) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai likumdošanai.

Juriste                                                                                                                          S.Brūvere