Datums 17. marts, 2016
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO  LĒMUMU  SARAKSTS 

(protokols Nr.4)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                                                                                            2016.gada 17.martā

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2016.gadā.

2.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

3.§

Par 2015.gada 21.maija lēmuma „Par zemes vienības „Kooperators” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu.

4.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

5.§

Par 22.02.2011. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai.

6.§

Par 25.02.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai.

7.§

Par zemes vienības „Ranka” 147, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par zemes vienības „Ranka” 135, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

9.§

Par zemes vienības „Ranka” 100, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

10.§

Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Mazie Purgaiļi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Sise”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības  Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām iznomāšanu.

16.§

Par zemes platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Suntažu pagasta Ogres novadā.

17.§

Par 2014.gada 16.oktobra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Stiebriņi 1”, Meņģeles pag., Ogres nov., un zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai” atcelšanu.

18.§

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver Rīgas ielas posmu, Robežu ielu, Skolas ielas posmu un Mālkalnes prospektu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu.

19.§

Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un grants ceļu posmiem, kas izvirzīti pārbūvei Ogres novadā.

20.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

21.§

Par 2015.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizējumu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” 2014./2015.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” siltumenerģijas cenrādis 2016./2017.gada apkures sezonai” apstiprināšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “Akvedukts”.

25.§

Par kredītu ņemšanu.

26.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada bērnu un jauniešu centra amatu un amatalgu likmju sarakstā.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Dabas un izziņu parka „Latvijas pagastu ozolu birzs” izveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Ķeipenes Tautas nama bērnu pašdarbības kolektīvu attīstība, kā arī mēģinājumu un koncertdarbības vides pilnveide” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

29.§

Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss”.

30.§

Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanu.

31.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2016.gada vasaras periodā.

32.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru par jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu.

33.§

Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

34.§

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību Eiropas Komisijas Iniciatīvas Urban Innovative Actions (UIA) projektā „Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls- inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās”.

36.§

Par kļūdu labojumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gda 18.februāra lēmumā “Par zemes platību precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā”.

37.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 “Grozījumi 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” apstiprināšanu.

38.§

 

39.§

 

Domes priekšsēdētāja vietniece

izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos I.Tamane                                            

Ogres novada domes sēdē 2016.gada 17.martā (protokols Nr.4) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai likumdošanai.

Jurists A.Gapejevs