Datums 18. februāris, 2016
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par automašīnas FORD FOCUS pārdošanu par brīvu cenu.

2.§

Par Taurupes pagasta pārvaldes transportlīdzekļa atsavināšanu.

3.§

Par zemes vienības Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

4.§

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par 2015.gada 17.decembra lēmuma “Par zemes vienības “Jaunstrazdi-1”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” atcelšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0782, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 009 0166, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Kārļi”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes platību precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Meņģeles pagastā.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2016 “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” pieņemšanu.

12.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

13. §

Par nekustamā īpašuma Dārziņu Palienes iela 4, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., nojaukšanu.

14. §

Par saistošo noteikumu Nr.4/2016 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Ogres novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

15. §

Par saistošo noteikumu Nr.5/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

16.§

Par maksas par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu apstiprināšanu.

17.§

Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres basketbola skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.§

Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 ”Grozījumi 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”” apstiprināšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 2/2016 ”Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums” pieņemšanu.

21.§

Par “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” stratēģija 2016. – 2018. gadiem” apstiprināšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības bērnu nama “Laubere” nolikuma apstiprināšanu.

24.§

Par K.Zelčas ievēlēšanu Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa amatā.

25.§

Par Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību pāriešanu uz Upes prospektu 16, Ogrē.

26.§

Par Ogres novada kultūras konsultatīvās komisijas izveidošanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1. klašu un 10.klašu skaitu 2016./2017. mācību gadā.

28.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

29.§

Par Antras Purviņas iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” direktores amatā.

30.§

Par Lanas Feiginas atbrīvošanu no Ogres novada Ogres bāriņtiesas locekles amata.

31.§

Par 2016.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2016 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34/2014 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” precizējumu.

32.§

Par zemes vienības “Ogres zilie kalni”, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “MGH”.

33.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Aldai Apsītei.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.

35.§

Par neizmantotā ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

36.§

 

37.§

 

38.§

 

39.§

 

40.§