Datums 21. aprīlis, 2016
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” organizēšanu.

2.§

Par nekustamā īpašuma Pureņu ielā 1, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

3.§

Par zemes platību precizēšanu.

4.§

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli.

5.§

Par zemes vienības „Ranka” 132, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

6.§

Par zemes vienības Pulkveža Brieža iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Ķieģeļceplis 2”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

8.§

Par zemes platību precizēšanu Ogres pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Lauberes pag., Ogres nov.

9.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

10.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” bezatlīdzības lietošanā.

12.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai.

13.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā”.

14.§

Par kredītu ņemšanu.

15.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

16.§

Par faksimilizdevuma “Ogre-skaistākais veseļošanās un atpūtas kūrorts” pārdošanas cenu.

17.§

Par Ogres Centrālās bibliotēkas direktora mēnešalgu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu un iekšējo noteikumu Nr.6/2016 “Atbalstu svētkos piešķiršanas komisijas nolikums” apstiprināšanu.

19.§

Par finansējuma palielināšanu un projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”)”.

20.§

Par atbalstu nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

21.§

Par atbalstu biedrības “Ogres basketbola klubs” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

22.§

Par atbalstu draudzes “Krapes evaņģēliski luteriskā draudze” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

23.§

Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Vispārējā tipa pansionāta „Madliena” aprūpētāju Natāliju Ruzeniku.

24.§

Par iekšējo noteikumu „Grozījumi Ogres Mūzikas skolas nolikumā” pieņemšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dalību biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”.

26.§

Par zemes vienības Akmeņu iela 1000, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Harijam Zariņam.

28.§

Par atļauju Ainai Driviniecei savienot amatus.

29.§

Par telpu nomas maksu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”.

30.§

Par fiziskas personas reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā.

31.§

 

32.§