Datums 15. februāris, 2018
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.3)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2018.gada 15.februārī

   

1.§

Par 10.12.2007. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar S.B.

2.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Lauberiete”.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

5.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3,“Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Strautbuks”.

7.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Taurs” nekustamajā īpašumā “Kurmis”, Taurupes pag., Ogres nov.

8.§

Par zemes vienības Indrānu iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 005 1079) platības precizēšanu.

9.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§).

10.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§).

11.§

Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu daļas sabiedrības vajadzībām – Rūpnieku ielas pārbūvei.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Lūkas fonds” bezatlīdzības lietošanā.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada Kultūras centrā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “COLT PRO”.

14.§

Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu.

15.§

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7468 001 0267, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

16.§

Par zemes vienības Amatnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 004 0491) platības precizēšanu.

17.§

Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Druvas ielā 1, Ogrē.

18.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km)”.

19.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem”.

20.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu”.

21.§

Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā Vidzemes reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju radošais konkurss”.

22.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu A.R. dalībai riteņbraukšanas treniņnometnē Finale Ligure Itālijā.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

24.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada bērnu un jauniešu centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

27.§

Par kredītu ņemšanu.

28.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

29.§

Par atbalstu Krapes evaņģēliski luteriskajai draudzei.

30.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu P.B. dalībai starptautiska mēroga sacensībās Austrijā “Pasaules jauniešu kauss”.

31.§

Par saistošo noteikumu “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi” pieņemšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu.

33.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”.

34.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta jomā.

35.§

Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē.

37.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

38.§

39.§

40.§

41.§

42.§

43.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7468 001 0130 atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim "Kalnlāses" dz.1, Suntažu pag., Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”-8, Ogresgals, Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 18-45, Ogrē, Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Parka ielā 10-23, Ogrē, Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”-5, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.3