Datums 19. aprīlis, 2018
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.6)

  

1.§

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

2.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

3.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.24, Nr.25, Nr.26 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

4.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.27 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, daļas un piekrītošas zemes vienības “Kalts”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagrabi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības pārstāvi Valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2014 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

9.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

10.§

Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.

11.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

13.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2018.gada budžeta ietvaros.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2017.gada finanšu pārskatā.

15.§

Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”.

16.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

18.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktoram Edgaram Viņķim savienot amatus.

19.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta ģerboņa meta apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” pieņemšanu.

22.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens””.

23.§

Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” reorganizācijas plāna apstiprināšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu.

25.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājai.

26.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

27.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

28.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis”” precizēšanu.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

31.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizāciju” un reorganizācijas beigu datuma noteikšanu.

32.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Zvanu ezerā un Lejas ezera daļā” precizēšanu.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” pieņemšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

35.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. 120 “Detālplānojums zemes gabalam “Rožu iela 1”, kad. Nr. 7401-004-0387, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu” pieņemšanu.

36.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – autotransporta tuneļa izbūvei”.

37.§

Par Aigara Brieža atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora amata.

38.§Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītāju Kasparu Grīnbergu.
39.§Par Ogres novada pašvaldības dalību Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

40.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.

41.§

42.§   43.§   44.§   45.§
 

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.6