Datums 21. jūnijs, 2018
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.9)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                             

2018.gada 21.jūnijā

   

1.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, “Kļavas”, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

2.§

Par 12.06.2013. noslēgtā telpu nomas līguma pagarināšanu nekustamajā īpašumā Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

3.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.23 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.20 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā “Zālītes”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par 28.07.2008. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.62 pagarināšanu par zemes vienības “Mazsaulgoži”, Mazozolu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

13.§

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74720060117, Līčupē, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu.

14.§

Par telpu un palīgēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Baltā dūja”.

15.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Druviņas 7”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 20, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “KEGO”.

18.§

Par nolietoto transporta līdzekļu apstrādi adresē “Bezdelīgas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.

19.§

Par atļauju atdalīt zemes vienību Nr.29 no nekustāmā īpašuma “Vilciņi” Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7480-005-0060.

20.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 22.§).

21.§

Par telpu iznomāšanu SIA “MS siltums”.

22.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Bērzu alejā 6B, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

23.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§).

24.§

Par transportlīdzekļa atsavināšanu.

25.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Attīstības stratēģiju un īstenošanas uzraudzības kārtību.

26.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – Attīstības fondam “Celies” bezatlīdzības lietošanā.

27.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2018.gada 23.februārī izsniegto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-83.

28.§

Par atļauju rīkot Plostnieku un Zvejnieku svētkus Ogrē.

29.§

Par Ogres novada iedzīvotāja karti.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu”.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

33.§

Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 24.maija lēmumā “Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu.

36.§

Par atbalstu “Ziedot.lv” un “Latvijas Valsts meži” projektā bērnu ar īpašām vajadzībām brīvā laika pavadīšanai Ogrē, Suntažu ielā 2.

37.§

38.§

Par atbalstu SIA “Tumsa music”.

Par Pētera Špakovska iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

39.§

Par Kaspara Grīnberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu pildīšanas.

40.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pievienošanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”” (protokols Nr.1; 39.§).

41.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

42.§

Par atbalstu Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dienas centram “Saime”.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu.

44.§

Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldība 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu.

45.§

Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” nolikumā” apstiprināšanu.

46.§

Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikumā” apstiprināšanu.

47.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas nolikumā” pieņemšanu.

48.§

Par dienesta dzīvojamās telpas Rīgas ielā 6 – 113, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu.

49.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 28.§).

50.§

Par dienesta dzīvojamās telpas “Dzirksteles”-4, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., izīrēšanu.

51.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizēšanu.

52.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

53.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres, Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un tai pieguļošai teritorijai kā teritorijas plānojuma grozījumi” apstiprināšanu.

54.§

Par Tamāras Briedes atbrīvošanu no Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas amata

55.§

Par Vijas Kalniņas atbrīvošanu no Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas amata

56.§

Par SIA “Ogres autobuss” reorganizāciju.

57.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

58.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

59.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim.

60.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

61.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada dzīvokļu komisijas 2018.gada 28.marta lēmumu “Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu”.

62.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

63.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

64.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim.

65.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļiem.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.9