Datums 29.–30. marts, 2018
Laiks1.00–0.59
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.5)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           

2018.gada 29.martā

   

1.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0188 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0683 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. 

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Mazglāznieki”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “P8”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības.

8.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra darbiniecei. 

9.§

Par nekustamā īpašuma “Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. 

11.§

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

12.§

Par pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli.

13.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2018 “Par licencēto makšķerēšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Zvanu ezerā un Lejas ezera daļā” pieņemšanu.

14.§

Par dāvinājuma pieņemšanu.

15.§

Par 1/3 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības Dārza ielā 4, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

16.§

Par jauna ielas nosaukuma piešķiršanu Ogresgala pagasta Ogresgala ciemā.

17.§

Par grozījumiem 2016.gada 19.maija lēmumā “Par latvāņu izplatību ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2016.-2021.gadam apstiprināšanu Ogres novadā”.

18.§

Par darba dienas pārcelšanu 2018.gada aprīlī.

19.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības domes Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai sastāvā.

20.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2018 ”Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu.

21.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.    /2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis” pieņemšanu.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.

24.§

Par ceļa rekonstrukcijas “Dubkalna ezera meži” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, akceptētā projekta TP-461-2015 aktualizēšanu.

25.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu”.

26.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

28.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skolas direktorei Astrai Rubenei savienot amatus.

29.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktorei Ingai Elmei savienot amatus.

30.§

Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju.

31.§

Par nolikuma „Grozījumi Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā” pieņemšanu.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā “Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumā.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” pieņemšanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada dzīvokļu komisijas 2018.gada 4.janvāra lēmumu “Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1.maija gatve 12A, Ogre, Ogres nov.” (Nr.1, 12.§).

36.§

Par atteikumu fiziskai personai saņemt atbrīvošanas pabalstu un iekļaut viņu atbrīvošanas pabalsta reģistrā.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Zilokalnu prospektā 16-4, Ogrē, Ogres nov.

38.§

39.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 30-401, Mālkalnes prospektā 34-409, Mālkalnes prospektā 38-420, Ogrē, Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols Nr.5