Datums 15. aprīlis, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

(protokols Nr. 7)

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā)                                                                        

2021.gada 15.aprīlī

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus.

2.

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

3.

Par dzīvojamās mājas Draudzības ielā 12, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

4.

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

5.

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

6.

Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 15, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

7.

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 18, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

8.

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam   Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

9.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem.

10.

Par darba dienas pārcelšanu 2021.gada maijā un jūnijā.

11.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021.gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

12.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mākslas vingrotājas dalībai starptautiskās sacensībās.

13.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā.

14.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”).

15.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumā.

16.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu.

17.

Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ogres Vecupes pludmale daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam projekta “Ogres Vecupes pludmale – jaunas iespējas un atbildīga vide” īstenošanai.

18.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov..

19.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 11. jūlija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.12/2019 “Konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” nolikums” pieņemšanu un Konkursa vērtēšanas komisijas izveidi”.

20.

Par kredītu ņemšanu.

21.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 “Ogres novada pašvaldības nodevas” pieņemšanu.

22.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 18.marta lēmumā “Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2021.gada budžeta ietvaros”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 7