Datums 18. marts, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

 

(protokols Nr.5)

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā)   

2021.gada 18.martā

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus.

2.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

3.

Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu.

4.

Par nedzīvojamās telpas ēkas „Suntažu sanatorijas internātskola” saimniecības korpusā ar katlu māju iznomāšanu.

5.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7401 005 1035 iznomāšanu.

6.

Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 74800040674, 74800040675 un 74800040676 par labu nekustamajam īpašumam D/s Ranka Nr.18, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 74800040656.

7.

Par īpašuma tiesību atjaunošanu.

8.

Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu.

9.

Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

10.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem.

11.

Par Ogres novada pašvaldības metu konkursa “”Ogres vārti” attīstības priekšlikumi” sarunu procedūras organizēšanu un līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības slēgšanu ar sarunu procedūras uzvarētāju.

12.

Par izmaiņām Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

13.

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un sadarbības līguma slēgšanu.

14.

Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu.

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2021.gada budžeta ietvaros.

16.

Par dalību AS “SEB banka” organizētajā grantu programmā “(ie)dvesma".

17.

Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-1, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

18.

Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-4, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

19.

Par dzīvokļa īpašuma "Uceni 3"-2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

20.

Par nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 20-22, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu.

21.

Par Ērika Diča atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata.

22.

Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā.

23.

Par būves Upes prospektā 8A, Ogrē, piespiedu nojaukšanu.

24.

Par atklāta konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" organizēšanu.

25.

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.13/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra nolikumā “Ķeipenes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.

26.

Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

27.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”” precizēšanu.  

28.

Par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

29.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” pieņemšanu.

30.

Par SIA “Senču nami” iesnieguma “Par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu” izskatīšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 5